Strona główna
Logo unii europejskiej

Świadczenie usług wsparcia terapeutycznego, wsparcia psychologicznego, porad prawnych w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocław”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPOWD)

Data publikacji: 30.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-02-2020

Numer ogłoszenia

1230072

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 roku:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław do godz. 15:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław do godz.15:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59
Oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostaną zwrócone wykonawcom bez ich otwierania

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

71 72 42 298; 578 604 958

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Świadczenie usług wsparcia terapeutycznego, wsparcia psychologicznego, porad prawnych w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocław”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPOWD).

Zadanie 1

Wsparcie terapeutyczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 864 godzin zegarowych (wsparcie dla 36 osób, średnio po 24 h na uczestnika).

Zakres usługi związany jest między innymi z kontynuacją wsparcia po wyjściu z uzależnień, traumami związanymi z współuzależnieniem, DDA, żałobą, poczuciem straty, kryzysem życiowy i rozwojowym, doświadczeniem przemocy, itp.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych).

Zadanie 2

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 720 godzin zegarowych (wsparcie dla 60 osób, średnio po 12 h na uczestnika).

Zakres usługi obejmuje w szczególności pomoc w likwidacji barier w codziennym funkcjonowaniu, przełamania lęków i barier w kontaktach z otoczeniem i negatywnych wzorców zachowań oraz tendencji autodestrukcyjnych.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych)

Zadanie 3

Porady prawne dla uczestników projektu w ilości 480 godzin zegarowych (wsparcie dla 96 osób, średnio po 5 h na uczestnika).

Zakres usługi obejmuje rozwiązywanie pod względem prawnym problemów związanych z funkcjonowaniem osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w zakresie możliwości pozyskania mieszkań socjalnych, oddłużania, uzyskania praw do opieki nad dziećmi i innych wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uczestników projektu.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników projektu, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: Wrocław Miejscowość: Wrocław

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Udzielenie wsparcia terapeutycznego, wsparcia psychologicznego, porad prawnych w ramach projektu pn. „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocław”, realizowanego przez Zamawiającego w ramach działania 9.2.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego (RPOWD), ”), którego celem jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Wrocław przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120 osób (72 kobiety oraz 48 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej poprzez zapewnienie im 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z jednoczesnym zapewnieniem usług treningowych i opiekuńczych oraz sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego.

Przedmiot zamówienia

Ogólna charakterystyka projektu, w ramach którego realizowane będą usługi objęte niniejszym zapytaniem ofertowym:
Zamawiający realizuje projekt w ramach działania 9.2.1 RPOWD pn. „Droga do samodzielności – stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocław” (dalej jako „projekt”), którego celem jest wzrost dostępu do mieszkalnictwa wspomaganego na obszarze Miasta Wrocław przez utworzenie 6 mieszkań treningowych i wsparcie dla 120 osób (72 kobiety oraz 48 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych sprofilowane jako najbardziej oddalone od rynku pracy oraz osoby nieaktywne wymagające aktywizacji społeczno – zawodowej poprzez zapewnienie im 6-miesięcznego pobytu w mieszkaniach treningowych wraz z jednoczesnym zapewnieniem usług treningowych i opiekuńczych oraz sfinansowaniem kosztów eksploatacji mieszkania treningowego.

Osobami kierowanymi do mieszkań treningowych (uczestnikami projektu) będą osoby wymagające takiego rodzaju wsparcia. Będą to osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby:

• o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną lub z zaburzeniami psychicznymi;
• niesamodzielne;
• osoby z list mieszkaniowych Miasta Wrocław (starające się o lokal socjalny z tytułu ubóstwa) lub posiadające wyroki sądu (zagrożone eksmisjami / mieszkające w schroniskach / domach samotnej matki itp.).

Część osób otrzymujących wsparcie będzie posiadało dzieci (ok. 28 – 34 %).

W ramach niniejszego postępowania wyodrębniono następujące zadania (części zamówienia) związane z realizacją projektu:

Zadanie 1

Wsparcie terapeutyczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 864 godzin zegarowych (wsparcie dla 36 osób, średnio po 24 h na uczestnika).

Zakres usługi związany jest między innymi z kontynuacją wsparcia po wyjściu z uzależnień, traumami związanymi z współuzależnieniem, DDA, żałobą, poczuciem straty, kryzysem życiowy i rozwojowym, doświadczeniem przemocy, itp.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych).

Zadanie 2

Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 720 godzin zegarowych (wsparcie dla 60 osób, średnio po 12 h na uczestnika).

Zakres usługi obejmuje w szczególności pomoc w likwidacji barier w codziennym funkcjonowaniu, przełamania lęków i barier w kontaktach z otoczeniem i negatywnych wzorców zachowań oraz tendencji autodestrukcyjnych.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych)

Zadanie 3

Porady prawne dla uczestników projektu w ilości 480 godzin zegarowych (wsparcie dla 96 osób, średnio po 5 h na uczestnika).

Zakres usługi obejmuje rozwiązywanie pod względem prawnym problemów związanych z funkcjonowaniem osób wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem w zakresie możliwości pozyskania mieszkań socjalnych, oddłużania, uzyskania praw do opieki nad dziećmi i innych wynikających z indywidualnej sytuacji życiowej uczestników projektu.

