Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu traktorka ogrodowego i minimalnej mocy 20 KM

Data publikacji: 07.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2020

Numer ogłoszenia

1231628

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin i miejsce złożenia oferty
a) Ofertę wraz z załącznikami można przesłać droga elektroniczną jako zeskanowane
dokumenty na adres: zeinet@wp.pl lub przesłać pocztą lub złożyć osobiście w formie pisemnej pod adresem zamawiającego HILFE UND HILFE Aneta Kaczmarzyk, Lechówek 69, 26-025 Łagów.
b) Termin złożenia ofert: 15.02.2020r. (decyduje data wpływu oferty).
Oferty, które wpłyną po terminie nie zostaną uwzględnione.

Opis sposobu przygotowania oferty

a) Oferta musi być sporządzona w języku polskim i napisana czytelnie.
b) Dokumenty należy złożyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.
c) Ofertę podpisuje osoba uprawomocniona na podstawie stosownych dokumentów.
d) Każdy Dostawca może złożyć tylko jedną ofertę.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia lub zwiększenia w/w zakresu
zamówienia.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zeinet@wp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Aneta Kaczmarzyk

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601660262

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Celem i przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy na zakup :

- traktorka ogrodowego o mocy co najmniej 20 KM
Zamawiający będzie dokładnie sprawdzał zadeklarowane parametry przez producenta tj. wydajność i moc rzeczywistą oferowanego sprzętu.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: kielecki Miejscowość: Lechówek 69

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem i przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy na zakup :

- traktorka ogrodowego o mocy co najmniej 20 KM
Zamawiający będzie dokładnie sprawdzał zadeklarowane parametry przez producenta tj. wydajność i moc rzeczywistą oferowanego sprzętu.

Przedmiot zamówienia

Celem i przedmiotem zapytania ofertowego jest wyłonienie dostawcy na zakup :

- traktorka ogrodowego o mocy co najmniej 20 KM
Zamawiający będzie dokładnie sprawdzał zadeklarowane parametry przez producenta tj. wydajność i moc rzeczywistą oferowanego sprzętu.

Kod CPV

16000000-5

Nazwa kodu CPV

Maszyny rolnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

16310000-1 kosiarki

Harmonogram realizacji zamówienia

Luty 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Opis wymagań:
Rzetelne wykonanie zamówienia

Informacje dodatkowe/ Istotne postanowienia:


a) W przypadku złożenia oferty drogą elektroniczną i wyboru oferty jako najkorzystniejszej oferent zostanie poproszony o złożenie dokumentów w formie papierowej, co stanowi warunek zawarcia umowy z oferentem.

b) Niedopełnienie obowiązku podpisania umowy lub niedostarczenie wymaganych dokumentów do podpisania umowy w terminie zostanie uznane za uchylanie się od jej podpisania. W takim wypadku Zamawiający dokona wyboru innego Wykonawcy.
c) Niniejsze zamówienie nie podlega przepisom ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 poz. 907, postępowanie jest prowadzone w formie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności.
d) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pisemnej gwarancji jakości na wykonane zamówienie /zakupiony produkt.
e) Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
- dokonania zmiany lub odwołania warunków postępowania w każdym czasie i na każdym etapie

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zawierać:
a)Dane oferenta,
b) Datę sporządzenia,
c) Termin ważności oferty,
d) Opis oferty,
e) Cenę netto / brutto,
f) Termin wykonania,
g) Okres gwarancji,
h) Sposób płatności,
i) Oferta musi być podpisana przez osobę uprawomocnioną na podstawie stosownych
dokumentów.

Załączniki do oferty:
a) Oświadczenie o braku powiązań – zgodnie z załącznikiem do niniejszego zapytania,

W przypadku wykonawców/ oferentów, którzy mają zarejestrowaną siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dopuszcza się przedstawienie równoważnych zaświadczeń wydanych przez równoważne instytucje.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Cena – 90% (cena netto oferty)
W ramach kryterium można otrzymać max. 90 pkt.
Oferta z najniższą ceną otrzyma 90 pkt.

Wartość punkowa oferty obliczana jest w następujący sposób:
W = (Cmin / Cx) * 90
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium cena,
Cmin – najniższa cena zaoferowana w złożonych ofertach,
Cx – cena ocenianej oferty.


2. Termin wykonania zamówienia – 10%
W ramach kryterium można otrzymać max. 10 pkt.
Oferta z najkrótszym terminem realizacji otrzyma 10 pkt.

Wartość punkowa oferty obliczana jest w następujący sposób:
W = (Tmin / Tx) * 10
W – liczba punktów przyznana ofercie w kryterium termin realizacji zamówienia,
Tmin – najkrótszy termin realizacji zadeklarowany w złożonych ofertach,
Tx – termin realizacji zadeklarowany w ocenianej ofercie.

Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą łączną liczbę punktów z przedstawionych kryteriów.
Maksymalna liczba punktów do uzyskania: 100.

W przypadku ofert o równej liczbie punktów zadecyduje termin złożenia kompletnej oferty wraz z załącznikami (zostanie wybrana oferta złożona we wcześniejszym terminie).

Wybór oferty nastąpi w terminie do 5 dni od dnia upływu składania ofert.

Wykluczenia

Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawców, którzy posiadają powiązania kapitałowe lub osobowe z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegającej w szczególności na:
- uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- posiadaniu udziałów lub co najmniej 10% akcji,
- pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu potwierdzenie braku powiązań kapitałowych i osobowych z Zamawiającym wymagane jest złożenie oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

HILFE UND HILFE ANETA KACZMARZYK

Adres

26-025 Lechówek

świętokrzyskie , kielecki

Numer telefonu

601660262

NIP

8631497988

Tytuł projektu

Orzechowy raj - innowacja w turystyce zdrowotnej

Numer projektu

RPSW.02.05.00-26-0039/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Asago Marcin Lech
ul. Kazikowskiego 34
05-300 Mińsk Mazowiecki

12.02.2020

28500 brutto PLN
23170,73 netto PLN
Liczba wyświetleń: 171