Strona główna
Logo unii europejskiej

Kompleksowa organizacja trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych

Data publikacji: 11.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2020

Numer ogłoszenia

1232156

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający wprowadza istotną zmianę w treści Zapytania ofertowego, dotycząca warunków udziału w postępowaniu, następującej treści:
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).
Jednocześnie wydłużony zostaje termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy złożyć osobiście w siedzibie Zamawiającego, adres: 90-558 Łódź, ul. 28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73 w godz. 8.00-15.30 lub na adres poczty elektronicznej e-mail: oferty@wsparciespoleczne.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oferty@wsparciespoleczne.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Piotr Sieradzki

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

796 141 430

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ).
Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do końca maja 2020 r, dla 17 osobowej grupy uczestników wizyty, w dokładnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, poza terenem województwa łódzkiego, w odległości nie większej niż 350 km od jego granic.
Wizyta studyjna dedykowana jest przedstawicielom grup inicjatywnych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem organizacji wizyty studyjnej jest:
- zapoznanie uczestników z funkcjonowaniem podmiotów ekonomii społecznej efektywnie działających na swoim terytorium;
- zapoznanie uczestników wizyty z realnymi problemami i zagrożeniami oraz potencjałem i szansami stwarzanymi przez ekonomię społeczną na podstawie doświadczeń wybranych podmiotów;
- zaprezentowanie dobrych i sprawdzonych rozwiązań dla podmiotów ekonomii społecznej,
- zaprezentowanie dobrych praktyk z zakresu rozwijania i wspierania ekonomii społecznej, w tym w szczególności przedsiębiorstw społecznych
- wymiana doświadczeń, budowanie potencjału, sieciowanie podmiotów ekonomii społecznej z terenu Polski.

Przedmiot zamówienia

W związku z realizacją projektu OWES „Ja-Ty-My” w ramach Poddziałania IX.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne „Ja-Ty-My” zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na kompleksowe zorganizowanie trzydniowej krajowej wizyty studyjnej, szlakiem przedsiębiorstw społecznych i podmiotów reintegracyjnych (CIS, KIS, ZAZ).
Usługa zostanie zrealizowana nie później niż do końca maja 2020 r, dla 17 osobowej grupy uczestników wizyty, w dokładnym terminie wskazanym przez Zamawiającego, poza terenem województwa łódzkiego, w odległości nie większej niż 350 km od jego granic.
Wizyta studyjna dedykowana jest przedstawicielom grup inicjatywnych zainteresowanych działalnością w obszarze ekonomii społecznej oraz przedstawicielom podmiotów ekonomii społecznej.

Kod CPV

79952000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi w zakresie organizacji imprez

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Od dnia podpisania umowy, nie później niż do końca maja 2020 r, w terminie określonym przez Zamawiającego (z pomięciem dni świątecznych i ustawowo wolnych od pracy).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1.O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego i kadrowego gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) lub dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w organizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej w obszarze ekonomii społecznej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert), która będzie bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie i realizację wizyty studyjnej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).
2.Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
3.Oferenci nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym (w rozumieniu cz. IV pkt 6 niniejszego zapytania ofertowego).
4.Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.
5.Wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu pkt 1 na podstawie oświadczenia i wykazu doświadczenia oferenta lub osoby którą dysponuje, (załącznik nr 4).
6.Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia – nie spełnia w oparciu o informacje przedstawione w oświadczeniach i załącznikach do oferty.

Wiedza i doświadczenie

1.O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego i kadrowego gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) lub dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w organizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej w obszarze ekonomii społecznej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert), która będzie bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie i realizację wizyty studyjnej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy uzyskali wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1553 z późn. zm.).

