Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa w zakresie konsultacji psychologicznych w ramach projektu pn: „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO”

Data publikacji: 07.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1231723

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty przygotowane wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 wraz z pozostałymi załącznikami do niniejszego zapytania należy złożyć:
a) osobiście, pocztą lub kurierem w Biurze Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska ul. Chopina 20-22, 62-800 Kalisz, w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie ze wskazaniem nazwy i adresu Wykonawcy oraz z dopiskiem „Oferta na zapytanie ofertowe nr: …………………../2020”.
1. Ofertę należy sporządzić w języku polskim.
2. Termin składania ofert: do dnia 17.02.2020 r. do godz. 10:00. Decyduje data wpływu oferty do Zamawiającego.
3. Oferta wraz z załącznikami powinna być podpisana przez Wykonawcę lub osobę/osoby do tego uprawnioną/e oraz parafowana na każdej stronie.
5. W przypadku ofert składanych osobiście, pocztą lub kurierem:
1) Biuro Stowarzyszenia czynne jest w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15.30,
2) w przypadku problemów z doręczeniem oferty poza godzinami, wskazanymi (w pkt. XI podpunkt 5) powyżej, konsekwencje obciążają Wykonawcę, który przyjmuje do wiadomości i oświadcza, że nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
6. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
7. Kompletna oferta zawierać powinna następujące dokumenty:
1) formularz ofertowy wraz z załącznikami do zapytania ofertowego,
2) wymagane oświadczenia, referencje, potwierdzenia.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Magdalena Ordon, e-mail: mordon@sako-info.pl, biuro@sako-info.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

62 5985237

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. W ramach wsparcia Wykonawca zapewni pomoc psychologa. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy.
2. Każda konsultacja dokumentowana będzie przez Wykonawcę za pomocą karty uczestnika projektu, list obecności przekazywanych Zamawiającemu wraz z fakturą przy rozliczeniu miesięcznym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca ma obowiązek wskazania w składanej ofercie jakie moduły zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
6. Zamawiający wyłoni Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. spełni warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.
7. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę Zamawiający podpisze umowę.
8. Po podpisaniu umowy zmiana osoby wskazanej w formularzu ofertowym do realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, gdy nowa wskazana przez Wykonawcę osoba spełnia te same warunki określone w zapytaniu ofertowym, posiada kwalifikacje i doświadczenie na poziomie nie niższym niż osoba, którą ma zastąpić. Możliwe jest także za zgodą Zamawiającego, zwiększenie liczby psychologów, pod warunkiem spełnienia przez nich minimalnych wymagań ( w tym posiadania doświadczenia) wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: kaliski Miejscowość: Kalisz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

W celu zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania systemu ochrony zdrowia niezwykle istotna jest stała poprawa i podnoszenie jakości zdrowia mieszkańców Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej. Projekt pn. „W zdrowym ciele zdrowy duch – program metaboliczny dla mieszkańców AKO” skierowany jest dla tych mieszkańców, którzy zgłoszą się do Zamawiającego celem zmniejszenia masy ciała, poprawy nawyków żywieniowych oraz podniesienia świadomości zdrowotnej.

Celem zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy do realizacji w ramach zamówienia usług konsultacji psychologa 1 x w miesiącu konsultacja grupowa – 60 min. (grupa ok. 15 osób) przez okres 6 miesięcy (łącznie 6 konsultacji dla 1 grupy). Okres realizacji umowy rozpoczyna się w dniu jej podpisania,
a kończy najpóźniej dnia 1.09.2022 roku. Maksymalna planowana liczba osób do konsultacji w okresie realizacji umowy 650 osób w 43 grupach ok. 15 osobowych.

Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia Karty uczestnika projektu w systemie informatycznym baza danych medycznych uczestników projektu oraz sporządzania listy obecności z każdego spotkania konsultacyjnego i przekazania Zamawiającemu wraz z fakturą przy rozliczeniu miesięcznym.
Zamówienie rozliczane będzie proporcjonalnie do faktycznie zrealizowanej liczby godzin osobokonsultacji.
Wykonawca jest zobowiązany do podpisania umowy w zakresie powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Przedmiot zamówienia

