Strona główna
Logo unii europejskiej

Zakup dwóch zestawów akumulatorów litowo – jonowych jako elementów do budowy prototypu w celu realizacji zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem technologii hybrydowego modułu zasilania.

Data publikacji: 17.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 16-02-2020

Numer ogłoszenia

1227633

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być złożona w formie pisemnej osobiście, listownie, przesyłką kurierską na adres siedziby Zamawiającego lub w formie elektronicznej na adres e-mail: projektyue@imkius.pl.
2. W przypadku składania oferty w formie elektronicznej na adres e-mail: projektyue@imikus.pl do Zamawiającego dokumenty wymienione w pkt IX.1 (tj. Formularz ofertowy, Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, pełnomocnictwo) muszą zostać opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy. Zamawiający dopuszcza również przesłanie na adres e-mail: projektyue@imikus.pl skanu dokumentów wskazanych w pkt IX.1 (tj. Formularz ofertowy, Oświadczenie o braku powiązań osobowych lub kapitałowych, pełnomocnictwo), opatrzonych podpisami własnoręcznymi osób uprawnionych do reprezentacji wykonawcy.
3. Termin złożenia oferty: do dnia 16 lutego 2020 r. do godz. 23:59:00. Decyduje data wpływu oferty do siedziby Zamawiającego lub jej otrzymania na adres poczty elektronicznej. Oferty dostarczone po określonym terminie nie będą rozpatrywane oraz zostaną zniszczone. Data stempla pocztowego, data nadania do kuriera lub data nadania wiadomości elektronicznej nie decyduje o skutecznym wniesieniu oferty.
4. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty oznacza odrzucenie wszystkich ofert. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę tylko przed upływem terminu wyznaczonego na składanie ofert.
5. Otwarcie złożonych w postępowaniu ofert nastąpi po upływie terminu składania ofert.
6. Wykonawcy, którzy złożą oferty, zostaną zawiadomieni o wynikach postępowania w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany w ofercie.
7. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia wyznaczonego na ostatni dzień składania ofert. Bieg terminu związania rozpoczyna się z wraz z upływem terminu na składanie ofert. Wykonawca nie może wskazywać krótszego lub dłuższego okresu związania ofertą.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

projektyue@imkius.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Henryk Dobosz, e-mail: h.dobosz@imkius.pl

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

tel. (32) 475 81 50 wew. 17,

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

AKUMULATOR LITOWO JONOWY - 2 zestawy
Wymagania techniczne dla pojedynczego zestawu (przy czym oba zestawy muszą odrębnie spełniać poniższe wymagania techniczne):
• Ogniwa w technologii Li-ion;
• Razem: 250 kWh;
• Rezystancja wewnętrzna: poniżej 0.9 mOhma;
• Ilość cykli ładowania i rozładowania przy 25oC, 1C/1C 80%, EOL (End of Life) minimum: 4000;
• Masa własna zestawu: poniżej 2 kg;
• Każde z ogniw ma posiadać zabezpieczenie mechaniczne w postaci bezpiecznika;
• Temperatura pracy: min -30oC do maksymalnie 60oC;
• Zestaw musi być niezawodny, zwłaszcza podczas cykli ładowania oraz bezpieczny dla jego użytkowników;
• Zestaw musi być objęty gwarancją producenta;
• Zestaw musi być sprawny, kompletny, fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, niebędący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej niewykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozbawiony wad fizycznych i prawnych, nieobciążony roszczeniami osób trzecich. Przedmiot zamówienia nie może stanowić prototypu, to jest urządzenia, które do momentu złożenia zapytania ofertowego nie znalazło komercyjnego zastosowania.
W skład każdego zestawu powinny wchodzić ogniwa akumulatorowe. Ponadto do każdego zestawu należy dołączyć następujące dokumenty: Karta Gwarancyjna.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: cieszyński Miejscowość: Kaczyce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup dostawę dwóch zestawów akumulatorów litowo – jonowych jako elementów do budowy prototypu w celu realizacji zaplanowanych badań przemysłowych i prac rozwojowych nad opracowaniem technologii hybrydowego modułu zasilania. W związku z realizacją projektu pn. „Hybrydowe moduły zawierające ogniwa magnezowo-jonowe, jako źródła zasilania do emobilności” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, IV Oś priorytetowa Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne,

Przedmiot zamówienia

Wymagania techniczne dla pojedynczego zestawu (przy czym oba zestawy muszą odrębnie spełniać poniższe wymagania techniczne):
• Ogniwa w technologii Li-ion;
• Razem: 250 kWh;
• Rezystancja wewnętrzna: poniżej 0.9 mOhma;
• Ilość cykli ładowania i rozładowania przy 25oC, 1C/1C 80%, EOL (End of Life) minimum: 4000;
• Masa własna zestawu: poniżej 2 kg;
• Każde z ogniw ma posiadać zabezpieczenie mechaniczne w postaci bezpiecznika;
• Temperatura pracy: min -30oC do maksymalnie 60oC;
• Zestaw musi być niezawodny, zwłaszcza podczas cykli ładowania oraz bezpieczny dla jego użytkowników;
• Zestaw musi być objęty gwarancją producenta;
• Zestaw musi być sprawny, kompletny, fabrycznie nowy, nieużywany, niebędący przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, niebędący przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej niewykorzystywany w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, pozbawiony wad fizycznych i prawnych, nieobciążony roszczeniami osób trzecich. Przedmiot zamówienia nie może stanowić prototypu, to jest urządzenia, które do momentu złożenia zapytania ofertowego nie znalazło komercyjnego zastosowania.
W skład każdego zestawu powinny wchodzić ogniwa akumulatorowe. Ponadto do każdego zestawu należy dołączyć następujące dokumenty: Karta Gwarancyjna.

