Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe na nabycie wyposażenia do linii pionowej- automatycznego systemu lakierowania proszkowego na potrzeby firmy MORAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Data publikacji: 13.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1232871

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła 23.03.2020
Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dot:
- opisu przedmiotu zamówienia - dodanie pkt. g
- termin składania ofert - został wydłużony do 27.03.2020

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła 20.03.2020
Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dot:
- opisu przedmiotu zamówienia - odpowiedź na pytanie
- dodatkowe warunki
- termin składania ofert - został wydłużony do 25.03.2020

Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła 03.03.2020
Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dot:
- realizacji przedmiotu zamówienia - powinno nastąpić w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
- termin składania ofert - został wydłużony do 20.03.2020

zmiany zostały zaznaczone kolorem czerwonym.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
1. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (Załącznik 1).
2. Wartość ceny musi zostać przedstawiona w jednostkach pieniężnych jako łączna cena netto.
3. W przypadku podania jakichkolwiek kwot w walutach obcych, Zamawiający przeliczy te kwoty na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu 27.03.2020r.
4. Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.03.2020 roku do godziny 14:00
osobiście w siedzibie Zamawiającego lub przesyłką pocztową, lub do godz. 23:59 drogą elektroniczną na adres: alicja.nojek@morad.pl
5. Liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego.
6. Wykonawca może złożyć w postępowaniu 1 ofertę.
7. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
8. Oferta musi być ważna do 30.06.2020 r. W razie niewskazania terminu ważności oferty lub wskazania terminu krótszego, Zamawiający wezwie Wykonawcę do uzupełnia lub wydłużenia terminu ważności oferty. W przypadku nie dokonania przez Wykonawcę wskazanych czynności w wyznaczonym terminie oferta Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego
9. Zamawiający, informuje, że dopuszcza możliwość wydłużenia terminu związania ofertą, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Wykonawcę.
10. Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert. Zmiana lub wycofanie oferty winna zawierać dodatkowe oznaczenie „ZMIANA OFERTY” lub „WYCOFANIE OFERTY”.
11. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert w określonym terminie. W razie braku złożenia wyjaśnień w określonym terminie oferta zostanie odrzucona.
12. W razie braku złożenia niezbędnych oświadczeń lub dokumentów wykonawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w określonym terminie. W razie braku uzupełnienia w/w dokumentów lub oświadczeń w wyznaczonym terminie oferta zostanie odrzucona.
13. Ofertę składa się, pod rygorem odrzucenia, w formie pisemnej lub elektronicznej w postaci skanu podpisanej oferty wysłanego drogą e-mail.
14. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru (ewidencji) lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
15. Oferta powinna zawierać wypełniony zgodnie z zapytaniem ofertowym formularz ofertowy oraz załączniki do zapytania, a także jeśli zostało udzielone – pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy.
16. Zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone przez Zamawiającego na zapytania Wykonawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

alicja.nojek@morad.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Alicja Nojek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 58 694 91 43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia do linii pionowej- automatycznego systemu lakierowania proszkowego na potrzeby firmy MORAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach do realizacji projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii lakierowania hydrofobowych profili aluminiowych o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Kartuzy

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia do linii pionowej- automatycznego systemu lakierowania proszkowego na potrzeby firmy MORAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach do realizacji projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii lakierowania hydrofobowych profili aluminiowych o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia do linii pionowej- automatycznego systemu lakierowania proszkowego na potrzeby firmy MORAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach do realizacji projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii lakierowania hydrofobowych profili aluminiowych o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2
2. Automatyczny system lakierowania proszkowego powinien posiadać parametry nie gorsze niż:
a) elementy do lakierowania: profile aluminiowe, zgodnie z normą Qualicoat;
b) maksymalne wymiary detali: (L) 200 x (W) 100 x (H) 7.300 mm
c) maksymalna prędkość przenośnika 1,50 m/min ;
d) typ instalacji: stacjonarny elektrostatyczny system do lakierowania proszkowego;
e) typ aplikacji : elektrostatyczne;
f) liczba pistoletów: min. 20 x automatycznych (na każdą z kabin).

