Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe Nr 8/ORC-2/POIR.01.01.01-00-0414/17/2020 z dnia 12.02.2020 r. na dostawę chłodni wentylatorowej w ilości 1 sztuki stanowiącej element do budowy i zainstalowania w prototypie siłowni ORC o mocy do 300 kW el.

Data publikacji: 12.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-03-2020

Numer ogłoszenia

1230741

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W związku z nadesłaniem pytań przez Wykonawców w dniach 13.02.2020 r. i 27.02.2020 r., w sekcji: ''Pytania i wyjaśnienia" zostały zamieszczone dnia 04.03.2020 r. pytania wraz z odpowiedziami.
Zamawiający uaktualnił w Załączniku nr 4 do Zapytania ofertowego – „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” - pkt. 9 i 10 oraz dodał informacje dodatkowe dotyczące skrzynki przyłączeniowej wentylatorów.

W dniu 06.03.2020 r. zaktualizowano załącznik nr 4 ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia''. Usunięto punkt 16 ,,Opcjonalnie odczyt wszystkich parametrów pracy, aktualnych wartości, informacji alarmowych za pomocą protokołu Modbus RTU'' i zaktualizowano numerację.

W związku z nadesłaniem pytań przez Wykonawców w dniach 04.03.2020 r. i 10.03.2020 r., w sekcji: ''Pytania i wyjaśnienia" zostały zamieszczone dnia 11.03.2020 r. pytania wraz z odpowiedziami. Zaktualizowano załącznik nr 4 ,,Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia'' - zmiany polegają na podwyższeniu dopuszczalnego spadku ciśnienia w punkcie 9 oraz dodano wymaganie wyposażenia chłodni w moduł PROFINET. Wydłużono termin składania ofert do dnia 27.03.2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami organizacji pracy Wykonawców polegającymi na wprowadzenia pracy zdalnej w celu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19 (choroby powodowanej koronawirusem SARS-CoV-2) Zamawiający uaktualnił treść pola "MIEJSCE SKŁADANIA OFERT" poprzez zmianę brzmienia pkt. 1 oraz treść pola "SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY" poprzez zmianę brzmienia pkt. 1 oraz wydłużył termin składania ofert do dnia 31.03.2020r.

Miejsce i sposób składania ofert

MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w co najmniej jeden z poniższych sposobów:

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej - skan podpisanej i podstemplowanej oferty wraz ze
wszystkimi wymaganymi załącznikami albo oferta wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami
podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres musial@marani.pl, podając w tytule
maila OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/ORC-2/POIR.01.01.01-00-0414/17/2020

2. osobiście w siedzibie Zamawiającego w zapieczętowanej kopercie zaadresowanej
Pan Arkadiusz Musiał
MARANI Sp. z o.o.
ul. Szybowa 14c
41-808 Zabrze
z dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/ORC-2/POIR.01.01.01-00-0414/17/2020

3. za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub przesyłką kurierską na adres MARANI Sp. z o.o.
Pan Arkadiusz Musiał
ul. Szybowa 14c
41-808 Zabrze
z dopiskiem OFERTA NA ZAPYTANIE OFERTOWE Nr 8/ORC-2/POIR.01.01.01-00-0414/17/2020
Termin dostarczenia oferty rozumiany jest jako termin wpływu (fizycznego doręczenia) oferty
do siedziby Zamawiającego (a nie jej nadania) lub jej otrzymania na adres e-mail. Oferta
dostarczona po terminie zostanie odrzucona.

SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY
1. Ofertę należy złożyć na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania
ofertowego. Powinna być podstemplowana, parafowana na każdej stronie i podpisana
przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy albo odpowiednio podpisana
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby upoważnione do reprezentowania
Wykonawcy. Oferty niezłożone na formularzu nie będą rozpatrywane.
2. Do formularza oferty należy dołączyć dokument, potwierdzający upoważnienie osoby
podpisującej ofertę do reprezentowania Wykonawcy (jeśli nie wynika to z dokumentów
rejestrowych).
3. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych lub wariantowych tzn. złożona oferta musi
obejmować cały zakres dostaw, objętych niniejszym zapytaniem ofertowym. Złożenie oferty
częściowej lub wariantowej powoduje jej wykluczenie z udziału w postępowaniu.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od oferentów uzupełnienia braków,
korekty błędów lub wyjaśnień treści złożonych ofert. Wyznaczy w tym celu odpowiedni termin
i zakres wymaganych korekt i/lub uzupełnień. Niedotrzymanie tego terminu będzie skutkować
odrzuceniem oferty.
5. Oferta zostanie odrzucona, jeśli jej treść nie będzie odpowiadała wymogom niniejszego
Zapytania ofertowego oraz w szczególności specyfikacji zamówienia zawartej w punkcie OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.
6. W przypadku odrzucenia oferty, Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie wobec
Zamawiającego.
7. Złożenie oferty przez Wykonawcę nie stanowi zawarcia umowy.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

