Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa siedzisk składanych z oparciem na widownię sali widowiskowej wraz z montażem

Data publikacji: 06.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1231409

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w następujący sposób (wg wyboru wykonawcy):
1) osobiście w siedzibie zamawiającego: sekretariat (pokój 31) w Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg. Godziny pracy: 8.00-16.00.
2) kurierem lub pocztą tradycyjną na adres siedziby zamawiającego: Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu, Plac Kazimierza Jagiellończyka 1, 82-300 Elbląg
3) Oferty należy składać do 14.02.2020 r. włącznie do godziny 10.00. Oferty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

romuald.koszper@swiatowid.elblag.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Romuald Koszper

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601645449

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedzisk składanych z oparciem na widownię sali widowiskowej wraz z montażem na potrzeby Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: elbląski Miejscowość: Elbląg

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem jest wyłonienie dostawcy siedzisk składanych z oparciem na widownię sali widowiskowej wraz z montażem na potrzeby Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa siedzisk składanych z oparciem na widownię sali widowiskowej wraz z montażem na potrzeby Zamawiającego w związku z realizacją projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z EFRR w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury; Działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, na podstawie umowy o dofinansowanie nr POIS.08.01.00-00-1062/16-00 dla Projektu „Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu” nr POIS.08.01.00-00-1062/16. Wymagane parametry techniczne dostawy przedstawione zostały w Specyfikacji – Załącznik nr 1.
2) Zamówienie składa się z:
a) zamówienia podstawowego – dostawa i montaż 356 szt. siedzisk wraz z numeracją rzędów i siedzisk,
b) zamówienia opcjonalnego – dostawa i montaż 10 szt. siedzisk wraz z numeracją rzędów i siedzisk.
3) Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia podstawowego. Decyzję o konieczności realizacji zamówienia opcjonalnego Zamawiający przekaże Wykonawcy w formie pisemnej (drogą elektroniczna lub pocztą) w terminie 30 dni od dnia udzielenia zamówienia.
4) Zamówienie opcjonalne nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do jego udzielenia, jak również nie stanowi podstawy do dochodzenia przez Wykonawcę roszczeń odszkodowawczych z tytułu niezrealizowania tego zamówienia.
5) Decyzja o realizacji lub rezygnacji z zamówienia opcjonalnego jest wyłącznym uprawnieniem Zamawiającego.
Więcej szczegółów w załączniku nr 1.

Kod CPV

39111000-3

Nazwa kodu CPV

Siedziska

Harmonogram realizacji zamówienia

1) Zamówienie podstawowe zrealizowane będzie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od podpisania umowy.
2) Zamówienie opcjonalne zrealizowane będzie przez Wykonawcę w terminie nie dłuższym niż 8 tygodni od dnia przekazania przez Zamawiającego decyzji o realizacji zamówienia w zakresie opcjonalnym (za dzień przekazania ww. decyzji Zamawiającego uznaje się dzień poinformowania Wykonawcy drogą elektroniczną).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Potencjał techniczny

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Dodatkowe warunki

Szczegóły w załączniku "zapytanie ofertowe"

Warunki zmiany umowy

1) Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania na następujących warunkach:
a) zmiana typu/modelu siedzisk objętych ofertą Wykonawcy w przypadku niedostępności oferowanych modeli na rynku w terminie realizacji zamówienia lub wprowadzenia na rynek nowych produktów (bez konieczności wycofania z rynku modeli pierwotnie oferowanych) pod warunkiem spełniania wymagań technicznych określonych w Specyfikacji (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz zachowaniu niezmienności oferowanej ceny za realizację zamówienia;
b) zmiana sposobu montażu siedzisk w przypadku stwierdzenia braku możliwości zastosowania technologii wskazanej w specyfikacji, a jeżeli zmiana sposobu montażu wymusi zmianę typu/modelu siedzisk – również zmiana typu/modelu siedzisk pod warunkiem spełniania wymagań technicznych określonych w Specyfikacji (załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego) oraz zachowaniu niezmienności oferowanej ceny za realizację zamówienia;
c) zmiana (wydłużenie) terminu realizacji zamówienia w przypadku braku udostępnienia miejsca montażu siedzisk wskutek przedłużenia realizacji robót budowlanych w sali widowiskowej.
2) Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3) Zmiana umowy wymaga zgody obu stron.
4) Pozostałe zmiany mogą być dokonywane w zakresie określonym w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2) Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
a) karty katalogowe (lub inne dokumenty równoważne) oferowanych siedzisk. Dokumenty składane są na potwierdzenie, że oferowana dostawa spełnia wymagania Zamawiającego określone w Zapytaniu ofertowym (w szczególności w specyfikacji stanowiącej załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego),
b) atesty/certyfikaty oferowanych siedzisk i podkonstrukcji w zakresie:
• Toksyczność wg PN-B 02855:1988 lub równoważne,
• Wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania – badania wykonane wg PN-EN 12727:2004 lub równoważny,
• Zapalność materiałów poddawanych bezpośredniemu działaniu płomienia wg PN-EN ISO11925-2:2010, PN-EN ISO 11925-2:2010/AC:2011 oraz badania na ogień wyrobów budowlanych PN-EN 1328:2011 lub równoważny.
Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisanym w lit. b.
Więcej szczegółów w załączniku "zapytanie ofertowe"

