Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa i montaż przemysłowego sprzętu kuchennego

Data publikacji: 27.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 10-02-2020

Numer ogłoszenia

1229411

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

1. Dodano pliki dokumentów w PDF
2. Odpowiedź na liczne zapytania i prośby o sprecyzowanie szczeg. sprzętu z zapytania ofertowego jest obecnie w szczegółowej analizie.
3. Wyjaśnienie dotyczące zapisu "skrócenie terminu wykonania zadania"
Błędnie zapisano daty:
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 10 maja 2020 roku, wykonawca otrzyma – 10 pkt.
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 10 kwietnia 2020 roku wykonawca otrzyma – 5 pkt.
Wykonawca, który zaproponuje termin do 30 czerwca 2020 roku, otrzyma 0 punktów.
Prawidłowy zapis daty:
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 10 kwietnia 2020 roku, wykonawca otrzyma – 10 pkt.
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 10 maja 2020 roku wykonawca otrzyma – 5 pkt.
Wykonawca, który zaproponuje termin do 30 czerwca 2020 roku, otrzyma 0 punktów.

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę można złożyć pod adresem Hufiec Szczecinek ZHP ul. Wł. Bartoszewskiego 12, 78-400 Szczecinek w zamkniętej kopercie, przed upływem terminu składnia ofert oznakowanej nazwą firmy Wykonawcy i opisaną: Oferta na realizację zadania pn.: „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.” – doposażenie kuchni.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

phm. Arkadiusz Rosiński HR - Skarbnik Hufca Szczecinek ZHP

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48691037190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż:
a) krajalnica do wędlin,
b) krajalnica do sera,
c) obieraczka do ziemniaków 10-15kg wsadu,
d) separator obierzyn,
e) maszynka do mielenie mięsa min. 0,8 kW
f) naświetlacz szufladowy do jaj,
g) stół do obróbki ze stali nierdzewnej min. 1200x600x850mm,
h) patelnia duża elektryczna min. 10 kW
i) zmywarko – wyparzarka wraz z pompą zrzutową
j) sprzęt chłodniczy w postaci:
- szafa chłodnicza 2 drzwiowa,
- szafa mroźnicza 2 drzwiowa,
-lodówka na próbki żywności.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: szczecinecki Miejscowość: Drężno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest realizacja projektu „Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.” zgodnie z umową nr: RPZP.09.03.00-32-0080/18-00, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, oś: IX Infrastruktura publiczna; działanie 9.3 - Wspieranie rewitalizacji fizycznej, gospodarczej i społecznej ubogich społeczności i obszarów miejskich i wiejskich

Przedmiot zamówienia

Dostawa i montaż:
a) krajalnica do wędlin,
b) krajalnica do sera,
c) obieraczka do ziemniaków 10-15kg wsadu,
d) separator obierzyn,
e) maszynka do mielenie mięsa min. 0,8 kW
f) naświetlacz szufladowy do jaj,
g) stół do obróbki ze stali nierdzewnej min. 1200x600x850mm,
h) patelnia duża elektryczna min. 10 kW
i) zmywarko – wyparzarka wraz z pompą zrzutową
j) sprzęt chłodniczy w postaci:
- szafa chłodnicza 2 drzwiowa,
- szafa mroźnicza 2 drzwiowa,
-lodówka na próbki żywności.

Kod CPV

39314000-6

Nazwa kodu CPV

Przemysłowy sprzęt kuchenny

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie określono

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia to 30.06.2020 roku

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zamawiający nie stawia szczegółowego warunku w tym zakresie.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Potencjał techniczny

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający uzna za spełniony warunek, jeżeli Wykonawca wykaże, że:
a) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości, co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych),
b) jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną, co najmniej 50 000,00 PLN (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający dopuszcza możliwość następujących zmian niniejszej umowy
w stosunku do treści oferty:
1) Zmiany terminu realizacji umowy, w przypadku:
a) wystąpienia działań osób trzecich lub organów władzy publicznej, powodujących przerwanie lub czasowe zawieszenie realizacji zamówienia;
b) wystąpienia okoliczności, których żadna ze stron nie mogła przewidzieć pomimo
zachowania należytej staranności;
c) wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia;
d) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe), mającej bezpośredni wpływ na terminowość robót.
2) zmian nazwy, siedziby stron umowy, numerów kont bankowych oraz innych danych identyfikacyjnych,
3) w przypadku wykonania robót zamiennych,
4) uzasadnionych zmian w zakresie wykonania umowy proponowanych przez Wykonawcę lub Zamawiającego korzystnych dla Zamawiającego po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.
2. Opóźnienia, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, muszą być odnotowane w dzienniku budowy oraz muszą być udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy i zaakceptowane przez zamawiającego.
3. W przedstawionych w ust. 1 pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi koniecznej przerwy lub przestoju.
4. Zmiany przewidziane w umowie mogą być inicjowane przez Zamawiającego oraz przez Wykonawcę, z tym zastrzeżeniem, że żaden z powyższych zapisów nie obliguje Zamawiającego do wprowadzenia jakiejkolwiek zmiany, a jedynie wprowadza taką możliwość.
5. Strona wnioskująca o zmianę Umowy przedkłada drugiej stronie propozycję zmian wraz z pisemnym uzasadnieniem konieczności ich wprowadzenia a złożona propozycja zostanie rozpatrzona w terminie 5 dni.
6. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy – zgodnie z załącznikiem nr 1 niniejszego Zapytania Ofertowego;
2) Aktualne na dzień składania ofert - Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym – zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zapytania Ofertowego – w przypadku podmiotów składających ofertę wspólną przedmiotowe oświadczenie składa każdy Wykonawca oddzielnie we własnym imieniu;
3) Pełnomocnictwo (jeżeli umocowanie osoby podpisującej złożoną ofertę nie wynika z dokumentów rejestrowych),
4) Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16.4.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2018r., poz.419.), które powinny być umieszczone w oddzielnej kopercie z napisem „Tajemnica przedsiębiorstwa”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
2. Do wyboru oferty przyjmuje się najkorzystniejszy bilans poniższych składników:
1) Cena (C) – 60 %
2) Okres gwarancji (G) – 30%
3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia (T) – 10%

