Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska

Data publikacji: 30.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-02-2020

Numer ogłoszenia

1229896

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

- Zamawiający informuje, że zmienia zapis Rozdziału V pkt 1.2.2 SIWZ

1) Zmianie ulega pkt III ust. 8 pkt 6) SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających”.
2) Zmianie ulega pkt VII ust. 1-4 SIWZ, który otrzymuje brzmienie:
„VII. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3.
1.2. Formularz zestawienia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia i kosztów prac (zestawienie cen) sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 3a.
1.3. Pełnomocnictwo – do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - jeżeli dotyczy.
1.4. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosowanie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. - jeżeli dotyczy.
2. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
2.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4a).
2.2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4b).
Jeżeli dotyczy, czyli w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te winny potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Oświadczenie może być złożone odrębnie przez każdego Wykonawcę lub w imieniu wszystkich Wykonawców przez pełnomocnika, ewentualnie wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie mogą złożyć niniejsze oświadczenie na jednym dokumencie.
2.3. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w sekcji V SIWZ (zaleca się skorzystanie ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznika nr 7).
2.4. Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; Wykaz robót zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 5.
2.5. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6.
2.6. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert.
2.7. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia.
2.8. Dokument potwierdzający wniesienie wadium.
3. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w sekcji V SIWZ, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.7.
4. Zamawiający żąda od Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcja, spółki cywilne) przedstawienia w odniesieniu do każdego z Wykonawców dokumentów wymienionych w pkt 2.7.”
3) Wprowadza się do stosowania wzór Formularza zestawienia zakresu rzeczowego i kosztów prac (zestawienie cen) – stanowiący Załącznik nr 3a do SIWZ.
Zamawiający informuje, że termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38, sekretariat – I piętro.
2. Termin składania ofert: 26.02.2020r., godzina 10.00 (za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty na dziennik podawczy do Zamawiającego).
3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.02.2020r. o godzinie 10.30, w siedzibie Zamawiającego: 32-080 Zabierzów, ul. Kolejowa 38.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

1) Tomasz Szczerbak – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy techniczne, 2) Wojciech Rudzki – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy techniczne, 3) Łukasz Nabagło – 12 285-36-71 wew. 13 – sprawy formalne.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

12 285-36-71 w. 13

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze polegające w szczególności na:
- inspekcji kanałów i studni rewizyjnych
- oczyszczeniu kanalizacji i studni rewizyjnych (mechanicznie i hydrodynamiczne)
- wyfrezowaniu przeszkód, usunięcie ubytków w ścianach kanałów
- likwidacji infiltracji oraz reprofilacji ubytków za pomocą zaprawy naprawczej
- wykonaniu tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia robót na poszczególnych kanałach.
b) roboty podstawowe:
- modernizacja kanałów metodą wykładziny z rękawa utwardzanego na miejscu,
- naprawa miejsc włączenia przyłączy i włączeń bocznych do kanałów,
- naprawa studzienek, na trasie kanałów podlegających modernizacji wraz z reprofilacją kinet oraz demontażem starych i montażem nowych stopni złazowych,
- wykonanie prób, testów i badań zgodnie z warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: krakowski Miejscowość: Zabierzów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska
Zamawiający pozyskał dofinansowanie na przedmiotową inwestycję w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.
Przewiduje się, że w wyniku planowanej modernizacji, oprócz poprawy stanu technicznego kanałów, nastąpi zmniejszenie infiltracji wód gruntowych do kanałów

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
a) roboty przygotowawcze polegające w szczególności na:
- inspekcji kanałów i studni rewizyjnych
- oczyszczeniu kanalizacji i studni rewizyjnych (mechanicznie i hydrodynamiczne)
- wyfrezowaniu przeszkód, usunięcie ubytków w ścianach kanałów
- likwidacji infiltracji oraz reprofilacji ubytków za pomocą zaprawy naprawczej
- wykonaniu tymczasowych instalacji stanowiących obejścia na czas prowadzenia robót na poszczególnych kanałach.
b) roboty podstawowe:
- modernizacja kanałów metodą wykładziny z rękawa utwardzanego na miejscu,
- naprawa miejsc włączenia przyłączy i włączeń bocznych do kanałów,
- naprawa studzienek, na trasie kanałów podlegających modernizacji wraz z reprofilacją kinet oraz demontażem starych i montażem nowych stopni złazowych,
- wykonanie prób, testów i badań zgodnie z warunkami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Kod CPV

