Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój

Data publikacji: 30.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 09-02-2020

Numer ogłoszenia

1229999

Status ogłoszenia

Anulowane

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zmiana 31.01.2020 r.
Zmienia uległy zapisy Zapytania Ofertowego
pkt. 4."WYMAGANIA WOBEC WYKONAWCY W ZAKRESIE "(na stronie 3,5,7) poprzez zminę zapisów ppkt. 9 oraz dodanie ppkt.10
pkt. 5. TERMIN REALIZACJI UMOWY(strona 13) poprzez zmian zapisów oraz dodanie treści.

Aktualizacji uległy również załączniki 2A, 2B,2C.

Szczegóły zostały zawarte w zaktualizowanym zapytaniu ofertowym.

Zmiany są istotne i wpływają na zmian terminu składania ofert, który został wydłużony do 9.02.2020 r.Zmiana 30.01.2020 r.
Zmienia uległy zapisy pkt. 15 Zapytania ofertowego w zakresie dodania i zmiany zapisów. Zmiany nie powodują ewentualnych zaburzenia konkurencyjności i nie wpływają na zmian terminu składania ofert.

Aktualna wersja pkt. 15 ZO:
15. INFORMACJE DODATKOWE
15.1 Cena musi być wyrażona w złotych polskich, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
15.2 Do upływu terminu składania ofert Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany lub uzupełnienia treści niniejszego zapytania ofertowego. W tej sytuacji Zamawiający zastrzega, iż termin składania ofert zostanie przedłużony o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
15.3 Zamawiający zastrzega sobie prawo do poprawienia w tekście przysłanej oferty oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych, niezwłocznie zawiadamiając o tym danego wykonawcę.
15.4 Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji z wykonawcą, który spełnia warunki udziału w postępowaniu i złoży najkorzystniejszą ofertę (uwzględniając wszystkie kryteria oceny ofert).
15.5.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podawania przyczyny, na każdym jego etapie do momentu podpisania umowy z wykonawcą.
15.6. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, która otrzyma najwyższy wynik punktowy, stanowiący sumę punktów przyznanych w poszczególnych kryteriach oceny ofert (wg punktu 11).
Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały taką samą sumę punktów (wg przedstawionych kryteriów oceny ofert), Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen lub kosztów wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
15.7.Po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający wezwie niezwłocznie oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do zawarcia umowy. Jeżeli w terminie 7 dni od wezwania do podpisania umowy oferent nie zawrze umowy, zamawiający może podjąć negocjacje z oferentem, którego oferta była następna w kolejności.
15.8. Niniejsze postępowanie ofertowe nie jest prowadzone w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.
15.9. Od dokonanego wyboru nie przewiduje się odwołań.
15.10 Zamawiający zastrzega, że wykonawcy mogą zadawać pytania najpóźniej do dnia 03.02.2020 roku osobiście, mailowo na adres a.peldiak@firs.org.pl, telefonicznie 71 72 42 298; 578 604 958
15.11 Zamawiający powiadomi niezwłocznie o wynikach rozstrzygnięcia zapytania wszystkich wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać do dnia 06.02.2020 r.:
a) osobiście w Biurze projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław do godz. 15:00
b) pocztą/kurierem w formie pisemnej (decyduje data wpływu) na adres Zamawiającego: Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego Biuro projektu: ul. Ruska 61/34 (III piętro) 50-079 Wrocław do godz.15:00
c) pocztą elektroniczną na adres e-mail Zamawiającego: a.peldiak@firs.org.pl do godz.23:59

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

a.peldiak@firs.org.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Anna Pełdiak

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

578 604 958, 71 72 42 298

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego ogłasza zapytanie ofertowe na realizację usługi transportowej w ramach realizowanego w partnerstwie z Gminą Czarny Bór, Gminą Stare Bogaczowice oraz Uzdrowiskową Gminą Miejską Szczawno-Zdrój, projektu „Szkoła Przyszłości” RPDS.10.02.04-02-0010/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Postępowanie ma na celu wybór wykonawców usługi:
Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój.

Postępowanie prowadzone jest w ramach zasady konkurencyjności zgodnie z wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: dolnośląskie Powiat: wałbrzyski Miejscowość: Stare Bogaczowice, Szczawno Zdrój, Czarny Bór

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zakup miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli szkół podstawowych z Gmin: Stare Bogaczowice, Czarny Bór, Szczawno-Zdój.

