Strona główna
Logo unii europejskiej

Wykonanie dwóch przyłączy energetycznych oraz linii światłowodowej do układu kogeneracyjnego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej.

Data publikacji: 21.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 17-02-2020

Numer ogłoszenia

1227939

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zapytanie ofertowe uzupełnia się o załącznik nr 6- Zaświadczenie o braku sprzeciwu do zgłoszenia dotyczącego zamiaru wykonania budowy dwóch przyłączy elektroenergetycznych 15 kV do układu kogeneracyjnego.
W dniu 07.02.2020: dodano wyjaśnienia do zadawanych pytań.
W dniu 11.02.2020 r. zmieniono punkt 6.1.1 Zapytania ofertowego w zakresie terminu składania ofert. Termin składania ofert został przesunięty z dnia 12.02.2020 r. na dzień 17.02.2020 r. Pozostałe zapisy tego punktu pozostają bez zmian.

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta powinna być złożona na formularzu (pod rygorem wykluczenia z postępowania), stanowiącym załącznik nr 3 do niniejszego Zapytania Ofertowego drogą elektroniczną na adres: celsiumserwis@celsiumserwis.pl lub osobiście/pocztą w siedzibie Zamawiającego (Celsium serwis Sp. z o.o., ul. 11-go Listopada 7, 26-110 Skarżysko-Kamienna) w terminie do 17.02.2020 r. do godz. 11:00 (liczy się data i godzina dostarczenia).

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

celsiumserwis@celsiumserwis.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Krzysztof Borowiec; krzysztof.borowiec@celsium.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

601 545 859

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w systemie „pod klucz” wszystkich prac związanych z budową dwóch przyłączy elektroenergetycznych 15 kV oraz linii światłowodowej do układu kogeneracyjnego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej według Projektu przyłączy energetycznych zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: świętokrzyskie Powiat: skarżyski Miejscowość: Skarżysko-Kamienna

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Wykonanie dwóch przyłączy energetycznych oraz linii światłowodowej do układu kogeneracyjnego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

Przedmiot zamówienia

1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w systemie „pod klucz” wszystkich prac związanych z budową dwóch przyłączy elektroenergetycznych 15 kV oraz linii światłowodowej do układu kogeneracyjnego zlokalizowanego przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej według Projektu przyłączy energetycznych zawartego w Załączniku nr 1 do niniejszego Zapytania ofertowego.
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:
1) Wytyczenie geodezyjne trasy kablowej, oczyszczenie terenu na trasie przyłączy, wykonanie wykopów, dostawa i montaż materiałów. Wszelkie koszty związane z realizacją zadania w tym koszty obsługi geodezyjnej leżą po stronie Wykonawcy.
2) Ułożenie kabli oraz linii światłowodowej w wykopie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3) Przywrócenie terenu do stanu sprzed rozpoczęcia robót wraz z uzyskaniem odpowiednich potwierdzeń od władających terenem.
4) Dokonanie wszystkich niezbędnych uzgodnień z PGE Dystrybucja oraz Wykonawcą układu kogeneracyjnego na wszelkie prace związane z transmisją danych z układów pomiarowych oraz wprowadzeniem kabli do rozdzielni układu kogeneracyjnego i do GPZ.
5) Wykonanie pomiarów i prób napięciowych kabli zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6) Wykonanie pomiarów parametrów optycznych toru światłowodowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7) Wykonanie i przekazanie Zleceniodawcy co najmniej na 3 dni przed terminem odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej (w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej na płytach CD/DVD), obejmującej całość budowanych przyłączy i zawierającej m.in.:
- powykonawczą inwentaryzację geodezyjną wraz z wpisem do zasobów państwowych oraz plan trasy przyłączy z naniesionymi rzędnymi w charakterystycznych punktach, zaznaczonymi (z domiarami długościowymi) miejscami zainstalowanych muf,
- atesty, aprobaty, certyfikaty pochodzenia wyrobów, deklaracje zgodności materiałów i wyrobów zastosowanych w realizacji inwestycji,
- wszystkie protokoły z prób, pomiarów, odbiorów robót.
8) Opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego. Przedstawiony harmonogram rzeczowo-finansowy musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