musial@marani.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Arkadiusz Musiał

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 787 090 733

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki chłodni wentylatorowej stanowiącej element
do budowy i zainstalowania w prototypie siłowni ORC o mocy do 300 kW el., zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Zabrze Miejscowość: Zabrze

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Postępowanie o zamówienie prowadzone jest w związku z realizacją przez MARANI Sp. z o.o
projektu nr POIR.01.01.01-00-0414/17-00, pn.: "Opracowanie dwóch prototypów siłowni ORC
wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów technologicznych", dofinansowanego w ramach
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, I Osi priorytetowej: „Wsparcie
prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1„Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.
Celem projektu jest opracowanie, zbudowanie oraz przebadanie dwóch prototypów siłowni
ORC (Organic Rankine Cycle) o mocy do 300 kW el. wykorzystujących ciepło odpadowe z procesów przemysłowych, na bazie polskiej myśli naukowo- technicznej, w celu ich komercjalizacji.
Zamówienie dotyczy dostawy elementu do budowy i na stałe zainstalowanego w prototypie
mikrosiłowni ORC o mocy do 300 kW el.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 1 sztuki chłodni wentylatorowej stanowiącej element
do budowy i zainstalowania w prototypie siłowni ORC o mocy do 300 kW el., zgodnie ze
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Pozostałe wymogi dotyczące przedmiotu zamówienia:
1. Przedmiot zamówienia musi być:
1.1. fabrycznie nowy,
1.2. zgodny co najmniej z polskimi normami krajowymi,
1.3. posiadać Certyfikat CE i Deklarację zgodności producenta na oferowaną chłodnię
wentylatorową,
1.4. wyposażony w kartę specyfikacji wraz z informacją o zaimplementowanych funkcjach
protokołu Modbus RTU oraz listą udostępnianych danych (kody funkcji, rejestry,
słowa/bity wejściowe/wyjściowe) w języku polskim lub angielskim,
1.5. wyposażony w dokumentację techniczno-ruchową zawierającą schemat elektryczny
podłączenia wentylatorów chłodni wraz z danymi znamionowymi wentylatorów
(moc, prąd, napięcie) w języku polskim lub angielskim,
1.6. posiadać świadectwo przeprowadzenia prób ciśnieniowych i kontroli jakości,
1.7 objęty obligatoryjnie gwarancją udzieloną przez Wykonawcę, na okres minimum 24 miesięcy,
liczony od dnia podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego stwierdzającego
odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego bez zastrzeżeń. Z zastrzeżeniem, że
wskazana gwarancja nie może wyłączać uprawnień Zamawiającego przysługujących mu
z tytułu rękojmi.
2. Dopuszczamy rozwiązania modułowe, składające się z maksymalnie 2 sztuk chłodni
wentylatorowych, spełniające warunki określone w Szczegółowym opisie przedmiotu
zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.

Kod CPV

42513290-4

Nazwa kodu CPV

Przemysłowe urządzenia chłodnicze

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia wynosi do 11 tygodni od daty zawarcia umowy
z Zamawiającym.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie przewidziano warunków w ramach przedmiotowego kryterium.

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty
spełniają warunek - w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności przez danego Wykonawcę jest krótszy to w tym
okresie, zrealizowali minimum 3 dostawy, gdzie w ramach każdej z tych dostaw dokonali
dostawy przynajmniej jednej chłodni wentylatorowej, będącej przedmiotem niniejszego
zamówienia, o podobnej charakterystyce technicznej do charakterystyki technicznej opisanej
w Opisie przedmiotu zamówienia. Wykonawcy powinni przedstawić dokumenty potwierdzające,
że dostawy te zostały zrealizowane należycie. Takim dokumentem może być poświadczenie
w postaci np. listu referencyjnego lub oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia.

