Strona główna
Logo unii europejskiej

Wynajem oraz dostawa do miejsca realizacji projektu przez Zamawiającego, instalację, konfigurację oraz uruchomienie aparatury badawczej: Wiskozymetr - 1 szt

Data publikacji: 31.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1230363

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W sekcji pytania i odpowiedzi w dniu 05.02.2020 r. upubliczniono (Informacja nr 1 z dnia 05.02.2020 r.) pytania oraz odpowiedzi na pytania złożone Zamawiającemu przez potencjalnych oferentów w dniu 04.02.2020 r. Od momentu ogłoszenia zapytania nie wpłynęła do Zamawiającego żadna oferta, tym samym Zamawiający stwierdza, iż zamieszczona informacja nie wymaga indywidualnego informowania jakiegokolwiek z oferentów oraz nie wpływa na termin składania ofert.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 10.02.2020 r do godziny 23.59 CET za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy: biuro@qnatechnology.com podając w tytule „Zapytanie ofertowe numer ZO/2/QNA/P2/2020 z dnia 31.01.2020 r.”

-Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zniszczone.
-Oferent może przed upływem terminu składania ofert wycofać lub zmienić ofertę, z zastrzeżeniem, że zmieniona oferta musi być złożona wg takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana z dopiskiem „ZMIANA OFERTY”.
-W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, w tym m.in. sprawdzenia wiarygodności przedstawionych przez oferentów dokumentów, danych i informacji oraz do zadania dodatkowych pytań w celu uszczegółowienia oferty.
-Wiążąca jest data i godzina wpłynięcia oferty do Zamawiającego

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biuro@qnatechnology.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Romanowska, Anna Aftyka

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem oraz dostawę do miejsca realizacji projektu, instalację, konfigurację oraz uruchomienie aparatury badawczej: Wiskozymetr – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy usług w zakresie wynajmu oraz dostawy do miejsca realizacji projektu, instalacji, konfiguracji oraz uruchomienia aparatury badawczej : Wiskozymetr - 1 szt

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje wynajem oraz dostawę do miejsca realizacji projektu przez Zamawiającego, instalację, konfigurację oraz uruchomienie aparatury badawczej: - Wiskozymetr – 1 szt.

Min. parametray techniczne:
- zakres lepkości min. 1 - 5 000 000 mPa*s;
- dokładność pomiaru ±1%;
- zakres temperatur pomiaru min. +15 - 80⁰C;
- wyjście USB;
- dwa systemy pomiarowe do bardzo niskich lepkości dla próbek o objętości poniżej 10 ml, jeden dla próbek niepolarnych (oleje, rozpuszczalniki organiczne) oraz dla próbek polarnych (rozpuszczalniki organiczne)

Kod CPV

38425200-2

Nazwa kodu CPV

Lepkościomierze

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie powinno zostać wykonane:
Wiskozymetr - termin wynajmu wynosi 18 miesięcy tj. od 01.09.2020 r. do 28.02.2022 r.

Miejscem wynajmu przedmiotu zamówienia będzie miejsce realizacji projektu: Wrocławski Park Technologiczny (bud. Delta) ul. Duńska 9, 54-427 Wrocław

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają warunki określone w niniejszym zapytaniu.
2. O udzielenie zamówienia może ubiegać się podmiot posiadający niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i personelem zdolnym do wykonania zamówienia.
3. Ocena spełnienia warunków udziału w niniejszym postępowaniu wg formuły spełnia – nie spełnia, o których wyżej mowa zostanie dokonana na podstawie oświadczeń złożonych przez oferenta w tym zakresie.

