Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie szkoleń e-learningowych dla studentów czterech ostatnich semestrów studiów na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu

Data publikacji: 04.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1230880

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

07.02.2020 - zamieszczenie odpowiedzi na pytania

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przesłać mailem na adres: katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl lub podpisaną przez osobę/ osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy przesłać w kopercie z opisem: „OFERTA – szkolenia on-line” pocztą na adres:
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Wydział Zamiejscowy w Chorzowie
ul. Sportowa 29,
41-506 Chorzów
Dział Projektów.

Sposób przygotowania i składania ofert:
1. Językiem obowiązującym podczas całego przebiegu postępowania jest wyłącznie język polski. Oferta oraz wszelkie oświadczenia lub dokumenty składane przez Wykonawców muszą być sporządzone w języku polskim lub przetłumaczone przez Wykonawcę na język polski. Jeśli Wykonawca składa oświadczenia lub dokumenty sporządzone w języku obcym, musi załączyć je w oryginalnym brzmieniu wraz z ich tłumaczeniem na język polski. W razie wątpliwości pomiędzy wersją obcojęzyczną i wersją polskojęzyczną uznaje się, iż wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.
2. Oferta oraz każdy inny dokument lub oświadczenie składane w postępowaniu muszą być czytelne i zapisane techniką nieścieralną. W przypadku, gdy oświadczenie lub dokument będą nieczytelne Zamawiający wezwie Wykonawcę do ich uzupełnienia lub złożenia wyjaśnień co do ich treści.
3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – część jest rozumiana jako szkolenie z jednej z trzech podanych w zamówieniu tematyki dla 90 uczestników.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę do każdej z części zamówienia. Złożenie więcej niż jednej oferty spowoduje odrzucenie wszystkich ofert w danej części zamówienia złożonych przez Wykonawcę.
5. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego zapytania ofertowego oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, choćby zmieniły się koszty poszczególnych jego składników. Oznacza to, że Wykonawca skalkulował wszystkie potencjalne ryzyka, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu umowy oraz że przewidział właściwą organizację dla bezpiecznego, poprawnego i terminowego zrealizowania przez Wykonawcę zakresu rzeczowego przedmiotu umowy.
6. Ceny oferty muszą być podane cyfrowo. Ceny jednostkowe wskazane przez Wykonawcę w Formularzu oferty muszą być podane cyfrowo.
7. Wszystkie wartości cenowe w ramach niniejszego postępowania mają być określone w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku
8. Jeżeli cena oferty, w tym również cena jednostkowa, wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości Zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, Zamawiający może zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
9. Ofertę należy złożyć na formularzach, których wzory stanowią załączniki do niniejszego zapytania ofertowego, a treść oferty musi być zgodna z treścią Zapytania.
10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku niespełnienia wymagań zawartych w zapytaniu ofertowym. Oferty niekompletne lub źle skonstruowane będą odrzucane.
11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty w przypadku, gdy cena w ofercie będzie przewyższać możliwości finansowe Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Nowakowska katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

katarzyna.nowakowska@chorzow.wsb.pl

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest realizacja szkoleń on-line e-learningowych) z 3 tematów dla studentów (dla 90 uczestników każde ze szkoleń) czterech ostatnich semestrów studiów na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy/realizatora szkoleń on-line e-learningowych) z 3 tematów dla studentów (dla 90 uczestników każde ze szkoleń)czterech ostatnich semestrów studiów na kierunku Logistyka w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa szkoleniowa z tematów:
1. „Załadunek pojazdów i zasady mocowania ładunków” – dla 90 uczestników - minimalny zakres:
• Informacje ogólne o załadunku pojazdów i mocowania na nich ładunków.
• Ograniczenia w ładowaniu pojazdów.
• Wymagania wobec nadwozi pojazdów.
• Zasady rozmieszczania ładunku na skrzyni ładunkowej pojazdu.
• Rodzaje zabezpieczeń ładunków na skrzyni ładunkowej pojazdu.
• Osprzęt mocujący.
• Zasady ustalania prawidłowego mocowania ładunku.
• Zalecenia w zakresie załadunku pojazdu i mocowania na nim ładunków.
• Umiejętność oceny załadunku pojazdu.

2. „Przewozy artykułów żywnościowych” – dla 90 uczestników – minimalny zakres:
• Systemy bezpieczeństwa żywności
• Rola Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej.
• Chronione systemy jakości żywności:
• Kontrole jakości żywności.
• Procedura uzyskiwania certyfikatów jakości żywności.
• Transport żywności:
• Kontrola transportu żywności.
• Ograniczenia w ruchu drogowym.

3. „Przewozy nienormatywne” – dla 90 uczestników – minimalny zakres:
• Unijne i polskie przepisy dot. przewozów nienormatywnych. Przewóz normatywny i nienormatywny. Obowiązujące normy techniczne
• Pojazdy nienormatywne
• Dokumenty. Zezwolenia na wykonywanie przewozów nienormatywnych. Warunki przewozu ładunku nienormatywnego.
• Organizacja przewozu nienormatywnego.
• Przewozy nienormatywne w transporcie kombinowanym.
• Rodzaje podmiotów uprawnionych do kontroli drogowej przewozów
• Rodzaje i wielkość kar za brak przestrzegania przepisów dotyczących przewozów nienormatywnych.