Podstawowe minimalne elementy wchodzące w skład automatycznego systemu lakierownia proszkowego:
a) Pompa perystaltyczna ze sterowaniem do transferu farby z cyklonu;
b) Centrum proszkowe do zasilania systemu w farbę i automatyzacji czyszczenia przy zmianie koloru; do maksymalnie 26 układów ssących inżektorowych z 1 zintegrowanym zbiornikiem farby z dozowaniem świeżej farby; wyposażone w zintegrowane sito ultradźwiękowe 200μm;
c) Elementy montażowe pistoletów dostosowane i kompatybilne z manipulatorem o parametrach:
• skok: 7.500 mm
• prędkość: 15- 35 m/min
• moc elektryczna: 2,2 kW
d) Minimum 20 szt. pistoletów automatycznych z osprzętem (wężami proszkowymi) i dyszami kątowymi 60 stopni.
e) Zintegrowany z centrum proszkowym system sterowania;
f) Orientacyjny system pomiaru grubości powłoki „suchej” przed polimeryzacją o parametrach:
i. dystans pomiaru: 5-50 cm,
ii. zakres pomiaru od 1- 1000 μm,
iii. przewidywany interwał pomiędzy badaniem grubości poszczególnych elementów od 2 do 8 sekund;
iv. złącze Ethernet, aby móc dokonywać odczytów zdalnie.
g) System automatycznego rozpoznawania profili.
3. Do prawidłowej pracy pionowej linii lakierniczej wymagane są 2 kabiny automatyczne wraz z wyposażeniem, co stanowi 1 kpl.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w punkcie III w zapytaniu ofertowym dołączonym do ogłoszenia.

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

HARMONOGRAM REALIZACJI ZAMÓWIENIA/UMOWY
1. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna nastąpić w terminie 8 miesięcy od daty zawarcia umowy.
2. Termin wykonania Przedmiotu zamówienia jest tożsamy z terminem realizacji umowy.
3. Za termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia przyjmuje się datę dostarczenia przez Wykonawcę Zamawiającemu przedmiotu zamówienia, potwierdzonego podpisanym przez Zamawiającego bez zastrzeżeń protokołem odbioru.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

II. DODATKOWE WARUNKI
1. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie Zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności, określoną w Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, zwanymi dalej „Wytycznymi Ministra Rozwoju”.
2. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim.
3. Informacje o wynikach postępowania Zamawiający zamieści na stronie internetowej https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl
4. Wykonawca zostanie poinformowany telefonicznie lub via e-mail o terminie i miejscu podpisania umowy.
5. Zamawiający nie przewiduje możliwości złożenia ofert częściowych.
6. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
7. W razie unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługuje roszczenie odszkodowawcze w stosunku do Zamawiającego.

