Strona główna
Logo unii europejskiej

Rozbiórka obiektów kubaturowych oraz obiektów małej architektury i nawierzchni dróg i placów

Data publikacji: 11.03.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-03-2020

Numer ogłoszenia

1229463

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w ogłoszeniu i załącznikach i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tych dokumentach.
Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Jeśli Wykonawca, który składa ofertę partycypuje, jako Wykonawca w więcej niż jednej ofercie to wszystkie oferty z udziałem tego Wykonawcy zostaną odrzucone.
Ofertę należy sporządzić na formularzu ofertowym (załącznik nr 1). Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, ale jego treść musi być zgodna z treścią formularza udostępnionego przez Zamawiającego.
Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. W przypadku ofert składanych w języku obcym należy złożyć je wraz z tłumaczeniem na język polski.
Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Do oferty muszą być dołączone wszystkie dokumenty wskazane w warunkach udziału w postępowaniu.
Oferta powinna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez osobę umocowaną przez osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty.
Wszystkie strony oferty muszą być ponumerowane i podpisane w sposób zapobiegający zdekompletowaniu lub modyfikacji oferty. Wszystkie poprawki lub zmiany w formularzu oferty muszą być parafowane przez osobę upoważnioną do złożenia oferty.
Oferty należy złożyć:
1. w formie papierowej, osobiście, przesyłką pocztową lub kurierską na adres korespondencyjny Zamawiającego, tj. Rajgart Spółka z o.o., ul. Młynarska 42 lok. 115, 01-171 Warszawa
lub
2. w formie elektronicznej jako czytelne skany podpisanej oferty na adres mailowy Zamawiającego, tj. projekt@knieja2020.pl.
Za datę złożenia oferty uznaje się datę otrzymania (wpływu) oferty.
Oferty złożone po terminie zostaną komisyjnie zniszczone.
Koszty przygotowania oferty ponosi Wykonawca.
Wykonawca może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że zrobi to przed terminem składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie wymagają powiadomienia Zamawiającego.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projekt@knieja2020.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Kabzińska

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obiektów kubaturowych oraz obiektów małej architektury i nawierzchni dróg i placów na terenie Ośrodka "Knieja" w Rajgrodzie.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: grajewski Miejscowość: Rajgród

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wybór wykonawcy robót budowlanych polegających na rozbiórce obiektów kubaturowych oraz obiektów małej architektury i nawierzchni dróg i placów na terenie Ośrodka "Knieja" w Rajgrodzie.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka obiektów kubaturowych oraz obiektów małej architektury i nawierzchni dróg i placów na terenie Ośrodka "Knieja" w Rajgrodzie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 "Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót".

Kod CPV

45111300-1

Nazwa kodu CPV

Roboty rozbiórkowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji przedmiotu zamówienia: od dnia następnego po dacie podpisania „Protokołu wprowadzenia na teren obiektu budowlanego” zgodnie z zadeklarowanym kryterium pozacenowym maksymalnie 30 dni od daty wprowadzenia na teren obiektu budowlanego. Zamawiający dokona wprowadzenia Wykonawcy i przekazania placu budowy w terminie do 3 dni od dnia podpisania umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na okres realizacji zamówienia co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno – budowlanej, która jest członkiem właściwej izby samorządu zawodowego (wymagana minimum – jedna osoba).
Zamawiający akceptuje uprawnienia budowlane odpowiadające uprawnieniom wymaganym przez Zamawiającego, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów oraz zagraniczne uprawnienia uznane w zakresie i na zasadach określonych ustawą z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej/Dz. U z 2016 r. poz. 65 ze zm./; w przypadku zaproponowania osób wchodzących w skład zespołu, które nie znają języka polskiego, Wykonawca powinien zapewnić tłumacza. Osoba ta winna posiadać ponadto aktualne zaświadczenie o przynależności do Izby Samorządu Zawodowego.
W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) warunek, o którym mowa powyżej – musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Potencjał techniczny

Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować na okres realizacji zamówienia sprzętem budowlanym, którego liczba i wydajność będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zakresem i zasadami określonymi specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w terminie przewidzianym Umową.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań.

