Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

Data publikacji: 13.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2020

Numer ogłoszenia

1232864

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W Warunkach zmiany umowy dodano pkt 5, który otrzymuje brzmienie:
5. W przypadku zmiany liczby osób skierowanych na szkolenia i egzaminy przez Zamawiającego – w zakresie zmiany liczby osób skierowanych na szkolenie, przy czym Zamawiający zapłaci Wykonawcy należność za liczbę faktycznie przeszkolonych osób w danym zakresie

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego – Centrum Innowacji i Transferu Technologii przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24
Termin składania ofert upływa dnia 21.02.2020 r. o godz. 8:00
Oferty zostaną otwarte w dniu 21.02.2020 r. o godz. 8:30 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Prawocheńskiego 9, 10-720 Olsztyn, pokój 24

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zofia Możeluk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

89 524 55 34

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat: Miejscowość: Miejsce oddalone maksymalnie o 250 km od siedziby Zamawiającego – ul. Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór Wykonawcy usług szkoleniowych wraz z przeprowadzeniem egzaminów z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17:
Część 1:
a) PostgreSQL Administration (6 osób)
Część 2:
a) CISCO Administration (4 osoby)
Część 3:
a) Juniper Administration (2 osoby)
Część 4:
a) Professional Scrum Master (2 osoby)
b) Professional Scrum Product Owner (2 osoby)
c) Professional Scrum Developer (5 osób)
Część 5:
a) Warsztaty Wzorców Projektowych w Pythonie (6 osób)
b) Docker – zarzadzanie kontenerami (6 osób)
c) Test Driven Development (4 osoby)
Część 6:
a) PL/SQL (2 osoby)
b) Oracle administracja (2 osoby)

Kod CPV

80533100-0

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia komputerowego

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca będzie zobowiązany do:
- przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji szczegółowego programu realizacji zamówienia w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy i umożliwienia konsultacji z przedstawicielami Zamawiającego odnośnie szczegółowych treści,
- zrealizowania zamówienia zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do niniejszego Zapytania ofertowego

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki udziału w postępowaniu:
1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności jeśli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;
Weryfikacja spełnienia warunku: na postawie dołączonych do oferty dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania działalności szkoleniowej, doradczej i/lub usług prawniczych, wynikających z obowiązujących przepisów prawa

Wiedza i doświadczenie

2. posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do należytego wykonania zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Potencjał techniczny

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym.
Weryfikacja spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

4. Wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia odpowiedzialnymi za świadczenie usług oraz posiadającymi wymagane kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, niezbędne do wykonywania zamówienia, tj.
Część nr 1:
Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia PostgreSQL Administration
Część nr 2:
Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia CISCO Administration
Część nr 3:
Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Juniper Administration
Część nr 4:
A. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Professional Scrum Master
B. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Professional Scrum Product Owner
C. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Professional Scrum Developer
Zamawiający dopuszcza możliwość dedykowania do każdego zakresu tematycznego tego samego trenera, jeśli spełnia wymagania dla trzech zakresów szkoleń (A, B, C).
Część nr 5:
A. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Warsztaty Wzorców Projektowych w Pythonie
B. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Docker – zarządzanie kontenerami
C. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Test Driven Development
Zamawiający dopuszcza możliwość dedykowania do każdego zakresu tematycznego tego samego trenera, jeśli spełnia wymagania dla trzech zakresów szkoleń (A, B, C).
Część nr 6:
A. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia PL/SQL
B. Wykonawca dysponuje co najmniej 1 trenerem, który posiada akredytację do prowadzenia szkolenia Oracle administracja
Zamawiający dopuszcza możliwość dedykowania do każdego zakresu tematycznego tego samego trenera, jeśli spełnia wymagania dla obu zakresów szkoleń (A, B).

