Strona główna
Logo unii europejskiej

Dostawa oprogramowania służącego do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażonego w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Data publikacji: 21.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 28-01-2020

Numer ogłoszenia

1228153

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób składania ofert:
• osobiście: składane pod adres lokalizacji zakładu firmy - ul. Telewizyjna 22, 80-209 Chwaszczyno, w godzinach 08:00-15:00; dokumenty w formie oryginałów i kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.
• pocztą: listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres ul. Telewizyjna 22, 80-209 Chwaszczyno, decyduje data wpływu; dokumenty w formie oryginałów i kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem podpisanych przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym.
• pocztą elektroniczną na adres mailowy: handlowy@mpltechma.pl – dokumenty w formie skanów podpisanych, a w przypadku kopii poświadczone za zgodność z oryginałem, przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z dokumentem rejestrowym; oferta wraz z załącznikami musi zostać dostarczona w jednym mailu.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

handlowy@mpltechma.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Wojciech Skwira

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

609531030

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i udostępnienie do odpłatnego korzystania na okres jednego roku na 3 stanowiska oprogramowania do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażonego w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: pomorskie Powiat: kartuski Miejscowość: Chwaszczyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa i udostępnienie do odpłatnego korzystania na okres jednego roku na 3 stanowiska oprogramowania do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażonego w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Przedmiot zamówienia

I. Zakres działań dostawcy:
1. Dostawa oprogramowania o funkcjonalnościach wyspecyfikowanych w pkt. II poniżej dla trzech stanowisk.
2. Wdrożenie oprogramowania wraz z udzieleniem wszelkich praw warunkujących korzystanie z niego.
3. Zapewnienie możliwości korzystania odpłatnego z oprogramowania na czas określony - 12 miesięcy.
4. Dopuszczalne formy odpłatnego korzystania z oprogramowania:
a) Licencja z okresowymi płatnościami lub jednorazową płatnością,
b) Subskrypcja odnawiana comiesięcznie z okresowymi płatnościami lub jednorazową płatnością.
5. Zagwarantowanie nieodpłatnie sprawności i aktualności oprogramowania i jego wszystkich składników, w tym wymienionych w pkt. II poniżej, przez okres 12 miesięcy.

II. Przedmiot dostawy:
Oprogramowanie służące do projektowania mechanicznego (w zakresie mechaniki), przestrzennego (3D) oraz do tworzenia dokumentacji technicznej, wyposażone w narzędzia wspomagające konstruowanie maszyn i urządzeń z użyciem typowych części i elementów oraz typowych rozwiązań konstrukcyjnych, spełniające następujące wymagania:
1. Modelowanie przestrzenne, parametryczne bazujące na cechach (elementy kształtujące, operacje kształtujące, ang. feature), bryłowe, powierzchniowe i hybrydowe, pozwalające na tworzenie złożonych kształtów przy wykorzystaniu brył i powierzchni.
2. Diagnostyka błędów modelu ułatwiająca lokalizację ewentualnych błędów.
3. Symulacje ruchu (z wykorzystaniem szkiców) ułatwiające projektowanie koncepcyjne kinematyki w początkowej fazie projektu.
4. Projektowanie elementów giętych z blach (z możliwością: rozwijania oraz zwijania części blachowych, definiowania własnych bibliotek otworów przebijanych do blach, wstawiania specjalnych części złącznych przeznaczonych do blach).
5. Tworzenie zespołów z istniejących części, tworzenie i modyfikacja części z poziomu złożenia.
6. Wstawianie do zespołu i pozycjonowanie komponentów; określanie relacji położenia komponentów stałych i ruchomych z wykorzystaniem więzów.
7. Animacja ruchu zespołu zgodnie z więzami.
8. Wykrywanie kolizji w modelu w określonym położeniu komponentów oraz w trakcie ruchu.
9. Sprawdzanie możliwości złożenia (montażu) produktu.
10. Automatyczne monitorowanie parametrów projektu takich jak: długość, odległość, kąt, średnica, powierzchnia, objętość i masa.
11. Wspomaganie projektowania elementów spawanych (przygotowanie konstrukcji do spawania, tworzenie spoin, obróbka po spawaniu, tworzenie raportów dotyczących ściegów spoiny, automatyczne tworzenie opisów 3D na podstawie standardów branżowych lub zakładowych i generowanie skojarzonych symboli spoin 2D na potrzeby dokumentacji).
12. Wspomaganie projektowanie ram z użyciem standardowych kształtowników (tworzenie obróbek takich jak: połączenia narożnikowe, przycinanie, usuwanie obróbek oraz tworzenie list wycięć).
13. Projektowanie (w przestrzeni 3D) instalacji rurowych i prowadzenia przebiegu instalacji olejowych, powietrznych (złożonych z rur prostych, giętych oraz węży elastycznych).
14. Projektowanie (w przestrzeni 3D) przebiegów kabli i wiązek elektrycznych, w tym kabli wstęgowych (taśm elastycznych), z możliwością importu listy połączeń z zewnętrznych aplikacji do projektowania i dokumentowania elektrycznych systemów automatyki i sterowania.
15. Obliczenia z zakresu statyki liniowej obejmujące analizy naprężeń (z możliwością uwzględnienia kontaktu między częściami) oraz analizy modalne, w odniesieniu do pojedynczych części oraz zespołów, z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES).
„Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, całość opisu z niniejszej sekcji przedstawiono w załączniku pt. Formularz zapytania ofertowego”.

