Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 40/WSH/EFS-IK/2020 dot. wyboru Wykonawcy Usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady)

Data publikacji: 11.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 27-03-2020

Numer ogłoszenia

1232358

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 20.03.2020 o godz. 12:30 z uwagi na sytuację epidemiologiczną Zamawiający dokonał zmian w Zapytaniu Ofertowym, związanych z dopuszczeniem zdalnej formy kształcenia.
Stosowne zmiany zostały wprowadzone w punktach:
IV. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
VI. ISTOTNE INFORMACJE NA TEMAT ZAMÓWIENIA
XIII. TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT
XV. ZMIANA UMOWY Z WYKONAWCĄ
Z Zał. nr 1 została usunięta Organizacja roku akademickiego
Zmienione pliki zostały umieszczone do pobrania. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółowymi zmianami.
Termin składania ofert został wydłużony do dnia 27.03.2020 do godz. 15:00

W dniu 17.03.2020 o godz. 12:00 Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 20.03.2020 r. do godz. 15:00

Zmianie uległ punkt XIII.1 Zapytania Ofertowego.
Było:
1. Oferty należy składać do 17.03.2020 r. do godz. 15.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego
Jest:
1. Oferty należy składać do 20.03.2020 r. do godz. 15.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego
Zmienione Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone w plikach do pobrania.

W dniu 13.03.2020 o godz. 8:30 Zamawiający wydłużył termin składania ofert do dnia 17.03.2020 r. do godz. 15:00

Zmianie uległ punkt XIII.1 Zapytania Ofertowego.
Było:
1. Oferty należy składać do 13.03.2020 r. do godz. 9.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego
Jest:
1. Oferty należy składać do 17.03.2020 r. do godz. 15.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego
Zmienione Zapytanie Ofertowe zostało umieszczone w plikach do pobrania.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy składać do 27.03.2020 r. do godz. 15.00 w jeden z trzech możliwych sposobów określonych przez Zamawiającego:
a) listem/przesyłką kurierską na adres Zamawiającego: Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec z danymi Wykonawcy zapisanymi w lewym górnym rogu koperty oraz z dopiskiem zawartym pod adresem Zamawiającego „ZO nr 40/WSH/EFS-IK/2020”
b) osobiście w siedzibie Zamawiającego - Wyższa Szkoła Humanitas, ul. Kilińskiego 43, 41 – 200 Sosnowiec, w kopercie oznaczonej w sposób opisany wyżej w pkt. a),
c) drogą mailową na adres: zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl (w temacie wiadomości proszę wpisać: „ZO nr 40/WSH/EFS-IK/2020”.
2. W każdym z trzech wymienionych w pkt. 1 sposobów, o przyjęciu oferty celem jej rozpatrzenia, decyduje data i godzina jej wpływu do Zamawiającego. Siedziba Zamawiającego czynna jest w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 16:00.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytaniaofertowe@humanitas.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Izabela Rusin - Dyrektor Biura Projektów

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów wraz z konsultacjami dla uczestniczek/uczestników projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas.
2. Szczegóły zamówienia:
Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Rodzaj zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin dydaktycznych zajęć Liczba godzin dydaktycznych konsultacji
Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki Psychologia wykład egzamin 30 30