Kod CPV

31434000-7

Nazwa kodu CPV

Akumulatory litowe

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji umowy ustala się na dzień podpisania umowy z wykonawcą. Termin realizacji umowy nie będzie dłuższy niż zadeklarowany w ofercie przez wykonawcę. Termin realizacji umowy oznacza, że wykonawca jest zobowiązany w tym terminie do wydania Zamawiającemu kompletnego przedmiotu zamówienia, w tym do dostarczenia przedmiotu zamówienia do miejsca realizacji zamówienia. Termin realizacji umowy nie może być dłuższy niż 40 dni (włącznie) oraz jest liczony od chwili jej podpisania (przy obliczaniu terminu realizacji umowy uwzględnia się dzień jej podpisania).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Zamawiający będzie badał wyłącznie oferty złożone w terminie, niepodlegające odrzuceniu od wykonawców, którzy nie podlegają wykluczeniu.
2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zastosuje dwa kryteria tj. a) „Cena” (waga kryterium – 60 % – dotyczy ceny brutto) oraz b) „Termin realizacji umowy” (waga kryterium 40%). Punkty w obu kryteriach podlegają zsumowaniu według wzoru matematycznego:
X (Liczba punktów uzyskanych przez wykonawcę)= a (punkty w ramach kryterium „Cena”) + b (punkty w ramach kryterium „Termin realizacji umowy”).
3. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów:

a) Punkty przyznawane za kryterium „CENA” będą liczone według wzoru:
C min
A n = ----------------- x 100 x 60%
C r

A n – liczba punktów przyznana ofercie
C min – najniższa cena brutto
C r – cena oferty rozpatrywanej brutto
60% - waga punktowa kryterium

b) Punkty w ramach kryterium „TERMIN REALIZACJI UMOWY” będą przyznawane wg następujących przedziałów:

• Termin realizacji umowy liczony z chwilą podpisania umowy: do 6 dni włącznie – 40 pkt.
• Termin realizacji umowy liczony z chwilą podpisania umowy: od 7 dni do 14 dni włącznie – 20 pkt.
• Termin realizacji umowy liczony z chwilą podpisania umowy: od 15 dni do 20 dni włącznie – 10 pkt.
• Termin realizacji umowy liczony z chwilą podpisania umowy: od 21 dni do 40 dni włącznie – 0 pkt.
• Termin realizacji umowy liczony z chwilą podpisania umowy: 41 dni lub więcej niż 41 dni– nie podlega ocenie oraz skutkuje odrzuceniem oferty jako niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym.
4. Punkty będą liczone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cena powinna zostać podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Maksymalna ilość punktów możliwa do uzyskania wynosi: 100 punktów. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która otrzyma największą liczbę punktów.
5. Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyskały tożsamą liczbę punktów, Zamawiający wybierze ofertę zawierającą niższą cenę. Jeśli dalej nie pozwoli to na wybór oferty najkorzystniejszej, to Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych w zakresie dotyczącym aspektów środowiskowego zaoferowanego przedmiotu zamówienia, tj. żywotność akumulatora (liczbą cykli ładowania – rozładowywania), a następnie wybierze ofertę, w której zaoferowano zestaw akumulatorowy z największą żywotnością, czyli największą liczbą cykli ładowania-rozładowywania. Nie uchybia to obowiązkowi wykonawcy do spełnienia zasadniczych wymagań, dotyczących zestawu akumulatorowego, określonych w pkt IV niniejszego zapytania ofertowego.
6. Ocena ofert zostanie przeprowadzona po upływie terminu składania ofert. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie zamieszczona na stronie internetowej:
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/
(na której zapytanie ofertowe zostało umieszczone).

Wykluczenia

1. Zamawiający nie może udzielić zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo. Zamawiający wyklucza wykonawcę, z którym jest powiązany osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
2. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej w ust. 1, wykonawca składa Oświadczenie o braku występowania wyżej wymienionych powiązań (według wzoru z Załącznika nr 2 do zapytania ofertowego). Brak złożenia oświadczenia przez wykonawcę lub złożenie oświadczenia nieprawdziwego skutkuje wykluczeniem wykonawcy z postępowania. Zamawiający nie wzywa do wyjaśnienia lub uzupełnienia Oświadczenia o braku powiązań kapitałowych lub osobowych.
3. Niezależnie od ust. 1 i ust. 2, przedstawienie w ofercie informacji nieprawdziwych, mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z udziału w niniejszym postępowaniu. Zamawiający nie wzywa do wyjaśnienia lub uzupełnienia informacji nieprawdziwych.
4. Zamawiający informuje wykonawcę o jego wykluczeniu.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

"INŻYNIERIA MASZYN KLIMATYCZNYCH I URZĄDZEŃ SPECJALNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Gustawa Morcinka 7c

43-417 Kaczyce

śląskie , cieszyński

Numer telefonu

501 774 984

NIP

5482429890

Tytuł projektu

Hybrydowe moduły zawierające ogniwa magnezowo-jonowe, jako źródła zasilania do emobilności.

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0105/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

ELMINE Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 7
76-200 Głogów

data wpływu oferty: 14.02.2020 r.
wartość netto: 1 238 400,00 zł
wartość brutto: 1 523 232,00 zł
Liczba wyświetleń: 120