Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup urządzenia do oczyszczania i konserwacji

Data publikacji: 03.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 15-02-2020

Numer ogłoszenia

1230540

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

MC Diam sp. z o.o. ul. Trześniowska 9, 27-600 Sandomierz.
Przesyłka pocztowa oraz/lub mailowo.
Oferty w języku polskim.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

sandomierz@mcdiam.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Dadia k.dadia@mcdiam.com.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 695 892 030

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Urządzenie do oczyszczania i konserwacji strun diamentowych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: sandomierski Miejscowość: Sandomierz

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup urządzenia do oczyszczania i konserwacji, jako wyposażenie Ośrodka Badawczo Rozwojowego Firmy MC DIAM Sp. z o.o.

Przedmiot zamówienia

Zaprojektowanie, wykonanie, montaż i uruchomienie urządzenia do oczyszczania i konserwacji strun diamentowych.
W skład dostawy ma wchodzić:

1 szt. kabina odpylająca do pracy na sucho, samoczyszcząca się
- wydajność nominalna min. 2 x 10.000 m3/h
- max szerokość robocza: nie mniej niż 5000 mm
- skuteczny system wyłapywania pyłu, sprawność pow. 99%
- zgodna z normami CE

2 szt. stoły robocze do czyszczenia i konserwacji strun diamentowych
- max. długość robocza: 5000 mm
- możliwość obróbki strun w pozycji pionowej i poziomej

4 szt. szlifierka kątowa elektryczna
- moc min. 1000 W
- średnica narzędzi: 180 mm
- regulacja prędkości obrotowej
- zintegrowana funkcja zasysania pyłu z pojemnikiem

Kod CPV

42000000-6

Nazwa kodu CPV

Maszyny przemysłowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Po dokonaniu wyboru oferty zostanie podpisana umowa dotycząca wykonania przedmiotu zamówienia. Umowa ta podpisana zostanie w terminie ważności oferty. Przedmiot zamówienia ma zostać wykonany w terminie 150 dni liczonych od dnia zawarcia umowy zamówienia, gdzie za wykonanie przedmiotu zamówienia uważa się wykonanie wszystkich obowiązków ciążących na wykonawcy zawartych w opisie przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Brak załączników

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Ubezpieczenie
Warunkiem udziału w postępowaniu jest posiadanie ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - OC Wykonawcy na kwotę nie mniejszą niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) oraz zobowiązuję się do utrzymania ważności polisy
Odpowiedzialności Cywilnej na poziomie nie niższym niż 150 000,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) do dnia zakończenia realizacji przedmiotu zamówienia.”
Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do oferty zamówienia polisy ubezpieczeniowej z wymaganym przedmiotem ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowo-kontraktowa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkty i wykonane usługi.

Dodatkowe warunki

Oferty muszą mieć termin ważności przynajmniej 1 miesiąc od daty jej złożenia.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków umowy podpisanej z Wykonawcą zamówienia w wyniku przeprowadzonego postępowania, jeżeli spełniony zostanie któryś z poniższych warunków:
1.) zmiana uzasadniona będzie sytuacją, której zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć;
2.) zmiana będzie korzystna dla zamawiającego;
Zmiany mogą dotyczyć w szczególności terminów realizacji zamówienia, terminów płatności, między innymi w przypadku wystąpienia warunków uzasadniających taką zmianę, spowodowanych niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi dla realizacji zamówienia, siłą wyższą, zmianą terminu realizacji zamówienia z powodu opóźnienia wykonawcy lub z powodu opóźnień innych wykonawców, przez których wykonanie zamówień jest warunkiem koniecznym dla realizacji niniejszego zamówienia oraz innych przyczyn, których zamawiający nie mógł przewidzieć.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.)Wykonawca zobowiązuje się do dołączenia do oferty zamówienia polisy ubezpieczeniowej z wymaganym przedmiotem ubezpieczenia: Odpowiedzialność cywilna deliktowo-kontraktowa w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia z włączeniem odpowiedzialności cywilnej za produkty i wykonane usługi.

2.) W celu wykazania spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu osób, którymi dysponuje i które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, wraz z informacjami nt. ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia.
3.) Oferta przygotowana zgodnie z wymaganiami określonymi w ogłoszeniu ofertowym.

