Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa przeprowadzenia seminaryjnych zajęć dydaktycznych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn w ramach studiów dualnych II stopnia realizowanych w ramach projektu "Studia dualne II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej - DualMech2"

Data publikacji: 08.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1231658

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na wzorze formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Podpisaną ofertę należy złożyć w terminie do 14. lutego 2020 r. do godziny 23.59 drogą elektroniczną na adres studia_dualne_RMT@polsl.pl, w tytule wiadomości proszę wpisać „Oferta w odpowiedzi na zapytanie ofertowe
nr 02/2020/DU09” lub w godzinach pracy (7:00-15.00) w dni powszednie w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej,
ul. Konarskiego 18a, 44-100 Gliwice, p. 38 (budynek główny Wydziału). Oferty otrzymane po terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. Oferent, który złoży ofertę w formie elektronicznej zobligowany jest do wysłania żądania potwierdzenia odebrania wiadomości elektronicznej (tj. oferty wraz z załączonymi dokumentami) przez Zamawiającego – po otrzymaniu żądania Zamawiający potwierdzi otrzymanie oferty
w formie elektronicznej. W przypadku nie otrzymania potwierdzenia Oferent ma obowiązek wystąpić do Zamawiającego ponownie o takie potwierdzenie, celem uzyskania informacji o jej złożeniu pod rygorem przyjęcia, że oferta nie została złożona.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

studia_dualne_RMT@polsl.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

dr hab. inż. Grzegorz Dziatkiewicz, prof. PŚ

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

32 237 21 77

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w ramach studiów dualnych II stopnia, realizowanych
w ramach projektu „Studia dualne II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej - DualMech2”, zgodnie ze szczegółowym opisem zawartym w niniejszym ogłoszeniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Gliwice Miejscowość: Gliwice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie wykonawcy spełniającego w największym stopniu uzasadnione wymagania zamawiającego, a dotyczące kompetencji do przeprowadzenia zajęć seminaryjnych z wybranych przedmiotów wchodzących w skład programu studiów dualnych II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Śląskiej, które są realizowane w ramach projektu dofinansowanego z programu PO WER.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa przeprowadzenia zajęć dydaktycznych, w postaci seminarium, na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn, w ramach studiów dualnych II stopnia, realizowanych w ramach projektu „Studia dualne II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej - DualMech2”, z następujących przedmiotów:
- Requirements engineering,
- Sustainable technology,
- Techniki komunikacji społecznej w środowisku przemysłowym,
- Etyka w biznesie.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będąca przedmiotem zamówienia musi zostać wykonana do dnia 31.05.2020 r., zgodnie z organizacją roku akademickiego 2019/20 w Politechnice Śląskiej dla studiów dualnych II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn. Ze względu na szczególną organizację zajęć dydaktycznych realizowanych na studiach dualnych, dopuszcza się indywidualne ustalenie terminów zajęć, po podpisaniu umowy z Wykonawcą.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

3.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają następujące warunki:
a) dla przedmiotu „Requirements engineering” - Oferent musi posiadać:
• wyższe wykształcenie w zakresie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym, przy czym za kierunki pokrewne uznaje się Zarządzanie i Inżynierię Produkcji lub Automatykę
i Robotykę lub Inżynierię Materiałową lub Mechatronikę,
• 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku pracy, w zakresie inżynierii wymagań w kontekście zarządzania projektami, stosowania narzędzi informatycznych do zarządzania wymaganiami, sterowania cyklem życia projektu oraz praktycznego stosowania podejścia systemowego;
• biegłość w zakresie posługiwania się językiem angielskim na poziomie min. B2 lub min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku przemysłowym;
b) dla przedmiotu „Sustainable technology” – Oferent musi posiadać:
• wyższe wykształcenie w zakresie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym, przy czym za kierunki pokrewne uznaje się Zarządzanie i Inżynierię Produkcji lub Automatykę
i Robotykę lub Inżynierię Materiałową lub Mechatronikę,
• 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku pracy w zakresie stosowania
i rozwoju technologii zrównoważonego rozwoju, w szczególności w aspekcie technologii proekologicznych i rozwiązań przyjaznych środowisku w przemyśle hutniczym, przetwórstwa tworzyw sztucznych lub innych procesów produkcyjnych; biegłość w zakresie posługiwania się językiem angielskim na poziomie min. B2 lub min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w międzynarodowym środowisku przemysłowym;
c) dla przedmiotu „Techniki komunikacji społecznej w środowisku przemysłowym” – Oferent musi posiadać:
• wyższe wykształcenie w zakresie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym, przy czym za kierunki pokrewne uznaje się Zarządzanie i Inżynierię Produkcji lub Automatykę
i Robotykę lub Inżynierię Materiałową lub Mechatronikę,
• 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku pracy w zakresie realizacji projektów w środowisku przemysłowym, również międzynarodowym,
z wykorzystaniem różnych technik komunikacji lub doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu technik komunikacji w środowisku przemysłowym;
d) dla przedmiotu „Etyka w biznesie” – Oferent musi posiadać:
• wyższe wykształcenie w zakresie studiów II stopnia (magisterskich) na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn lub pokrewnym, przy czym za kierunki pokrewne uznaje się Zarządzanie i Inżynierię Produkcji lub Automatykę
i Robotykę lub Inżynierię Materiałową lub Mechatronikę,
• 10-letnie doświadczenie zawodowe na rynku pracy w zakresie zarządzania zespołami ludzkimi, podejmowania decyzji strategicznych dla Firmy, prowadzenia projektów w sytuacji konfliktu interesów lub doświadczenie
w zakresie prowadzenia szkoleń z zakresu etyki zawodowej w środowisku przemysłowym.

