Strona główna
Logo unii europejskiej

Konsultacje merytoryczne w zakresie przyjętych założeń dotyczących funkcjonalności tramwaju pomiarowego oraz analizy i oceny otrzymanych wyników pomiarów infrastruktury torowo-sieciowej

Data publikacji: 09.02.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1230299

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć w terminie od 09.02.2020 r. do 16.02.2020 r.:
- osobiście w siedzibie Zamawiającego: MLabs sp. z o.o. ul. Kaliska 21 61-131 Poznań, w godzinach pracy biura
- przesłać drogą elektroniczną na adres: blazej.soltowski@mlabs.pl
- przesłać pocztą lub kurierem (decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego) na adres siedziby Zamawiającego.

Oferta powinna zostać przygotowana w formie pisemnej podpisana czytelnie i dostarczona w formie papierowej bądź przesłana w formie skanu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

blazej.soltowski@mlabs.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Błażej Sołtowski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

693325429

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Identyfikacja potrzeb biznesowych dotyczących wymagań terminowych i obszarowych
Opracowanie i weryfikacja metodyki świadczenia usług diagnostycznych
Opracowanie i weryfikacja metodyki prowadzenia badań diagnostycznych
Weryfikacja oraz ocena otrzymanych wyników badań
Konsultacje przyjętych założeń na każdym etapie projektu
Opracowanie założeń funkcjonalnych i technicznych systemu diagnostyki
Weryfikacja metodyki i technicznych rozwiązań akwizycji danych na podstawie ocen jakości danych
Analiza i optymalizacja efektywności akwizycji danych wibroakustycznych dla potrzeb badań diagnostycznych i świadczenia usług diagnostyki

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: wielkopolskie Powiat: Poznań Miejscowość: Poznań

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie konsultacji merytorycznych na potrzeby projektu "Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury".

Przedmiot zamówienia

Identyfikacja potrzeb biznesowych dotyczących wymagań terminowych i obszarowych
Opracowanie i weryfikacja metodyki świadczenia usług diagnostycznych
Opracowanie i weryfikacja metodyki prowadzenia badań diagnostycznych
Weryfikacja oraz ocena otrzymanych wyników badań
Konsultacje przyjętych założeń na każdym etapie projektu
Opracowanie założeń funkcjonalnych i technicznych systemu diagnostyki
Weryfikacja metodyki i technicznych rozwiązań akwizycji danych na podstawie ocen jakości danych
Analiza i optymalizacja efektywności akwizycji danych wibroakustycznych dla potrzeb badań diagnostycznych i świadczenia usług diagnostyki

Kod CPV

73110000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi badawcze

Harmonogram realizacji zamówienia

12 miesięcy od podpisania umowy

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Oferent albo jego pracownik musi posiadać:
a) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo specjalność drogi szynowe – w stopniu co najmniej magistra,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie przy tworzeniu wymagań technicznych dla projektowania, budowy i utrzymania tramwajowej infrastruktury torowej lub przy utrzymaniu tramwajowej infrastruktury torowej (rozumianej jako wykonywanie lub/i nadzorowanie prac utrzymaniowych w torowiskach tramwajowych).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Oferent albo jego pracownik musi posiadać:
a) wykształcenie wyższe na kierunku budownictwo specjalność drogi szynowe – w stopniu co najmniej magistra,
b) co najmniej 3 letnie doświadczenie przy tworzeniu wymagań technicznych dla projektowania, budowy i utrzymania tramwajowej infrastruktury torowej lub przy utrzymaniu tramwajowej infrastruktury torowej (rozumianej jako wykonywanie lub/i nadzorowanie prac utrzymaniowych w torowiskach tramwajowych).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferenci ubiegający się o zamówienie powinni znajdować się w stabilnej sytuacji ekonomicznej i finansowej gwarantującej wykonanie przedmiotowego zamówienia. Wobec Oferenta nie może być prowadzone postępowanie upadłościowe.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

- CV personelu wykonującego zlecenie
- dyplom ukończenia uczelni wyższej personelu wykonującego zlecenie
- oświadczenie o braku powiązań

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100 % – cena

Sposób przyznawania punktacji:
1) Kryterium: Cena – cena brutto (waga 100 pkt.)
Oferty ocenione zostaną z zastosowaniem przelicznika:
Pc = Cn/Co x 100pkt

Gdzie:
Pc – liczba otrzymanych punktów
Cn – najniższa cena brutto spośród wszystkich złożonych ofert
Co – cena brutto oferty ocenianej

Zamawiający wybierze ofertę spełniającą podane kryteria, o najwyższej liczbie punktów.

Wykluczenia

1. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
a. jej treść nie odpowiada treści niniejszego zapytania ofertowego lub jest niekompletna
b. jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji,
c. przekracza przewidziany budżet na przedmiot zamówienia,
d. oferent nie złożył na wezwania zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
e. oferta nie spełnia warunków udziału w postępowaniu niniejszego zapytania ofertowego,

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Wykonawca złoży oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym - Załącznik nr 1.

Ofertę Wykonawcy wykluczonego uważa się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MLABS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Kaliska 21

61-131 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

693 325 429

NIP

7822533401

Tytuł projektu

Tramwaj pomiarowy do pomiarów parametrów i oceny stanu infrastruktury

Numer projektu

POIR.01.02.00-00-0190/16-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Robert Rydzewski
08-110 Siedlce
14.02.2020
48 000,00 zł brutto
Liczba wyświetleń: 202