Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa, montaż elementu siłowni zewnętrznej wraz z przygotowaniem terenu.

Data publikacji: 31.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1230345

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Pytania otrzymane do zapytania ofertowego:
1.Jaka jest obecnie nawierzchnia w miejscu przewidywanym na montaż powyższych urządzeń. ODP.- TRAWA

Miejsce i sposób składania ofert

1) Ofertę należy złożyć w Biurze Komendy Hufca Szczecinek ZHP lub wysłać na adres: Chorągiew Zachodniopomorska ZHP Hufiec Szczecinek ZHP, ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek.
3) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie oznaczonej w następujący sposób: „Oferta w postępowaniu Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie – siłownia”, znak sprawy ZHP.ZO.2.2020.
4) Ofertę należy złożyć do dnia 10.02.2020 r. do godz. 16:00

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

phm. Arkadiusz Rosiński HR - Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego jest:
a) dostawa elementu siłowni zewnętrznej (wolnostojący rowerek),
b) przygotowanie podłoża do montażu w/w urządzenia.
c) instalacja urządzenia na działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.”zgodnie z umową nr: RPZP.09.03.00-32-0080/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś: IX Infrastruktura publiczna; działanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiot zamówienia

1) Przedmiotem zamówienia na rzecz Zamawiającego jest:
a) dostawa elementu siłowni zewnętrznej (wolnostojący rowerek),
b) przygotowanie podłoża do montażu w/w urządzenia.
c) instalacja urządzenia na działce nr 65/10 w miejscowości Drężno 10a, 78-411 Wierzchowo, woj. zachodniopomorskie, powiat szczecinecki, Gmina Szczecinek.

Kod CPV

37440000-4

Nazwa kodu CPV

Sprzęt do ćwiczeń fizycznych

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie określono

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Działalność gospodarcza.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Warunki zmiany umowy

Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej. Wzór umowy stanowi załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego. We wzorze umowy określono warunki zmiany umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego.
3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.419.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Zamówienia uzupełniające

-

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Jedynym kryterium oceny ofert jest cena (waga kryterium 100%). Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę z najniższą ceną.

Wykluczenia

Wykonawca nie może być powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym – Wykonawca przedłoży oświadczenie według wzoru (załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego).
Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumie się wzajemne powiązania pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań
w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub pozostawania w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Inne źródła finansowania

środki własne

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

FIT PARK Sp. z o.o. Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń
data wpływu: 10.02.2020r.
cenę: 2.816,70 zł. (brutto),
Liczba wyświetleń: 136