Kod CPV

48000000-8

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

Dodatkowe przedmioty zamówienia

48321100-5 System projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin dostawy – 7 dni* kalendarzowych od dnia podpisania przez Dostawcę i Zamawiającego dokumentu lub dokumentów, z których wynikają zobowiązania Dostawcy co do zamówienia, wymienione w polu „Przedmiot zamówienia” (np. pisemnego zamówienia lub umowy).

*za dzień dostawy przedmiotu zamówienia rozumie się dzień wykonania przez wybranego Dostawcę wszystkich czynności wymienionych w polu „Przedmiot zamówienia”.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy

Potencjał techniczny

Nie dotyczy

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy

Dodatkowe warunki

1) W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy:
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym do wykonania zamówienia;
- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- nie zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;
- nie otwarto wobec nich likwidacji, ani nie ogłoszono upadłości;
- nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- wspólnik spółki jawnej, partner lub członek zarządu spółki partnerskiej; komplementariusz spółki komandytowej oraz spółki komandytowo-akcyjnej; członek organu zarządzającego osoby prawnej nie został prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych;
- wobec których, sąd nie orzekł zakazu ubiegania się o zamówienia, na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
- nie są podmiotami powiązanymi osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym, gdzie przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Oferty Dostawców, które nie będą spełniały ww. warunków zostaną odrzucone. Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia lub nie spełnia”, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach dołączonych do oferty (zgodnie z wymogami Zamawiającego określonymi w niniejszym zapytaniu).

2) Przedmiot zamówienia musi wypełnić wszystkie założenia zawarte w Zapytaniu Ofertowym.
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
4) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
5) Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania w toku badania i oceny ofert złożenia przez Dostawcę wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
6) W przypadku unieważnienia postępowania, Oferentowi nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego.
7) Minimalny termin związania ofertą wynosi 45 dni kalendarzowych. Oferent samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej 3 dni kalendarzowe przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Oferentów o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni kalendarzowych
8) O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Oferentów w sposób odpowiadający publikacji Zapytania Ofertowego.
9) Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana, uchyli się od podpisania dokumentu potwierdzającego zobowiązanie do dostawy (umowa lub pisemne zamówienie lub inny równoważny dokument), Zamawiający zastrzega sobie prawo złożenia propozycji zawarcia umowy z Oferentem, którego oferta będzie najkorzystniejszą spośród pozostałych złożonych ofert.
10) Oferent ponosi wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania.
11) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany Zapytania Ofertowego i formularza ofertowego w przypadku błędów w zapytaniu ofertowym, konieczności dokonania uzupełnień; w takim przypadku Zamawiający:
- poinformuje o dokonanej zmianie w sposób właściwy dla upublicznienia niniejszego zapytania ofertowego,
- poinformuje o dokonanej zmianie wszystkich oferentów, którzy dotychczas złożyli oferty;
- wydłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach składanych przez oferentów.
12) W trakcie oceny ofert Zamawiający może wzywać Oferentów do złożenia wyjaśnień/uzupełnień dotyczących złożonych przez nich ofert. Zamawiający może wezwać Oferenta do wyjaśnień/uzupełnień, jeżeli:
a) oferta nie będzie zawierała dokumentów stanowiących załącznik do oferty,
b) złożone dokumenty będą budziły wątpliwości, co do swojej autentyczności,
c) oferta nie będzie podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji Oferenta.
Zamawiający informuje, że nieprzekraczalny termin na złożenie pełnych wyjaśnień / uzupełnień to 3 dni kalendarzowe od daty przesłania wezwania drogą elektroniczną na wskazany w formularzu oferty adres e-mail – pod rygorem odrzucenia oferty.
„Ze względu na ograniczoną liczbę znaków, całość opisu z niniejszej sekcji przedstawiono w załączniku pt. Formularz zapytania ofertowego”.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmiany umowy zawartej w wyniku przeprowadzenia Postepowania Ofertowego (w przypadku zawarcia umowy z dostawcą), w następujących przypadkach:
a) wystąpienie siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu zamówienia w terminach określonych w umowie;
b) zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy,
c) powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowień przez strony, przy jednoczesnym braku zmiany charakteru umowy;
d) zmiana nie będzie prowadzić do zmiany charakteru umowy, a łączna wartość zmian jest mniejsza niż 214 000 EUR – w przypadku zamówień na dostawy i usługi i zarazem jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w przypadku zamówień na usługi lub dostawy,
e) zmiana nie prowadzi do zmiany charakteru umowy i zostały spełnione łącznie następujące warunki:
- konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć,
- wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie,
f) dostawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy dostawca:
- na podstawie postanowień umownych, o których mowa powyżej,
- w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy,
- w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców.