3. Szczegółowe informacje dotyczące merytorycznej treści zajęć zostały zawarte w konspekcie tematycznym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
4. Przez godzinę dydaktyczną rozumie się 45 minut.
5. Wykłady realizowane będą w formie bezpośredniego kontaktu wykładowcy ze studentami, w grupie max 30-osobowej lub w formie zdalnej, za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting. W zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego) Zamawiający zastrzega sobie możliwość wymiennego stosowania obu form prowadzenia zajęć. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na wymienne stosowanie form prowadzenia zajęć. O zmianie formy prowadzenia zajęć Zamawiający poinformuje Wykonawcę niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w krótszym terminie.
6. W przypadku wykładów prowadzonych w formie kontaktu bezpośredniego – zajęcia realizowane będą w trybie studiów stacjonarnych, od czwartku do niedzieli, w godzinach 8.00 do 20.00, w salach dydaktycznych na terenie Wyższej Szkoły Humanitas, lub w przypadku braku dostępności sal własnych, w wynajętych salach dydaktycznych, z zastrzeżeniem, że wszystkie zajęcia dydaktyczne realizowane będą na terenie miasta Sosnowca.
7. W przypadku wykładów prowadzonych w formie zdalnej – zajęcia realizowane będą za pośrednictwem platformy edukacyjnej ClickMeeting, od czwartku do niedzieli, w godzinach 8.00 do 20.00. Dostęp do platformy oraz szczegółowe wytyczne dotyczące sposobu prowadzenia zajęć zostaną przekazane wybranemu Wykonawcy po podpisaniu umowy. Z uwagi na konieczność udokumentowania faktu prowadzenia zajęć w formie zdalnej, Wykonawca zobowiązany jest do rejestrowania zajęć w formie nagrania audio-video na platformie ClickMeeting. Złożenie oferty jest równoznaczne z wyrażeniem przez Wykonawcę zgody na rejestrowanie zajęć i udostępnienie nagrania studentom, którzy z obiektywnych przyczyn nie mieli możliwości uczestniczenia w zajęciach online w wyznaczonym terminie.
8. Poprzez konsultacje rozumie się pozostawanie do dyspozycji studentów w wyznaczonej sali dydaktycznej na terenie Wyższej Szkoły Humanitas, w innej sali dydaktycznej zlokalizowanej w mieście Sosnowiec lub za pośrednictwem platformy ClickMeeting w wyznaczonym terminie, od czwartku do niedzieli, w godzinach 8.00 do 20.00.
9. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania platformy edukacyjnej Moodle do zamieszczania przez Wykonawcę dodatkowych materiałów dla studentów w postaci opracowań, ćwiczeń, kart pracy, zadań do samodzielnego opracowania itp. oraz jako dodatkowej formy komunikacji ze studentami (forum, wiadomości, przesyłanie plików).
10. Egzamin, będący formą zaliczenia przedmiotu zostanie przeprowadzony w formie bezpośredniej lub w formie zdalnej (za pośrednictwem platformy ClickMeeting lub Moodle), w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego).
11. Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie przekazany Wykonawcy po podpisaniu umowy.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramach realizacji zajęć, o których mowa w pkt. 12 powyżej, w zależności od sytuacji epidemiologicznej kraju (decyzji organów państwowych, wytycznych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Ewentualne zmiany w harmonogramie zostaną przedstawione Wykonawcy niezwłocznie, z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem, chyba że decyzje bądź rekomendacje organów państwowych spowodują konieczność dokonania zmian w harmonogramach w krótszym terminie.
13. Język wykładowy – polski.
14. Zamawiający w trakcie postępowania wyłoni do realizacji przedmiotu zamówienia jednego Wykonawcę.
15. Do realizacji zamówienia Wykonawca można zaproponować wyłącznie jedną osobę.
16. Wspólny Słownik Zamówień CPV:
80300000-7 usługi szkolnictwa wyższego
80000000-4 usługi edukacyjne i szkoleniowe

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Sosnowiec Miejscowość: Sosnowiec

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wyższa Szkoła Humanitas ogłasza zapytanie ofertowe w zakresie wyboru Wykonawcy Usługi prowadzenia zajęć dydaktycznych (wykłady) w ramach projektu nr POWR.03.05.00-00-Z006/18 pt. „Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014 – 2020 zwanego dalej projektem

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy do prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie wykładów wraz z konsultacjami dla uczestniczek/uczestników projektu realizowanego przez Wyższą Szkołę Humanitas.
2. Szczegóły zamówienia:
Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Rodzaj zajęć Forma zaliczenia Liczba godzin dydaktycznych zajęć Liczba godzin dydaktycznych konsultacji
Psychologia transportu z elementami psychodiagnostyki Psychologia wykład egzamin 30 30

3. Szczegółowe informacje dotyczące merytorycznej treści zajęć zostały zawarte w konspekcie tematycznym stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego.

Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w punkcie: Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że Wykonawca lub rekomendowana przez Wykonawcę w ramach postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia. tj. spełnia łącznie wymienione niżej warunki:
a) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia
b) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
c) posiada doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa transportu wykonującego badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Należy wykazać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

Potencjał techniczny

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia tj. Wykonawca musi wykazać, że Wykonawca lub rekomendowana przez Wykonawcę w ramach postępowania osoba prowadząca zajęcia posiada kwalifikacje, wiedzę i doświadczenie niezbędną do wykonania zamówienia. tj. spełnia łącznie wymienione niżej warunki:
a) posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia
b) ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia
c) posiada doświadczenie praktyczne w zawodzie psychologa transportu wykonującego badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu. Należy wykazać co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie stawia wymagań w tym zakresie.

Warunki zmiany umowy

1. Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem, że zmiany istotne będą mogły być dokonywane wyłącznie na podstawie pkt. 6.5.2 ust 20) Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 r.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty,
na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w zakresie:
a) terminu wykonania zamówienia,
b) miejsca wykonania zlecenia,
c) formy prowadzenia zajęć, poprzez wykorzystanie innych narzędzi kształcenia zdalnego, jeżeli zmiana ta okaże się niezbędna lub będzie miała pozytywny wpływ na jakość realizacji umowy,
d) osób oddelegowanych do realizacji przedmiotu zamówienia, pod warunkiem, że osoba będzie posiadała kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, które pozwoliłyby na uzyskanie przez Wykonawcę liczby punktów umożliwiających wybór oferty do realizacji,
w przypadku zaistnienia Siły Wyższej w rozumieniu ust. 3 poniżej i na zasadach szczegółowo opisanych w ust. 3.
3. Przez pojęcie „Siły Wyższej”, Strony rozumieją wydarzenia powstałe niezależnie od ich woli, o charakterze zewnętrznym, zaistniałe po dniu zawarcia umowy, których następstwom nie można było zapobiec, uniemożliwiające spełnienie zobowiązań Stron wynikających z zawartej umowy. Przykładowo mogą to być: zarządzenia rządowe uniemożliwiające dotrzymanie warunków Umowy, epidemie, katastrofy, wojny i wojny domowe, strajk generalny, stany klęski żywiołowej, nieprzewidywalne działania sił natury, embarga.
a) W przypadku wystąpienia okoliczności Siły Wyższej, Strona która powzięła wiadomość o niemożności wykonywania przedmiotu umowy z powodu okoliczności Siły Wyższej powinna zawiadomić o tym drugą Stronę w terminie do 7 dni od chwili powzięcia wiadomości o niemożliwości realizacji przedmiotu zamówienia. W podobnym terminie Strona powinna powiadomić o ustaniu przeszkody. Niedopełnienie obowiązku zawiadomienia pociąga za sobą odpowiedzialność za szkodę, która by nie powstała, gdyby Strona powiadomiła swego kontrahenta o zaistnieniu lub ustaniu okoliczności Siły Wyższej.
b) Jeżeli przyczyna uniemożliwiająca Stronom wykonanie danego świadczenia ma charakter przejściowy, termin jego spełnienia przedłuża się o czas, w jakim świadczenie nie mogło być wykonywane z powodu Siły Wyższej. Przedłużenie to pozostaje jednak bez wpływu na ostateczny termin zakończenia realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, jeżeli można go było zrealizować w przewidzianym terminie, pomimo zaistnienia Siły Wyższej.
c) Jeżeli jednak niemożliwość wykonywania Umowy przeciąga się ponad okres 30 dni, albo gdy przyczyna uniemożliwiająca jej wykonywanie ma charakter definitywny i nieusuwalny, to od chwili zaistnienia którejkolwiek z powyższych okoliczności, każdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej Umowy. Uprawnienie to nie przysługuje, jeżeli niemożliwość ma charakter częściowy i nie przekreśla sensu dalszej realizacji umowy. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym oświadczenie o odstąpieniu od Umowy może być złożone w terminie do 30 (słownie: trzydzieści) dni licząc od dnia zaistnienia przyczyny odstąpienia.
d) Strona, której świadczenie nie może być wykonywane z powodu okoliczności Siły Wyższej, zobowiązana jest do przedsięwzięcia wszelkich rozsądnych w danych okolicznościach środków dla przeciwdziałania szkodzie spowodowanej przez te okoliczności.
e) Strona, która nie wykonuje swego świadczenia z powodu okoliczności Siły Wyższej, nie może domagać się świadczenia wzajemnego, a jeżeli je już otrzymała, zobowiązana jest do jego zwrotu.
4. Wprowadzenie zmian w Umowie z Wykonawcą, o których mowa powyżej:
a) wymaga formy pisemnej,
b) nie będzie prowadziło do zmiany charakteru Umowy,
a) dokonane zostanie na wniosek dowolnej ze stron i na mocy zgodnych postanowień stron.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