Przedmiot zamówienia

1. Usługa obejmuje zapewnienie miejsc na studiach podyplomowych dla nauczycieli który został szczegółowo opisany w Specyfikacji Zadania 1 i/lub Zadania 2 i/lub Zadania 3.
2. Wykonawca będzie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia studiów podyplomowych w kierunku określonym w części postępowania, do której Wykonawca składa ofertę.
3. Wykonawca dostarczy materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć dla każdego uczestnika.
4. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia odpowiedniej dokumentacji, potwierdzającej uczestnictwo osoby w zajęciach oraz udostepnienie kopii zamawiającemu: umowy przystąpienia do studiów podyplomowych, dyplomu ukończenia studiów podyplomowych
5. O zamówienie może ubiegać się Wykonawca, który:
a. złoży ofertę wraz z wymaganymi załącznikami
b. posiada zaplecze kadrowe oraz techniczne umożliwiające wykonanie zamówienia
c. posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie przeprowadzania studiów podyplomowych zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz być uprawnionym zgodnie z art. 8 ust. 7 i 8 ww. ustawy do prowadzenia studiów podyplomowych
6. Wykonawca wyda certyfikaty/dyplomy/zaświadczenia, zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami potwierdzające zakończenia studiów i nabycie kwalifikacji
7. Ze względu na funkcjonujące rozbieżności w nazwach kierunków studiów podyplomowych organizowanych przez różne uczelnie oraz programach kształcenia wykonawca przedstawieni wraz z ofertą, ramowy program studiów ze wskazaniem przedmiotów i ich wymiaru godzinowego, co umożliwi wykazanie możliwości nabycia przez absolwenta oczekiwanego rodzaju kwalifikacji, w tym kwalifikacji uprawniających zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami do prowadzenia pracy dydaktycznej lub terapeutycznej w placówce edukacyjnej w zakresie odpowiadającym kierunkowi studiów.
8. Wykonawca gwarantuje realizację zajęć w trybie niestacjonarnym, w ośrodku odległym nie więcej niż 50 km od granic Gmin Stare Bogaczowice; Czarny Bór; Szczawno Zdrój i/lub on-line.
9. Termin rozpoczęcia studiów na danym kierunku nie może być później niż do 31.03.2020 r.

Kod CPV

80300000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolnictwa wyższego

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin przystąpienia do wykonania zadania: od dnia udzielenia zamówienia (zawarcia umowy) do nie później niż do 31.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej objętej niniejszym postępowaniem.
Wykonawca posiada uprawnienia lub zezwolenia do wykonywania określonej działalności lub czynności w zakresie przedmiotu zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. (załącznik nr 3)

Warunki zmiany umowy

W przypadku zaistnienia sytuacji związanej z potrzebą dokonania stosownych zamian w umowie w celu właściwej realizacji zamówienia zastrzega się możliwość dokonania niniejszych zmian w drodze aneksu do umowy. Zakres zmian może dotyczyć m.in.:
a. okresu, harmonogramu i zakresu realizacji umowy – w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności losowych
b. zabezpieczenia i kar umownych,
c. wartości zamówienia (w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie)

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Złożona oferta winna zawierać:

1. Oświadczenie, że wykonawca nie podlega wkluczeniom w ramach prowadzonego postępowania (stanowiące załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego)

2. W zakresie:

Zadania 1
a) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 A do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami:
- ramowe programy studiów podyplomowych na danym kierunku wraz z określeniem uzyskanych na zakończenie kwalifikacji

i/ lub

Zadania 2
b) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 B do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami:
- ramowy program studiów podyplomowych na danym kierunku wraz z określeniem uzyskanych na zakończenie kwalifikacji

i/ lub

Zadania 3
c) wypełniony formularz ofertowy stanowiący Załącznik 2 C do Zapytania Ofertowego wraz z załącznikami:
- ramowe programy studiów podyplomowych na danym kierunku wraz z określeniem uzyskanych na zakończenie kwalifikacji

3. Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków postępowania (stanowiący załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego)

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Nr Nazwa kryterium Waga
1 Cena 100%

Szczegóły dotyczące sposobu przyznawania punktacji znajdują się w załączniku - Zapytanie ofertowe _ 3/2019/SP

Wykluczenia

Z postępowania wykluczone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub Osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez:
a) uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej
b) posiadanie co najmniej 10 % udziałów lub akcji
c) pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika
d) pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli (załącznik nr 1)

W niniejszym postępowaniu zostanie odrzucona oferta wykonawcy, który:
a) złoży ofertę niezgodną z treścią niniejszego zapytania ofertowego pod względem merytorycznym, a niezgodność ma charakter istotny
b) złoży ofertę niekompletną, tj. nie zawierającą oświadczeń i dokumentów wskazanych przez Zamawiającego (pkt. 12. Opis sposobu przygotowania oferty, ppkt.4)
c) przedstawi nieprawdziwe informacje
d) nie spełnia warunków udziału w postępowaniu
e) złożył ofertę, która zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z określonym w zapytaniu wytycznymi)

W związku z wykluczeniem wykonawcy lub odrzucenia oferty wykonawcy nie przysługują mu środki ochrony prawnej.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

FUNDACJA INICJOWANIA ROZWOJU SPOŁECZNEGO

Adres

Hoża 1

60-591 Poznań

wielkopolskie , Poznań

Numer telefonu

616429446

Fax

616429447

NIP

7792348879

Tytuł projektu

Szkoła Przyszłości

Numer projektu

RPDS.10.02.04-02-0010/18-00
Liczba wyświetleń: 95