8. Zamawiający udzieli wyjaśnień na zapytania Wykonawców dotyczące treści zapytania ofertowego jeżeli wniosek o udzielenie wyjaśnień wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia 23.03.2020r. Jeżeli wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego wpłynie do Zamawiającego po upływie terminu wskazanego powyżej, lub dotyczy już udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.
9. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania na każdym etapie, w przypadku gdy z powodu okoliczności, których nie przewidywał lub nie mógł przewidzieć, udzielenie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego lub z innych przyczyn stało się niecelowe.
10. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana odstąpi od zawarcia umowy, Zamawiający zawrze umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.
PODSTAWOWE WARUNKI REALIZACJI UMOWY
1. Płatności:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zaliczki do wysokości 30 % ceny zamówienia netto oraz płatności częściowych do łącznej wysokości 90% ceny zamówienia netto. Szczegółowy harmonogram dostaw i płatności zaliczkowych oraz częściowych zostanie ustalony z Wykonawcą na etapie podpisania umowy.
2. Odbiory:
Zamawiający przewiduje dokonywanie odbiorów częściowych oraz końcowego. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia będzie podpisany bez zastrzeżeń przez obie strony protokół odbioru częściowego lub końcowego.
3. Kary umowne:
a) W przypadku opóźnienia Wykonawcy w realizacji umowy, Zamawiającemu przysługują kary umowne w wysokości:
• 0,5% ceny zamówienia netto, za każdy pełny tydzień opóźnienia w realizacji umowy, przekraczający terminy wskazane w harmonogramie dostaw.
• 0,1% ceny zamówienia netto, za każdy dzień opóźnienia, przekraczający termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad w ramach rękojmi lub gwarancji.
b) Maksymalna wysokość nałożonej na Wykonawcę kary umownej nie może przekroczyć 5% wartości całego zamówienia netto
c) Opóźnienie w realizacji umowy w terminach wskazanych w harmonogramie dostaw, wynoszące do 2 (dwóch) tygodni wolne będzie od naliczania kary umownej.
Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia w treści umowy dodatkowych kar zarówno dla Zamawiającego jak i Wykonawcy, w przypadku nie wywiązywania się z warunków umowy.
4. Gwarancja:
Okres gwarancji wynosi …… miesięcy od daty podpisania przez Strony bez zastrzeżeń protokołu odbioru końcowego.
W ramach ustaleń dotyczących gwarancji Zamawiający przewiduje uszczegółowienie w umowie:
1) zasad przyjmowania zgłoszeń o usterkach,
2) czasie reakcji na dokonanie naprawy,
3) zakresie elementów objętych gwarancją,
4) odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonywanie obowiązków związanych z udzieloną gwarancją,
5) innych obowiązków Wykonawcy.
5. Wypowiedzenie umowy
1) Zamawiający, może wypowiedzieć zawartą umowę w całości lub części w następujących przypadkach:
a. gdy Wykonawca opóźnia się z realizacją Przedmiotu umowy w ustalonym w umowie terminie, po wcześniejszym wezwaniu do prawidłowej realizacji umowy,
b. gdy Przedmiot umowy jest wadliwy lub niezgodny z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym, ofercie lub w umowie, a Wykonawca w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, nie usunie stwierdzonych naruszeń,
2) Szczegółowe warunki rozliczenia na wypadek wypowiedzenia umowy zostaną ustalone w umowie między Zamawiającym a Wykonawcą.
6. Harmonogram dostaw
Harmonogram dostaw uwzględniający terminy i zakres odbieranych elementów zostanie szczegółowo dookreślony w umowie z Wykonawcą.
7. Rękojmia
Zamawiający przewiduje zawarcie w umowie z Wykonawcą postanowień dotyczących:
1) uprawnień przysługujących Zamawiającemu w przypadku gdy Przedmiot zamówienia będzie posiadał braki formalne lub merytoryczne oraz inne wady,
2) obowiązków Wykonawcy związanych ze zgłoszeniem przez Zamawiającego wad w Przedmiocie zamówienia.

Warunki zmiany umowy

WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia, tj.:
a. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw od dotychczasowego wykonawcy nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
2) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego,
3) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
2) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie,
c. wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
1) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w ust.1,
2) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
3) w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców – w przypadku zmiany podwykonawcy Zamawiający może zawrzeć umowę z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac,
d. zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
e. zmiana sposobu rozliczania umowy, dokonywania płatności lub konieczność zmiany terminu realizacji na rzecz Wykonawcy np. powstała na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie lub wytycznych dotyczących realizacji projektu lub na umotywowany wniosek każdej ze Stron – po uzyskaniu zgody Instytucji Pośredniczącej,
f. wystąpienia siły wyższej,
Zmiany umowy wymagają dla swej ważności aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
Zamawiający żąda dostarczenia wraz z Ofertą następujących dokumentów:
a. oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik 2),
b. parametry techniczno-użytkowe Przedmiotu zamówienia (Załącznik 3)
c. oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dot. danych osobowych – dla osób fizycznych (Załącznik nr 4).