2. Przedmiotem zamówienia jest:
Wykonanie usługi konsultacji psychologa w interwencji wielokomponentowej dotyczącej terapii odchudzającej.
Zakres terapii będzie obejmował aspekty w szczególności dotyczące: samokontroli, ustalania celów, sposobu radzenia sobie z problemami, motywowanie do działania.
Spotkania z terapeutą dotyczyć mogą zagadnień z zakresu np. :
• wzmocnienia samooceny i poczucia własnej wartości,
• umiejętności radzenia sobie ze stresem i problemami życiowymi,
• kształtowania aktywnej i odpowiedzialnej postawy życiowej,
• zwiększenia motywacji w realizacji celów.
3. Wykonawcy zagwarantują bezpieczeństwo planowanych interwencji, pod względem zgodności postępowania ze sztuką lekarską, jak również w zakresie poszanowania praw pacjenta, w tym w szczególności w odniesieniu do ochrony danych osobowych i tajemnicy lekarskiej. Interwencje będą prowadzone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, sprawdzone klinicznie.
1. W ramach wsparcia Wykonawca zapewni pomoc psychologa. Szczegółowy harmonogram konsultacji zostanie ustalony z wykonawcą po podpisaniu umowy.
2. Każda konsultacja dokumentowana będzie przez Wykonawcę za pomocą karty uczestnika projektu, list obecności przekazywanych Zamawiającemu wraz z fakturą przy rozliczeniu miesięcznym.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Wykonawca nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5. Wykonawca ma obowiązek wskazania w składanej ofercie jakie moduły zamówienia, zamierza powierzyć podwykonawcom. Brak w/w informacji oznaczać będzie, iż całość zamówienia będzie zrealizowana przez Wykonawcę.
6. Zamawiający wyłoni Wykonawcę, który złoży najkorzystniejszą ofertę tj. spełni warunki udziału w postępowaniu oraz otrzyma najwyższą liczbę punktów wg przyjętych kryteriów oceny ofert.
7. Z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejsza ofertę Zamawiający podpisze umowę.
8. Po podpisaniu umowy zmiana osoby wskazanej w formularzu ofertowym do realizacji zamówienia możliwa jest wyłącznie za zgodą Zamawiającego oraz pod warunkiem, gdy nowa wskazana przez Wykonawcę osoba spełnia te same warunki określone w zapytaniu ofertowym, posiada kwalifikacje i doświadczenie na poziomie nie niższym niż osoba, którą ma zastąpić. Możliwe jest także za zgodą Zamawiającego, zwiększenie liczby psychologów, pod warunkiem spełnienia przez nich minimalnych wymagań ( w tym posiadania doświadczenia) wskazanych w zapytaniu ofertowym.

Kod CPV

85121270-6

Nazwa kodu CPV

Usługi psychiatryczne lub psychologiczne

Harmonogram realizacji zamówienia

1. Usługi będą realizowane w okresie od podpisania umowy do dnia 1.09.2022r.
Ostateczne terminy konsultacji uzależnione będą od grup uczestników zrekrutowanych przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji umowy. O miejscu i terminie prowadzenia pierwszych konsultacji Zamawiający poinformuje Wykonawcę z co najmniej 5 dniowym (dni robocze) wyprzedzeniem osobiście, telefonicznie lub na podany przez Wykonawcę adres e-mail, a następne będą realizowane zgodnie z opracowanym wspólnie harmonogramem.
2. Terminy realizacji konsultacji mogą ulec zmianie wyłącznie w następujących przypadkach:
2.1. Opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.
2.2. Opóźnień, utrudnień lub przeszkód spowodowanych różnymi zdarzeniami losowymi w tym siły wyższej, których zaistnienie nie można przypisać Wykonawcy.
2.3. Jeśli wystąpi konieczność zmiany terminów określonych w treści umowy, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie i która wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
2.4. Jeśli wystąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy

Potencjał techniczny

Zamawiający nie precyzuje warunku w sposób szczegółowy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

dysponują lub będą dysponować osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia:
minimum 1 osobą posiadającą
dyplom psychologa i min. 3-letnie doświadczenie zawodowe w ramach zatrudnienia lub prowadzenia własnej działalności gospodarczej.
uprawnienia w zakresie psychoterapeuty poznawczo-behawioralnego.
W ramach doświadczenia psycholog musi wykazać się przynajmniej jedną zrealizowaną bądź trwającą obecnie usługą wsparcia psychologicznego dla grup mających problemy z nadwaga lub odżywianiem.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

- Nie zalega z płatnościami podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zwarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
- Posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 100 000 PLN.

Dodatkowe warunki

Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o stosowne oświadczenia zawarte w formularzu ofertowym oraz o dokumenty wskazane w powyższym zapytaniu ofertowym, które należy złożyć wraz z ofertą.