Dodatkowe warunki

1. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu – w terminie 14 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy – ważnej i opłaconej polisy ubezpieczeniowej odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz odpowiedzialność z tytułu realizacji w/w Umowy. Koszty ubezpieczenia zawarte będą w wynagrodzeniu określonym w ofercie.
2. Zawarcie umowy ubezpieczenia nie wyłącza ani nie ogranicza bezpośredniej odpowiedzialności Wykonawcy za powstałe szkody. Wykonawca jest zobowiązany do kontynuowania ubezpieczenia na w/w warunkach przez cały okres realizacji umowy. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi mu aktualne polisy ubezpieczeniowe potwierdzające zawarcie (kontynuowanie) w/w umów ubezpieczenia.
3. Wykonawca przez cały okres obowiązywania Umowy na własny koszt będzie wykonywał wszystkie niezbędne czynności o charakterze serwisowym i konserwacyjnym w taki sposób, by Przedmiot Umowy był przez cały czas w pełni sprawny i możliwy do wykorzystania zgodnie z jego przeznaczeniem i zgodnie z Umową, przy czym:
a) Wykonawca w okresie najmu zapewni i przeprowadzi przynajmniej dwa autoryzowane przeglądy Przedmiotu umowy wraz z jej kalibracją i wymianą części zużywalnych, nie rzadziej niż raz na rok w okresie wynajmu.
4. Kary umowne
4.1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
a) w wysokości 0,2% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto o której mowa w §3 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w dostarczeniu i uruchomieniu Analizatora względem terminu określonego w § 2 ust. 2a) Umowy
b) w wysokości 0,1% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto o której mowa w §3 ust. 1 – za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu czynności określonych w § 2 ust. 6 Umowy;
c) w wysokości 10% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto o której mowa w §3 ust. 1 – w przypadku odstąpienia od Umowy w całości przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca.
2. Kary umowne przewidziane w ust. 1 powyżej mają charakter kumulatywny. Zamawiający ma prawo dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych, do pełnej wysokości poniesionej szkody.
3. Zamawiający ma prawo dochodzić kar umownych poprzez potrącenie ich na podstawie księgowej noty obciążeniowej z jakimikolwiek należnościami Wykonawcy, aż do całkowitego zaspokojenia roszczeń. W przypadku braku możliwości zaspokojenia roszczeń z tytułu kar umownych na zasadach określonych powyżej, księgowa nota obciążeniowa płatna będzie do 14 dni od daty jej wystawienia przez Zamawiającego.
4. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania w punktach dotyczących zakresu, terminu i sposobu wykonania przedmiotu zamówienia, w przypadkach:
a) zmiany danych Stron (np. zmiana siedziby, adresu, nazwy, miejsca realizacji projektu);
b) uzasadnionych, niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego (np. z przyczyn technicznych, gospodarczych, czy politycznych);
c) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego należytej staranności lub okoliczności niezależnych od Zamawiającego, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności takich jak zaistnienie siły wyższej; w przypadku zmiany terminu realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa, termin ten może ulec przedłużeniu nie dłużej jednak, niż o czas trwania tych okoliczności, przy czym przedłużenie terminu nie ma żadnego wpływu na wysokość wynagrodzenia określonego w Ofercie;
d) zmiana wynagrodzenia Wykonawcy związana z rezygnacją z części zadań badawczych, których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe, w przypadku okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy – o wartość niewykonanych zadań;
e) Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia wyłonionemu w trybie zasady konkurencyjności zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości niniejszego zamówienia;
f) konieczność wprowadzenia zmian będzie następstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiędzy Zamawiającym a inną niż Wykonawca stroną, w tym instytucjami nadzorującymi realizację Projektu, w ramach którego realizowane jest zamówienie;
g) obiektywnych przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub Zamawiającego;
h) okoliczności siły wyższej;
i) zmian regulacji prawnych obowiązujących w dniu podpisania umowy;
j) Zamawiający dopuszcza przedłużenie i skrócenia terminu realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia sytuacji, której Zamawiający nie mógł wcześniej przewidzieć lub z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
k) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany; niedotrzymanie pierwotnego terminu z przyczyn innych niż wymienione powyżej skutkować będą naliczeniem kar umownych; w/w przypadki nie mogą wpłynąć na zaoferowaną cenę przedmiotu zamówienia;
l) zmiany urządzenia na nowsze o takich samych lub lepszych parametrach technicznych z zastrzeżeniem, że zmiana nie może spowodować: podwyższenia ceny, wzrostu wartości Umowy, obniżenia parametrów technicznych, jakościowych i innych wynikających z oferty na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy wraz załącznikami :
− Załącznik nr 1 – Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym
− Załącznik nr 2 – Oświadczenie o posiadaniu odpowiedniego potencjału oraz znajdowaniu się w sytuacji ekonomicznej i finansowej umożliwiającej wykonanie zamówienia
− Załącznik nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu
− Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku przesłanek dot. wykluczenia z udziału w postępowaniu
− Załącznik nr 5 – Wzór umowy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamówienie zostanie udzielone wykonawcy po uprzednim porównaniu i ocenie wszystkich ofert. Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie przedstawionych poniżej kryteriów oceny ofert i ustalonej dla nich punktacji. Oferta może otrzymać maksymalnie 100 pkt.
KRYTERIUM: K1 Cena netto - 80 pkt
KRYTERIUM: K2 Czas reakcji serwisu - 20 pkt

