Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptop oraz serwera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”

Data publikacji: 30.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1229675

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego.
2. Oferta musi być kompletna tj. składać się z wszystkich stron Formularza oferty, w tym wymaganych oświadczeń.
3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej na komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką.
4. Oferta musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnione do występowania w imieniu Wykonawcy.
5. Oferta powinna być ważna przez okres 60 dni od daty złożenia oferty.
6. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.
7. Oferta musi zostać przekazana w formie elektronicznej lub papierowej, wersja papierowa musi być trwale zespolona. Wersja elektroniczna musi być przesłana na adres przetargi@prointegra.com.pl, wersja papierowa złożona osobiście / pocztą / za pośrednictwem kuriera na adres "PROINTEGRA" SPÓŁKA AKCYJNA, ul. 73 Pułku Piechoty 7A, 40-496 Katowice.
8. Nie dopuszcza się wprowadzania zmian do złożonej oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

przetargi@prointegra.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

KRZYSZTOF BARTMIŃSKI

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 (32) 732 17 00

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych komputerów przenośnych typu laptopów oraz serwera na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”, obejmująca łącznie:

a) Komputer przenośny typu laptop – 5 szt.
b) Serwer – 1 szt.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Sprzęt IT

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Katowice Miejscowość: Katowice

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór dostawcy środków trwałych w postaci sprzętu IT na potrzeby realizacji projektu pn.: „Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych ‘MetaModel’ w Chmurze Obliczeniowej”, w ramach w ramach Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.2 Innowacje w MŚP RPO WSL 2014-2020

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu IT.
1. Komputer przenośny typu laptop o następujących parametrach minimalnych:
• Model procesora: Intel Core i7 8 generacji
• Przekątna ekranu: 15.6"
• Matryca IPS
• Rozdzielczość (px):1920 x 1080 (FHD)
• Wielkość pamięci RAM: 32 GB
• Typ pamięci RAM: DDR4
• Pojemność dysku: 500 GB
• Typ dysku twardego: NWMe
• Złącza: HDMI, USB 3.0, Tunderbolt 3
• Komunikacja: Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps
• Sterowanie: Klawiatura, Touchpad, Trackpoint, Czytnik smartcard
• System operacyjny: Windows 10 Professional,
• Gwarancja: minimum 3 lata On-Site w trybie next business day, realizowana przez producenta

2. Serwer o następujących parametrach minimalnych:
• Model procesora: Intel Xeon Gold 5218
• Klasa procesora: 16 rdzeni
• Szybkość procesora: 2,3GHz
• Rozmiar pamięci podręcznej L3: 22MB
• Wielkość pamięci RAM: 512GB DDR4 (możliwość rozszerzenia do 1TB)
• Pamięć dyskowa: 12TB SSD (dyski klasy Enterprise z TCG)
• Karta sieciowa: 6 portów 10 Gbe
• Obudowa: RACK 1U
• Zarządzanie: IPMI 2.0.
• Zasilacz: redundantny
• Gwarancja: minimum 3 lata, On-Site w trybie next business day, realizowana przez producenta

Kod CPV

30200000-1

Nazwa kodu CPV

Urządzenia komputerowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia nie może przekroczyć 30 dni.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

Wiedza i doświadczenie

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 - Formularz oferty.

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 - Formularz oferty.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 - Formularz oferty.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią Załącznika nr 1 - Formularz oferty.