45232410-9

Nazwa kodu CPV

Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest opracować i dostarczyć Zamawiającemu Projekt wykonawczy renowacji odcinków kanalizacyjnych i studni rewizyjnych w wersji papierowej oraz elektronicznej w 2 egzemplarzach.
Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe, wykończeniowe itp., będą zrealizowane i wykonane według Dokumentacji Projektowej opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego pod kątem niniejszych wymagań i pozostałych dokumentów Kontraktu oraz uzupełnień i zmian, które zostaną dołączone zgodnie z Warunkami Kontraktu.
Zawartość projektu wykonawczego:
 Filmy z przeprowadzonej inspekcji kanałów jako załącznik do przedstawionych rozwiązań technicznych
 Opis techniczny proponowanych rozwiązań
 Część obliczeniowa - wykonana zgodnie z założeniami wymienionymi w pkt. 2.1.3
 Opis materiałowy rękawa
 Część rysunkowa zawierająca w szczególności: plany sytuacyjne, profile naprawianych kanałów
 Alternatywnie - projekt organizacji ruchu dla robot realizowanych w pasie drogowym,
 Informację dla sporządzenia planu BIOZ.
Wymagania dotyczące wersji elektronicznej:
 Zapis dokumentacji na nośniku optycznym (CD lub DVD)
 Opis techniczny — plik w formacie *.doc
 Rysunki:
 Format plików: pliki w formacie *.dxf, lub za zgodą Zamawiającego *.pdf lub *.tiff , Rozdzielczość obrazów rastrowych: 300 dpi

Harmonogram realizacji zamówienia

Realizacja przedmiotu zamówienia będzie trwała od dnia zawarcia umowy do 15 grudnia 2020 r., w tym:
1. przekazanie Zamawiającemu pierwszej części Dokumentacji projektowej wymaganej dla realizacji tej części przedmiotu zamówienia, zawierającej wszelkie uzgodnienia i opinie – w terminie do 60 dni od daty zawarcia umowy,
2. odbiór końcowy techniczny – do dnia 16.11.2020 r.
3. zakończenie wykonania przedmiotu zamówienia, potwierdzone odbiorem końcowym Inwestycji, stanowiącym równocześnie Odbiór końcowy przedmiotu zamówienia – do dnia 15.12.2020r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej oraz warunki w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Zamawiający uzna warunki w tym zakresie za spełnione, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
1.1. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie lub modernizacji metodą rękawa utwardzanego promieniami UV sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 300 mm i o długości co najmniej 1000 mb.

Wiedza i doświadczenie

w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na remoncie lub modernizacji metodą rękawa utwardzanego promieniami UV sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy nie mniejszej niż 300 mm i o długości co najmniej 1000 mb.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1.2.1. Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Kierownika budowy – osobą legitymującą się:
a) uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) i
b) doświadczeniem zawodowym w branży budowlanej, polegającym na bezpośrednim nadzorowaniu realizacji robót budowlanych na stanowisku Kierownika budowy przy remoncie lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV.

1.2.2 Jedną osobą, która będzie pełnić w trakcie realizacji zamówienia funkcję Głównego Projektanta – osobą legitymującą się:
a) uprawnieniami budowlanymi do projektowania w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wydanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub aktualnymi uprawnieniami równoważnymi do powyższych (w szczególności wydanymi na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub wydawanymi obywatelom innych państw w oparciu o stosowne ustawodawstwo, a uznanymi w Polsce) i
b) doświadczeniem zawodowym w wykonaniu dokumentacji projektowej rozumianej jako wykonanie co najmniej jednego projektu dotyczącego remontu lub modernizacji sieci kanalizacji sanitarnej metodą rękawa utwardzanego promieniami UV.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

1.3. znajduje się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tzn. posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż 1 mln złotych (słownie : jeden milion złotych).

Dodatkowe warunki

W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania umowy z zgodnie z zapisami ujętymi w SIWZ.
Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od upływu terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Warunki zmiany umowy zostały określone w wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 2 do SIWZ.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. W celu skutecznego złożenia oferty Wykonawca zobowiązany jest złożyć:
1.1. Wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy Formularz oferty, według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do specyfikacji;
1.2. Pełnomocnictwo - jeżeli dotyczy.
1.3. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4a do specyfikacji).
1.4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, aktualne na dzień składania ofert podpisane odpowiednio przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 4b do specyfikacji).
1.5. Zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - jeżeli dotyczy, czyli w przypadku polegania przez Wykonawcę na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasadach określonych w sekcji V SIWZ (zaleca się skorzystanie ze wzoru oświadczenia, stanowiącego załącznika nr 5 do specyfikacji).
1.6. Oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia:
a) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których te roboty zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Wykaz robót zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do specyfikacji.
b) Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
Wykaz osób zaleca się sporządzić według wzoru stanowiącego załącznik nr 7 do specyfikacji.
c) Informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, o wartości minimum 1 mln złotych ( jeden milion ) przy uwzględnieniu zobowiązań i należności Wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu
d) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia zgodnie z pkt VI. 9. SIWZ.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych, Zamawiający pobiera go samodzielnie z tej bazy danych w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352).

