Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup pakietu oprogramowania klasy CAD-BIM

Data publikacji: 24.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2020

Numer ogłoszenia

1229034

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 06.02.2020 r. zamieszczono odpowiedź na pytanie potencjalnego Oferenta, która nie powoduje zmiany w treści niniejszego ogłoszenia.

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej (skan podpisanych dokumentów na adres e-mail l.piechowski@inntech.co.pl), poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres Zamawiającego. Na kopercie/w tytule e-maila należy zawrzeć adnotację „Oferta do zapytania ofertowego nr 1.2020”.
2. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.02.2020 do godz. 10.00 (liczy się data i godzina wpływu oferty).
3. Za termin złożenia oferty uznaje się datę i godzinę jej wpływu na adres Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

l.piechowski@inntech.co.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Łukasz Piechowski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

W związku z realizacją przez InnTech Poland Sp. z o.o. Projektu pn. „Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działania 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw objętego Umową o dofinansowanie RPMA.01.02.00-14-9558/17-00 zapraszamy do złożenia oferty cenowej zamówienia pn.: ZAKUP PAKIETU OPROGRAMOWANIA KLASY CAD-BIM.

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup pakietu oprogramowania klasy CAD-BIM [Building Information Modeling], które będzie służyć do wykonania projektu wykonawczego płyt ściennych/stropowych wraz z systemem grzewczo-chłodzącym na potrzeby badań laboratoryjnych oraz do zaprojektowania elementów ściennych wraz z modułem grzewczo-chłodzącym do budowy prototypowego lokalu wielopokojowego.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1. Oprogramowanie klasy CAD-BIM (licencja podstawowa)
2. Oprogramowanie klasy CAD-BIM (licencja rozszerzona)

Ogólne warunki licencji - Licencja spełniająca poniższe wymagania:
• licencja zapewniająca dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, wszelkich niezbędnych aktualizacji oraz wsparcia technicznego przez okres minimum 1 roku
• licencja bezterminowa
• możliwość instalacji lokalnie na dedykowanych komputerach – 2 stanowiska, w tym:
o liczba stanowisk objętych licencją podstawową: 2
o liczba stanowisk objętych licencją rozszerzoną: 1
• oprogramowanie zostanie dostarczone wraz ze wszelkim wymaganymi tytułami prawnymi umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania w celach badawczych, naukowych, komercyjnych i innych,
• polska wersja językowa (lub w przypadku braku angielska)
• Obsługiwany system operacyjny Windows 10 (64-bit)

Kody CPV: 48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne
48321100-5 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Z uwagi na ograniczoną ilość znaków szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 1.2020, stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe" oraz wskazanych w nim załącznikach.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Warszawa Miejscowość: Warszawa

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wyłonienie dostawcy pakietu oprogramowania klasy CAD-BIM, które będzie służyć do wykonania projektu wykonawczego płyt ściennych/stropowych wraz z systemem grzewczo-chłodzącym na potrzeby badań laboratoryjnych oraz do zaprojektowania elementów ściennych wraz z modułem grzewczo-chłodzącym do budowy prototypowego lokalu wielopokojowego w ramach projektu pn. „Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi”.
Celem projektu jest przeprowadzenie prac B+R w celu opracowania intuicyjnego systemu sterowania ciepłem i chłodem w pomieszczeniach mieszkalnych, zbudowanych w innowacyjnej technologii ścian prefabrykowanych z użyciem nowej instalacji grzewczo-chłodzącej.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia obejmuje zakup pakietu oprogramowania klasy CAD-BIM [Building Information Modeling], które będzie służyć do wykonania projektu wykonawczego płyt ściennych/stropowych wraz z systemem grzewczo-chłodzącym na potrzeby badań laboratoryjnych oraz do zaprojektowania elementów ściennych wraz z modułem grzewczo-chłodzącym do budowy prototypowego lokalu wielopokojowego.

