Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie Wykonawcy na zadania polegające na: Zadanie 1. przeprowadzeniu rekrutacji celem wyłonienia 1000 pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę i skierowanie ich na badania densytometrem kości Zadanie nr 2.2. przeprowadzeniu badań densytometrem kości 1000 pacjentów wraz z opisem wyników badania i udzieleniem konsultacji lekarskiej

Data publikacji: 22.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 31-01-2020

Numer ogłoszenia

1228512

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

zmiana 2
Było:
uzupełnioną ofertę (wzór zamawiającego) w języku polskim należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 29.01.2020r. do godz. 10:00 do Działu Zamówień i Inwestycji , pok. Nr6, znajdującego się w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki. Oferta winna być w zaklejonej kopercie, na kopercie powinna znaleźć się pieczęć wykonawcy oraz napis „OFERTA NA zadanie nr* …… nr sprawy DZI-33/2019 ”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części .
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie pojedyncze części od 1-2.
Wykonawcy składający jedną ofertę na dwa zadania nie muszą dublować załączników, jeśli sa wymagane te same do obu zadań wystarczy złożenie jednego.
* wstawić numer/y zadania którego dotyczy

Jest:
uzupełnioną ofertę (wzór zamawiającego) w języku polskim należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 31.01.2020r. do godz. 10:00 do Działu Zamówień i Inwestycji , pok. Nr6, znajdującego się w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki. Oferta winna być w zaklejonej kopercie, na kopercie powinna znaleźć się pieczęć wykonawcy oraz napis „OFERTA NA zadanie nr* …… nr sprawy DZI-33/2019 ”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części .
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie pojedyncze części od 1-2.
Wykonawcy składający jedną ofertę na dwa zadania nie muszą dublować załączników, jeśli sa wymagane te same do obu zadań wystarczy złożenie jednego.

* wstawić numer/y zadania którego dotyczy
zmiana 1
było :
uzupełnioną ofertę (wzór zamawiającego) w języku polskim należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 29.01.2020r. do godz. 10:00 do Działu Zamówień i Inwestycji , pok. Nr6, znajdującego się w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki. Oferta winna być w zaklejonej kopercie, na kopercie powinna znaleźć się pieczęć wykonawcy oraz napis „OFERTA NA zadanie nr* …… nr sprawy DZI-33/2019 ”.

* wstawić numer/y zadania którego dotyczy
Jest:
uzupełnioną ofertę (wzór zamawiającego) w języku polskim należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 29.01.2020r. do godz. 10:00 do Działu Zamówień i Inwestycji , pok. Nr6, znajdującego się w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki. Oferta winna być w zaklejonej kopercie, na kopercie powinna znaleźć się pieczęć wykonawcy oraz napis „OFERTA NA zadanie nr* …… nr sprawy DZI-33/2019 ”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części .
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie pojedyncze części od 1-2.
Wykonawcy składający jedną ofertę na dwa zadania nie muszą dublować załączników, jeśli sa wymagane te same do obu zadań wystarczy złożenie jednego.

* wstawić numer/y zadania którego dotyczy

Miejsce i sposób składania ofert

uzupełnioną ofertę (wzór zamawiającego) w języku polskim należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty do 29.01.2020r. do godz. 10:00 do Działu Zamówień i Inwestycji , pok. Nr6, znajdującego się w Administracji Szpitala Wojewódzkiego im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach przy ul. Szpitalnej 60, 16-400 Suwałki. Oferta winna być w zaklejonej kopercie, na kopercie powinna znaleźć się pieczęć wykonawcy oraz napis „OFERTA NA zadanie nr* …… nr sprawy DZI-33/2019 ”. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 2 części .
Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Pod pojęciem oferty częściowej Zamawiający rozumie pojedyncze części od 1-2.
Wykonawcy składający jedną ofertę na dwa zadania nie muszą dublować załączników, jeśli sa wymagane te same do obu zadań wystarczy złożenie jednego.
* wstawić numer/y zadania którego dotyczy

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Edyta Krzywicka

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

87 562 94 37

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 > Przeprowadzenie rekrutacji mieszkańców województwa podlaskiego w wieku 45+ celem wyłonienia 1000 osób (z grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę) i skierowanie ich na badanie densytometrem kości. Rekrutacja polega na wywiadzie lekarz - pacjent, którego produktem będzie wypełniona ankieta oceny ryzyka wystąpienia osteoporozy a rezultatem - skierowanie 1000 osób na badania
Zadanie nr 2 > Wykonanie 1000 badań mieszkańców województwa podlaskiego (każda osoba może mieć wykonane jedno badanie). Po wykonaniu badania osoba wykonująca je wydaje opis i udziela konsultacji.
Po konsultacji lekarz, jeśli zaistnieje taka potrzeba, tj. wystąpią wskazania medyczne, np. zdiagnozowana osteoporoza, zagrożenie wystąpienia osteoporozy/duże ubytki gęstości kości, skieruje 60 pacjentów do kolejnego etapu projektu, tj:
- zajęć rehabilitacyjnych
-zajęć Nordic walking
- konsultacja dietetyczne

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: siemiatycki Miejscowość: Suwałki

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Zadanie nr 1
Celem zadania jest zrekrutowanie 1000 osób do wykonania im badań przesiewowych celem zdiagnozowania wystąpienia choroby (osteoporozy) wśród mieszkańców województwa podlaskiego.
Zadanie nr 2
Celem zadania jest wykonanie 1000 szt. badań przesiewowych celem zdiagnozowania zagrożeń wystąpienia choroby (osteoporozy) wśród mieszkańców województwa podlaskiego oraz skierowaniu 60 pacjentów do dalszego etapu.

