Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe - nabór trenerów na szkolenie

Data publikacji: 03.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 12-02-2020

Numer ogłoszenia

1230574

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę można złożyć:
• osobiście w siedzibie Związku Rzemiosła Polskiego; 00 249 Warszawa ul. Miodowa 14 (sekretariat) w terminie do 12.02. 2020 r. do godz. 16.00
• przesłać pocztą na podany wyżej adres – liczy się data stempla pocztowego w terminie do 12.02.2020 r. do godz.16.00
• lub emailem (skan) na adres oswiata@zrp.pl w terminie do dnia 12.02.2019 r. do godz. 23.59
• Wykonawca może, przed upływem terminu dostarczenia ofert, zmienić lub wycofać ofertę.
2. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać od Wykonawcy wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

oswiata@zrp.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jolanta Kosakowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

22 50 44 230

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybranie trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie szkolenia, wspólnie z innym trenerem w terminie 09-10.03.2020 r.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Szkolenie będzie składać się z następujących części: ogólnej (4 godzin prowadzonych wspólnie przez dwóch trenerów), warsztatowej (8 godzin dla dwóch podgrup jednocześnie) oraz 2 godzin konsultacji indywidualnych dla każdej grupy szkoleniowej (konsultacje w ramach szkolenia prowadzą obaj trenerzy indywidualnie ze względu na potencjalne zróżnicowanie problemów zgłoszonych przez zainteresowanych uczestników i konieczność zachowania poufności w niektórych przypadkach). Każde szkolenie obejmuje łącznie 14 godzin szkoleniowych (po 60 minut każda). Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez dwóch trenerów.

Tematyka szkolenia dla członków komisji egzaminacyjnych przeprowadzających egzaminy czeladnicze i mistrzowskie.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wybranie trenerów, których zadaniem będzie przygotowanie merytoryczne i przeprowadzenie 1 szkolenia metodologicznego, wspólnie z innym trenerem w terminie 9 - 10.03.2020 r. w Warszawie.
W szkoleniu weźmie udział ok. 25 osób.

2. Przedmiotowe szkolenie będzie składać się z następujących części: ogólnej (4 godzin prowadzonych wspólnie przez dwóch trenerów), warsztatowej (8 godzin dla dwóch podgrup jednocześnie) oraz 2 godzin konsultacji indywidualnych dla każdej grupy szkoleniowej (konsultacje w ramach szkolenia prowadzą obaj trenerzy indywidualnie ze względu na potencjalne zróżnicowanie problemów zgłoszonych przez zainteresowanych uczestników i konieczność zachowania poufności w niektórych przypadkach). Każde szkolenie obejmuje łącznie 14 godzin szkoleniowych (po 60 minut każda). Wszystkie szkolenia prowadzone będą przez dwóch trenerów.

Kod CPV

80500000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi szkoleniowe

Harmonogram realizacji zamówienia

9-10.03.2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocenie merytorycznej zostaną poddane jedynie oferty spełniające wszystkie wymogi formalne. Zamawiający dokona oceny oraz porównania ofert i dokona wyboru 2 wskazanych w ofertach trenerów - na podstawie następujących kryteriów:

a) cena brutto za realizację jednej usługi składającej się z następujących elementów:
- przygotowanie wspólnie z drugim trenerem konspektu szkolenia wraz z prezentacjami tematycznymi oraz materiałami pomocniczymi, opis przydatnych doświadczeń i dobrych praktyk do zastosowania w pracach komisji egzaminacyjnych oraz
- poprowadzenie wspólnie z innym trenerem dwu-dniowego szkolenia: 4 godzin prowadzone wspólnie przez dwóch trenerów, warsztatowej 8 godzin dla dwóch podgrup jednocześnie oraz 2 godziny konsultacji indywidualnych - 30%
W przypadku w którym w ofercie Wykonawca zadeklaruje dysponowanie więcej niż jednym trenerem, Zamawiający wymaga podania w treści Formularza ofertowego cen za wykonanie usługi będącej przedmiotem zamówienia przez każdego trenera osobno.
b) doświadczenie oferenta/trenera w tworzeniu zadań egzaminacyjnych do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich - 20%
c) doświadczenie oferenta we współpracy z komisjami egzaminacyjnymi przeprowadzającymi egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w charakterze członka komisji izby rzemieślniczej - 20%
d) potwierdzone referencjami doświadczenie trenerskie w zakresie przeprowadzania szkoleń metodycznych dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych - 30%

Waga w % jest równa liczbie punktów.