Ocena spełnienia w/w warunków zostanie dokonana na podstawie złożonych wraz z ofertą oświadczeń oraz dokumentów. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż w/w warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie w/w warunku skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania i uznaniem oferty za odrzuconą. Zamawiający zastrzega możliwość weryfikacji należytego wykonania usług poprzez kontakt z podmiotem, dla którego Wykonawca/trener realizował szkolenia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

5. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: na podstawie oświadczenia Wykonawcy złożonego w formularzu ofertowym.

Dodatkowe warunki

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zakończenia postępowania bez wyboru Wykonawcy i bez podawania przyczyny. W takim przypadku Wykonawcom nie przysługują roszczenia związane z udziałem w postępowaniu, w tym związane z kosztami przygotowania i złożenia oferty.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryteriach oceny ofert w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, osoby dedykowanej do przeprowadzenia zamówienia na nową osobę spełniającą warunki udziału w postępowaniu oraz kryteria wyboru oferty wskazane w ofercie dla dotychczasowej osoby (przy czym przyznana w ocenie kryteriów punktacja, nie może być mniejsza niż uzyskana przez zastępowanego).
Zmiana osoby wskazanej do realizacji zamówienia wymaga zgody Zamawiającego i jest zgłaszana przez Wykonawcę pisemnym wnioskiem. Z tytułu zmiany osoby wskazanej do realizacji zamówienia, Wykonawcy nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.

Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy w następujących przypadkach:
1. Wykonawca nie spełnia warunków udziału w postępowaniu.
2. Treść oferty jest niezgodna z treścią zapytania ofertowego.
3. Oferta nie została podpisana przez osobę uprawnioną i nie uzupełniono pełnomocnictwa.
4. W innych przypadkach wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnej zmiany umowy w następujących przypadkach:
1. W przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmienionej umowy o dofinansowanie projektu.
2. W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów – w zakresie w jakim umowa o udzielenie zamówienia będzie musiała być dostosowana do zmieniających się przepisów.
3. W przypadku całkowitego wykonania przedmiotu zamówienia – w zakresie skrócenia okresu na jaki została zawarta umowa.
4. W przypadku zmiany terminu realizowania (wydłużenia) umowy o dofinansowanie projektu lub zmiany terminu realizowania zadania objętego umową o dofinansowanie projektu – w zakresie przedłużenia terminu realizacji Umowy, pod warunkiem że zmiana ta nie wpłynie na wysokość wynagrodzenia wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta powinna zostać sporządzona według wzoru formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
• Wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia (zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zapytania
• Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania)
• Pełnomocnictwo do działania w imieniu Wykonawcy – jeśli dotyczy (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie za zgodność z oryginałem)
• dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę określonych w rozdziale
8 pkt. 8.1. i pkt. 8.2. Ogłoszenia, warunków udziału w postępowaniu, tj.:
3. Oferta winna być sporządzona w języku polskim, napisana na komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę uprawnioną
4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję.
5. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze handlowym lub innym dokumencie rejestrowym, właściwym dla formy organizacyjnej Wykonawcy.
6. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
7. Wykonawca winien umieścić ofertę wraz z załącznikami w kopercie zaadresowanej na adres zamawiającego podany na wstępie i posiadającej następujące oznaczenia:

„Oferta na przeprowadzenie szkoleń wraz z egzaminami z zakresu zarządzania zasobami informatycznymi dla kierowników i pracowników działów związanych z informatyzacją Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w ramach projektu pt. „Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”, nr POWR.03.05.00-00-Z310/17, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.
Nie otwierać przed 21.02.2019 r. przed godziną 8:30”

oraz opatrzona nazwą i dokładnym adresem Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający przewiduje możliwość składania ofert częściowych.
2. Oferta częściowa Wykonawcy, która nie obejmującą całości przedmiotu zamówienia zostanie rozpatrzona.
3. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych
4. Oferta wariantowa Wykonawcy zostanie odrzucona
5. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
5.1. cena usługi 90% = 90 pkt
Przedstawiona cena musi być ceną brutto za przeprowadzenie całej usługi w ramach zamówienia.
Kryterium cena obliczane jest wg. wzoru:
Kryterium nr 1:
C = (Cmin / Cof) x waga kryterium
gdzie:
Cmin – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert na realizację zamówienia
Cof – cena brutto badanej oferty,
C – ilość punktów za cenę brutto przyznanych danej ofercie na realizację zamówienia.
Zamawiający przyjmie do oceny podaną przez oferentów cenę brutto w złotych polskich.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