Potencjał techniczny

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty
dysponują potencjałem technicznym zdolnym do wykonania zamówienia. Spełnienie warunku weryfikowane będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie złożonego oświadczenia
stanowiącego element Załącznika nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty
dysponują potencjałem organizacyjnym i kadrowym zdolnym do wykonania zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonego oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać Wykonawcy, którzy na dzień złożenia oferty
znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie w formule spełnia/nie spełnia na podstawie
złożonego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego element Załącznika nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Dodatkowe warunki

1. Na podstawie zapytania ofertowego i treści oferty wyłonionej w toku postępowania ofertowego
oraz w porozumieniu z wyłonionym Wykonawcą, zostanie przygotowana Umowa, która będzie
dokumentem wiążącym obie strony w zakresie warunków realizacji zamówienia.

2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
2.1. odwołania postępowania, zamknięcia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania
przyczyny,
2.2. zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty,
2.3. wydłużenia okresu, w którym nastąpi wybór najkorzystniejszej oferty. W takim przypadku
Zamawiający poinformuje wszystkich Wykonawców o wydłużeniu okresu, w którym odbywa się
ocena złożonych ofert,
2.4. wystąpienia do Wykonawców z prośbą o wyrażenie zgody na wydłużenie terminu ważności
złożonych przez nich ofert,
2.5. zmiany zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. W takim przypadku,
Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców o zmianie zapytania ofertowego. Jeżeli w
wyniku zmiany treści zapytania ofertowego niezbędne będzie uzyskanie dodatkowego czasu
na wprowadzenie odpowiednich zmian w ofertach, Zamawiający przedłuży termin składania
ofert o czas niezbędny do dokonania tych zmian, informując o tym Wykonawców oraz
zamieszczając informację na stronie internetowej, na której zostało zamieszczone
zapytanie ofertowe. W przypadku zamknięcia Postępowania Wykonawcom nie przysługują
roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu.
Zamawiający nie przewiduje postępowania odwoławczego od decyzji Zamawiającego podjętych
w trakcie Postępowania.

3. Cena netto wykonania całości przedmiotu zamówienia ,o której mowa w Formularzu
ofertowym - Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego - powiększona będzie
o podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę.
4. Zamawiający dopuszcza płatność zaliczkową na poczet realizacji przedmiotu zamówienia
w wysokości nieprzekraczającej 30% ceny brutto przedmiotu zamówienia i przewiduje 30
dniowy termin płatności dla płatności zaliczkowej od dnia doręczenia przez Wykonawcę,
Zamawiającemu, prawidłowo wystawionej faktury pro forma na kwotę zaliczki.
5. Zamawiający przewiduje 30 dniowy termin płatności pozostałej części ceny, od dnia
dostarczenia przez Wykonawcę chłodni wentylatorowej i podpisania protokołu zdawczo-
odbiorczego potwierdzającego odbiór przedmiotu zamówienia przez Zamawiającego
bez zastrzeżeń, na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i dostarczonej
Zamawiającemu faktury VAT.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy
w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, zgodnie
z poniższymi zasadami.

a) Zamawiający i Wykonawca mogą dokonać następujących zmian zawartej umowy w
stosunku do treści oferty, w opisanych poniżej przypadkach:

i. Zmiany ogólne ze względu na:
- zmianę adresu/siedziby Zamawiającego/Wykonawcy,
- zmianę osób występujących po stronie Zamawiającego/Wykonawcy, wskazanych w umowie,
- zmianę będącą skutkiem poprawy oczywistej omyłki pisarskiej lub rachunkowej,
- zmianę numeru rachunku bankowego Wykonawcy,
- zmianę przepisów prawa – taka zmiana będzie miała na celu dostosowanie umowy do
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

ii. Zmiana terminu wykonania umowy jest możliwa, gdy nie można ukończyć przedmiotu
umowy w terminie ze względu na:
- opóźnienia zawinione przez Zamawiającego, jeżeli okoliczności te będą miały wpływ
na pierwotny termin wykonania umowy przez Wykonawcę,
- wystąpienie istotnych zmian przepisów lub norm mających zastosowanie do wykonania
przedmiotu zamówienia o ile będzie to mogło mieć wpływ na pierwotny termin wykonania
umowy,
- wystąpienie siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy w terminie.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt ii), termin
wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia
wykonania przedmiotu umowy w sposób należyty, jednak nie dłuższy niż o okres trwania
opóźnienia Zamawiającego lub siły wyższej jeśli, któreś z tych zdarzeń było przyczyną zmiany
terminu.