2. Ocena dokonana zostanie w oparciu o następujące wzory:

Liczba punktów za kryterium „a” (a.1. , a.2. , a.3.)* - „cena łączna brutto za realizację1 usługi szkoleniowej" maks. 30 %
Punkty przyznawane za kryterium „cena….” liczone będą wg następującego wzoru:
*) cena za: pierwszy, drugi lub trzeci termin

Cena: (Cmin/Cof) * x 100 x 30%
*) „Cmin” - to najniższa cena za wykonanie usługi spośród wszystkich ocenianych trenerów
„Cof” - to cena za usługę danego trenera

Liczba punktów za kryterium „b” – „doświadczenie w tworzeniu zadań egzaminacyjnych do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych”
Punkty za to kryterium przyznawane będą w skali: 0-20 pkt.:

• jeżeli oferent/trener wykaże się doświadczeniem w tworzeniu zadań egzaminacyjnych do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich na poziomie ogólnokrajowym = 20 pkt.
• jeżeli oferent/trener wykaże się doświadczeniem w tworzeniu zadań na egzaminy czeladnicze i mistrzowskie na poziomie regionalnym (izba) = 10 pkt.
• jeżeli oferent/trener nie ma podstaw do złożenia oświadczenia = 0 pkt.

Ocena oferty w ww. kryterium odbędzie się w oparciu o oświadczenie trenera złożone w treści Oświadczenia, stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.

Liczba punktów za kryterium „c” - „doświadczenie trenera we współpracy z komisjami egzaminacyjnymi przeprowadzającymi egzaminy czeladnicze i mistrzowskie w charakterze członka komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej”
Punkty za to kryterium przyznawane będą w skali: 0 - 20 pkt.:

• jeżeli oferent/trener posiada doświadczenie min. 6 lat w pracy jako członek komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej przeprowadzającej egzaminy czeladnicze i mistrzowskie - 20 pkt.
• jeżeli oferent/trener posiada doświadczenie min. 3 lat w pracy jako członek komisji egzaminacyjnej izby rzemieślniczej przeprowadzającej egzaminy czeladnicze i mistrzowskie - 10 pkt.
• jeżeli oferent/trener posiada udokumentowane doświadczenie we współpracy z komisjami egzaminacyjnymi przeprowadzającymi egzaminy czeladnicze i mistrzowskie - 5 pkt.
• jeżeli oferent/trener nie ma podstaw do złożenia oświadczenia - 0 pkt.

Ocena oferty w ww. kryterium odbędzie się w oparciu o doświadczenie trenera w treści Oświadczenia stanowiącego Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego. Warunkiem przyznania punktów w kryterium jest ponadto przedstawienie stosownego poświadczenia podmiotu tj. Izby Rzemieślniczej.

Liczba punktów za kryterium „d” - „doświadczenie trenera w przeprowadzaniu szkoleń metodycznych dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych”. Punkty za to kryterium przyznawane będą w skali: 0-30 pkt.:
• jeżeli oferent/trener przedstawi referencje dotyczące przeprowadzenia szkoleń metodycznych dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych zrealizowanych min. 3 na poziomie ogólnopolskim oraz min. 3 na poziomie regionalnym w okresie od 01.04.2018 – 21.01.2020 - 30 pkt.
• jeżeli oferent/trener przedstawi referencje dotyczące przeprowadzenia min. 3 szkoleń metodycznych dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych zrealizowanych na poziomie regionalnym (izby), w okresie od 20.09.2012 – 31.01.2020 - 10 pkt.
• jeżeli oferent przedstawi referencje dotyczące min. 2 szkoleń metodycznych dla członków komisji egzaminacyjnych izb rzemieślniczych zrealizowanych na poziomie regionalnym (izby), w okresie od 20.09.2012- 31.01.2020 - 5 pkt.
• jeżeli oferent nie spełnia żadnego z powyższych warunków - 0 pkt.

3. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom/Trenerom na dane szkolenie/szkolenia o największej liczbie punktów.
4. Po dokonaniu wyboru Zamawiający przyporządkowuje wybranych trenerów do grup szkoleniowych, niezwłocznie przekazując dane teleadresowe drugiemu z trenerów danej grupy szkoleniowej.
5. W przypadku nie wybrania co najmniej jednego z trenerów/a Wykonawcy (np. brak ofert, odrzucenie ofert) Zamawiający dopuszcza możliwość ponownego rozpoczęcia procedury zapytania ofertowego.

W związku z ograniczoną ilością znaków, pełny opis kryteriów oceny znajduje się w załączniku.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO

Adres

Miodowa 14

00-246 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

228316161

Fax

228319610

NIP

5260251368

Tytuł projektu

Nowa jakość zawodowych egzaminów w rzemiośle - etap II

Numer projektu

POWR.02.15.00-00-0004/17-00
Liczba wyświetleń: 332