Strona główna
Logo unii europejskiej

1/OPTIMA/2020 na świadczenie usług rozszerzonej opieki położnej środowiskowej

Data publikacji: 06.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1231332

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

ZAMÓWIENIE PRZEPROWADZANE NA POTRZEBY PARTNERA PROJEKTU - OPTIMA MEDYCYNA SA

MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1) Oferty należy dostarczyć osobiście w formie papierowej lub przesłać pocztą/kurierem na adres Zamawiającego według wzoru przestawionego poniżej:

Nazwa i adres Wykonawcy
OPTIMA MEDYCYNA SA
Głogowska 37
45-315 Opole
OFERTA
ZAPYTANIE OFERTOWE 1/OPTIMA/2020
Projekt: „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim”


Ofertę należy sporządzić na załączonym formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Należy również dostarczyć załącznik nr 2 stanowiący oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych oraz załącznik nr 3 stanowiący Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w niniejszym postępowaniu.

2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w wersji elektronicznej.
3) Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego.
4) W toku badania oceny ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści oferty.
5) Zamawiający nie zwraca przesłanych ofert.
6) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty/opakowania.
7) Po upływie terminu składania ofert Wykonawca nie może dokonać zmian w ofercie.
8) Oferty należy składać w terminie do dnia 14 lutego 2020 roku do godziny 12:00 na adres:
ul. Głogowska 37, 45-315 Opole.


LISTA DOKUMENTÓW/OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
1) Zał. Nr 1 – formularz oferty
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań.
3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Straub

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 660 973 683

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest nabór specjalistów do świadczenia usługi Rozszerzonej Opieki Położnej Środowiskowej w ramach Projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: opolskie Powiat: nyski Miejscowość: Nysa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest świadczenie usług zdrowotnych w zakresie "Rozszerzonej Opieki Położnej Środowiskowej" w ramach projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia niniejszego zapytania ofertowego jest nabór specjalistów do świadczenia usługi Rozszerzonej Opieki Położnej Środowiskowej w ramach Projektu „Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Budżetu Państwa.
1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
2. Wyżej wymienione usługi mogą być prowadzone przez Specjalistę Medycznego rozumianego jako: położną, posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
3. Wyżej wymienione usługi dotyczą kobiet do 20 tygodnia ciąży i/lub do 6 miesiąca po porodzie.
4. Planowana liczba osób uczestniczących we wsparciu: maksymalnie 300. Dla jednej kobiety w ramach wsparcia przewidziano 4 usługi Położnej.
5. Oferent ma zapewnić wsparcie w postaci rozszerzonej opieki położnej środowiskowej – zapewnione ma zostać wsparcie w postaci rozszerzonej opieki położnej środowiskowej, która swym zakresem wykracza poza zakres NFZ (np. do 20 tygodnia ciąży oraz specjalistyczną, kompleksową opiekę nad kobietą po porodzie i dzieckiem do 6 m-ca). Opieka oparta ma być na poszukiwaniu nowych rozwiązań poprawiających komfort życia i wychodzących naprzeciw potrzebom kobiet w ciąży, przygotowujących się do porodu. W ramach usługi zapewnione ma być indywidualna opieka okołoporodowa. Wsparcie dostosowane będzie do zdiagnozowanych przez Zamawiającego potrzeb.

Kod CPV

85121210-8

Nazwa kodu CPV

Usługi ginekologiczne lub położnicze

Harmonogram realizacji zamówienia

Świadczenie usług zgodnych z przedmiotem zamówienia będzie realizowane od dnia podpisania umowy z Wykonawcą do 31.12.2021r. Zamawiający dopuszcza możliwość wydłużenia terminu umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca składający ofertę winien wykazać się posiadaniem prawa do wykonywania zawodu oraz odpowiednim doświadczeniem i potencjałem w zakresie stanowiącym przedmiot zamówienia, dysponować potencjałem organizacyjno – technicznym i znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci:

1. Specjalista Medyczny - osoby fizyczne posiadające prawo do wykonywania zawodu zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
2. Specjalista Medyczny - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, posiadające prawo do wykonywania zawodu zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
3. Przedsiębiorcy/ instytucje prowadzące działalność gospodarczą jako podmiot leczniczy, zatrudniający Specjalistów Medycznych posiadających prawo do wykonywania zawodu zgodnie ze swoimi umiejętnościami,
4. Przedsiębiorcy/ instytucje prowadzące działalność gospodarczą jako podmiot leczniczy, którzy podzlecają wykonanie usług zdrowotnych innemu podmiotowi leczniczemu, który zatrudnia Specjalistów Medycznych posiadających prawo do wykonywania zawodu zgodnie ze swoimi umiejętnościami.

W odniesieniu do wymaganego doświadczenia i potencjału w realizacji podobnych usług, Oferent jest zobowiązany wykazać, iż dysponuje/ będzie dysponował osobą/ osobami posiadającymi niezbędną wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie do wykonania przedmiotu zamówienia tj. jeżeli Specjalistą Medycznym wskazanym w ofercie jest położna, to musi spełniać poniższe minimalne wymagania:

1. dysponuje prawem do wykonywania zawodu położnej,
2. ukończyła szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego lub ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, środowiskowego, środowiskowo-rodzinnego,

W celu potwierdzenia spełniania powyższych warunków Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć oświadczenia według wzoru przedstawionego w Załączniku Nr 3 do niniejszego Zapytania oraz na żądanie Zamawiającego, w terminie do 7 dni od daty żądania, dostarczyć dokumenty potwierdzające złożone oświadczenia.