Warunki zmiany umowy

10. Zamawiający dopuszcza następujące zmiany postanowień umowy w stosunku do treści złożonej w postępowaniu oferty:
a) zmiany terminów realizacji umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego,
b) zmiany terminów realizacji umowy w przypadku opóźnień i przerw w realizacji zamówienia wynikających z przyczyn, których zaistnienia nie można przypisać Wykonawcy,
c) zmiany w zapisach umowy spowodowane koniecznością dostosowania dokumentacji do zmieniających się wymogów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz Regionalnego Programu Zdrowotnego pn. „Odważ się na zdrowie – program metaboliczny dla mieszkańców Wielkopolski”,
d) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa
w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu umowy,
e) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną,
f) nastąpi konieczność zmiany terminów określonych w umowie i jej załącznikach, spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi ich dotrzymanie oraz wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,
g) nastąpi konieczność wprowadzenia zmian sposobu i zakresu realizacji zamówienia
w przypadku, gdy konieczność wprowadzenia tej zmiany była spowodowana obiektywnymi czynnikami uniemożliwiającymi realizację umowy zgodnie z pierwotną wersją,
h) w przypadku zmiany stawki podatku VAT,
i) wykonawca może dokonywać zmiany osób bezpośrednio realizujących zamówienia przedstawionych w ofercie pod warunkiem, że uzyska pisemną zgodę Zamawiającego akceptującego nową osobę. Zamawiający może również zażądać od Wykonawcy zmiany osoby przedstawionej w ofercie Wykonawcy, jeżeli uzna, że osoba nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy przy czym w przypadku zmiany tej osoby nowa osoba wskazana na jego miejsce musi posiadać wykształcenie oraz doświadczenie równoważne lub wyższe od wykształcenia i doświadczenia osoby wymienianej. Zamawiający może odstąpić od zawarcia umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
j) Zamawiający w trakcie realizacji umowy dopuszcza możliwość zmiany miejsca realizacji zamówienia nie wykluczając również innych miejscowości na obszarze Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

9. Wraz z ofertą złożoną na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego należy złożyć:
9.1. Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
• Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami - załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
• Polisę lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na kwotę co najmniej 100 000 PLN (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby do reprezentowania Wykonawcy).
• Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby do reprezentowania Wykonawcy).
• Zaświadczenie właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez upoważnione osoby do reprezentowania Wykonawcy).
9.2. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa:
• Oświadczenie personelu projektu/ oferentów, uczestników komisji przetargowych wykonawców/ osoby uprawnionej do dostępu w ramach SL2014 (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679)- załącznik nr 4.
10. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialne poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.
11. Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać
wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej), w przeciwnym wypadku do oferty należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo.
12. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.
13. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, opinii, referencji, potwierdzeń, danych i informacji.
14. Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik postępowania skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:
1) zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego
z postępowania;
2) nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.
2. Przy wyborze oferty zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
cena brutto oferty – waga 100 pkt.
3. Opis sposobu obliczenia ceny :
3.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu ofertowym” stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
3.2. Cena oferty musi zawierać ostateczną, maksymalną sumaryczną cenę obejmującą wszystkie koszty związane z realizacją usługi, niezbędne do jej wykonania
z uwzględnieniem wszystkich opłat, podatków, wynagrodzeń, kosztów dojazdu osób prowadzących konsultacje:
Cena łączna ............................................ zł brutto, obliczona jako iloczyn
.................. zł brutto za jedną osobogodzinę (60 min) psychologicznych konsultacji grupowych dla jednej osoby oraz 3900 godzin osobokonsultacji,(650 planowanych osób x 6 konsultacji grupowych dla jednej osoby).
Przewidywana ilość godzinnych spotkań w grupach – 304 (43 planowane grupy piętnastoosobowe x 6 spotkań dla grupy).

3.3. Cena oferty musi być podana w PLN brutto.
3.4. Zamawiający wyklucza rozliczenia w walutach obcych. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację zamówienia, określone zostały w istotnych postanowieniach umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
3.5. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności związania ofertą oraz w okresie obowiązywania umowy.

Wykluczenia

Zamawiający wykluczy Wykonawcę a jego ofertę uzna za odrzuconą w przypadku gdy Wykonawca nie potwierdzi spełnianie warunków udziału w postępowaniu zgodnie z wymaganiem zamawiającego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

STOWARZYSZENIE AGLOMERACJA KALISKO-OSTROWSKA

Adres

Główny Rynek 20

62-800 Kalisz

wielkopolskie , Kalisz

Numer telefonu

62 598 52 37/38

Fax

62 598 52 37

NIP

6182148153

Tytuł projektu

W zdrowym ciele zdrowy duch- program metaboliczny dla mieszkańców AKO

Numer projektu

RPWP.06.06.01-30-0010/18-00

Inne źródła finansowania

Projekt finansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 oraz budżetu Stowarzyszenia Aglomeracja Kalisko-Ostrowska.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Gabinet Psychologiczny Amanda Staniszewska-Celer , ul. Stawowa 48,
56 -410 Dobroszyce, oferta wpłynęła w terminie tj. 17.02.2020 r.
Umowa podpisana 20.03.2020 r., wartość umowy 89 700, 00 brutto
Liczba wyświetleń: 173