Przedmiot zamówienia składa się z dwóch części:
1. Oprogramowanie klasy CAD-BIM (licencja podstawowa) spełniające następujące wymagania:
• możliwość modelowania BIM elementów budowlanych wytworzonych w badanej technologii – ze szczególnym uwzględnieniem elementów, materiałów, systemów i układów grzewczo-chłodzących,
• możliwość projektowania budynków (standardowych wraz z ogólnymi schematami instalacji wewnętrznych oraz z wykorzystaniem zamodelowanych elementów innowacyjnych),
• możliwość wyznaczenia charakterystyk energetycznych,
• możliwość wystawienia świadectw energetycznych,
• możliwość przeprowadzenia audytów energetycznych,
• możliwość obliczenia efektu ekonomicznego
• możliwość obliczenia efektu ekologicznego
• kompatybilność i/lub możliwość eksportu/importu modeli BIM do/z formatów IFC oraz możliwość importu danych (modelu 3D) w formatach RVT lub RFA – jako podrys z rozróżnieniem elementów projektu.

2. Oprogramowanie klasy CAD-BIM (licencja rozszerzona) spełniające następujące wymagania:
• możliwość uzupełnienia ogólnego projektu budynku o szczegółowe schematy instalacji branżowych wraz z obliczeniami dla następujących branż:
o grzewczej – m.in. obliczanie grawitacyjnego ciśnienia czynnego, generowanie trzech rodzajów rzutów aksonometrycznych, obliczanie liniowych i miejscowych strat ciśnienia dla wszystkich obiegów, wskazanie obiegu krytycznego, wprowadzenie armatury zaporowej na rysunku aksonometrii
o wentylacyjnej – m. in. obliczanie straty ciśnienia dla wybranych ścieżek przepływu powietrza, sprawdzanie poprawności instalacji i wykrywanie błędów, wykrywanie kolizji, automatyczne dopasowywanie wymiarów kanałów i kształtek, korzystanie z bibliotek producentów
o elektrycznej – m.in. obliczanie prądów zwarciowych, obliczanie spadków napięcia, obliczanie prądów obciążeniowych (1 f i 3 f), projektowanie tras kablowych
o gazowej – m.in. obliczanie zapotrzebowania gazu dla budynku, obliczanie strat ciśnienia dla wybranych ścieżek, generowanie schematów obliczeniowych dla ścieżek
o kanalizacyjnej – m.in. dobór średnic rur, automatyczne rozwinięcia odpływów, pionów, podejść z przyborami, automatyczne wykrywanie kolizji
o wodociągowej – m.in. obliczanie straty ciśnienia dla wybranych ścieżek, generowanie trzech rodzajów aksonometrii, dobór elementów z uwzględnieniem obowiązujących przepisów, obliczanie strat ciśnienia w obiegach cyrkulacyjnych.

Ogólne warunki licencji - Licencja spełniająca poniższe wymagania:
• licencja zapewniająca dostęp do najnowszych wersji oprogramowania, wszelkich niezbędnych aktualizacji oraz wsparcia technicznego przez okres minimum 1 roku
• licencja bezterminowa
• możliwość instalacji lokalnie na dedykowanych komputerach – 2 stanowiska, w tym:
o liczba stanowisk objętych licencją podstawową: 2
o liczba stanowisk objętych licencją rozszerzoną: 1
• oprogramowanie zostanie dostarczone wraz ze wszelkim wymaganymi tytułami prawnymi umożliwiającymi Zamawiającemu korzystanie z oprogramowania w celach badawczych, naukowych, komercyjnych i innych,
• polska wersja językowa (lub w przypadku braku angielska)
• Obsługiwany system operacyjny Windows 10 (64-bit)

W celu potwierdzenia spełnienia powyższych wymagań wskazanych w części 1 i 2 oraz w ramach ogólnych warunków licencji Oferent zobowiązany jest wypełnić tabelę „INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA”, która znajduje się w treści formularza ofertowego, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego (Wzór – formularz ofertowy).

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Harmonogram realizacji zamówienia

Oczekiwany termin realizacji zamówienia to 21 dni liczonych od dnia podpisania umowy.

