Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie instalacji wod-kan i c.o (podłogowej) oraz gazu

Data publikacji: 17.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 06-02-2020

Numer ogłoszenia

1227817

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 23.01.2020 r. wprowadził następującą zmianę do zapytania ofertowego:

- modyfikacji uległ termin wykonania zamówienia (pierwotnie 29.02.2020 r. został zmieniony na 30.03.2020 r.)
Stosowna zmiana została wprowadzona do treści zapytania ofertowego. W związku z powyższym, zamawiający zamieścił dokument pn. "Zapytanie ofertowe - zaktualizowane w dniu 23.01.2020 r."
Termin na składanie ofert został wydłużony - z 03.02.2020 r. godz. 10:00 na 06.02.2020 r. godz. 10:00

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy kierować: do siedziby Zamawiającego (osobiście/ pocztą tradycyjną) na adres wskazany w punkcie 1 zapytania ofertowego lub drogą elektroniczną na adres: monban@poczta.fm do dnia 06.02.2020 r. godz. 10:00.
2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert - protokół.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
4. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monban@poczta.fm

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Banyś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 552 673

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wod-kan i c.o (podgłowego) oraz gazu. Przedmiot zamówienia dotyczy pomieszczeń w budynku zlokalizowanym, w Dąbrowie Górniczej, ul. 11 Listopada 23.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest wykonanie instalacji wod-kan i c.o. (podłogowego) oraz gazu, zgodnie z założeniami przewidzianymi w załączonym do niniejszego zapytania ofertowego projektem budowlanym - załącznik nr 5 pn. „Projekt budowlany instalacji*” oraz rysunkami, stanowiącymi załączniki nr 6-21 do niniejszego zapytania ofertowego.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji wod-kan i c.o. (podłogowego) oraz gazu, zgodnie z założeniami przewidzianymi w załączonym do niniejszego zapytania ofertowego projektem budowlanym - załącznik nr 5 pn. „Projekt budowlany instalacji*” oraz rysunkami, stanowiącymi załączniki nr 6-21 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45333000-0 : Roboty instalacyjne gazowe
CPV: 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 30.03.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Zamówienia uzupełniające

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BANYŚ MONIKA

Adres

Urocza 5

41-303 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

603 552 673

NIP

6371018084

Tytuł projektu

Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy.

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-0286/18-00

Inne źródła finansowania

Zamawiający informuje, że część zamówienia dotycząca pomieszczeń żłobka (partner, II i III piętro)
współfinansowana jest przez UE ze środków EFS oraz budżetu państwa. w ramach RPO WSL na lata
2014-2020 Działanie 8.1.3 Zapewnienie dostępu do usług opiekuńczych nad dziećmi do 3 lat.
Roboty obejmujące pomieszczenia zlokalizowane na I piętrze finansowane są natomiast ze środków
własnych zamawiającego.
Z uwagi na powyższe, zamawiający będzie wymagał od wykonawcy rozdzielenia faktur VAT
wystawianych tytułem wykonanych robót w pomieszczeniach w zależności od źródła finansowania
Liczba wyświetleń: 250