3. Sposób przyznania punktów, rozpatrywanych ofert wg wag podanych w specyfikacji.
1) Najniższa cena:

Cena najniższa oferowana (brutto)
Cena = ------------------------------------------------ x 100 punktów x 60%
Cena badanej oferty (brutto)

Maksymalna ilość punktów za cenę – 60 pkt.

Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku.

2) Przedłużenie minimalnego okresu gwarancji
- Termin gwarancji 24 miesięcy – 0 punktów,
- Termin gwarancji 30 miesiące – 10 punktów,
- Termin gwarancji 48 miesięcy – 20 punktów
- Termin gwarancji 60 miesiące – 30 punktów,

Minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich urządzeń objętych umową.
Maksymalny okres gwarancji, za który Wykonawca otrzyma największą ilość punktów wynosi 60 miesięcy, licząc od daty ostatecznego (końcowego) odbioru wszystkich urządzeń / sprzętów objętych umową.
Jeżeli Wykonawca nie wskaże w Formularzu oferty okresu gwarancji, Zamawiający przyjmie, iż zaoferowany został minimalny okres 24 miesięczny okres gwarancji
i przyzna w kryterium 0 punktów.
W przypadku zaoferowania okresu gwarancji powyżej 54 miesięcy oferta otrzyma liczbę punktów za maksymalnie 60 miesiące, tj. 30 punktów, natomiast zaoferowany przez Wykonawcę okres zostanie przyjęty jako obowiązujący go w ramach ewentualnie zawartej z nim przez Zamawiającego umowy.

Oferta z propozycją gwarancji poniżej 24 miesięcy zostanie odrzucona.
Maksymalna ilość punktów za przedłużenie minimalnego terminu gwarancji – 30 pkt.


3) Skrócenie terminu wykonania zamówienia
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 10 maja 2020 roku, wykonawca otrzyma – 10 pkt.
- za zaoferowanie skrócenia terminu wykonania zamówienia do 10 kwietnia 2020 roku wykonawca otrzyma – 5 pkt.

Wykonawca, który zaproponuje termin do 30 czerwca 2020 roku, otrzyma 0 punktów.
Maksymalna ilość punktów za skrócenie terminu wykonania zamówienia – 10 pkt.
4. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą łączną liczbę punktów w poszczególnych kryteriach oceny ofert (C+G+T).
5. Wszystkie obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy zastosowaniu matematycznych reguł zaokrąglania liczb.
6. Oferowane wartości poszczególnych kryteriów oceny ofert należy wskazać
w formularzu ofertowym

Wykluczenia

-

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CHORĄGIEW ZACHODNIOPOMORSKA ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

Adres

Michała Kleofasa Ogińskiego 15

71-431 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

609776178

Fax

914224471

NIP

8513010025

Tytuł projektu

Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie.

Numer projektu

RPZP.09.03.00-32-0080/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

W postępowaniu, dotyczącym wyboru wykonawcy na realizację zadania pn. "Modernizacja i rozwój Stanicy Harcerskiej im. hm. Marcina Wielochowskiego w Drężnie" – doposażenie kuchni, zostało złożone sześć (6) ofert:
1) Oferent 1 - 39.360,00 zł. (brutto)
2) Oferent 2 - 54.120,00 zł. (brutto)
3) Oferent 3 - 49.075,75 zł. (brutto)
4) Oferta 4 - 32.126,51 zł. (brutto)
5) Oferta 5 - 39.593,70 zł. (brutto)
6) Oferta 6 - 34.768,90 zł. (brutto)
których ceny przewyższają kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.
Działając na podstawie punktu 8 rozdziału XVII zapytania ofertowego nr ZHP.ZO.1.20120 Zamawiający dokonuje unieważnienia niniejszego postępowania.
Liczba wyświetleń: 187