Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie do realizacji projektu ,,Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium"

Data publikacji: 27.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 11-02-2020

Numer ogłoszenia

1229289

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Dnia 04.02.2020 roku nastąpiła zmiana treści Zapytania Ofertowego nr IBMM 03/ELBI/01/2020 oraz doprecyzowanie załącznika nr 1 do ww. Zapytania Ofertowego – Specyfikacja usług, dotycząca ogłoszenia "Dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie do realizacji projektu ,,Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium" na potrzeby realizacji projektu pn. Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium” realizowanego w ramach Działania 1.2. Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Oś priorytetowa „Nowoczesna gospodarka” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Zmiany Zapytania ofertowego dotyczą:

- przedłużenia terminu składania ofert tj. do dnia 11.02.2020 r. do godz. 23:59 CET

Zmiany Załącznika nr 1 do Zapytania ofertowego (Specyfikacja usług), polegające na doprecyzowaniu sposobu wykonania usługi badania twardości i chropowatości powłok oraz usługi badania zużycia powłok przez tarcie, poprzez dodanie następujących wymagań:

1) w zakresie usługi badania twardości i chropowatości powłok:
• Badanie twardości powłok przy użyciu nanoindentera
• Obciążenie dostosowane do porównania własności standardowych powłoki anodowej (próbka referencyjna) z powłoką z warstwą anodową, w której osadzone są cząstki srebra, złota, miedzi
• Analiza parametrów: Ra, Rz
• wymagana ilość odcisków na próbkę: 10

2) w zakresie usługi badania zużycia powłok przez tarcie
• Badanie odporności na ścieranie zgodnie z normą 8251
• Analiza zużycia powłok w warunkach użytkowych tj. ,,analiza porównawcza próbek, które były przez zleceniodawcę w standardowym dla przedmiotu środowisku pracy i przedmiotu nieużywanego”
• obciążenie i droga tarcia dostosowana do zużycia powierzchni dla przedmiotów użytkowych

Zmiany treści załączników do ogłoszenia takich jak: ww. Zapytanie Ofertowe oraz załącznik nr 1
do ww. Zapytania Ofertowego tj. Specyfikacji usług zostały zawarte w dodatkowych niżej wskazanych plikach i oznaczone kolorem czerwonym:
Zapytanie ofertowe (po zmianach 04.02.2020)
Załącznik nr 1 - Specyfikacja usług (po zmianach 04.02.2020)

W dniu 04.02.2020 roku opublikowano pytania Wykonawcy i odpowiedzi Zamawiającego. Pytania
i odpowiedzi zamieszczono w pliku PDF w sekcji "Pytania i wyjaśnienia".

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać za pośrednictwem poczty elektronicznej: dawid.nidzworski@gmail.com lub pocztą tradycyjną/kurierem/osobiście (adres: Instytut Biotechnologii i Medycyny Molekularnej, ul. Kładki 24/ pokój 203, 80-822 Gdańsk).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dawid.nidzworski@gmail.com

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Oferentami jest: Pan Dawid Nidzworski

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+48 534 507 000

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zamawiający:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP 9571076610

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie. Specyfikacja wykonania usług w ramach realizacji projektu została wyszczególniona w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Specyfikacja usług).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: cała Polska Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie, niezbędnych do realizacji projektu "Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium"

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie usług: mikroskopowej, badania twardości i chropowatości powłok, badania zużycia powłok przez tarcie. Specyfikacja wykonania usług w ramach realizacji projektu została wyszczególniona w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego (Specyfikacja usług).

Kod CPV

71620000-0

Nazwa kodu CPV

Usługi analizy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie obejmuje okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę stanowi wypełniony formularz ofertowy – załącznik nr 2 (Formularz ofertowy) do niniejszego zapytania ofertowego.
Cena oferty ma obejmować wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia, koszty, których Oferent nie ujął w ofercie, nie zostaną odrębnie opłacone przez Zamawiającego i uważać się będzie, że zostały ujęte w ofercie cenowej przedmiotu zamówienia. 2. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji - wystawionego nie wcześniej niż 6 (sześć) miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
b) upoważnienie do podpisania oferty (jeśli dotyczy).

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium:

cena: 90%
czas od momentu dostarczenia próbki do rozpoczęcia realizacji analizy: 10%

2. Punktacja w kryterium ceny będzie przyznawana wg formuły:
Cena:
𝐂 =Cm/ Cx x 90

C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
Cm - cena brutto najtańszej ze złożonych ofert;
Cx - cena brutto rozpatrywanej oferty.

Czas od momentu dostarczenia próbki do wykonania usługi liczony w dniach kalendarzowych:
𝐂𝐙 =CZm/ CZx x 10

CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas do wykonania usługi liczony w dniach kalendarzowych ;
CZm – najkrótszy czas od momentu dostarczenia próbki do wykonania usługi (liczony w dniach kalendarzowych) spośród złożonych ofert
CZx - czas od momentu dostarczenia próbki do dostarczenia próbki do wykonania usługi (liczony w dniach kalendarzowych) wskazany przez Wykonawcę w ofercie ocenianej.

S = C + CZ
S - suma punktów danej oferty
C - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium ceny;
CZ - liczba punktów przyznanych danej ofercie w kryterium czas od momentu dostarczenia próbki do wykonania usługi (liczony w dniach kalendarzowych)

4. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w zapytaniu ofertowym oraz jest najkorzystniejsza, tj. otrzyma największą liczbę punktów (max. 100 pkt.).
5. W przypadku gdy wybrany wykonawca odstąpi od zawarcia umowy z zamawiającym, zamawiający zawiera umowę z kolejnym wykonawcą, który w postępowaniu o udzielenie zamówienia uzyskał kolejną najwyższą liczbę punktów.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

ELBIT ŚLIWIŃSCY SP.J.

Adres

Wojkowicka 21

41-250 Czeladź

śląskie , będziński

Numer telefonu

501697784

NIP

6252278560

Tytuł projektu

Aktywne mikrobiologicznie nanokompozytowe powłoki anodowe na stopach aluminium.

Numer projektu

RPSL.01.02.00-24-009C/19-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający:
Instytut Biotechnologii
i Medycyny Molekularnej
ul. Trzy Lipy 3
80-172 Gdańsk
NIP 9571076610

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Innovabion Sp. z o.o.
Ul. Orańska 2b/12, 80-287 Gdańsk
oferta wpłynęła: 11.02.2020 r. o godz. 10:34:00 CET
Cena: 174 254,60 zł (brutto)
Uzyskana punktacja: 96,43 pkt
Liczba wyświetleń: 195