Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacji imprez/wydarzeń z udziałem LGD: mobilny punkt informacyjny

Data publikacji: 13.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 21-02-2020

Numer ogłoszenia

1232760

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Miejsce złożenia oferty: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki , ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń; Biuro czynne; poniedziałek, wtorek, czwartek od 7.30-15.30, środy od 7.30- 17.00, piątek od 7.30-14.00
Ofertę należy złożyć:
Drogą elektroniczną na adres e-mail: zamowienia.zglowiaczka@gmail.com (temat maila: Imprezy/wydarzenia z udziałem LGD: mobilny punkt informacyjny) lub osobiście bądź za pośrednictwem poczty lub kuriera w formie pisemnej w zamkniętej kopercie (opakowaniu) w formie dokumentu podpisanego przez Wykonawcę. W przypadku ofert przesłanych pocztą lub kurierem decyduje data wpływu do biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki. Na kopercie (opakowaniu) powinny widnieć nazwa i adres Zamawiającego oraz następujące oznaczenie: "Imprezy/wydarzenia z udziałem LGD: mobilny punkt informacyjny” Na kopercie należy podać również nazwę i adres Wykonawcy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zamowienia.zglowiaczka@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Agata Kulik

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

542846669

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie czterech mobilnych punktów informacyjnych na terenie gmin powiatu włocławskiego. (czas trwania wydarzenia 4-5 godzin zegarowych):
a) Miasto Kowal ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 01.05.2020r.
b) Gmina Fabianki- na placu osiedla mieszkaniowego w Nasiegniewie- 27.06.2020r.
c) Gmina Włocławek- Lotnisko Kruszyn- 16.08.2020r.
d) Gmina Lubanie- Boisko przy Szkole Podstawowej- 22.08.2020r.
2. Zakres usługi :
Część A- Animacja
- Ilość animacji- 4
- Ilość animatorów- 2 osoby w przebraniach (np.: klauni, postacie bajkowe)
- Czas trwania wydarzenia- 5 godzin:
• 1 godzina- przygotowanie i sprzątnięcie stanowiska
• 1 godzina- malowanie twarzy
• 1,5 godziny- zabawy ruchowe, zręcznościowe, taneczne
• 45 minut- roznoszenie zwierzątek z balonów (balony kosztem Wykonawcy, około 100szt. balonów)
• 45 minut- gry i konkursy
Część B – Transport, obsługa techniczna, parking
- Ilość wydarzeń- 4
- Przewiezienie mobilnego punktu informacyjnego składającego się:
• z dwóch namiotów 3x3m, w skład których wchodzi stelaż i pokrowiec, zadaszenie i boki,
• obciążników,
• stojaka na ulotki,
• stolików- 2 szt.,
• krzeseł- 4szt.,
• maszty/flagi- 3 szt.,
• stojaka na balony- 1 szt.
- Obsługa techniczna:
• rozłożenie wyżej wymienionych elementów- 30 minut przed rozpoczęciem wydarzenia,
• złożenie wyżej wymienionych elementów- 30 minut po zakończeniu wydarzenia,
• parking.

Część C- Catering
- Ilość wydarzeń- 4,
- na każdym:
• Żurek (z białą kiełbasą, ziemniakami, warzywami, przyprawami)- 120 litrów około 360 porcji,
• pieczywo- chleb 2 kromki na osobę (porcja),
• zapewnienie naczyń i sztućców jednorazowych,
• zabezpieczenie stanowiska na potrzeby wydania żurku (m.in. stolik),
• utrzymanie czystości na stanowisku w trakcie trwania wydarzenia i po jego zakończeniu, w tym zabezpieczenie worków na śmieci- uprzątnięcie terenu stanowiska i zabrania worków z odpadami.

Część D- Ogłoszenie w mediach
- Ogłoszenie w radiu informujące o wydarzeniu
- Nagranie 4 spotów trwających od 30” do 40”
- Emisja łącznie 152 spotów- emisja 7 dni przed każdym wydarzeniem w godzinach 7.00-8.00, 11.00-12.00, 15.00-16.00, 18.00-19.00, 20.00-21.00.
- Wykonanie spotu i dostarczenie do biura LGD na nośniku CD
- Treść ogłoszenia po stronie Zamawiającego- zamawiający akceptuje spot
- Emisja spotów-powiat włocławski
3. Wykonawca jest zobowiązany do:
Część A- Animacja
- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za animację- podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
- Zabezpieczenia elementów niezbędnych do przeprowadzenia animacji, w tym przeprowadzenie wskazanych form animacji adekwatnie do grupy odbiorców, do zachęcenia do czynnego udziału w zaplanowanych formach animacji.
Część B – Transport, obsługa techniczna, parking
- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za transport, obsługę techniczną, parking- podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
- Przygotowanie punktu mobilnego w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego- zgodnie z przedmiotem zapytania.
Część C- Catering
- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za catering- podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
- Utrzymanie czystości na stoisku.
- Przygotowanie poczęstunku oraz jego sprawne wydawanie.
Część D- Ogłoszenie w mediach
- Wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za ogłoszenie w mediach- podanie imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail.
- Nagranie spotu zgodnie ze wskazówkami , uwagami Zamawiającego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych (Część A, Część B, Część C, Część D)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: a)Miasto Kowal ul. Kazimierza Wielkiego 10 b)Gmina Fabianki- na placu osiedla mieszkaniowego w Nasiegniewie c) Gmina Włocławek- Lotnisko Kruszyn d)Gmina Lubanie- Boisko przy Szkole Podstawowej

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest skuteczna realizacja założeń projektu „ Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i animacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko –Pomorskiego na lata 2014-2020, za pośrednictwem czterech mobilnych punktów informacyjnych promujących strategię, informowanie o LSR i ogłaszanych naborach (imprezy/ wydarzenia z udziałem LGD: mobilny punkt informacyjny).