4.) Podpisany zbiór oświadczeń

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Rodzaje kryteriów oceny ofert:
1. Cena: 80%
2. Gwarancja na nabywane środki trwałe: 10%
3. Czas reakcji serwisu: 10%

Sposób oceny ofert:
Wszystkie zebrane oferty spełniające wymagania określone w przedmiocie zamówienia zostaną ze sobą porównane. Oferty zostaną porównane w oparciu o przedstawione kryteria wyboru oferty. Każde z nich ma przypisaną wagę procentową określającą też ważność kryterium. Oferty oceniane według kryteriów będą miały przyznawane punkty zgodnie z przedstawionym poniżej sposobem oceny poszczególnych kryteriów. Suma punktów z wszystkich kryteriów daje wynik łączny dla danej oferty. W porównaniu ofert maksymalnie można osiągnąć 100 punktów, co daje nam 100% - najwyższa ilość punktów daje najlepszą ofertę, która zostanie wybrana w porównaniu. Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy, po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert.

1. Cena:
Sposób liczenia punktacji dla kryterium ceny:
Cena całkowita oferty powinna zawierać wszystkie koszty, jakie Zamawiający poniesie na nabycie przedmiotu zamówienia (w tym: cena przedmiotu zamówienia, transport, instalacja, rozruch, podatki i cła itp.).
Oferta powinna zawierać wyszczególnioną cenę wyrażoną w wartości netto, gdyż do porównania ofert stosowana będzie tylko wartość netto.
Oferta musi posiadać cenę wyrażoną w złotówkach polskich.

Punkty za kryterium I „Cena” zostaną przyznane za łączną cenę netto określoną w ofercie, według następującego wzoru:
C = ( Cmin / Cof.) x 80 gdzie:
C — ilość punktów za łączną cenę netto przyznanych danej ofercie
Cmin — najniższa łączna cena netto spośród wszystkich złożonych ofert
Cof. — zaoferowana łączna cena netto danej oferty

2. Gwarancja na nabywane środki trwałe:
Sposób liczenia punktacji dla kryterium gwarancji:
Oferta powinna zawierać wyszczególnioną gwarancje na na nabywane środki trwałe wyrażona w miesiącach.
Oferty będą porównywane przez porównanie długości gwarancji. Oferta kompletna zawierający najdłuższy okres gwarancji otrzymuje 10 pkt. Pozostałe oferty kompletne liczone są według wzoru:

Gl = (Gof/ Gmax.) x 10 gdzie:
Gmax. — najdłuższy termin udzielonej gwarancji na urządzenia podany w miesiącach,
Gof. — proponowany termin gwarancji na urządzenia podany w miesiącach w danej ofercie,
Gl— ilość punktów za udzieloną gwarancję na urządzenia podana w miesiącach, przyznanych danej ofercie

3. Czas usunięcia usterki.
Sposób liczenia punktacji dla kryterium usterki:
Oferta powinna zawierać wyszczególniony czas na reakcję serwisu (usunięcie usterki, awarii), wyrażony w dniach. Oferty będą porównywane przez porównanie czasu usunięcia usterki. Oferta kompletna zawierająca najkrótszy czas usunięcia usterki otrzymuje 10 pkt. Pozostałe oferty kompletne liczone są według wzoru:

Ul = (Umin/ Uof ) x 10 gdzie:
Umin. — najkrótszy czas usunięcia usterki w dniach.
Uof. — proponowany termin usunięcia usterki podany w dniach w danej ofercie,
Ul— ilość punktów za czas usunięcia usterki na urządzenia podana w dniach, przyznanych danej ofercie

Wykluczenia

W postępowaniu mogą brać udział wykonawcy, którzy w żaden sposób nie są powiązani osobowo lub kapitałowo z podmiotem Zamawiającym Spółką MC Diam. Wystąpienie powiązania osobowego lub kapitałowego między Zamawiającym a wykonawcą jest przesłanką do wykluczenia wykonawcy z zapytania ofertowego.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między
Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu
Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ w wytycznych programowych,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia.

Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MC DIAM SP. Z O.O.

Adres

al. Aleja Lotników 12

02-668 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601944227

NIP

5260203429

Tytuł projektu

„Budowa ośrodka badawczo-rozwojowego dla rozwoju produkcji i serwisu strun diamentowych.”

Numer projektu

RPSW.01.02.00-26-0051/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Oferta nr 0002/TR/2020 , z dnia 14.02.2020
Transmet Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k.
Ul. Złotniki 207
39-300 Mielec
Nip: 817-20-65-828
Cena: 72 650,00 PLN netto
Liczba wyświetleń: 125