Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług w obszarze modeli ekonometrycznych i rozwiązań machine-learning w oparciu o umowę zlecenie lub umowę o pracę - rekrutacja na stanowisko Specjalista ds. modeli ekonometrycznych i rozwiązań machine-learning

Data publikacji: 01.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1230404

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Uzupełniono tytuł zamówienia oraz opis celu zamówienia o obszar modeli ekonometrycznych.
2. W dziale "Warunki udziału w postępowaniu"; "Wiedza i doświadczenie" zmieniono zapis z "wykształcenie wyższe – preferencyjnie: stopień naukowy doktora" na "wykształcenie wyższe – minimum stopień naukowy doktora".
3. W związku z powyższymi zmianami wydłużono termin składania ofert do 16.02.2020, w związku z czym zmieniono daty w dziale "Miejsce i sposób składania ofert":
-Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: projekt111@cenatorium.pl do dnia 16.02.2020 r. do godziny 23:59 z dopiskiem w tytule maila: ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-01-ML/2020
-Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do dnia 12.02.2020 r.
-Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa), dnia 17.02.2020 r. o godzinie 09:00.
4. Wszystkie powyższe zmiany zostały wprowadzone do treści załączonego zapytania ofertowego.

Miejsce i sposób składania ofert

-Oferta musi zawierać:
a) Propozycję realizacji zamówienia przedstawioną na Formularzu ofertowym (zał. 1)
b) Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (zał. 2)
c) Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Oferenta (zał. 3)
d) CV
-Oferent zobowiązany jest do podania ceny za realizację przedmiotu zamówienia
-Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN
-Dopuszcza się wariantowość cen: dla umowy zlecenia (należy podać stawkę brutto za roboczogodzinę), dla umowy o pracę (należy podać stawkę miesięcznego wynagrodzenia brutto za pełny etat)
-Oferent poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty
-Oferty w odpowiedzi na niniejsze Zapytanie należy złożyć drogą elektroniczną (zeskanowany, podpisany i zaparafowany dokument) na adres e-mail: projekt111@cenatorium.pl do dnia 16.02.2020 r. do godziny 23:59 z dopiskiem w tytule maila: ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO-01-ML/2020
-Oferty złożone po terminie wskazanym w pkt 1 powyżej nie będą rozpatrywane
-Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę. Ze zmiany oferty musi w sposób jednoznaczny wynikać, które postanowienia oferty są zmieniane. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę (imię i nazwisko).
-Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Zapytania ofertowego do dnia 12.02.2020 r. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania wpłynął do Zamawiającego po upływie ww. terminu, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić pytanie bez odpowiedzi. Wszelkie pytania dotyczące zapytania ofertowego, należy przesyłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres: projekt111@cenatorium.pl
-Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego (ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa), dnia 17.02.2020 r. o godzinie 09:00.
-Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
-W toku oceny i badania ofert Zamawiający może żądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert i załączonych dokumentów.
-Podpisanie umowy nastąpi w przeciągu 10 dni roboczych od zawiadomienia przez Zamawiającego wybranego Oferenta o wyborze jego oferty.
-Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej – skany podpisanych dokumentów. Wyłoniony Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia oryginałów dokumentów przed podpisaniem umowy.
-Treść oferty musi odpowiadać treści Zapytania ofertowego.
-Złożenie przez Oferenta nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik niniejszego postępowania stanowi podstawę do odrzucenia oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt111@cenatorium.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Paulina Jewko

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 609 810 033

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie dostawcy usług związanych z obszarem modeli ekonometrycznych i rozwiązań machine-learning.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: Olsztyn Miejscowość: Olsztyn

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy usługi w obszarze w obszarze modeli ekonometrycznych i rozwiązań machine-learning.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego postępowania jest wyłonienie dostawcy usług związanych z obszarem modeli ekonometrycznych i rozwiązań machine-learning. Dostawca usługi będzie uczestniczył w projekcie realizowanym przez Zamawiającego na mocy umowy zawartej z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju w realizowanym projekcie pt.: „Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji”.
Zadania Specjalisty ds. modeli ekonometrycznych i rozwiązań machine-learning w Projekcie:
• współudział w planowaniu prac projektu
• analiza danych wejściowych z dostępnych baz danych
• automatyzacja tworzenia próby uczącej
• budowa modeli/algorytmów pośrednich i agregatów danych na potrzeby wejścia do modeli machine learning
• budowa i optymalizacja modeli bazujących na regresji hedonicznej kombinowanej z analizami GIS
• wsparcie merytoryczne zespołu poprzez dzielenie się wiedzą