Usługi świadczone będą zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem przez uczestników projektu, w miejscu ich zamieszkania (w mieszkaniach treningowych).

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia zakresu świadczonych usług o maks. 30 %.

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania zamówienia w zakresie wszystkich zadań (1-3):

od dnia 1 czerwca 2020 roku do dnia 31 sierpnia 2021 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Dla zadania 1:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe psychologiczne (co najmniej tytuł magistra psychologii) oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu, tj. doświadczenia w pracy
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi
i niesamodzielnymi w zakresie wsparcia terapeutycznego lub co najmniej 200 godzin zegarowych udzielonego wsparcia terapeutycznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.
Ocena spełniania niniejszego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożony wraz z ofertą wykaz osób (załącznik do zapytania ofertowego).

Dla zadania 2:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe psychologiczne (co najmniej tytuł magistra psychologii) oraz co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu, tj. doświadczenia w pracy
z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi
i niesamodzielnymi w zakresie wsparcia psychologicznego lub co najmniej 200 godzin zegarowych udzielonego wsparcia psychologicznego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.

Ocena spełniania niniejszego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożony wraz z ofertą wykaz osób (załącznik do zapytania ofertowego).

Dla zadania 3:
Wykonawca dysponuje co najmniej jedną osobą będącą:

• adwokatem, lub
• radcą prawnym, lub
• prawnikiem zagranicznym wpisanym na listę prowadzoną przez właściwą okręgową radę adwokacką
oraz posiadającą co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pokrywającego się ze wsparciem udzielanym w ramach projektu, tj. doświadczenia w pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, osobami niepełnosprawnymi i niesamodzielnymi w zakresie poradnictwa prawnego lub co najmniej 200 godzin zegarowych udzielonego poradnictwa prawnego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym, osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym.
Ocena spełniania niniejszego warunku będzie dokonywana w oparciu o przedłożony wraz z ofertą wykaz osób (załącznik do zapytania ofertowego).

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać przynajmniej:
a. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)
b. wypełniony formularz ofertowy (stanowiący załącznik nr 2A do Zapytania Ofertowego)
c. wykaz osób w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu (stanowiący załącznik nr 2B do Zapytania Ofertowego)
d. CV osób ujętych w wykazie osób
e. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy wyłonionemu w trybie niniejszego postępowania zamówień publicznych uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonej w umowie zawartej z Wykonawcą, o ile te zamówienia publiczne będą zgodne z przedmiotem zamówienia publicznego podstawowego. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na wykonaniu świadczeniu dodatkowych godzin wsparcia. Zamawiający zastrzega, że realizacja zamówienia uzupełniającego odbywać się będzie na warunkach określonych w zamówieniu pierwotnym (w tym w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny w ramach zadania 1 i 2 i 3:

Nr Nazwa kryterium
1 Cena (za godzinę świadczonej usługi) - 20%
2 Sprawdzian kompetencji - 40%
3 Doświadczenie kluczowego personelu (osób wyznaczonych do realizacji zamówienia) - 35%
4 Czas reakcji na zgłoszone zapotrzebowanie świadczenia usługi przez uczestnika projektu - 5%

Szczegółowe informacje na temat kryteriów znajdują się formularzu zapytania ofertowego.
Zamawiający przewiduje składanie ofert częściowych.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym
lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi
w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429447

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Droga do samodzielności - stworzenie 30 miejsc świadczenia usług społecznych w ramach 6 mieszkań treningowych na obszarze Miasta Wrocławia

Numer projektu

RPDS.09.02.01-02-0012/18-01

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Zamawiający dokonał analizy ofert, w wyniku czego ogłasza, iż:

- dla realizacji zadania 1. Wsparcie terapeutyczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 864 godzin zegarowych (wsparcie dla 36 osób, średnio po 24 h na uczestnika) nie dokonano wyboru ze względu na brak ofert.

- dla realizacji zadania 2. Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 720 godzin zegarowych (wsparcie dla 60 osób, średnio po 12 h na uczestnika) dokonano wyboru oferty firmy: Warsztat Rozwoju Agata Olszewska-Sarapata, ul. Tyniecka 43/A1 30-323 Kraków, NIP 4970018913, REGON 121381764.
Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 72000,00 zł brutto. Data wpływu 06.02.2020 r.


- dla realizacji zadania 3. Indywidualne wsparcie psychologiczne dla uczestników projektu w łącznej ilości 720 godzin zegarowych (wsparcie dla 60 osób, średnio po 12 h na uczestnika) dokonano wyboru oferty firmy: Kancelaria Adwokacka Adwokad Anna Kubica, ul. Gołebia 3/4 61-834 Poznań, NIP: 5732656636, REGON 021740775. Zgodnie z przedstawionymi kryteriami wyboru, oferta uzyskała najwyższa wagę punktową i została wybrana do realizacji. Wartość zamówienia wynosi 71 990,40 zł brutto. Data wpływu 06.02.2020 r.
Liczba wyświetleń: 215