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

2. Punkty przyznawane będą za podane niżej kryteria oceny ofert i liczone będą według następujących zasad ( 1 punkt odpowiada 1% ) :

Nazwa kryterium Waga
Cena oferty brutto
P = (Cmin /C bad) x 100
gdzie: Cmin – najniższa cena całkowita brutto spośród badanych ofert
Cbad – cena całkowita brutto oferty badanej
P – liczba punktów badanej oferty w kryterium cena
100 %

3. Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą ceną.
4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
5. Zamawiający, poprawia w ofercie: oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty.
6. Jeżeli nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych.
7. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.

Wykluczenia

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy :
1) Wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w sekcji V SIWZ lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia.
2) Wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
a. o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (teks jednolity z 2016 r. poz. 1137 ze zm.) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2016 r. poz. 176 ze zm.),
b. o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny,
c. skarbowe.
3) Wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
4) Wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd Zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
5) Wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności Zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie Wykonawcy z udziału w postępowaniu.
6) Wykonawcę, który z innymi Wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych.
7) Wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016 r. poz. 1541 oraz z 2017 r. poz. 724 i 993).
8) Wykonawcę, w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003r. – Prawo upadłościowe.
9) Wykonawcę, który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w pkt. 3, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
2. Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG KOMUNALNYCH SP. Z O.O.

Adres

Kolejowa 38

32-080 Zabierzów

małopolskie , krakowski

Numer telefonu

(12) 285 36 71

Fax

(12) 285 36

NIP

9442025964

Tytuł projektu

Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów

Numer projektu

POIS.02.03.00-00-0112/17-00

Inne źródła finansowania

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nazwa Projektu : „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Zabierzów” w ramach działania 2.3. „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” Oś priorytetowa II „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Zamawiający Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Zabierzowie, informuje o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie sieci kanalizacji sanitarnej metodą bezrozkopową w aglomeracji Zabierzów w miejscowości Rząska, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego.
W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia (w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie składania ofert tj. do dnia 26.02.2020r. do godz. 10.00) zostały złożone 3 oferty. Zamawiający dokonał oceny zgodności złożonych ofert z treścią SIWZ i stwierdził, że wszystkie złożone oferty są niezgodne z zapisami Wzoru umowy określonymi w § 9 ust. 2 umowy, który stanowi, iż na wartość wynagrodzenia Wykonawcy rozumianego jako wartość umowy, składają się:
a) wynagrodzenie za opracowanie kompletnej Dokumentacji projektowej dla Inwestycji, jak również za przeniesienie autorskich praw majątkowych i wyłącznego prawa zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych, na wymienionych w niniejszej umowie polach eksploatacji – w wysokości 2 % kwoty umowy,
b) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych oraz wykonanie pozostałych zobowiązań wynikających z umowy, związanych z ww. robotami – w wysokości 98 % kwoty umowy.
Złożone oferty, sporządzone na podstawie wzoru Załącznika nr 3a do SIWZ, zawierają ceny jednostkowe za poszczególne pozycje zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, które odbiegają od wskazanego powyżej wymogu procentowego dla dokumentacji projektowej (tj. 2% wartości zamówienia) oraz robót budowlanych (98% wartości zamówienia).
We wszystkich złożonych ofertach wartości liczbowe ujęte w zestawieniu zakresu rzeczowego i kosztów prac (zestawienie cen – Załącznik nr 3a do SIWZ) są niezgodne z treścią SIWZ określoną we Wzorze umowy (§ 9 ust. 2 umowy).
Powyższa niezgodność złożonych ofert z zapisami SIWZ nie podlega poprawie na zasadach opisanych w sekcji XX pkt 4 SIWZ, co skutkuje odrzuceniem wszystkich złożonych ofert w niniejszym postępowaniu.
Zgodnie z zapisami sekcji XXI pkt 1 SIWZ, mając na uwadze powyższe, Zamawiający odrzucił wszystkie złożone w niniejszym postępowaniu oferty z uwagi na fakt, iż ich treść nie odpowiada treści SIWZ. Zaistniała niezgodność ofert z treścią SIWZ, stanowi okoliczność uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie niniejszego zamówienia i stanowi podstawę do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia.
Liczba wyświetleń: 468