Nie stanowi zmiany umowy, w rozumieniu punktu powyżej:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego);
b) zmiana nazw stron lub ich formy prawnej (przy zachowaniu ciągłości podmiotowości prawnej) teleadresowych, zmiana osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Oferta sporządzona na formularzu stanowiącym część A załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, zawierająca specyfikację techniczną potwierdzającą odpowiadanie przedmiotowi zamówienia oraz odnosząca się do kryteriów oceny ofert. Dopuszcza się przedstawienie specyfikacji technicznej jako odrębnego, dodatkowego załącznika do Oferty.
2) Oświadczenie Oferenta o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na formularzu stanowiącym część B załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
3) Oświadczenie Oferenta o braku powiązań kapitałowych lub osobowych z Zamawiającym na formularzu stanowiącym część C załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
4) Wykaz funkcjonalności – specyfikacja wykazująca zgodność z przedmiotem zapytania ofertowego – stanowiący część D załącznika nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Oferent wskazuje, że oferowane oprogramowanie posiada daną funkcjonalność poprzez postawienie znaku „X” w stosownym wierszu przy danej funkcjonalności. W przypadku braku posiadania danej funkcjonalności przez oprogramowanie, stosowne pole w kolumnie przy danej funkcjonalności należy pozostawić puste.
5) W przypadku braku możliwości pobrania z ogólnodostępnego, państwowego serwisu internetowego - należy dołączyć aktualny dokument rejestrowy Dostawcy,
6) Jeżeli osoba (osoby) podpisująca ofertę (reprezentująca Dostawcę) działa na podstawie pełnomocnictwa, pełnomocnictwo to w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza musi zostać załączone do oferty.
Uwaga: Niezałączenie formularza ofertowego zgodnie ze wzorem stanowiącym odpowiednio załącznik nr 1 część A, do niniejszego zapytania lub załączenie go w niewłaściwej formie lub niezgodnie z wymaganiami określonymi w zapytaniu ofertowym, będzie skutkowało odrzuceniem oferty z zastrzeżeniem pkt. 12 sekcji „Dodatkowe warunki”.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. kryterium „Cena” (PP):
znaczenie kryterium – 100 pkt;
opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena”:
-oferta z najniższą ceną netto, spełniająca wymagania zapytania ofertowego, otrzyma maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena” (100 pkt),
-ocena punktowa pozostałych ofert zostanie dokonana wg wzoru: PP= Cn/Co *100
gdzie:
Cn – najniższa cena netto oferty spośród złożonych ofert podlegających ocenie
Co – cena netto ocenianej oferty
100 – znaczenie kryterium „Cena”

a. Cena obejmuje cały koszt związany z zapytaniem ofertowym, tj. w szczególności z przedmiotem zamówienia i spełnianiem pozostałych kryteriów oceny ofert.
b. Cenę oferty należy określić cyfrowo netto w PLN lub walucie obcej wraz z przeliczeniem na PLN według kursu NPB na dzień 21.01.2020 r. .
c. Ceną oferty jest cena netto podana na druku formularza „Oferta” - Załączniku nr 1 do zapytania ofertowego.
d. Zamawiający nie będzie dodatkowo rozliczał żadnych kosztów poniesionych przez Dostawcę podczas realizacji zamówienia.
e. Cena oferty będzie obowiązywać przez cały okres związania ofertą, będzie wiążąca dla stron umowy.
f. Zamawiający poprawi w ofercie oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty z zapytaniem ofertowym niepowodujące istotnych zmian w treści oferty – niezwłocznie zawiadamiając o tym Dostawcę, którego oferta została poprawiona.
g. Przez oczywistą omyłkę rachunkową Zamawiający rozumie każdy wadliwy wynik działania matematycznego (rachunkowego) przy założeniu, że składniki działania są prawidłowe.

Liczba punktów obliczona zostanie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. W przypadku osiągnięcia przez dwie lub więcej ofert tej samej liczby punktów Zamawiający podejmie negocjacje z wszystkimi oferentami.

Wykluczenia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są podmioty, które są powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru Dostawcy a Dostawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MPL TECHMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Wielkopolska 251

81-531 Gdynia

pomorskie , Gdynia

Numer telefonu

+48583335060

Fax

+48583335060

NIP

9581435996

Tytuł projektu

Utworzenie systemu inteligentnego transportu małogabarytowych elementów w celu optymalizacji procesów produkcyjnych

Numer projektu

RPPM.01.01.01-22-0045/18-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

W wyniku postępowania Zamawiającego oceniono wszystkie oferty na podstawie kryteriów przedstawionych w zapytaniu ofertowym.
W wyniku postępowania wybrano ofertę firmy Procad Spółka akcyjna, ul. Kartuska 215, 80-122 Gdańsk
Cena netto oferty: 22 239,17 PLN. Data wpłynięcia oferty: 24.01.2020 r.
Liczba wyświetleń: 171