Przedmiot zamówienia

Wyłonienie Wykonawcy na zadania polegające na:
1. przeprowadzeniu rekrutacji celem wyłonienia 1000 pacjentów z grupy ryzyka zachorowania na osteoporozę i skierowanie ich na badania densytometrem kości;
2. przeprowadzeniu badań densytometrem kości 1000 pacjentów wraz z opisem wyników badania i udzieleniem konsultacji lekarskiej;
w ramach projektu nr PLBU.03.01.00-20-0326/17-00 pn. „Modelowy program opieki zdrowotnej walki z osteoporozą w obszarze przygranicza polsko-białoruskiego” dofinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w załączniku nr 1

Kod CPV

85120000-6

Nazwa kodu CPV

Usługi medyczne i podobne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zadanie nr 1
Sukcesywne przeprowadzanie rekrutacji zaczynając od 15.02.2020r. do 30.06.2020r., bądź do zrekrutowania 1000 osób.
Zadanie nr 2
Sukcesywny wykonywanie badań poczynając od 15.02.2020r do 30.09.2020r. (bądź do wykonania 1000 badań).
godziny badań:
poniedziałek – wtorek, od godziny 15:00
czwartek – piątek, od godziny 15:00
sobota - od godziny 8:00

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Zadania nr 1.
do realizacji zadania mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, tj. co najmniej jeden lekarz medycyny z ważnym prawem wykonywania zawodu i min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy lekarza, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa .
• załącznik nr 1,
• załącznik nr 2 ,
• ksero potwierdzone za zgodność ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
Zadanie nr 2
Do realizacji zadania mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, tj. co najmniej jeden lekarz medycyny z ważnym prawem wykonywania zawodu i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy lekarza oraz ukończone szkolenie z obsługi densytometru kości, ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa .
• załącznik nr 1,
• załącznik nr 2 ,
• ksero potwierdzone za zgodność ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
• ksero potwierdzone za zgodność certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z obsługi densytometru kości /wykonywania badań na densytometrze kości,

Wiedza i doświadczenie

Zadanie nr 1
Do realizacji zadania mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, tj. co najmniej jeden lekarz medycyny z ważnym prawem wykonywania zawodu i min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy lekarza,
Zadanie nr 2
Do realizacji zadania mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, tj. co najmniej jeden lekarz medycyny z ważnym prawem wykonywania zawodu i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy lekarza oraz ukończone szkolenie z obsługi densytometru kości.

Potencjał techniczny

nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zadanie nr 1
Do realizacji zadania mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą, posiadające personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, tj. co najmniej jeden lekarz medycyny z ważnym prawem wykonywania zawodu i min. 3-letnim doświadczeniem zawodowym w pracy lekarza,
Zadanie nr 2
Do realizacji zadania mogą przystąpić podmioty wykonujące działalność leczniczą posiadające personel z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami, tj. co najmniej jeden lekarz medycyny z ważnym prawem wykonywania zawodu i min. 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pracy lekarza oraz ukończone szkolenie z obsługi densytometru kości.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

nie dotyczy

Dodatkowe warunki

nie dotyczy

Warunki zmiany umowy

Zadanie nr 1
Zamawiający dopuszcza szybsze zakończenie umowy po zrekrutowaniu 1000osób na badania
densytometryczne.

Zadanie nr 2
Zamawiający dopuszcza szybsze zakończenie umowy po wykonaniu 1000szt badań densytometrem kości

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zadanie nr 1
• załącznik nr 1,
• załącznik nr 2 ,
• ksero potwierdzone za zgodność ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa
Zadanie nr 2
• Załącznik nr 1
• Załącznik nr 2
• ksero potwierdzone za zgodność certyfikatu lub innego dokumentu potwierdzającego odbycie szkolenia z obsługi densytometru kości /wykonywania badań na densytometrze kości,
• ksero potwierdzone za zgodność ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu udzielania świadczeń zdrowotnych. Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia musi być zgodna z obowiązującymi przepisami prawa .

Zamówienia uzupełniające

nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zadanie nr 1
najniższa cena - 100%
Zadanie nr 2
najniższa cena - 100%

Wykluczenia

Wykluczeniu podlegają podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym przy czym przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w Stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

SZPITAL WOJEWÓDZKI IM. DR. LUDWIKA RYDYGIERA W SUWAŁKACH

Adres

Szpitalna 60

16-400 Suwałki

podlaskie , Suwałki

Numer telefonu

+48 875629421

Fax

+48 875629200

NIP

8441786376

Tytuł projektu

MODEL HEALTH CARE PROGRAM TO FIGHT OSTEOPOROSIS IN AREA OF POLISH-BELARUSIAN BORDERLAND

Numer projektu

PLBU.03.01.00-20-0326/17-00

Inne źródła finansowania

90% DOTACJA Z Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020
10 % wkład własny Szpitala oraz środki z Budżetu Województwa Podlaskiego

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Specjalistyczna praktyka lekarska Ewa Sadowska z siedziba 16-420 Raczki , ul. Słoneczna 30
data wpłynięcia 31.01.2020r godzina 9:30
cena:
Zadanie nr 1 - 8 000,00zł
Zadanie nr 2 - 50 000,00 zł
Liczba wyświetleń: 169