Zamówienia uzupełniające

Zgodnie z warunkami zmiany umowy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY, WAGA I OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI
1. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniższych kryteriów oceny ofert:
KRYTERIUM WAGA (pkt)
ŁĄCZNA CENA NETTO 80
OKRES GWARANCJI 20

a) ŁĄCZNA CENA NETTO – PC
Punktacja za cenę netto będzie obliczana na podstawie wzoru:
Pc = (Cn * 80) / Cb
gdzie:
Pc – otrzymane punkty za kryterium cenę netto
Cn – cena netto najniższej spośród złożonych Ofert
80 - waga kryterium ceny netto
Cb – cena netto badanej Oferty
Oferta za kryterium „Cena netto” może otrzymać maksymalnie 80,00 pkt.

b) OKRES GWARANCJI – PG
Zamawiający dokona oceny kryterium na podstawie informacji zawartych w formularzu ofertowym, (Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym okres gwarancji Przedmiotu zamówienia w liczbie miesięcy).
W ramach kryterium „okres gwarancji” oferta będzie oceniana w następujący sposób:
Lp. Okres gwarancji
w liczbie miesięcy Liczba przyznanych punktów
1 12 miesięcy 0
2 13 miesięcy - 18 miesięcy 10
3 19 miesięcy - 24 miesiące 15
4 25 miesięcy i więcej 20

W razie, gdy Wykonawca nie wskaże okresu gwarancji w Formularzu ofertowym, oferta Wykonawcy w ramach tego kryterium otrzyma 0 punktów, a okres gwarancji zostaje ustalony na12 miesięcy. Zamawiający jednocześnie informuje, że minimalny okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem podpisania protokołu odbioru.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę okresu gwarancji krótszego niż 12 miesięcy, oferta
Wykonawcy zostanie odrzucona jako niezgodna z treścią zapytania ofertowego.

Oferta za kryterium „okres gwarancji” może otrzymać maksymalnie 20,00 pkt.
2. Obliczenia dokonywane będą przez Zamawiającego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
3. ZAMAWIAJĄCY UZNA ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ TĘ OFERTĘ, KTÓRA UZYSKA NAJWIĘKSZĄ LICZBĘ PUNKTÓW ZA POSZCZEGÓLNE KRYTERIA, PO ICH ZSUMOWANIU WG WZORU: P = PC + PG.

Wykluczenia

INFORMACJA NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA WYKONAWCY
Z postępowania wyklucza się podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami uprawnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi dla Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2) posiadaniu co najmniej 10% udziału lub akcji.
3) pełnią funkcję członka organu nadzorczego lub zarządczego, prokurenta, pełnomocnika.
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MORAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kościerska 13

83-300 Kartuzy

pomorskie , kartuski

Numer telefonu

586949150

Fax

586949191

NIP

5890009427

Tytuł projektu

Wdrożenie nowej technologii lakierowania hydrofobowych profili aluminiowych o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne

Numer projektu

POIR.03.02.02-00-1825/19-00

Inne źródła finansowania

Przedmiotem zamówienia jest nabycie wyposażenia do linii pionowej- automatycznego systemu lakierowania proszkowego na potrzeby firmy MORAD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartuzach do realizacji projektu pt. „Wdrożenie nowej technologii lakierowania hydrofobowych profili aluminiowych o dużej odporności na uszkodzenia mechaniczne” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR) osi priorytetowej Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.2 poddziałanie 3.2.2

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Przedsiębiorstwo Usług Technicznych Wagner-Service P.S.W. Wilczek Spółka jawna
ul. E. Imieli 30
41-605 Świętochłowice

26.03.2020r.
411 500,00 euro
Liczba wyświetleń: 252