Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 1/2020/SALE/PBZ dotyczące najmu sali na spotkania indywidualne i grupowe

Data publikacji: 30.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2020

Numer ogłoszenia

1229604

Status ogłoszenia

Anulowane

Miejsce i sposób składania ofert

Prosimy o złożenie oferty wyłącznie na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania w terminie od dnia 31.01.2020r. do dnia 07.02.2020 roku, do godz. 08.30, (decyduje data wpływu do biura projektu),
a) w biurze projektu: ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie, drogą pocztową, przesyłką kurierską, drogą elektroniczną na adres biurozawiercie@probiznes.net.pl lub osobiście (biuro czynne od 8.00 do 16.00)
b) w przypadku składania oferty w wersji papierowej, oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną, zamknięta w kopercie, która powinna być zaadresowana w następujący sposób:
Biuro Projektu: „Uwierz w siebie- to Twój czas II ” ul. Parkowa 5, 42-400 Zawiercie z dopiskiem: Zapytanie ofertowe nr 1/2020/SALE/PBZ
c) w przypadku wyboru oferty nadesłanej drogą elektroniczną, Wykonawca winien jest dostarczyć oryginał oferty wraz z załącznikami, w terminie do 3 dni roboczych od momentu uzyskania informacji potwierdzającej jej wybór.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

biurozawiercie@probiznes.net.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Albert Kłębek

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

602 716 922

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie Sali na spotkania indywidualne oraz grupowe realizowane w ramach projektu „Uwierz w siebie- to Twój czas II” wg poniższej specyfikacji:
a) Zadanie 1 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Doradcą klienta - 1750 h (60min.)
b) Zadanie 1 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Psychologiem -
100 h ( 60 min.)
c) Zadanie 2 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego – 850 h (60 min.)
d) Zadanie 2 – Wynajem Sali na spotkania grupowe z coachem – 192 h (60 min.)
e) Zadanie 3 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Pośrednikiem pracy – 1600 h (60 min.)

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: zawierciański Miejscowość: Zawiercie

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem przedmiotu zamówienia jest wynajęcie Sali na spotkania indywidualne oraz grupowe realizowane w ramach projektu „Uwierz w siebie- to Twój czas II” na terenie miasta Zawiercie, województwo śląskie.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajęcie Sali na spotkania indywidualne oraz grupowe realizowane w ramach projektu „Uwierz w siebie- to Twój czas II” wg poniższej specyfikacji:
a) Zadanie 1 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Doradcą klienta - 1750 h (60min.)
b) Zadanie 1 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Psychologiem - 100 h ( 60 min.)
c) Zadanie 2 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Trenerem Zatrudnienia Wspieranego – 850 h (60 min.)
d) Zadanie 2 – Wynajem Sali na spotkania grupowe z coachem – 192 h (60 min.)
e) Zadanie 3 – Wynajem Sali na spotkania indywidualne Uczestników Projektu z Pośrednikiem pracy – 1600 h (60 min.)
Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od stycznia 2020 r. do kwietnia 2021r. W/w. terminy są terminami planowanymi, mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebą zamawiającego i rekrutacją uczestników projektu.
Miejsce realizacji: teren miasta Zawiercie
2. Pomieszczenia powinny być dostępne zarówno dla personelu projektu tj.: Doradcy klienta, Psychologa, Trenera zatrudnienia wspieranego, Pośrednika pracy, Coacha jak i Uczestników Projektu w terminach uzgadnianych wg miesięcznych harmonogramów.
3. Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Wynajem Sali na spotkania indywidualne/grupowe na potrzeby spotkań Doradcy klienta/ Psychologa/ Trenera zatrudnienia wspieranego/ Pośrednika pracy/ Coacha z Uczestnikami Projektu.
b) Z racji tego, że Uczestnikami Projektu będą również osoby z niepełnosprawnością, w przypadku pojawienia się potrzeby korzystania z pomieszczenia dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową, Wynajmujący winien zapewnić dodatkowe pomieszczenie spełniające wymogi dotyczące dostosowania do osób niepełnosprawnych tj. bez progów, z odpowiednią szerokością drzwi, podjazdem,
z dostępem do windy lub na parterze budynku umożliwiające przyjęcie w/w osoby
w godzinach ustalonych z Wynajmującym, bez dodatkowych opłat.
c) Sala na spotkania indywidualne powinna mieć powierzchnię minimum 10m2 i być przystosowana do prowadzenia indywidualnych zajęć, tj. wyposażona w ławki lub stoliki lub biurka (min. 1 szt.), krzesła (min. 2 szt.):
- powinna posiadać dostęp do Internetu,
d) Sala, na zajęcia grupowe, powinna być przystosowana do wielkości grupy (13-16 osób) wyposażona w krzesła i stoliki z możliwością dowolnej aranżacji ich ustawienia, przystosowana do prowadzenia zajęć dydaktycznych:
- powinna być wyposażona w projektor multimedialny, ekran, flipchart z kartkami i flamastrami (ewentualnie tablica sucho ścierna),
- powinna posiadać dostęp do Internetu.
e) Sala musi spełniać wymogi BHP.
f) Sala musi mieć dostęp do światła dziennego, ale z możliwością zaciemnienia okien
g) Sala musi posiadać dostęp do toalety, z której mogą korzystać bezpłatnie zarówno personel projektu, jak i jego Uczestnicy.
h) Wynajmujący zobowiązuje się ponadto do:
- ogrzewania sali w okresie grzewczym,
- dostarczania energii elektrycznej,
- dostarczania ciepłej i zimnej wody do celów sanitarnych wraz z odprowadzaniem ścieków,
- wywozu nieczystości i utrzymanie czystości w lokalu oraz jego otoczeniu,
- naprawy ewentualnych uszkodzeń bądź awarii wynikających z użytkowania lokalu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Kod CPV

