Strona główna
Logo unii europejskiej

Wyłonienie wykonawcy na realizację usługi doradztwa indywidualnego z zakresu opracowania biznesplanu w ramach wsparcia udzielanego 60 uczestnikom projektu przygotowujących do rozpoczęcia działalności gospodarczej- odbiorców projektu „Nowe otwarcie”

Data publikacji: 18.05.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 26-05-2020

Numer ogłoszenia

1228179

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy przygotować zgodnie ze wzorem załącznika nr 1,2,3,4 oraz wymagane wymienione zaświadczenia i przesłać w formie elektronicznej (format skan PDF) na adres e-mail: rekrutacja@omega-lublin.eu do dnia 26.05.2020 r. do godziny 15.00. Decyduje godzina wpływu oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

rekrutacja@omega-lublin.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Katarzyna Demianiuk

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Usługa doradztwa indywidualnego z zakresu opracowania biznesplanu w ramach wsparcia udzielanego 60 uczestnikom projektu w wymiarze 12h/ osoba do realizacji w ciągu 4-6 spotkań średnio po 2-4 h zegarowych . Celem doradztwa jest profesjonalna pomoc w opracowaniu biznesplanu (analiza rynku, opis działalności, kwalifikowalność wydatków, analiza finansowa). Efektem zajęć będzie opracowanie biznesplanu. Doradztwo zostanie zlecone minimum 2 doradcom Termin realizacji planowany jest do końca lipca 2020 r. Zamawiający zapewni salę/pokój na czas realizacji doradztwa.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: lubelskie Powiat:

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest przeprowadzenie indywidualnego doradztwa przygotowującego do rozpoczęcia działalności gospodarczej uczestników projektu ,,Nowe otwarcie” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 9 Rynek pracy, Działania 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

Przedmiot zamówienia

Usługa doradztwa indywidualnego z zakresu opracowania biznesplanu w ramach wsparcia udzielanego 60 uczestnikom projektu w wymiarze 12h/ osoba do realizacji w ciągu 4-6 spotkań średnio po 2-4 h zegarowych . Celem doradztwa jest profesjonalna pomoc w opracowaniu biznesplanu (analiza rynku, opis działalności, kwalifikowalność wydatków, analiza finansowa). Efektem zajęć będzie opracowanie biznesplanu. Doradztwo zostanie zlecone minimum 2 doradcom Termin realizacji planowany jest do końca lipca 2020 r. Zamawiający zapewni salę/pokój na czas realizacji doradztwa.

Kod CPV

79400000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie działalności gospodarczej i zarządzania oraz podobne

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin i warunki wykonania usług doradztwa od czerwiec 2020

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O realizację zamówienia mogą ubiegać się osoby fizyczne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą lub osoby prawne, dysponujące personelem posiadającym wiedzę i doświadczenie niezbędne do prawidłowego wykonywania usługi Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

a) wykształcenie wyższe,
oraz
b) co najmniej 2 letnie doświadczenie zawodowe w realizacji usług doradczych zgodnych z niniejszym zamówieniem
lub
c) doświadczenie w prowadzeniu zajęć zgodnych z tematyką w wymiarze minimalnym 200 godzin doradczych w przeciągu ostatnich 3 lat

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Prawidłowo wypełnione załączniki 1,2,3,4 oraz odpowiednie zaświadczenia Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zgodnie z treścią zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

EUROPEJSKIE CENTRUM DORADCZO - SZKOLENIOWE RAFAŁ DUDZIC

Adres

Jaspisowa 16/11

20-583 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

609111622

Fax

(81)5633329

NIP

7122434453

Tytuł projektu

Nowe otwarcie

Numer projektu

RPLU.09.03.00-06-0098/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Inspires Sp. z o. o. ul. Lubelska 36 B, 21-100 Lubartów cena 150,00 zł brutto za godzinę.
Liczba wyświetleń: 235