Dodatkowe warunki

1. Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Zamawiający może przerwać procedurę wyboru Oferenta bez podania przyczyny.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w przypadku niezachowania przez Wykonawcę ostatecznego terminu realizacji zamówienia.
4. W przypadku, gdy cena ofert przekroczy wartość środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie projektu, wybór ofert może zostać unieważniony lub mogą zostać przeprowadzone dodatkowe negocjacje cenowe.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwrócenia się do Oferenta z wnioskiem o wyjaśnienie, jeśli uzna, iż wycena zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. Cenę uznaje się za rażąco niską, jeżeli jest niższa o co najmniej 30 % od szacowanej wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert. Wyjaśnienia winny być przedstawione w określonym przez Zamawiającego terminie. Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli Oferent nie złoży w wyznaczonym terminie wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzającymi wykaże, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
6. Termin związania ofertą: 30 dni od terminu złożenia oferty.
7. Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie odpowiada za koszty poniesione przez Oferenta w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty.
8. Z tytułu odrzucenia oferty Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie przeciw Zamawiającemu.
9. Zamawiający zastrzega możliwość dokonywania i wprowadzania zmian w postępowaniu.
10. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z zasadą równość szans oraz z zachowaniem przepisów Ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2007 r. nr 176 poz. 1238 z późn. zm.).
11. Oferent zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy informacji udostępnionych lub uzyskanych w związku z wykonaniem zlecenia. Dotyczy to wszelkich nieujawnionych do publicznej wiadomości informacji technicznych, technologicznych, handlowych oraz organizacyjnych Zamawiającego.
12. Oferta zostanie odrzucona, jeśli:
• jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego,
• jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
• jest niezgodna z obowiązującymi przepisami prawa,
• jest niekompletna (np. brak załączników, brak podpisów na załącznikach, brak kompletnych danych w załącznikach).

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w umowie zawartej z Wykonawcą, który zostanie wybrany w wyniku przeprowadzonego postępowania.
2. Ewentualne zmiany zapisów umowy będą zawierane w formie pisemnego aneksu, a ponadto będą one mogły być wprowadzone z powodu:
• wystąpienia uzasadnionych zmian w zakresie i sposobie wykonania przedmiotu zamówienia;
• wystąpienia obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy;
• wystąpienia okoliczności będących wynikiem działania siły wyższej;
• zmiany istotnych regulacji prawnych;
• zmiany terminu realizacji projektu Zamawiającego
3. Zamawiający dopuszcza dokonanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Zał. Nr 1 – formularz oferty
2) Zał. Nr 2 – oświadczenie o braku powiązań.
3) Zał. Nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami określonymi według wagi punktowej:
a) Jednostkowa cena brutto jednej usługi w PLN – 80 pkt
b) Deklarowana liczba przebadanych Pacjentów – 20 pkt

Kryteria wyboru:
a) Jednostkowa cena brutto jednej usługi w PLN - maksymalnie 80 pkt
Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Cp= Cmin/ Ca x 80 pkt,
gdzie:
Cp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „jednostkowa cena brutto 1 usługi”,
Cmin - najmniejsza jednostkowa cena brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ca - jednostkowa cena brutto jednej godziny usługi z oferty „a”.

b) Deklarowana liczba świadczonych usług – maksymalnie 20 pkt,
Liczba punktów w kryterium cena przyznawana będzie wg poniższego wzoru:
Gp= G/ Gmax x 20 pkt,
gdzie:
Gp - liczba punktów dla oferty nr „a” w kryterium „deklarowana liczba świadczonych usług”,
Gmax - największa liczba świadczonych usługi ze wszystkich ofert zaproponowanych przez wszystkich oferentów,
Ga – deklarowana liczba usług z oferty „a”.

Podsumowanie oferty nastąpi poprzez dodanie punktacji uzyskanej z każdego z kryterium (jednostkowa cena brutto jednej usługi + deklarowana liczba świadczonych usługi).
W ofercie (zał. Nr 1 – formularz oferty) należy odnieść się do wszystkich kryteriów wyboru.
W przypadku pominięcia jednego z kryterium oferta zostanie uznana za nieważną.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni zostaną Wykonawcy powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia podpisanego oświadczenia o braku powiązań stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
1) uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
4) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MĄCZKA - LEKARZE GINEKOLODZY - SPÓŁKA PARTNERSKA

Adres

Tadeusza Kościuszki 35

45-062 Opole

opolskie , Opole

Numer telefonu

531411612

Fax

774021485

NIP

7543071456

Tytuł projektu

Poprawa dostępu do wysokiej jakości usług zdrowotnych i społecznych w zakresie kompleksowej opieki nad matką i dzieckiem na obszarze powiatu brzeskiego i nyskiego w województwie opolskim.

Numer projektu

RPOP.08.01.00-16-0002/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Małgorzata Korończok, ul. Żwirki i Wigury 4, 48-304 Nysa. Data wpływu 11.02.2020r. Cena 150,00zł
Agnieszka Grochowska, ul. Krakowska 43/3, 48-385 Otmuchów. Data wpływu 13.02.2020r. Cena 150,00zł
Iwona Cieślińska, ul. Rynek 41/5, 48-385 Otmuchów. Data wpływu 13.02.2020r. Cena 150,00zł
Liczba wyświetleń: 196