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie przewiduje płatności zaliczkowych.

Warunki zmiany umowy

1. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy z zastrzeżeniem pkt. 2.
2. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany umowy:
a. zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, w sytuacji gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego
b. zmiana wysokości wynagrodzenia umownego w związku z okolicznościami wymienionymi w pkt. 1
c. zmiana wysokości wynagrodzenia w związku ze zmianą ustawowej wysokości podatku VAT w przypadku zmiany przepisów
3. Dopuszczalne są następujące przypadki i warunki zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:
a. gdy wykonanie zamówienia w określonym pierwotnie terminie nie leży w interesie Zamawiającego w zakresie uzasadnionego interesu Zamawiającego w tym również skrócenie terminu realizacji umowy, które możliwe jest po wcześniejszych uzgodnieniach i za zgodą obu Stron umowy,
b. z powodu działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie dostawy w określonym pierwotnie terminie o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,
c. inne zmiany wynikające z zaistnienia okoliczności, których wystąpienia Zamawiający i Wykonawca nie przewidywali w chwili zawierania umowy. Wskazane okoliczności nie mogą być wywołane zarówno przez Zamawiającego, jak i Wykonawcę, ani przez nich zawinione i muszą wywoływać ten skutek, iż umowa nie będzie mogła być wykonana wedle pierwotnej treści,
4. Zmiany umowy wymagają pisemnej formy w postaci aneksu podpisanego przez Strony pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Załącznik nr 1. Formularz oferty
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 4. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Zamówienia uzupełniające

Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający udziela zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymogom określonym w niniejszym ogłoszeniu i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza, w oparciu o podane kryteria wyboru, wyliczone wg wzoru:
1. CENA NETTO – 60%
Oferta o najniższej cenie uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 60 pkt. Pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (zmniejszona proporcjonalnie) liczba punktów wg wzoru:
(najniższa cena / badana cena) x 60 pkt
2. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA – 40%
Oferta o najkrótszym terminie realizacji uzyska maksymalną liczbę punktów, tj. 40 pkt. Pozostałym Wykonawcom przyznana zostanie odpowiednio mniejsza (zmniejszona proporcjonalnie) liczba punktów wg wzoru:
(najkrótszy termin / badany termin) x 10 pkt
przy czym:
najdłuższy termin realizacji zamówienia dopuszczalny przez Zamawiającego to 30 dni od daty wprowadzenia na teren obiektu budowlanego. W przypadku zadeklarowania przez Wykonawcę terminu realizacji zamówienia dłuższego niż 30 dni oferta zostanie odrzucona jako oferta, której treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Ocena ofert będzie dokonywana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku przy zastosowaniu zasad matematycznych dotyczących zaokrąglania.
O wyborze najkorzystniejszej oferty zadecyduje najwyższa liczba punktów uzyskanych w toku oceny składająca się z sumy punktów uzyskanych w poszczególnych kryteriach.
Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni licząc od daty upływu terminu składania ofert.
Jeżeli wybór oferty najkorzystniejszej będzie niemożliwy z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą liczbę punktów (przedstawią taki sam bilans ceny i innych kryteriów), Zamawiający wybierze ofertę z niższą ceną.

Wykluczenia

Z postępowania wykluczeni są Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

RAJGART SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Młynarska 42/115

01-171 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

697607324

NIP

5272834791

Tytuł projektu

Ośrodek KNIEJA: produkt sieciowy jako innowacyjna przestrzeń włączenia społecznego i integracji międzypokoleniowej

Numer projektu

POPW.01.03.02-20-0005/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowa TOR-MIX Józef Wieczorek, 66-620 Gubin, ul. 1 Maja 11
Data wpłynięcia oferty: 26 marca 2020 roku
Cena: 33.000,00 złotych netto (słownie: trzydzieści trzy tysiące złotych netto)
Liczba wyświetleń: 261