Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa 2 zestawów komputerowych do Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Data publikacji: 07.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1231710

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać mailem na adres: katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl lub podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy przesłać w kopercie z opisem: „OFERTA – konmputery” pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29,
41-506 Chorzów
Dział Projektów.

Termin składania ofert przez Wykonawców upływa 16.02.2020r. Za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę jej wpływu do Zamawiającego. Oferty złożone po ww. terminie nie będą podlegać ocenie.
Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

Sposób przygotowania i składania ofert:
1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Oferta oraz wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
2. Oferta oraz każdy inny dokument lub oświadczenie składane w postępowaniu muszą być czytelne i zapisane techniką nieścieralną. W przypadku, gdy oświadczenie lub dokument będą nieczytelne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do ich treści.
3. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
5. Ceny oferty muszą być podane cyfrowo. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty muszą być podane cyfrowo.
6. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
7. Jeżeli cena oferty, w tym również cena jednostkowa, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
8. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, a treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą odrzucane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Nowakowska katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

wyposażenie biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w dwa stanowiska komputerowe

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyposażenie biblioteki Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu w dwa stanowiska komputerowe

Przedmiot zamówienia

2 zestawy komputerowe o minimalnych wymaganiach:

• procesor i5-9400
• pamięć operacyjna - 8 GB 2666
• dysk HDD 256 GB SSD
• grafika zintegrowana z DP i HDMI
• porty: Gigabit Ethernet, porty USB 3.0 (w tym 4 szt 3.1)
• DVD-RW
• obudowa SFF
• klawiatura, mysz
• zasilacz 180 W, 85%
• system operacyjny Windows 10
• monitor, 27'' FHD IPS 250cd 6ms 1000:1 Titl, Pivot, Swivel, Height, HUB
• gwarancja 36 miesięcy NBD


Wraz z wyposażeniem laboratorium do zamówienia dochodzą:
• dostawa wyposażenia do siedziby Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie, ul. Sportowa 29
• udzielenie gwarancji na zakup sprzętu
• udzielenie licencji na oprogramowanie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia
• o ile dotyczy, przeprowadzenie instalacji i szkolenia wdrożeniowego.

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres dostawy zamówienia i instalacji – do 31.03.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie określa szczegółowych warunków dotyczących kompetencji lub uprawnień, sytuacji ekonomicznej lub finansowej oraz zdolności technicznej lub zawodowej

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na Formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy,
2. Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocenie podlega cena brutto zamówienia.

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej zsumowanej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt). Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:
• W pierwszej kolejności spełnienie kryteriów dostępu (spełnia=1/nie spełnia=0)
• W drugiej kolejności: Cena usługi brutto 100%

Punkty za kryterium „Cena” zostaną obliczone dla każdej z ofert wg wzoru:

Cena minimalna / Cena danej oferty x 100 = liczba punktów

Wykonawca za kryterium „Cena” może uzyskać maksymalnie 100 punktów w danej części.

W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy:
• dostawę wyposażenia do siedziby Wydziału Zamiejscowego w Chorzowie,
• udzielenie gwarancji na zakup sprzętu
• udzielenie licencji na oprogramowanie wchodzące w zakres przedmiotu zamówienia
• o ile dotyczy, przeprowadzenie instalacji i szkolenia wdrożeniowego.

1. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
2. Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ np. na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi,
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

INFOS Systemy Komputerowe, ul. Jagiellońska 8, 80-371 Gdańsk - 14.02.2020,r. - 6024,54 zł
Liczba wyświetleń: 235