Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo”

Data publikacji: 07.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 25-02-2020

Numer ogłoszenia

1230996

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty winny być składane w siedzibie Gmina Boniewo, ul. Szkolna 28, 87-851 Boniewo lub drogą mailową na adres: inwestycje_ug@interia.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

inwestycje_ug@interia.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zdzisława Bywalska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

516168024

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Obowiązki Wykonawcy
1) Wykonawca zakupi i dostarczy wyposażenie bezpośrednio do siedziby Klubu Seniora
2) Dostawy realizowane będą w godzinach i dniach Klubu Seniora,
3) Wykonawca na co najmniej 2 dni przed planowaną dostawą powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy,
4) Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wyposażenie w oryginalnych opakowaniach producenta,
5) Asortymentowy, jakościowy i ilościowy odbiór przedmiotu umowy dokonany zostanie przez przedstawicieli wskazanych przez Zamawiającego i potwierdzony będzie podpisaniem przez Strony protokołu sporządzonego każdorazowo w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
6) Wykonawca w ramach promocji przedmiotu umowy zobowiązany jest do oznaczania wszystkich dostarczonych przedmiotów zgodnie z zasadami oznaczania projektów.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną ilość części zamówienia. Szczegóły zostały zwarte w Zapytaniu ofertowym stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia .

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: włocławski Miejscowość: Osiecz Mały 32/7

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora w Osieczu Małym 32/7Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiot zamówienia

Dostawa wyposażenia w ramach projektu „Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo” do Klubu Seniora

Kod CPV

39290000-1

Nazwa kodu CPV

Wyposażenie różne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

39162100-6 , 33196100-1, 33158400-6, 39710000-2, 32000000-3

Harmonogram realizacji zamówienia

od podpisania umowy do 25 marca 2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania oraz spełniający warunki udziału w postępowaniu . Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

a) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
b) Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia, jeżeli wykaże on, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym krótszym okresie, wykonał należycie co najmniej jedną dostawę porównywalną z przedmiotem zapytania. Dostawa porównywalna to dostawa obejmująca asortyment opisany co najmniej jednym z kodów CPV opisanym w pkt. 2 Zapytania ofertowego.

Potwierdzeniem będzie złożenie Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;

Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Potencjał techniczny

Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zmawiając oceni spełnienie warunku na podstawie :

Oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
Zamawiający oceni spełnianie warunków udziału w postępowaniu wg kryteriów: spełnia – nie spełnia.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

1.Zmiana postanowień umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
2.Strony dopuszczają zmianę postanowień zawartej umowy w szczególności w przypadku braku dostępności któregokolwiek z artykułów. W takiej sytuacji Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązania równoważnego. Za rozwiązanie równoważne Zamawiający uznaje artykuł o parametrach i właściwościach nie gorszych, niż opisane w treści zapytania ofertowego. Wykonawca zobowiązany jest poinformować w formie pisemnej Zamawiającego o braku dostępności danego produktu i zaproponować rozwiązanie jego zdaniem równoważne. Wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego na zastosowanie rozwiązania równoważnego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 2;
2. Oświadczenie wykonawcy o braku powiązań z Zamawiającym – załącznik nr 3.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany woparciu o poniższe kryteria:
Cena - 100 %,
Punkty w tym podkryterium zostaną przyznane zgodnie ze wzorem: cena brutto najniższa z badanych ofert / cena brutto oferty badanej x 100 pkt x 100%.

Wykluczenia

1. Z postępowania wyklucza się:
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu;
2) Wykonawcę powiązanego z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo, przy czym przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcya Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W celu wykazania niezachodzenia ww. przesłanki wykluczenia po stronie Wykonawcy, Wykonawca przedstawi Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Oferta Wykonawcy wykluczonego z udziału w postępowaniu uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

GMINA BONIEWO

Adres

Szkolna 28

87-851 Boniewo

kujawsko-pomorskie , włocławski

Numer telefonu

542840181

Fax

542840181

NIP

8882902541

Tytuł projektu

Rozwój usług opiekuńczych w Gminie Boniewo

Numer projektu

RPKP.09.03.02-04-0030/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Część I- MEBLE
Dyktatorium Grupa Invest sp. z o.o. Giedlarowa 99a, 37-300 Leżajsk
data złożenia oferty 17.02.2020rok cena oferty brutto 20.463,29 PLN

Część II- Elektronika
BaWro Barbara Wiśniewska ul. Maczka 2/9 56-400 Oleśnica
data złożenia oferty 25 .02.2020r. cena oferty brutto 18.179,40 PLN

Część III- wypożyczalnia sprzętu, wyposażenie zajęć ruchowych
Fizjomed Dawid Kaźmierski ul. Kościuszki 4, 27-300 Lipsko
data złożenia oferty 24 .02.2020r. cena oferty brutto 25748,00 PLN

Cześć – IV wyposażenie pozostałe różne :
W wyniku otrzymanego w dniu 4 marca 2020 roku odstąpienia od realizacji postępowania wybranego wykonawcy Przedsiębiorstwo handlowo Usługowe PHU BMS sp. j 82-500 Kwidzyn, ul. Staszica 22
wybranym wykonawcą zadania zostaje FHU Zaki Paweł Tomasiak 33-342 Barcice Barcice 69
data złożenia oferty 19.02.2020rok cena oferty brutto 4137,72 PLN
Liczba wyświetleń: 530