Kryterium „K1” – „Cena netto”
Przez to kryterium Zamawiający rozumie określoną przez oferenta cenę całkowitą netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia wskazaną w ofercie. Punktacja za powyższe kryterium zostanie obliczona wg następującego wzoru:

Cena oferty najtańszej
----------------------------------- x 80 = ilość punktów
Cena oferty badanej
Kryterium „K2” – „Czas reakcji serwisu”

Przez to kryterium Zamawiający przyzna punkty z terminu reakcji serwisu (przez sformułowanie „reakcja serwisu” rozumie się postawienie diagnozy przez Wykonawcę w zakresie stwierdzonych usterek i terminu naprawy). Punktacja za powyższe kryterium będzie kształtowała się następująco:
Czas reakcji serwisu -możliwa punktacja od 0 pkt do 20 pkt

Czas reakcji serwisu : powyżej 72 godz. - 0 pkt
Czas reakcji serwisu : od 49 godz. do 72 godz. - 10 pkt
Czas reakcji serwisu : do 48 godz. -20 pkt
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację. Ilości punktów za poszczególne kryteria zostaną zsumowane i będą stanowić końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów wg następującego wzoru:
punktacja ogółem = punktacja za K1 + punktacja za K2

Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę najkorzystniejszą ze względu na cenę.
Ponadto Zamawiający przy dokonywaniu wyboru wykonawcy będzie się kierowała elementarnymi zasadami obowiązującymi na wspólnotowym jednolitym rynku europejskim, min:
− zasadą przejrzystości i jawności prowadzonego postępowania,
− zasadą ochrony uczciwej konkurencji,
− zasadą swobody przepływu kapitału, towarów, dóbr i usług,
− zasadą niedyskryminacji i równego traktowania wykonawców na rynku.

Wykluczenia

1. Z przedłożonych ofert wyklucza się oferentów, którzy:
− nie spełniają warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 9 niniejszego zapytania ofertowego,
− są powiązani z Zamawiającym osobowo bądź kapitałowo.
2. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe, o którym mowa w pkt 7.1 powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
− uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
− posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa.
− pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
− pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Warunek braku powiązań osobowych lub kapitałowych zostanie spełniony jeśli oferent przedłoży oświadczenie w tym zakresie. Ocena spełnienia warunku braku powiązań, o którym wyżej mowa nastąpi poprzez analizę i weryfikację złożonego przez oferenta oświadczenia. Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.
4. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust 1 pkt 12-23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
5. Z udziału w postępowaniu wyłączone są podmioty, które podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Ocena warunku wg formuły spełnia – nie spełnia. Należy wypełnić i dołączyć Załącznik do formularza oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

QNA TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Duńska 9

54-427 Wrocław

dolnośląskie , Wrocław

Numer telefonu

882 760 672

NIP

8943091948

Tytuł projektu

Fluorescencyjny tusz bazujący na półprzewodnikowych kropkach kwantowych przeznaczony do drukowania wysokorozdzielczego

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-0210/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Anton Paar Poland Sp. z o.o.
ul. Hołubcowa 123
02-854 Warszawa
Zaoferowana całkowita cena netto za zrealizowanie całości przedmiotu zamówienia wynosi: ‭44 892‬,00 zł netto, co stanowi 2 494,00 zł netto za 1 m-c wynajmu.‬‬‬
Oferta wpłynęła w dniu 2020-02-10 o godz. 10:26
Liczba wyświetleń: 186