Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup zasilaczy laboratoryjnych do systemów testowych do montażu w rack 19

Data publikacji: 05.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1231234

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

09.02.2020 - Z uwagi na wprowadzenie zmian w kilku parametrach zasilaczy przewidzianych do zakupu zmianie ulega załącznik nr 1. (nowy termin 16.02.2020) Przedmiot Zamówienia oraz wydłużeniu ulega termin na składanie ofert i zgłaszanie zapytań. Również data tabeli kursów NBP wskazana w pozycji kryteria oceny ofert.
Dodany zostaje formularz oferty w angielskiej wersji językowej.

Miejsce i sposób składania ofert

Data opublikowania zapytania ofertowego: 5 lutego 2020.

Oferty można składać do dnia 16 lutego 2020 do godziny 23:59.

Oferty złożone po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu na adres e-mail Zamawiającego.

Oferta może być złożona elektronicznie na adres:

tomasz.mazur@aptiv.com

Zapytania w zakresie przedmiotu zamówienia należy kierować na adres e-mail tomasz.mazur@aptiv.com lub pod numerem +48 12 2266172 do dnia 13 lutego 2020 do godziny 16:00. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Tomasz Mazur
Ofertę (wraz z załącznikami) należy sporządzić w języku polskim lub w języku angielskim.
Okres związania ofertą wynosi co najmniej 30 dni od daty upływu terminu składania ofert.
Ofertę należy przygotować zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.
Nr postępowania, który należy wskazać w ofercie/korespondencji dot. niniejszego postępowania to: POIR_2.1_2019_30/31_2
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.
Dokumentacja związana z niniejszym zapytaniem ofertowym (wraz z załącznikami) sporządzona jest w języku polskim i angielskim. W przypadku powstania rozbieżności w treści wskazanej dokumentacji, wiążąca będzie wersja dokumentacji sporządzona w jęz. angielskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tomasz.mazur@aptiv.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Mazur

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 12 2266172

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakup zasilaczy laboratoryjnych do systemów testowych do montażu w rack 19

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Kraków Miejscowość: Kraków

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zamówienie jest na rzecz realizowanego projektu „Rozwój Centrum Badawczo–Rozwojowego dedykowanego opracowaniu specjalizowanych, wysokowydajnych i bezpiecznych modułów komunikacyjnych dla architektury elektrycznej/elektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych”, który uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet II, Działanie 2.1 i jest podyktowane obowiązkiem dokonywania zakupów w oparciu o najbardziej korzystną ekonomicznie ofertę, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji, efektywności, jawności i przejrzystości.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje dostarczenie zasilaczy laboratoryjnych do systemów testowych do montażu w rack 19
Zasilacze występują w trzech typach określonych w załączonej specyfikacji
Ilość zasilaczy: 6 szt.


ZE WZGLĘDU NA OGRANICZENIE ILOŚCI ZNAKÓW MOŻLIWYCH DO WPROWADZENIA W TEJ SEKCJI, PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ZOSTAŁ OPISANY W CAŁOŚCI W ZAŁĄCZNIKU NR 1 DO OGŁOSZENIA – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

PROSIMY O ZAPOZNANIE SIĘ Z TYM ZAŁĄCZNIKIEM PRZED ZŁOŻENIEM OFERT

Kod CPV

30237280-5

Nazwa kodu CPV

Akcesoria zasilające

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa zasilaczy laboratoryjnych do systemów testowych do montażu w rack 19 zostanie zrealizowana przez wykonawcę w terminie do 16 tygodni od daty podpisania umowy na wykonanie zamówienia.

Termin płatności faktur będzie wynosił 60 dni.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub odwołania postępowania w dowolnym terminie bez podania przyczyny lub uprzedniego poinformowania Oferentów.

Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone według przepisów Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – warunek potwierdzany oświadczeniem,
b. prowadzą działalność zgodną z opisem przedmiotu zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Oferenci, którzy:
1. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,
2. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
3.. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia – warunek potwierdzany oświadczeniem,
4. nie są w stanie likwidacji ani też nie ogłosili upadłości - warunek potwierdzony oświadczeniem,
5. nie zalegają z uiszczeniem opłat publicznoprawnych, podatków lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – Oferent przedłoży oświadczenie/ zaświadczenie, że nie posiada zaległości z tytułu ww. należności (opłaty publiczno-prawne, podatki, składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne),
6. nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku
z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych - dotyczy wspólnika spółki jawnej, partnera lub członka zarządu spółki partnerskiej, komplementariusza spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członka organu zarządzającego osoby prawnej,

Warunki zmiany umowy

Zmiana postanowień niniejszych umów może nastąpić za zgodą obu Stron, wyrażoną na piśmie w drodze aneksu do niniejszej umowy, nie naruszając zasad przejrzystości prowadzenia postępowania zgodnie z pkt. 6.5.2 „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”. Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że Zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub zapytaniu ofertowym oraz określił warunki takiej zmiany.

