Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja dwóch 3 - dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób z dysfunkcjami słuchu + 2 opiekunów (tłumaczy języka migowego) w ramach projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Data publikacji: 10.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 19-02-2020

Numer ogłoszenia

1231895

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA OFERT:
1) Oferta stanowi oświadczenie woli Wykonawcy. Składając ofertę w odpowiedzi na niniejsze ogłoszenie Wykonawca przyjmuje warunki ogłoszenia o zamówieniu, postanowienia zawarte we wzorze umowy, akceptuje bez zastrzeżeń przedmiot zamówienia.
2) Ofertę składa się na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego w terminie do końca upływu dnia 19.02.2020 r. do godz.: 15:00 pisemnie pocztą lub osobiście na adres:

Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL
ul. Krakowska 51
45-018 Opole

Oferta „Organizacja dwóch 3-dniowych wycieczek autokarowych” w ramach projektu
pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” – część …………………..z tym, że oferty składane w formie pisemnej przyjmowane będą w godzinach: od 7:30 do 15:00 w dni tygodnia od poniedziałku do piątku.

3) Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4) Oferta oraz załączniki muszą być podpisane przez Wykonawcę.
5) Oferta oraz wszystkie wymagane oświadczenia Wykonawcy muszą być podpisane, w sposób pozwalający zidentyfikować osobę podpisującą (np. czytelnie lub parafowane i opatrzone imienną pieczęcią), przez osobę upoważnioną do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub centralnej ewidencji i informacji
o działalności gospodarczej (CEIDG/KRS).
6) Przy sporządzaniu oferty, oświadczeń i dokumentów, dla których Zamawiający przygotował druki należy kierować się tymi drukami.
7) Każda poprawka w treści oferty, a w szczególności każde przerobienie, przekreślenie, uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem, etc, musi być parafowane przez Wykonawcę (uprawnione do reprezentacji osoba/y, które podpisały ofertę).
8) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
9) Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty oraz innych dokumentów w języku innym niż język polski.
10) Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o wyjaśnienie treści oferty lub dokumentów wymaganych od Wykonawcy.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Joanna Kucharska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

77 454 48 29/77 453 68 25 (w. 21)

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja dwóch 3 - dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób z dysfunkcjami słuchu + 2 opiekunów (tłumaczy języka migowego) w ramach projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: Opole Miejscowość: Opole

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Organizacja dwóch 3 - dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób z dysfunkcjami słuchu + 2 opiekunów (tłumaczy języka migowego) w ramach projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Przedmiot zamówienia

Organizacja dwóch 3 - dniowych wycieczek autokarowych, każda dla 15 osób
z dysfunkcjami słuchu + 2 opiekunów (tłumaczy języka migowego) w ramach projektu pn. „Bądź aktywny II – kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego” realizowanego w ramach Działania 8.1 RPO WO 2014-2020 „Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych”

Kod CPV

63511000-4

Nazwa kodu CPV

Organizacja wycieczek

Harmonogram realizacji zamówienia

Terminy wycieczek:
a) Część nr 1: Malbork i Frombork w terminie: 3 - 5.07.2020 r.
b) Część nr 2: Międzyzdroje i Wolin w terminie: 4 - 6.09.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający uprawnienia do świadczenia przez przedsiębiorców usług turystycznych zgodnie z ustawą o imprezach turystyczne i powiązane usługi turystyczne. Dz.U.2019.548 t.j.

Dokument:
W celu potwierdzenia warunku Zamawiający żąda złożenia koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskie,
w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - składa się wraz z ofertą.

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają wiedzę i doświadczenie, zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w należytym wykonaniu min. 1 usługi polegające na organizacji wycieczki dla grupy liczącej, co najmniej 15 osób o wartości tej usługi na min. 10 000,00 zł brutto każda (jeżeli Wykonawca składa ofertę do części 1 i do części 2, należy wykazać różne doświadczenie/wycieczki/usługi dla części 1 i dla części 2) – w każdej części.

Dokument – wykaz:
W celu potwierdzenia warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentu tj.:
– weryfikacja na podstawie załącznika nr 3 do niniejszego zapytania, wykazu usług

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Osoby zdolne do wykonania zamówienia:
O udzielenie przedmiotowego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy dysponujący min. 1 osobą/na wycieczkę/grupę posiadającą wykształcenie min. średnie oraz posiadającą doświadczenie jako pilot/przewodnik w ilości min. 1 wycieczki.

Dokument – wykaz:
W celu potwierdzenia warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentu tj.:
– weryfikacja na podstawie załącznika nr 4 do niniejszego zapytania, wykazu osób zdolnych do wykonania zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy znajdujący się w sytuacji finansowej umożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy tj. posiadający środki finansowe lub zdolność kredytową o łącznej kwocie w wysokości co najmniej 15.000,00 zł – w każdej części.

Dokument:
W celu potwierdzenia warunku Zamawiający żąda złożenia dokumentu tj.: informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert - składa się wraz z ofertą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.
Załącznik nr 2: Formularz ofertowy.
Załącznik nr 3: Wykaz usług.
Załącznik nr 4: Wykaz osób.
Załącznik nr 5: Wzór umowy wraz z załącznikami – jeden dla wszystkich części.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERTY i INFORMACJA O WAGACH PUNKTOWYCH PRZYPISANYCH DO POSZCZEGÓLNYCH KRYTERIÓW OCENY OFERTY oraz OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI ZA SPEŁNIENIE DANEGO KRYTERIUM OCENY OFERTY:
Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert tj.:
Kryterium oceny ofert w każdej części jest:
1. Cena - waga max 100/100 pkt.
Ilość punktów cena= (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto) x 100

2. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma najwyższą ilość punktów
w kryterium oceny ofert i odpowiadająca wszystkim warunkom przedstawionym zapytaniu ofertowym.

3. Zamawiający poprawi w złożonych ofertach:
a) oczywiste omyłki pisarskie,
b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.
5. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny oferty z Wykonawcą, który złożył najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy zaoferowana cena przewyższa możliwości finansowe przewidziane w budżecie Projektu.
7. Zamawiający może wezwać Wykonawcę do uzupełnienia niekompletnej oferty w przypadku gdy zostanie złożona tylko jedna oferta.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLSKI ZWIĄZEK GŁUCHYCH ODDZIAŁ OPOLSKI

Adres

45-068 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

774543587

NIP

7542683789

Tytuł projektu

Bądź aktywny II - kompleksowy program rozwoju usług asystenckich oraz wsparcia aktywności społecznej skierowany do osób z dysfunkcjami słuchu z terenu woj. opolskiego

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0014/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający na podstawie pkt 5.2, podpunkt 5) zapytania ofertowego unieważnił zapytanie ofertowe z dnia 10.02.2020 r. w cz. nr 1 i w cz. nr 2 ze względu na to, że zamówienie obarczone jest wadą polegającą na błędnym określeniu transportu tj.: wymaganiu dla max. 17 osób autobusu z koniecznością posiadania WC.
Liczba wyświetleń: 176