Kod CPV

73000000-2

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia będzie realizowany w terminie od 02-2020 do 30-06-2021 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent, który spełnia łącznie następujące warunki:
• wykształcenie wyższe – minimum stopień naukowy doktora
• doświadczenie na poziomie eksperckim w zakresie metod matematycznych, modeli statystycznych i ekonometrycznych
• doświadczenie w budowie modeli optymalizacyjnych i rekomendacyjnych
• rozszerzona znajomość języka R oraz bibliotek do analizy danych
• umiejętność pracy zespołowej i dzielenia się wiedzą
Mile widziane:
• udział w innych projektach uczenia maszynowego w szczególności prace badawcze
• udział w pracach badawczych
Powyższe warunki udziału w postępowaniu będą weryfikowane na podstawie CV i oświadczenia Oferenta zawartego w formularzu ofertowym.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Do udziału w postepowaniu zostaną dopuszczeni Oferenci, którzy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z przepisami prawa,
b) posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia,
c) przedstawią ofertę gwarantującą kompleksową realizację zadania stosownie do wyniku niniejszego postępowania z okresem ważności oferty nie krótszym niż 30 dni – weryfikacja na podstawie dostarczonej do Zamawiającego oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania.
d) złożą wymagane oświadczenia – ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie oświadczeń Oferenta składanych wraz z ofertą na formularzach stanowiących załączniki nr 2 oraz nr 3 do Zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Zleceniodawca zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z następujących powodów:
● uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania przedmiotu zamówienia
● obiektywnych przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub Oferenta
● okoliczności siły wyższej
● zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy
● otrzymania decyzji jednostki finansującej Projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany
Dopuszczalne są wszelkie zmiany nieistotne rozumiane w ten sposób, że wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o zamówienie nie wpłynęłaby na krąg Wykonawców ubiegających się o zamówienie, ani na wynik postępowania.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

W celu potwierdzenia powyższych warunków Oferent składa:
Załącznik nr 1 - Formularz oferty
Załącznik nr 2 - Wypełnione, podpisane i opatrzone aktualną datą oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Oferenta
Załącznik nr 4 - CV

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Przedstawione oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego.
2. Za najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczoną na podstawie niniejszego wzoru: P=Cn/C * 100%,
gdzie:
P – liczba punktów uzyskanych przez Oferenta
Cn – cena najniższa wynikająca ze złożonych ofert (spełniających wszystkie wymogi)
C – cena oferty badanej
3. Przedmiotowe kryterium będzie weryfikowane na podstawie formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
4. W przypadku odmowy podpisania umowy przez wybranego Wykonawcę, Zamawiający może zawrzeć umowę z Wykonawcą, który spełnia wymagania zapytania ofertowego i którego oferta uzyskała kolejno najwyższą liczbę punktów.

Wykluczenia

1. O udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się Oferenci, którzy powiązani są kapitałowo lub osobowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 5% udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Oferent w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą oświadczenie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego. Oferenci niespełniający ww. warunków udziału w postępowaniu zostaną wykluczeni z postępowania.
3. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się również Oferentów, którzy:
a) nie spełniają warunków udziału w postępowaniu;
b) złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania.
4. Ofertę Oferenta wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CENATORIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Piękna 68

00-672 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

48224047935

NIP

7393840515

Tytuł projektu

Rozwój technologii automatycznego rozpoznawania obiektów i ich cech na podstawie danych fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, oraz budowa modeli do wielokryterialnej analizy geoinformacji.

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1199/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Piotr Ciżkowicz, Pełczyńskiego 19/47; Oferta wpłynęła: 16.02.2020, godz. 20:15; Cena oferty: 170 zł brutto/h
Liczba wyświetleń: 161