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:

a) uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia,
b) obiektywnych przyczyn niezależnych do Zamawiającego lub Oferenta,
c) okoliczności siły wyższej,
d) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy,
e) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Oferta musi zostać sporządzona na formularzu oferenta (załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia) oraz musi zawierać następujące elementy:

- Dane identyfikujące oferenta (nazwa, adres, nr NIP, nr KRS/EDG)
- Datę przygotowania oferty
- Termin ważności oferty (min. 30 dni od ostatniego dnia składania ofert w konkursie)
- Cena brutto/netto (brutto oraz netto)
- Termin realizacji (w tygodniach)
- Opis przedmiotu oferty
- Dane osoby do kontaktu (imię nazwisko, numer telefonu, adres e-mail),
- Podpis osoby upoważnionej do wystawienia oferty.

Wykonawca wypełni i podpisze także niżej wymienione załączniki:

Załącznik nr 3 – Oświadczenie oferenta
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań

Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty w przypadku, kiedy na wezwanie zamawiającego oferent nie uzupełni brakujących elementów przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza podpisze z Zamawiającym Umowę, której szablon jest załącznikiem nr 5 do ogłoszenia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia Wykonawcy zamówienia uzupełniającego (zgodnego z opisem przedmiotu zamówienia podstawowego) w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia podstawowego określonej w umowie zawartej z wykonawcą.

Zamawiający zastrzega sobie prawa do udzielenia Wykonawcy usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia podstawowego, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania wynikających m.in.:

- z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów,
- wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny ofert
O wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą przedstawione niżej kryteria:
A. Oferowana cena netto: 80 pkt
B. Termin dostawy: 20 pkt

Zgodnie z przedstawionym wyżej zbiorem kryteriów zamawiający będzie posługiwał się następującym wzorem:
Won = An x 0,8 + Bn x 0,2
Won - wskaźnik oceny oferty

A. Oferowana cena (koszt)

W przypadku kryterium "Cena" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:
An = Cmin/Cn x 100

An - liczba punktów przyznana ofercie n za spełnienie kryterium A
n - numer oferty
Cmin - cena minimalna wśród złożonych ofert
Cn - cena zaproponowana przez oferenta n

Kalkulacja Ceny obejmuje łączną wartość dot. przedmiotu zamówienia, czyli obejmująca 6 zasilaczy.
Liczba punktów, którą można uzyskać w ramach tego kryterium obliczona zostanie przez podzielenie wartości minimalnej wśród złożonych ofert przez wartość ocenianej oferty
i pomnożenie tak otrzymanej liczby przez 100 oraz przez wagę kryterium.

Cena powinna zostać podana w walucie EUR.
Określenie ceny w innej walucie skutkować będzie przeliczeniem ceny przez Zamawiającego do waluty EUR przy zastosowaniu tabel kursowych (tabela A - Kursy średnie walut obcych) Narodowego Banku Polskiego z dnia upłynięcia terminu składania ofert (uwzględniany będzie kurs z dnia 14.02.2020 (ostatni dzień roboczy przed upływem terminu składania ofert)).

B. Oferowany termin dostawy – określony w tygodniach


W przypadku kryterium "Termin dostawy" oferta otrzyma zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania:

Bn = (Tmin / Tn) x 100

gdzie:

Bn - ilość punktów jakie otrzyma oferta „n” za kryterium "Termin dostawy ";
Tmin - Najkrótszy termin realizacji spośród wszystkich ważnych i nieodrzuconych ofert;
Tn - Termin realizacji z oferty "n";

Maksymalny termin dostawy to okres 16 tygodni liczony od momentu podpisania umowy.

Zamówienie zostanie udzielone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:

- Uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
- Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
- Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
- Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

APTIV SERVICES POLAND S.A.

Adres

Podgórki Tynieckie 2

30-399 Kraków

małopolskie , Kraków

Numer telefonu

+48 12 621 356

Fax

n/d

NIP

6840001364

Tytuł projektu

Rozwój Centrum Badawczo - Rozwojowego dedykowanego opracowaniu specjalizowanych, wysokowydajnych i bezpiecznych modułów komunikacyjnych dla architektury elektrycznej/elektronicznej następnej generacji pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Numer projektu

POIR.02.01.00-00-0094/19-00
Liczba wyświetleń: 159