Dodatkowe warunki

1. W uzasadnionych wypadkach, w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, Zamawiający może zmodyfikować lub uzupełnić treść zaproszenia do składania ofert. O dokonanej zmianie poinformuje wszystkich Wykonawców.
2. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
3. Wykonawcy nie są uprawnieni do występowania do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami w związku z Zapytaniem ofertowym i prowadzonym postępowaniem w ramach projektu, w tym z tytułu poniesionych kosztów i szkód, w szczególności w przypadku unieważnienia postępowania przez Zamawiającego lub wyboru innego Wykonawcy.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości wnoszenia odwołań od decyzji Zamawiającego, podejmowanych w trakcie prowadzonego postępowania.
5. Oferty złożone po wskazanym w zapytaniu ofertowym terminie nie będą rozpatrywane.
6. Otwarcie ofert i ich ocena ma charakter niejawny.
7. Informacja o wyniku postępowania zostanie opublikowana w Bazie Konkurencyjności.
8. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa na realizację przedmiotu zamówienia w terminie do 10 dni od dnia ogłoszenia wyboru najkorzystniejszej oferty. Dopuszcza się zmiany postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w poniższym zakresie:
a) zmiany zakresu przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na dzień złożenia oferty, a które są niezbędne do wykonania zamówienia lub realizacji projektu;
b) zmiany warunków i terminów płatności w przypadku gdy zmiany te wynikać będą z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
c) otrzymania decyzji jednostki finansującej projekt zawierającej zmiany zakresu zadań, terminów realizacji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany;
d) zmiany terminu wykonania zamówienia w przypadku, gdy z powodów niezależnych od stron nie będzie możliwe wykonanie zamówienia w zakładanym terminie;
9. Nie przewiduje się udzielania wybranemu Wykonawcy przedmiotu zamówienia objętego niniejszym zapytaniem ofertowym zamówień uzupełniających.
10. Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania w każdym czasie bez podania przyczyny.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy

Zamówienia uzupełniające

nie są planowane

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Złożone oferty, które spełnią wszystkie wymogi formalne oraz warunki udziału w postępowaniu, zostaną poddane ocenie merytorycznej, punktowej w oparciu o następujące kryteria oceny ofert:

A. Cena za wykonanie przedmiotu zamówienia; waga – 60 pkt,
Ocenie podlega zadeklarowana w ofercie łączna cena netto za wykonanie przedmiotu zamówienia.
Sposób oceny kryterium: cena najniższa/cena w ofercie badanej × waga = liczba punktów
cena najniższa – najniższa zaoferowana cena netto,
cena w ofercie badanej – cena netto zaoferowana w ofercie badanej,

B. Termin gwarancji; waga 25 pkt
Ocenie podlega zadeklarowany w ofercie okres gwarancji w miesiącach
Sposób oceny:
• 60 miesięcy - 25 pkt.
• 48 miesięcy - 12 pkt.
• 36 miesięcy - 0 pkt

C. Termin realizacji; waga 15 pkt
Ocenie podlega zadeklarowany w ofercie termin realizacji w dniach
Sposób oceny:
• do 7 dni - 15 pkt.
• do 14 dni - 7 pkt.
• do 30 dni - 0 pkt

Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100.
Jako najkorzystniejsza zostanie wybrana oferta, która uzyska w ocenie całkowitej (suma kryterium A+B+C) największą liczbę punktów, przy czym:
- w toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty,
- podana cena musi obejmować wszystkie koszty realizacji przedmiotu zamówienia,
- wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres obowiązywania umowy i nie będą podlegały zmianom.

Zamawiający udzieli zamówienia temu Wykonawcy, którego oferta spełni wszystkie wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia oraz uzyska największą liczbę punktów w ocenie końcowej.

Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, jednakże warunki finansowane zawarte w ofercie przekraczają kwoty założone w umowie o dofinansowanie.

Rozliczenia odbywać się będą w złotych polskich lub w walucie obcej na zasadach opisanych w umowie z wybranym Wykonawcą.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy, którzy:
1. Są powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania osobowe lub kapitałowe rozumieć należy:
a. uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
c. pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. Nie spełnili warunków udziału w postępowaniu określonych w załączniku nr 1 – Formularz ofertowy.
3. Złożyli ofertę nie odpowiadającą treści zapytania ofertowego.
4. Złożyli ofertę po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"PROINTEGRA" SPÓŁKA AKCYJNA

Adres

73 Pułku Piechoty 7 A

40-496 Katowice

śląskie , Katowice

Numer telefonu

032 732 17 00

Fax

032 732 17 01

NIP

9542442443

Tytuł projektu

Wprowadzenie na rynek innowacji produktowej technologii Systemu Zarządzania Wielomodelowej Bazy Danych MetaModel w Chmurze Obliczeniowej

Numer projektu

RPSL.03.02.00-24-01BE/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ARSO KOMPUTERY
ul. Bacha 3a,
43-100 Tychy

Cena netto: 64 075,0 pln
Liczba wyświetleń: 424