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie czterech mobilnych punktów informacyjnych na terenie gmin powiatu włocławskiego. (czas trwania wydarzenia 4-5 godzin zegarowych):
a) Miasto Kowal ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 01.05.2020r.
b) Gmina Fabianki- na placu osiedla mieszkaniowego w Nasiegniewie- 27.06.2020r.
c) Gmina Włocławek- Lotnisko Kruszyn- 16.08.2020r.
d) Gmina Lubanie- Boisko przy Szkole Podstawowej- 22.08.2020r.

Kod CPV

79342200-5

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie promocji

Dodatkowe przedmioty zamówienia

92331210-5 Usługi animacji dla dzieci
60000000-8 Usługi transportowe
55520000-1 Usługi dostarczania posiłków
79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin złożenia ofert: 21.02.2020r.
Termin wyboru ofert: 04.03.2020r.
Termin podpisania umów: 05.03.2020-13.03.2020r.
Terminy imprez/wydarzeń z udziałem LGD: mobilny punkt informacyjny: Miasto Kowal ul. Kazimierza Wielkiego 10 - 01.05.2020r., Gmina Fabianki- na placu osiedla mieszkaniowego w Nasiegniewie- 27.06.2020r., Gmina Włocławek- Lotnisko Kruszyn- 16.08.2020r., Gmina Lubanie- Boisko przy Szkole Podstawowej- 22.08.2020r.
Termin realizacji umowy: okres między 01.05.2020r. – 22.08.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do Wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Posiadanie wiedzy i doświadczenia. W celu spełnienia warunku Wykonawca oświadcza, że w okresie ostatnich trzech lat przed dniem ogłoszenia zapytania ofertowego, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie; zrealizował usługę lub usługi zgodne z zapytaniem.

Potencjał techniczny

Dysponowanie odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Wykonawca wskaże osobę, która będzie z jego ramienia, w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, koordynowała realizację usługi.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

4) Znajdowanie się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia. Wykonawca oświadcza, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wykonanie zamówienia

Dodatkowe warunki

-

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w umowie o udzielenie zamówienia publicznego, o ile te zmiany zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy.
2. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej.
3. Zakazuje się istotnych zmian powiązań zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy.
4. Zmiany umowy mogą nastąpić w następujących przypadkach:
a) Zaistnienia omyłki pisarskiej
b) Zmiany danych teleadresowych
c) Zaistnienia siły wyższej (np. powódź, pożar, zamieszki, ataki terrorystyczne) mającej wpływ na realizację umowy.
5. Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego wzajemnego informowania o każdej zmianie danych w dokumentach rejestracyjnych oraz innych danych wymienionych w umowie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdym czasie, bez podawania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr 2/02/2020 -Oferta
Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 2/02/2020 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr 2/02/2020- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium oceny oferty – cena
cena najniższej części oferty
Cena brutto – 100% liczba punktów = x 100
Cena części oferty badanej


Kryterium weryfikowalne będzie na podstawie ceny brutto podanej w ofercie stanowiącej załącznik nr 1 do zapytania.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zgodnie z powyższym kryterium uzyska najwyższą liczbę punktów. Oferta może uzyskać 100 punktów.

Wykluczenia

1. ZAKRES WYKLUCZENIA: W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienie nie może być udzielone podmiotom powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) Posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji
c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego , prokurenta, pełnomocnika
d) Pozostawieniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku pokrewieństw lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
2. W przypadku złożenia oferty przez osobę/podmiot spełniający przesłanki określone pkt a-d, zostanie on wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie odrzucona.
3. W razie wątpliwości co do informacji zawartych w ofercie, Zamawiający wystąpi z żądaniem ich wyjaśnienia. Udzielone wyjaśnienia nie mogą powodować zmiany złożonej oferty.
4. Zamawiający wykluczy z udziału w postępowaniu Wykonawców, którzy nie spełniają warunków udziału w postępowaniu poprzez niezłożenie dokumentów potwierdzających ich spełnienie lub z przedłożonych dokumentów wynika fakt istnienia podstaw do wykluczenia z postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DORZECZA ZGŁOWIĄCZKI

Adres

Sikorskiego 12

87-850 Choceń

kujawsko-pomorskie , włocławski

Numer telefonu

542846669

NIP

8882967227

Tytuł projektu

WSPARCIE NA RZECZ KOSZTÓW BIEŻĄCYCH I ANIMACJI

Numer projektu

RPKP.11.01.00-04-0010/19-00

Inne źródła finansowania

-

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część A- Animacja
Klaunolandia Agnieszka Zielska Szpetal Górny, ul. Płocka 42, 87-811 Fabianki, data wpłynięcia oferty- 20.02.2020, cena 3800,00zł.

Część B – Transport, obsługa techniczna, parking- nie wpłynęła żadna oferta.

Część C- Catering
Przedsiębiorstwo Handlowo- Gastronomiczne „Tobiasz” Ireneusz Nowak ul. Jana Biziela 4, 85-163 Bydgoszcz, data wpłynięcia oferty- 21.02.2020, cena 7153,92zł

Część D- Ogłoszenie w mediach
RADIO HIT SP. ZO.O. ul. Ptasia 3, 87-800 Włocławek, data wpłynięcia oferty- 21.02.2020, cena 4851,12zł.
Liczba wyświetleń: 125