Przez siłę wyższą należy rozumieć zdarzenie zewnętrzne, o charakterze niezależnym od
Wykonawcy i Zamawiającego, którego żadna ze stron nie mogła przewidzieć, którego nie
było można uniknąć, ani któremu strony nie mogły zapobiec przy zachowaniu należytej
staranności, a która spowoduje, że nie będzie można wykonać przedmiotu umowy w terminie,
w tym w szczególności: wojna, powódź, pożar i inne klęski żywiołowe.

b) Zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw lub usług od dotychczasowego wykonawcy,
nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie
następujące warunki:
i) zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych,
w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego,
ii) zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie
kosztów dla zamawiającego,
iii) wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie
w umowie.

c) Jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
i) konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
ii) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

d) W przypadku, gdy Wykonawcę, któremu Zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy Wykonawca:
i) na podstawie postanowień umownych, o których mowa w lit. a (jeżeli takie wprowadzono),
ii) w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki
udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to
za sobą innych istotnych zmian umowy,
iii) w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego
podwykonawców w przypadku zmiany podwykonawcy, zamawiający może zawrzeć umowę
z nowym podwykonawcą bez zmiany warunków realizacji zamówienia z uwzględnieniem
dokonanych płatności z tytułu dotychczas zrealizowanych prac.

e) Jeżeli zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy a łączna wartość zmian jest
mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Pzp
(Prawo zamówień publicznych), od których jest uzależniony obowiązek przekazywania
ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (średni kurs PLN w stosunku do EUR
stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień ustala się w oparciu o przepisy
wydane na podstawie art. 35 ust. 3 Pzp) i jednocześnie jest mniejsza od 10% wartości
zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub
dostawy albo, w przypadku zamówień na roboty budowlane, jest mniejsza od 15%
wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

2. Zmiany i uzupełnienia postanowień umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem
nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA JAKIE MA DOSTARCZYĆ WYKONAWCA W CELU POTWIERDZENIA
SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 1 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Formularz
oferty.
2. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 2 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o
spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.
3. Wypełniony druk oferty stanowiący Załącznik nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO - Oświadczenie o
braku powiązań osobowych i kapitałowych.
4. Aktualny odpis z dokumentu rejestrowego Wykonawcy.
5. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeśli dotyczy) – w przypadku, jeśli ofertę
podpisuje osoba inna niż wskazana we właściwym rejestrze.
6. Szczegółowa oferta zawierająca informacje dotyczące wymagań technicznych zgodnie ze Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 4 do
ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
7. Karta specyfikacji chłodni wentylatorowej wraz z informacją o zaimplementowanych
funkcjach protokołu Modbus RTU oraz listą udostępnianych danych (kody funkcji, rejestry,
słowa/bity wejściowe/wyjściowe).
8. Schemat elektrycznego podłączenia wentylatorów chłodni wraz z danymi znamionowymi wentylatorów (moc, prąd, napięcie).
9. Wykaz dostaw wraz z dokumentami (referencje, poświadczenia, itp.) potwierdzającymi,
że Wykonawca należycie zrealizował wymaganą liczbę dostaw chłodni wentylatorowych
o podobnej charakterystyce technicznej do przedmiotu zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

KRYTERIA OCENY OFERT, WAGI PUNKTOWE ORAZ OPIS SPOSOBU PRZYZNAWANIA PUNKTACJI

1. Oferty zostaną ocenione zgodnie z następującymi kryteriami:
cena (C) – waga kryterium 100%

Ocena w ramach kryterium cena: do porównania ofert brana będzie cena netto (bez podatku
VAT) za realizację przedmiotu zamówienia. W przypadku określenia ceny w walucie innej niż
polski złoty, do przeliczenia ceny na potrzeby porównania ofert zastosowany zostanie średni
kurs danej waluty ogłaszany przez NBP w dniu złożenia oferty.
Sposób dokonania oceny w kryterium cena:
liczba punktów danej oferty C = Cena najtańszej oferty/Oferowana cena x 100 pkt.

