Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż elementu placu zabaw wraz z przygotowaniem terenu.

Data publikacji: 31.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1230350

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Pytania otrzymane do zapytania ofertowego:
1.Jaka jest obecnie nawierzchnia w miejscu przewidywanym na montaż powyższych urządzeń. ODP.- TRAWA
2. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „przygotowanie podłoża do montażu” - ODP. POWIERZCHNIA BEZPIECZNA W POSTACI KORYTA PIASKOWEGO.
3. Czy Zamawiający w ramach zadania dotyczącego dostawy wraz z montażem huśtawki przewiduje również wykonanie nawierzchni bezpiecznej. ODP. - TAK
4. Jednocześnie chcielibyśmy zadać pytanie odnośnie siedzisk w huśtawce wahadłowej. Mogą być siedziska płaskie typu deseczka lub kosze, zabezpieczające przed upadkiem małe dzieci, proszę o wybór siedzisk. ODP. - TYP DESECZKA

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w Biurze Komendy Hufca Szczecinek ZHP lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecinek ZHP, ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie – plac zabaw”, znak sprawy ZHP.ZO.3.2020.
4) Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2020 r. do godz. 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

phm. Arkadiusz Rosiński HR - Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego jest:
a) dostawa elementu placu zabaw (drewniana huśtawka wahadłowa podwójna),
b) przygotowanie podłoża do montażu w/w przedmiotu,
c) instalacja przedmiotu na działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.”zgodnie z umową nr: RPZP.09.03.00-32-0080/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś: IX Infrastruktura publiczna; działanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich.

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego jest:
a) dostawa elementu placu zabaw (drewniana huśtawka wahadłowa podwójna),
b) przygotowanie podłoża do montażu w/w przedmiotu,
c) instalacja przedmiotu na działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kod CPV

37535200-9

Nazwa kodu CPV

Wyposażenie placów zabaw

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie określono

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Działalność gospodarcza.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. We wzorze umowy określono warunki zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.419.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Inne źródła finansowania

środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W postępowaniu, dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie" – element siłowni zewnętrznej, zostały złożone dwie (2) ofert:
1) Oferent 1 - 6.963,51 zł. (brutto)
2) Oferent 2 - 8.599,05 zł. (brutto)
których ceny przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie punktu 5 rozdziału 11 zapytania ofertowego nr ZHP.ZO.3.20120 Zamawiający dokonuje unieważnienia niniejszego postępowania.
Liczba wyświetleń: 125