13. Kompletna oferta powinna zawierać:
a. formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 2,
b. oświadczenia Wykonawcy – zgodnie z załącznikiem nr 3,
c. wykaz osób, które będą realizować przedmiot zamówienia – zgodnie z załącznikiem nr 4
d. pełnomocnictwo i ewentualne inne dokumenty wykazujące umocowanie do złożenia oferty (jeżeli dotyczy)

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie przez Zamawiającego poddane zostaną wyłącznie oferty, które spełniają warunki udziału w postępowaniu, określone w pkt. VIII niniejszego zapytania ofertowego, udokumentowane zgodnie z pkt. IX oraz wpłynęły w terminie określonym w pkt. XIII.
2. Jeżeli Wykonawca nie potwierdzi spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony z postępowania.
3. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
4. Oferty spełniające wszystkie warunki dot. wzięcia udziału w postępowaniu zostaną poddane ocenie Komisji wg następujących kryteriów i ich wag.
5. Kryteria określone w ramach pkt. b – e bezpośrednio dotyczą osoby wyznaczonej do wykonania przedmiotu zamówienia.
a) Cena – 60%
b) Stopień / tytuł naukowy - 15%
c) Doświadczenie dydaktyczne w obszarze tematycznym przedmiotu na który składana jest oferta – 15%
d) Udział w projektach lub kongresach lub seminariach lub konferencjach krajowych, związanych tematycznie z przedmiotem zamówienia – 5%
e) Udział w projektach lub kongresach lub seminariach lub konferencjach zagranicznych, związanych tematycznie z przedmiotem zamówienia - (5%)
6. Sposób oceny - punktacja: Z uwagi na ograniczoną liczbę znaków na Bazie Konkurencyjności szczegóły dot. sposobu oceny znajdują się w Zapytaniu ofertowym (załącznik).

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia WYŁĄCZONE są osoby/podmioty, które powiązane są osobowo lub kapitałowo z Wyższą Szkołą Humanitas z siedzibą w Sosnowcu, ul. Kilińskiego 43.
Przez powiązanie osobowe lub kapitałowe rozumie się:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

Adres

Jana Kilińskiego 43

41-200 Sosnowiec

śląskie , Sosnowiec

Numer telefonu

323631200

Fax

323631207

NIP

6442446977

Tytuł projektu

Innowacyjne Kształcenie w Wyższej Szkole Humanitas

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z006/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Marta Zaborowska, Jaworzno - 6600 zł
Liczba wyświetleń: 324