Termin i okres realizacji zamówienia może ulec zmianie w następujących przypadkach:
a) w przypadku działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w terminie,
b) w przypadku, gdy termin zakończenia realizacji zamówienia przez Wykonawcę jest niemożliwy z powodu okoliczności leżących po stronie Zamawiającego,
c) w przypadku wystąpienia okoliczności, których przewidzenie na etapie dokonywania zlecenia było niemożliwe.
W przypadku wystąpienia którejkolwiek z ww. okoliczności termin i okres realizacji przedmiotu zamówienia może ulec odpowiedniemu przedłużeniu:
a) o okres niezbędny do usunięcia skutków/ustania działania siły wyższej,
b) o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności,
c) o czas niezbędny do zakończenia wykonywania przedmiotu zamówienia w sposób należyty, nie dłużej jednak niż okres trwania tych okoliczności.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do sytuacji ekonomicznej i finansowej, zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 1.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis warunków udziału w postępowaniu, w tym odnoszących się do dodatkowych warunków, zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 1.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Warunki zmiany umowy

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian w umowie. Przypadki, w których Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 1.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Ofertę należy przygotować na formularzu udostępnionym przez Zamawiającego jako Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór – formularz ofertowy).
Do formularza ofertowego należy dołączyć:
I. Odpis z rejestru KRS, CEIDG lub równoważnych rejestrów obowiązujących w kraju oferenta.

Szczegóły dotyczące sposobu przygotowania ofert, listy dokumentów i oświadczeń wymaganych od Oferenta zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 1.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Ocena zebranych ofert spełniających warunki udziału w postępowaniu zostanie dokonana na podstawie kryteriów dopuszczających i kryteriów punktowych.
Kryteria dopuszczające
Kryterium 1: Spełnianie wymagań określonych w tabeli „INFORMACJA O SPEŁNIANIU WYMAGAŃ PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” znajdującej się w treści formularza ofertowego – załącznika nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór – formularz ofertowy) – spełnia / nie spełnia.
Oferent potwierdza spełnienie kryterium wypełniając ww. tabelę poprzez zaznaczenie spełniania wszystkich szczegółowych wymagań w ramach oprogramowania klasy CAD-BIM (licencja podstawowa), oprogramowania klasy CAD-BIM (licencja rozszerzona) oraz ogólnych warunków licencji.
Kryteria dopuszczające oceniane są metodą „zero-jedynkową” (spełnia/nie spełnia). Niespełnienie chociażby jednego kryterium dopuszczającego skutkuje odrzuceniem oferty.

Kryteria punktowe
Oferty spełniające określone powyżej kryteria dopuszczające zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów punktowych i ich znaczenia:
Kryterium 1: Cena brutto*, waga: 100%
Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania: 100 punktów.
Punktacja w ramach kryterium będzie przyznawana na podstawie poniższego wzoru:
W1obl = Cmin / Cobl * W1max
W1obl - wartość punktowa, którą należy wyznaczyć
W1max - waga kryterium 1 – maksymalna liczba punktów, która może być przyznana w kryterium 1
Cmin - wartość najniższej ceny brutto spośród złożonych ofert
Cobl - wartość obliczanej ceny brutto ocenianej oferty
Informacje wykorzystane do oceny punktowej będą pochodziły z przedłożonego przez Oferenta formularza ofertowego.

* Zamawiający, na potrzeby oceny ofert, w przypadku oferty, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, powiększy wskazaną przez Oferenta cenę brutto o inne obciążenia podatkowe ponad wskazaną cenę brutto, które miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Szczegółowy opis zasad wyboru oferty zawarto w Zapytaniu ofertowym nr 1.2020 stanowiącym załącznik pn. "Zapytanie ofertowe".

Wykluczenia

A. Z udziału w niniejszym postępowaniu wykluczone są podmioty:

1. powiązane z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osobą upoważnioną do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego jest:
• Łukasz Piechowski.
Osobą wykonującą w imieniu Zmawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy jest:
• Łukasz Piechowski.

Oferent potwierdza spełnienie warunku poprzez złożenie oświadczenia, którego treść zawarto w formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego (Wzór – formularz ofertowy).

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INNTECH POLAND SP. Z O.O.

Adres

Ząbkowska 18/5

03-735 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

601954502

Fax

0

NIP

1132889778

Tytuł projektu

Innowacyjny i ekologiczny system ogrzewczo-chłodzący z kompozytowymi prefabrykowanymi elementami ściennymi

Numer projektu

RPMA.01.02.00-14-9558/17-02
Liczba wyświetleń: 226