Maksymalna możliwa do uzyskania liczba punktów wynosi 100,00.
Do realizacji zostanie wybrana oferta najkorzystniejsza dla realizacji przedmiotu zamówienia
na podstawie najwyższej liczby punktów.

2. Wyniki działań matematycznych, dokonywanych przy ocenie badania oferty podlegają
zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. W przypadku uzyskania w ten sposób równej
liczby punktów dla co najmniej dwóch ofert, dokonuje się ponownych wyliczeń, zaokrąglając
wyniki działań matematycznych do czwartego miejsca po przecinku.

3. W przypadku, gdy najwyższą końcową liczbę punktów uzyska więcej niż jedna oferta,
Zamawiający spośród ofert z równą końcową liczbą punktów dokona wyboru oferty
najbardziej korzystnej, gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (mniejsza energochłonność,
zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu). W tym celu Zamawiający
ma prawo wezwać Wykonawców, których oferty uzyskały najwyższą końcową liczbę punktów
o uzupełnienie oferty poprzez podanie wskazanych przez Zamawiającego informacji dotyczących oddziaływania przedmiotu oferty na środowisko. Termin na uzupełnienie oferty zostanie
określony przez Zamawiającego, jednak nie może być on krótszy niż 3 dni robocze od dnia
otrzymania wezwania. Brak odpowiedzi na to wezwanie w wymaganym terminie uznaje się
za tożsame z wycofaniem oferty.

4. Uzupełnienia oferty, o którym mowa w pkt. 3 powyżej należy dokonać w sposób właściwy dla
złożenia oferty.

5. Ocena ofert zostanie przeprowadzona w ciągu 10 dni od upływu terminu składania ofert i zostanie udokumentowana protokołem.

Wykluczenia

W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane przez Zamawiającego
podmiotom powiązanych z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania
kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury
wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
2. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika,
4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej
lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca składa oświadczenie o niepozostawianiu z Zamawiającym w żadnym ze stosunków
opisanych powyżej - Zał. nr 3 do ZAPYTANIA OFERTOWEGO.
Ponadto z postępowania ofertowego wyklucza się WYKONAWCĘ,
1. który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku
podstaw wykluczenia;
2. będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo: o którym mowa
w art.165a, art.181-188, art.189a, art.218-221, art.228-230a, art.250a, art.258 lub art.270-309
ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks karny lub art.46 lub art.48 ustawy z dnia 25 czerwca
2010r. o sporcie; o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art.115 § 20 ustawy z dnia
6 czerwca 1997r. Kodeks karny; skarbowe; o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia
15 czerwca 2012r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym
wbrew przepisom na terytorium RP;
3. jeżeli osobę pełniącą funkcję członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego,
wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce
komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za
przestępstwo, o którym mowa w pkt.2;
4. wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną
o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub
zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł
wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5. który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził Zamawiającego
w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału
w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych
dokumentów;
6. który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające
w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez
Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7. który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać
informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8. który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego
pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło,
agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego
postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane
w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9. który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji
między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest
w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10. Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia
16 lutego 2007r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty
częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że
istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu
o udzielenie zamówienia;
11. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez
likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art.332 ust.1
ustawy z dnia 15 maja 2015r. Prawo restrukturyzacyjne, lub którego upadłość ogłoszono,
z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony
prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli
przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie
art.366 ust.1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. Prawo upadłościowe;
12. który w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, co podważa jego
uczciwość, w szczególności gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego
niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie, co zamawiający jest w stanie
wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
13. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą
stosownych środków dowodowych, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków,
opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami
lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca składa Zał. nr 2 do ZAPYTANIA
OFERTOWEGO - Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARANI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Szybowa 14c

41-808 Zabrze

śląskie , Zabrze

Numer telefonu

+48 601 411 558

Fax

32 416 30 98

NIP

6310020661

Tytuł projektu

Opracowanie pierwszego polskiego prototypu siłowni ORC średniej mocy do 300 kW el. wykorzystującej ciepło odpadowe z procesów przemysłowych.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0414/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert spełniających kryteria
Liczba wyświetleń: 433