Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2020 Zakup przez Zamawiającego środków trwałych innych niż grunty, budynki i budowle: zakup stanowiska komputerowego przystosowanego do pracy w programach BIM - 1szt

Data publikacji: 09.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1231820

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dodano wyjaśnienie do treści zapytania

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna zostać przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferty stanowiące odpowiedź na zapytanie należy składać pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/2020" na adres biura Zamawiającego al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia lub przesłać drogą elektroniczną na adres: e-mail: biuro@optimprojekt.pl
2. Ostateczny termin składania ofert upływa dnia: 16.02.2018 r.
3. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego.
4. Oferty, które będą dostarczane elektronicznie na wskazany adres e-mail powinny być podpisane i opieczętowane przez osobę upoważnioną do reprezentacji Oferenta.
5. Do formularza oferty Oferent dołącza wypełnione i podpisane „Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych”, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
6. Koszt przygotowania i dostarczenia oferty pokrywa Oferent.
7. Oferty, jakie wpłyną po terminie, zostaną potraktowane jako nieważne.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@optimprojekt.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Błochowiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 793 793 043

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup zestawu komputerowego składającego się z stacjonarnej stacji roboczej przystosowanej do obsługi programów w technologii BIM, dwóch monitorów, klawiatury i myszy komputerowej,

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: Gdynia Miejscowość: Gdynia

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest pozyskanie niezbędnych środków trwałych innych niż grunty, budynki i budowle do projektu „Zwiększenie konkurencyjności firmy OPTIM PROJEKT poprzez poszerzenie palety usług w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizy danych o budynkach oraz poprawę jakości świadczonych usług w obszarze inżynierii budowlanej.” dofinansowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Zakup fabrycznie nowego zestawu komputerowego: stacjonarnej stacji roboczej przystosowanej do obsługi programów w technologii BIM, dwa monitory, klawiatura i mysz komputerowa - jeden zestaw
Przedmiot zamówienia musi spełniać minimalne wymogi techniczne:
- procesor o liczbie rdzeni nie mniejszej niż cztery, o bazowej częstotliwości procesora nie mniejszej niż 3,6GHz, o częstotliwości turbo nie mniejszej niż 4,2GHz, o pamięci podręcznej procesora nie mniejszej niż 8MB
- minimum 32GB pamięci RAM
- dysk twardy SSD o pojemności nie mniejszej niż 512GB + dysk twardy HDD pojemności nie mniejszej niż 1TB
- dedykowana karta graficzna do pracy w programach graficznych i do renderingu modeli 3D, o pamięci GDDR5 nie mniejszej niż 5GB, o magistrali nie mniejszej niż 160 bit, obsługa minimum dwóch monitorów
- wyposażenie w system operacyjny
-wyposażenie w złącza: HDMI, USB, LAN
- wyposażenie w nagrywarkę DVD-RW
- klawiatura i mysz komputerowa dedykowane do pracy w programach typu CAD i BIM z podkładką pod mysz
- dwa monitory o rozdzielczości nie mniejszej niż 2560 x 1440, o przekątnej ekranu nie mniejszej niż 27cali

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Harmonogram realizacji zamówienia

W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, które należy dostarczyć w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze. Prośba o uzupełnienie/wyjaśnienie będzie kierowana drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w ofercie.
Przetarg zostanie rozstrzygnięty w terminie do 5 dni roboczych po jego zamknięciu. Po rozstrzygnięciu przetargu zamawiający poinformuję zwycięzcę drogą e-mail oraz poprzez publikację informacji na portalu: „Baza konkurencyjności”.
Termin związania ofertą – 30 dni.

Termin zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia (dostawy): do 14 dni od daty podpisania umowy na realizację zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Wiedza i doświadczenie

Dostawca posiada możliwości techniczne niezbędne do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Dostawca posiada możliwości ekonomiczne niezbędne do terminowej realizacji przedmiotu zamówienia

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania na każdym etapie, nie wybrać żadnej oferty lub zmodyfikować treść zapytania ofertowego, w przypadku kiedy:
a. gdy nie złożono żadnej oferty;
b. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia;
2. Z tytułu unieważnienia postępowania Wykonawcom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Zobowiązanie do podpisania umowy
Zobowiązuje się Oferenta do podpisania umowy dostawy w treści minimalnie wymaganej przez kodeks cywilny.

Gwarancja
Oferent zobowiąże się do udzielenia co najmniej 24 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
Termin płatności
Minimalny termin płatności wynosi 45 dni od daty dostawy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta przygotowana na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1
2. Specyfikacja oferowanego przedmiotu zamówienia potwierdzająca spełnienie wymagań stawianych w zapytaniu
3. Oświadczenie oferenta o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
4. Oświadczenie RODO stanowiące załącznik nr 3

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:
Kryterium nr 1 - Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia - waga kryterium 80% (80pkt.)
Kryterium nr 2 - Wielkość zainstalowanej pamięci RAM - waga kryterium 10% (10 pkt.)
Kryterium nr 3 - Liczba rdzeni zainstalowanego procesora - waga kryterium 10% (10 pkt.)

Ocena kryterium nr 1 odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P1=Cmin/Co x 80 (pkt)
gdzie:
- P1 – oznacza ilość punktów za cenę,
- Cmin – oznacza najniższą cenę wykonania usługi, spośród złożonych ofert,
- Co – oznacza cenę oferty rozpatrywanej.

Ocena kryterium r 2 odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P2=To/Tmax x 10 (pkt)
gdzie:
- P2 – oznacza ilość punktów za kryterium nr 2;
- Tmax - oznacza największą wielkość zainstalowanej pamięci RAM, spośród złożonych ofert,
- To – oznacza wielkość zainstalowanej pamięci RAM, oferty rozpatrywanej.

Ocena kryterium nr 3 odbędzie się w oparciu o punktację obliczoną zgodnie z poniższym wzorem:
P3=Ro/Rmax x 10 (pkt)
gdzie:
- P3 – oznacza ilość punktów za kryterium nr 3;
- Rmax - oznacza największą liczbę rdzeni zainstalowanego procesora, spośród złożonych ofert,
- Ro – oznacza liczbę rdzeni zainstalowanego procesora, oferty rozpatrywanej.

Wynik w każdym kryterium przed zsumowaniem zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku.
Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego kryterium (P=P1+P2+P3).
Zostanie wybrana oferta z najwyższą ilością uzyskanych punktów.
Jeżeli w wyniku oceny ofert okaże się, że dwie lub więcej ofert posiadają taką samą liczbę przyznanych punktów, zamawiający spośród ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia publiczne, z wyjątkiem zamówień sektorowych, udzielane przez beneficjenta nie będącego podmiotem zobowiązanym do stosowania ustawy Pzp zgodnie
z art. 3 ustawy Pzp, nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy
a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg procentowy nie wynika z przepisów prawa
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

OPTIM PROJEKT SP. Z O.O.

Adres

al. Zwycięstwa 96/98

81-451 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

793793043

NIP

5862329841

Tytuł projektu

Zwiększenie konkurencyjności firmy OPTIM PROJEKT poprzez poszerzenie palety usług w zakresie gromadzenia, przetwarzania oraz analizy danych o budynkach oraz poprawę jakości świadczonych usług w obszarze inżynierii budowlanej.

Numer projektu

RPPM.02.02.01-22-0143/17-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

SALON KOMPUTEROWY PC-MARKET MICHAŁ POKORNICKI
ul. Chopina, nr 7, lok. 2, 82-500 Kwidzyn
Data wpłynięcia oferty: 15-02-2020 r,
Cena: 7400,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 197