5.2. aspekty społeczne 10%=10 pkt
Punkty będą przyznawane Wykonawcom w zależności od stopnia spełnienia kryterium.
Punkty za kryterium „Aspekty społeczne” (maksymalnie 10 pkt.) zostaną przyznane według następującej punktacji:
Wykonawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną lub bezrobotną do realizacji niniejszego zamówienia w zakresie usługi cateringowej, na podstawie stosunku pracy (umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy) w wymiarze pełnego wymiaru czasu pracy – pełny etat na cały okres realizacji przedmiotu umowy otrzyma 10 pkt.

W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych, w szczególności do:
a) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.


Obliczając łączną liczbę punktów Zamawiający będzie posługiwał się poniższym wzorem:
R = C + A
R - łączna liczba punktów badanej oferty
C - liczba punktów badanej oferty za kryterium ceny
A - liczba punktów badanej oferty za kryterium aspekty społeczne
6. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu
6.1 Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie przeprowadzona w oparciu o przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia.
6.2 Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania do uzupełnienia załączników. Zamawiający może w toku badania i oceny ofert żądać od Wykonawców wyjaśnień oraz dokumentów dotyczących treści złożonych ofert, a Wykonawca ma możliwość jednokrotnego uzupełnienia / wyjaśnienia dokumentacji ofertowej.
6.3 Zamawiający jest uprawniony do poprawienia w tekście oferty oczywistych omyłek pisarskich, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego Wykonawcę. W przypadku rozbieżności co do kwoty oferty, za cenę oferty Zamawiający przyjmuje kwotę wpisaną słownie.
6.4 W przypadku zaproponowania przez Wykonawcę rażąco niskiej ceny za wykonanie przedmiotu zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się z wnioskiem o złożenie wyjaśnień w wyznaczonym terminie. Przez rażąco niską cenę rozumie się cenę niższą o co najmniej 40% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej wszystkich złożonych ofert. W przypadku, gdy Wykonawcę nie złoży wyjaśnień w wyznaczonym terminie, wyjaśnienia potwierdzą zaniżenie wartości zamówienia lub będą na tyle ogólne i niewystarczające, że uniemożliwią Zamawiającemu ich merytoryczną ocenę, oferta zostanie odrzucona.
6.5 Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która będzie miała najkorzystniejszy bilans punktowy w ww. kryteriach oceny ofert.
6.6 Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie przyznana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
6.7 Liczba punktów za poszczególne kryteria oceny ofert zostanie zsumowana i będzie stanowić końcową ocenę oferty.
7. Opis sposobu obliczania ceny
7.1. Wykonawca określi cenę zamówienia w walucie PLN cyfrowo i słownie uwzględniając należny podatek VAT, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zasada ta dotyczy również wszelkich obliczeń w ramach oferty.
7.2. Cena podana przez Wykonawcę musi zawierać wszystkie podatki, cła, opłaty manipulacyjne oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.
7.3. Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy

Wykluczenia

Zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta (Zamawiającego) czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej.
2. Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych.
3. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
4. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET WARMIŃSKO - MAZURSKI W OLSZTYNIE

Adres

Michała Oczapowskiego 2

10-719 Olsztyn

warmińsko-mazurskie , Olsztyn

Numer telefonu

895234913

Fax

895233880

NIP

7393033097

Tytuł projektu

Program Rozwojowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z310/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 125