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1) Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Zapytaniu Ofertowym.
2) Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami o następujących wagach:
(1) cena (brutto) - 70%
(2) okres gwarancji - 30%
3) Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru:
LP = Cx70% + Gx30%, gdzie:
LP – łączna liczba punktów przyznanych Ofercie,
C – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium – cena
G – liczba punktów przyznanych Ofercie w oparciu o kryterium - okres gwarancji
4) Cena brutto (C)
Wykonawca zamówienia, który zaproponuje najniższą cenę otrzyma 100 pkt, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

C = cena (brutto) najniższa x 100 pkt =
cena (brutto) badanej oferty

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku (wg reguły matematycznej).
UWAGA: Jako cenę oferty służącą do wyboru oferty przyjmuje się cenę całkowitą podaną przez Wykonawcę w formularzu ofertowym, która stanowi sumę ceny brutto za wykonanie zamówienia podstawowego [Cp] oraz ceny brutto za wykonanie maksymalnego zakresu przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji [Co], tj. zamówienia opcjonalnego.

5) Okres gwarancji (G)
• W kryterium (G) „Okres gwarancji” Zamawiający oceni zaoferowany przez Wykonawcę okres gwarancji dłuższy niż wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji (tj. dłuższy niż 24 miesiące).
• Okres gwarancji udzielanej przez Wykonawcę musi zostać podany w pełnych miesiącach i dotyczyć wszystkich pozycji zamówienia (tj. siedzisk z podkonstrukcją i montażu).
• Okres gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na przedmiot zamówienia nie może być krótszy niż 24 miesiące. Wykonawca, który zaproponuje minimalny okres gwarancji, tj. 24 miesiące, otrzyma 0 punktów.
• Wykonawca, który zaproponuje maksymalny okres gwarancji, tj. 48 miesięcy, otrzyma 100 punktów, natomiast pozostali Wykonawcy odpowiednio mniej punktów wg wzoru:

G =
[okres gwarancji oferty badanej (w miesiącach) – 24 miesiące
(minimalny okres gwarancji)] x 100 pkt.
48 miesięcy (maksymalny okres gwarancji) – 24 miesiące (minimalny okres gwarancji)
Uwaga:
Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego dla przedmiotu zamówienia wynosi 24 miesiące.
W kryterium (G) przyjmuje się, że maksymalny okres gwarancji wynosi 48 miesięcy.
Dla ofert z dłuższym okresem gwarancji przyjmowany będzie dla oceny ofert okres gwarancji równy 48 miesięcy.

6) Suma punktów otrzymanych za kryterium cena (C) i okres gwarancji (G) wyliczonych na podstawie ustalonej wagi punktowej, stanowić będzie końcową ocenę oferty.
7) Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
8) Jeżeli nie będzie możliwe wybranie najkorzystniejszej oferty ze względu na równą liczbę punktów uzyskaną w wyniku oceny ofert, Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną, a jeżeli nie będzie to możliwe ze względu na taką samą cenę ofertową, Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie dodatkowym (wskazanym przez Zamawiającego) do złożenia dodatkowych ofert cenowych. Składając ofertę dodatkową, wykonawca nie może zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w ofercie pierwotnej.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENTRUM SPOTKAŃ EUROPEJSKICH ŚWIATOWID W ELBLĄGU

Adres

pl. Plac Kazimierza Jagiellończyka 1

82-300 Elbląg

warmińsko-mazurskie , Elbląg

Numer telefonu

556112055

Fax

556112060

NIP

5780014019

Tytuł projektu

Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu

Numer projektu

POIS.08.01.00-00-1062/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

EHEIM SEATING sp. z o.o., ul. Piastowska 8D lok. 3, 30-211 KRAKÓW

data wpłynięcia 13.02.2020 r.

wartość zamówienia podstawowego brutto - 76 540,00 zł
wartość zamówienia opcjonalnego brutto - 78 690,00 zł

Oferta była kompletna, zawierała wypełnione niezbędne załączniki i dokumenty. Oferent spełniał warunki udziału postawione przez Zamawiającego. Zamawiający skontaktuje się z Oferentem w celu podpisania umowy.
Liczba wyświetleń: 176