Kod CPV

45231400-9

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin realizacji zamówienia: 10 czerwca 2020 roku.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej oferty. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Wiedza i doświadczenie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej oferty.
Wykonawca musi posiadać doświadczenie w świadczeniu usług zbieżnych z Zapytaniem ofertowym zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie. Oferent potwierdza posiadane doświadczenie referencjami (Oferent przedstawi co najmniej 2 listy referencyjne na wykonanie przyłączy kablowych ŚN),
Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Potencjał techniczny

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej oferty. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej oferty. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu muszą znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i zgodne z wymaganiami wykonanie zamówienia. Ponadto muszą posiadać niezbędną wiedzę, uprawnienia i doświadczenie oraz potencjał techniczny. Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej oferty. Warunki udziału w postępowaniu zostały szczegółowo opisane w załączonej dokumentacji: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami).

Dodatkowe warunki

Według załączonej dokumentacji: Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami.

Warunki zmiany umowy

1. Zamawiający może aneksować Umowę w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie
2. Zamawiający dopuszcza również aneksowanie Umowy w zakresie wydłużenia terminu w przypadku wystąpienia okoliczności niemożliwych do przewidzenia na etapie podpisywania Umowy oraz niezależnych od obu Stron.
3. Zmiany o których mowa powyżej dopuszczone będą wyłącznie pod warunkiem akceptacji ich przez Zamawiającego, a ich wprowadzenie będzie wymagać formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Formularz ofertowy – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zapytania.
2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór oświadczenia stanowi
załącznik nr 4 do niniejszego zapytania.
3. Potwierdzenie wpłaty wadium.
4. Dowody spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 4.3 niniejszego postępowania.
5. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie - umowa regulująca ich współpracę.
6. Pełnomocnictwo do podpisania oferty- jeśli dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Kryterium oceny ofert

Kryterium WAGA (%): Cena – 100% (max 100 pkt)

2. Sposób oceny ofert

Punkty w tym kryterium zostaną obliczone według przedstawionego poniżej wzoru:
Pi=(Cmin )/Ci x [100%]
gdzie:
Pi – liczba punktów przyznanych Oferentowi za zaoferowaną cenę realizacji przedmiotu zamówienia,
Cmin – najniższe wynagrodzenie zaoferowana w postępowaniu,
Ci – wynagrodzenie zaoferowana w ofercie badanej,

Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 100. Za najkorzystniejszą wybrana zostanie ta oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta Umowa, na warunkach,
o których mowa we wzorze Umowy stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Zamawiający informuje, iż podmioty powiązane z nim kapitałowo i osobowo zostaną wykluczone z postępowania i zamówienie będące przedmiotem niniejszego postępowania nie zostanie im udzielone. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, a Wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w Spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Na dowód potwierdzający powyższe Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do niniejszej oferty.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

CELSIUM SERWIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

11 Listopada 7

26-110 Skarżysko-Kamienna

świętokrzyskie , skarżyski

Numer telefonu

508 005 963

NIP

6631802108

Tytuł projektu

Budowa układu kogeneracyjnego produkującego energię elektryczną i cieplną przy ul. 11 Listopada 7 w Skarżysku-Kamiennej

Numer projektu

POIS.01.06.01-00-0042/18-00

Inne źródła finansowania

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: I Zmniejszenie emisyjności gospodarki, Działanie: 1.6 Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe. Poddziałanie: 1.6.1 Źródła wysokosprawnej kogeneracji.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Nazwa i adres: Bańcyrowski Jan Przedsiębiorstwo Produkcyjne-Handlowo-Usługowe „ELBA”, ul. Świętokrzyska 11, 26-110 Skarżysko-Kamienna;
Data wpłynięcia oferty: 17.02.2020 r.
Cena: 1 248 500,00
Liczba wyświetleń: 246