Strona główna
Logo unii europejskiej

Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania p/n.: „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2) realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Data publikacji: 31.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 14-02-2020

Numer ogłoszenia

1230175

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Termin oraz miejsce składania ofert:
14.02.2020 – siedziba Zamawiającego ul. Kolejowa 38, 32-080 Zabierzów lub mail puk@zabierzow.com.pl

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

puk@zabierzow.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Szczerbak, Łukasz Nabagło

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 2853671 w. 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2) realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Remont sieci kanalizacji sanitarnej polega na wykonaniu bezrozkopowego remontu wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej oraz remoncie studni kanalizacyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Zabierzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów, nastąpi znaczne zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów oraz eksfiltracji.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania inwestycyjnego p.n. „Remont sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Zabierzów, Rząska, Szczyglice, Brzezie, Ujazd” (etap 2) realizowanego w ramach Projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Remont sieci kanalizacji sanitarnej polega na wykonaniu bezrozkopowego remontu wytypowanych odcinków grawitacyjnej sieci kanalizacji sanitarnej o średnicach DN 160 mm, DN 300 mm, DN 400 mm, DN 500 mm DN 600 o łącznej długości ok. 6603,12 mb +/- 15% w m. Rząska.
Zakres robót, objęty nadzorowaniem robót renowacyjnych kanałów sanitarnych metodą bezwykopową stanowią rurociągi wykonane są z rur PVC, betonowych i kamionkowych o średnicach DN 160 mm, DN 300 mm, DN 400 mm, DN 500 mm DN 600 o łącznej długości ok. 6603,12 mb +/- 15% w m. Rząska.

Kod CPV

71520000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi nadzoru budowlanego

Harmonogram realizacji zamówienia

okres trwania remontu sieci kanalizacyjnej – 2 etapu, przewidywany czas trwania robót: do 15.12.2020 r

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Warunki udziału w postępowaniu:
Uprawnienia do wykonania określonej działalności lub czynności - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności sieci, instalacje i urządzenia wodociągowe i kanalizacyjne

Wiedza i doświadczenie

Wiedza i doświadczenie - doświadczenie na stanowisku Kierownika Budowy/Robót lub inspektora nadzoru branży kanalizacyjnej przy realizacji co najmniej 3 przedsięwzięć polegających na remoncie bezrozkopowym sieci kanalizacji sanitarnej, doprowadzone do odbioru końcowego robót budowlanych, w tym co najmniej jednego zamówienia o wartości robót nie mniejszej niż 500 000,00 zł netto

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Sytuacja ekonomiczna i finansowa - Za minimalny poziom zdolności uznane zostanie, wykazanie przez Wykonawcę, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 200.000,00 zł

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

• Uprawnienia budowlane
• Potwierdzenie przynależności do Izby Inżynierów Budownictwa
• Kserokopia polisy OC
• Referencje potwierdzone za zgodność z oryginałem

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Cena – 100 % znaczenia
oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków cenowych przedstawionych przez wykonawców. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów, zaś oferta z ceną wyższą, liczbę punktów proporcjonalnie mniejszą, według następującego wzoru:
Cena oferty najniższej
------------------------------- x 100%
cena oferty badanej

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Adres

Kolejowa 38

32-080 Zabierzów

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

(12) 285 36 71

Fax

(12) 285 36

NIP

9442025964

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0112/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nazwa Projektu : „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

„AS” Andrzej Siedlaczek
ul. Gen. De Gaulle’a 40/2
41-800 Zabrze
14.02.2020
30.000,00 zł netto
Liczba wyświetleń: 323