Weryfikacja spełnienia powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie złożonego CV Oferenta lub w przypadku osób prawnych CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci posiadający zdolność prawną (osoby fizyczne, osoby prawne, pozostałe jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną), którzy spełniają powyższe warunki.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu każdy z Oferentów powinien przedłożyć następujące dokumenty:

a) Formularz ofertowy, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zapytania, zawierający:
• końcową cenę wyrażoną w PLN, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku; podana kwota powinna pokrywać wszystkie koszty związane
z realizacją zamówienia (kwotę brutto wynagrodzenia wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy)),
• oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
• oświadczenie Oferenta o braku powiązań z Zamawiającym,
• oświadczenie dot. przetwarzania danych osobowych,
b) życiorys zawodowy (CV) Oferenta lub CV osoby/osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia, obrazujący wymogi zawarte w Warunkach Udziału
w postępowaniu,
c) kopię dyplomu ukończenia przez Oferenta lub osób wskazanych przez Oferenta do realizacji zamówienia studiów wyższych II stopnia zgodnie z warunkami udziału
w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena ofert składa się z dwóch etapów:
Etap 1 – Zamawiający dokonuje oceny spełnienia przez Oferenta warunków udziału
w postępowaniu, na podstawie złożonych dokumentów, CV oraz Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, zgodnie z formułą binarną 0 – nie spełnia, 1 – spełnia wymaganie. Jedynie oferty, które spełniają wszystkie założone wymagania, przechodzą do etapu nr 2.
Etap 2 – Ocena ofert, które spełniają wszystkie założone warunki udziału w postępowaniu, wyłonionych w ramach etapu nr 1, dokonywana jest na podstawie osiągniętej liczby punktów obliczonych w oparciu o następujące kryteria i ustalony zakres punktów możliwych do zdobycia, którym jest przedział 0 – 100 pkt.:
Kryterium Waga
Cena ofertowa brutto 1
Kryterium oceny to cena ofertowa brutto z wagą równą 1 (co odpowiada 100%), przy czym pod pojęciem ceny ofertowej brutto Zamawiający rozumie kwotę brutto wraz z narzutami na wynagrodzenia stanowiące koszt Zamawiającego (jeśli dotyczy), a dla podatnika VAT – kwotę zawierającą podatek VAT (jeśli dotyczy).
Punkty P za kryterium „cena ofertowa brutto” są obliczane wg następującego wzoru:
P = ((Cmin)/C)Rw,
gdzie:
Cmin – najmniejsza cena ofertowa brutto spośród wszystkich złożonych ofert,
C – cena ofertowa brutto dla oferty, dla której obliczana jest punktacja
R = 100 pkt. – to zakres przedziału punktacji,
w = 1 – waga kryterium.
Weryfikacja oferowanej ceny następuje na podstawie danych z Załącznika nr 1 do zapytania ofertowego, tj. Formularza ofertowego.
Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna taką, która otrzyma najwyższą punktację spośród ocenionych ofert.
W przypadku, gdy kwoty przedstawione w odpowiedziach na zapytanie będą wyższe od zaplanowanych w budżecie ww. projektu, to Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z Wykonawcą.
Poszczególne części zamówienia, o których mowa w punkcie 2.2, będą zlecane do wykonania w pierwszej kolejności Oferentom, którzy przedstawią oferty najkorzystniejsze.
W przypadku ofert równoważnych Zamawiający może wezwać Oferentów do złożenia
w terminie określonym przez Zamawiającego, ofert dodatkowych lub zaprosić ich do negocjacji cenowych.
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkie podmioty w sposób zgodny z upublicznieniem Zapytania.
Zamawiający zastrzega, że oferty złożone przez osoby zatrudnione w Politechnice Śląskiej mogą zostać odrzucone w przypadku ich kolizji z uregulowaniami „Wytycznych
w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 z dnia 22 sierpnia 2019 roku oraz z zapisami zawartymi we wniosku
o dofinansowanie ww. projektu, w szczególności dotyczącymi kosztów związanych
z zatrudnianiem personelu.
Zamawiającemu przysługuje prawo zamknięcia trybu niniejszego zapytania bez wybrania którejkolwiek z ofert.
Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia przedmiotu zamówienia, tj. odwołania jednego lub większej liczby zajęć bez podania przyczyny przed ich rozpoczęciem.
W przypadku gdy Zamawiający uzna, że wycena oferty zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Oferenta
z wnioskiem o wyjaśnienie w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeśli jest niższa, o co najmniej 30% od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Zamawiający odrzuci ofertę Oferenta, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POLITECHNIKA ŚLĄSKA

Adres

Akademicka 2A

44-100 Gliwice

śląskie , Gliwice

Numer telefonu

322371000

Fax

322371655

NIP

6310200736

Tytuł projektu

Studia dualne II stopnia na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Śląskiej - DualMech2

Numer projektu

POWR.03.01.00-00-DU09/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Stosując p. 6.8 i 7.3 zapytania ofertowego oraz w związku z aktualną sytuacją epidemiczną unieważniono postępowanie.
Liczba wyświetleń: 167