Więcej szczegółów nt. wymaganych zagadnień - w załączonym do ogłoszenia Zapytaniu ofertowym

Informacje dotyczące realizacji zamówienia:
1. Każde ze szkoleń 1 - 3 ma być przeprowadzone jako szkolenie e-learningowe (online). Takie szkolenie powinno być dostępne na stronie (platformie) wykonawcy szkolenia/szkoleń ( Zamawiający nie zamierza kupować usługi utworzenia szkoleń e-learningowych na własnej platformie)
2. Zamawiający chce zakupić dla studentów możliwość dostępu do szkolenia oferowanego w formie e-learningowej, czyli w formie materiałów dostępnych w sieci internetowej, do których uzyskają dostęp po zalogowaniu, które następnie przyswoją, przećwiczą, wypełnią ewentualne testy wiedzy, egzaminy, jeśli są wymagane itd.
3. Liczba godzin każdego ze szkoleń – min. 8 godzin - aby materiał (jego obszerność) lub obowiązek logowania się do szkolenia nie był krótszy,(szkolenie przystępne czasowo dla studenta)
4. Liczba uczestników – 90 osób uczestniczących w każdym ze szkoleń (te same osoby lub różne) - została określona w celu udostępnienia odpowiedniej ilości kont (loginów) i haseł do zalogowania się na platformie szkoleniowej.
5. Dla potwierdzenia uczestnictwa studentów w szkoleniu wykonawca udostępni Zamawiającemu wykaz aktywności uczestników na platformie on-line, na której umieszczone będzie szkolenie. Wykaz powinien zawierać: imię i nazwisko studenta lub kod użytkownika (w przypadku kodu wykonawca udostępni przypisanie poszczególnych uczestników do danego kodu), daty logowania (aktywności, udziału) w szkoleniu
6. Wykonawca zapewnia zaświadczenie zgodne z wzorem MEN dla każdego uczestnika, który ukończy szkolenie
7. Możliwość udziału uczestników w szkoleniach od daty podpisania umowy do 31.12.2021r.
8. Szkolenie jest gotowe do użytku w dniu składania oferty przez Wykonawcę.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający zastrzega sobie możliwość udzielenia wybranemu w wyniku przeprowadzonej procedury wyboru wykonawcy zamówienia dodatkowego w wysokości 50% wartości zamówienia określonego w umowie zawartej z Wykonawcą w następstwie niniejszego postępowania, w przypadku wystąpienia stosownych przesłanek wskazanych w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji zamówienia: od 01.03.2020r. do 31.12.2021r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

potwierdzających spełnienie powyższych warunków na wezwanie Zamawiającego.
2. Wykonawca musi:
a. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
b. dysponować odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania niniejszego zamówienia, tzn. dysponować gotowym szkoleniem z podanej w zamówieniu tematyki na platformie internetowej.
c. Trener/trenerzy realizujący szkolenie posiadają wykształcenie wyższe lub niezbędne certyfikaty, zaświadczenia, kwalifikacje do przeprowadzenia szkolenia w wymaganej formie oraz min. dwuletnie doświadczenie zawodowe w zakresie tematyki szkoleń ujętych w ofercie Wykonawcy .
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Oferenta warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i załączonych dokumentów zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”. W przypadku zaistnienia potrzeby dokonania wyjaśnień, Zamawiający zwróci się do Oferenta o przedstawienie dokumentów potwierdzających spełnienie powyższych warunków.

Wiedza i doświadczenie

j.w.

Potencjał techniczny

j.w.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

j.w.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

j.w.

Warunki zmiany umowy

Nie jest możliwe dokonywanie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że:
a) zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, usług od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii. zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego,
iii. wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
b) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i. konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii. wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
c) wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca:
i. na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a,
ii. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii. w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców,
d) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 209 000 euro w przypadku zamówień na dostawy i usługi, i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Oferta sporządzona na Formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego zapytania, podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy,
2. Oświadczenie podpisane przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy.
3. CV trenera/ów

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o przedstawione kryteria i ustaloną punktację do 100 (100%= 100 pkt), w każdej z części oferty. Punkty zostaną przyznane tylko tym oferentom, którzy spełnią kryteria dostępu.

Przyznane punkty będą stanowiły podstawę do wyboru Wykonawcy. Zamawiający udzieli zamówienia tym Wykonawcom, którzy uzyskają najwyższą liczbę punktów w oparciu o ustalone poniżej kryteria:

Cena brutto – waga 100%, maksymalnie 100 punktów

Ocenie podlega cena całkowita brutto za przeprowadzenie szkolenia dla 1 osoby

Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku – końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:

„C” = Cmin / Cbad x 100 pkt.
gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
„C” – przyznane oferentowi punkty

W skład skalkulowanej w złotych ceny wliczyć należy: wszystkie koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć, w tym koszty organizacyjne, np. prezentacje, materiały dydaktyczne do prowadzenia szkolenia, egzaminy lub testy, wystawienie i dostarczenie zaświadczeń.


1. Złożone oferty mogą podlegać negocjacjom (via e-mail).
2. Zamawiający może w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwrócić się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
3. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia
4. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, zostanie podpisana umowa na realizację usługi,
5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany z Zamawiającym osobowo ani kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń zgodnie z formułą „spełnia – nie spełnia”.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNANIU

Adres

Powstańców Wielkopolskich 5

61-895 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616553222

Fax

616553227

NIP

7781028941

Tytuł projektu

Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Grupa Cargo sp. z o.o. Sp.K., ul. Darwina 17, Jaworzno - 15.02.2020 - 150 zł/os w cz.1, 2 i 3
Liczba wyświetleń: 188