70220000-9

Nazwa kodu CPV

Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Przedmiot zamówienia realizowany będzie w okresie od stycznia 2020 r. do kwietnia 2021r. W/w. terminy są terminami planowanymi, mogą ulec zmianie zgodnie z potrzebą zamawiającego i rekrutacją uczestników projektu.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Oferent posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie wynajmu nieruchomości innych niż mieszkalne, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

Wiedza i doświadczenie

nie dotyczy

Potencjał techniczny

Posiada niezbędny potencjał techniczny/lokalowy do wykonania zamówienia.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Oferent znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

nie dotyczy

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Do niniejszej oferty należy dołączyć:
- Formularz ofertowy,
- Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych,
- Oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia.

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1.Kryterium 1 – Cena ofertowa – 100 %
Oferta z najniższą zaoferowaną ceną brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia otrzyma 100 pkt. Pozostałe oferty otrzymają punkty zgodnie z wyliczeniem wg wzoru:
C= (Cmin/ Co) x 100
gdzie:
C- liczba punktów przyznana danej ofercie,
C min – najniższa cena spośród ważnych ofert,
Co – cena badanej oferty
2. Ocenie wskazanej w pkt. 1 poddane zostaną tylko oferty spełniające kryteria formalne. Na kompletną ofertę składa się: oferta - załącznik nr 1, oświadczenie o braku powiązań – załącznik nr 2, oświadczenie o spełnieniu istotnych warunków zamówienia – załącznik nr 3.
3. Zamawiający ma prawo wezwać oferenta do wyjaśnień w sprawie złożonej przez niego oferty lub uzupełnienia braków formalnych ( np. brak załącznika lub załączników )
4. Z tytułu odrzucenia oferty, oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.
5. Proces oceny zostanie dokonany przez powołaną przez Zamawiającego Komisję ,w skład której wchodzić będą: Pełnomocnik Beneficjenta projektu– Pan Paweł Krawczyk oraz Koordynator projektu – Pan Albert Kłębek
6. Posiedzenie Komisji odbędzie się po zakończeniu naboru ofert.
7. Ocena przeprowadzona przez Komisję ma charakter ostateczny i Oferentom nie przysługuje prawo odwołania od wydanej przez Komisję decyzji.
8. Informacja o wynikach oceny zostanie umieszczona na stronie Beneficjenta: www.probiznes.net.pl oraz w portalu https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/.
9. Zamawiający ma prawo do unieważnienia postępowania, jeżeli wystąpią następujące okoliczności:
a)Wszystkie oferty, które wpłynęły w danym postępowaniu były wadliwe i nie można usunąć ich wad.
b)W toku postępowania ujawniono niemożliwą do usunięcia wadę postępowania uniemożliwiającą zawarcie zgodnej z Projektem umowy.
c)Wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie przedmiotu zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć.
d)Cena najkorzystniejszej oferty, lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia zgodnie z treścią niniejszego zapytania (w sytuacji kiedy Zamawiający nie jest w stanie zwiększyć kwoty przeznaczonej na realizację zamówienia).
e)Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia zapytania bez podania przyczyny. Wykonawcy z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego

Wykluczenia

Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami (Albert Kłębek) wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadania co najmniej 10% udziałów lub akcji o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IŻ PO;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na potwierdzenie w/w braku powiązania oferent składa oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MARTA KRAWCZYK PROBIZNES

Adres

Szpitalna 5

32-300 Olkusz

małopolskie , olkuski

Numer telefonu

692929353

NIP

6372090310

Tytuł projektu

Uwierz w siebie to Twój czas II

Numer projektu

RPSL.09.01.05-24-056H/18-00

Inne źródła finansowania

nie dotyczy
Liczba wyświetleń: 139