Potencjał techniczny

Oferenci dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne dysponujące odpowiednim potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. W przypadku wyboru oferty Wykonawcy, jest on zobowiązany dostarczyć przed podpisaniem umowy dokumenty potwierdzające posiadanie potencjału technicznego i kadrowego gwarantującego prawidłowe wykonanie zamówienia. Wykonawca musi wykazać doświadczenie w realizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert) lub dysponować przynajmniej jedną osobą posiadającą doświadczenie zawodowe w organizacji przynajmniej jednej wizyty studyjnej w obszarze ekonomii społecznej (w okresie ostatnich trzech lat przed terminem składania ofert), która będzie bezpośrednio zaangażowana w przygotowanie i realizację wizyty studyjnej, stanowiącej przedmiot zamówienia.
Wszędzie tam gdzie zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełniania warunków udziału w postępowaniu ocena spełniania tego warunku dokonana będzie w oparciu o oświadczenie Wykonawcy, a w przypadku wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu pkt 1 na podstawie oświadczenia i wykazu doświadczenia oferenta lub osoby którą dysponuje, (załącznik nr 4).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wymaga szczegółowego wykazania i udokumentowania spełnienia niniejszego warunku przez Wykonawcę.

Dodatkowe warunki

Nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy, w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub wymogów akredytacji OWES w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy.
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie wymogów dotyczących dokumentowania świadczenia usługi.
3. Każda ze stron może rozwiązać umowę z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Na prawidłowo wypełnioną ofertę składają się:
1.Załącznik nr 2 Formularz ofertowy
2. Załącznik nr 3 Oświadczenie
3. Załącznik nr 4 Doświadczenie oferenta
4. Załącznik nr 5 Szczegółowy program wizyty studyjnej
5. Załącznik nr 6 Klauzula informacyjna

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia wykonawcy wybranemu zgodnie z zasadą konkurencyjności, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, przewidzianych w zapytaniu ofertowym zamówień na usługi, polegające na powtórzeniu podobnych usług na tych samych warunkach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Realizator projektu dokona oceny ofert pod względem formalnym i zgodności z niniejszym zapytaniem ofertowym.
Oceniający przy ocenie ofert bierze pod uwagę 2 czynniki:
1. Cenę (kompleksowa realizacja usługi dla 17 osób, uczestników wizyty), za którą można przyznać max. 60 punktów. Najwięcej punktów zostanie przyznane ofercie tego wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę.
W ramach oceny tego kryterium cena brutto Wykonawcy może otrzymać max. 60 pkt.
Zamawiający oceni oferty wg. następującego wzoru:
Najniższa oferowana cena brutto
-------------------------------------------------- x 60 = punktacja ceny oferty.
Cena badanej oferty brutto max.
Uwaga: Cena wskazana przez Wykonawcę zawiera wszelkie koszty wykonania usługi.

2.Program wizyty studyjnej, za który można przyznać max. 40 punktów.
W kryterium program wizyty studyjnej, punkty zostaną przyznane według poniższych zasad:
- ilość odwiedzanych podmiotów ekonomii społecznej podczas wizyty studyjnej - 5pkt. za każdy podmiot (max. 30pkt)
- 5 pkt. za każdy podmiot ekonomii społecznej świadczący w ramach organizacji wizyty studyjnej usługę cateringową lub noclegową (max. 10 pkt.)
W ramach oceny tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 40 pkt.

Wybrana zostanie oferta tego wykonawcy, która uzyska łącznie najwyższą liczbę punktów (suma punktów uzyskanych w kryterium nr 1 i 2 łącznie max.100 pkt).

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c)pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE WSPARCIE SPOŁECZNE "JA - TY - MY"

Adres

28 Pułku Strzelców Kaniowskich 71/73

90-558 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

796141420

NIP

7251872735

Tytuł projektu

OWES "Ja-Ty-My"

Numer projektu

RPLD.09.03.01-10-0004/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa: GM Synergy Sp. z o.o., 95-030
Adres: Rzgów , ul. Tuszyńska 67
Cena: 13 456 zł
Liczba wyświetleń: 294