Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na zakup, dostawę i montaż okien oraz parapetów

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 07-02-2020

Numer ogłoszenia

1227563

Status ogłoszenia

Zakończone

Treść ogłoszenia została zmieniona

W dniu 23.01.2020 r. Zamawiający wprowadził następujące zmiany w zapytaniu ofertowym:

- poprawił oczywistą omyłkę w tytule zamówienia, wskazując, iż niniejsze zamówienie dotyczy okien i parapetów;
- wydłużył termin realizacji zamówienia - z 29.02.2020 r. na 15.03.2020 r.
- wskazał dodatkowe wymaganie dot. parametrów zamawianych okien: mają być to tzw. okna aktywne, czyli takie, których współczynnik przenikania ciepła Uw ≤ 0,9 W/(m2•K), a g ≥ 50%.
- wydłużył termin składania ofert: do 07.02.2020 r.

W związku z wprowadzonymi zmianami, zamawiający załączył zaktualizowany tekst zapytania ofertowego - dokument pn. "Zapytanie ofertowe- zaktualizowane dnia 23.01.2020 r."

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferty należy kierować: do siedziby Zamawiającego (osobiście/ pocztą tradycyjną) na adres wskazany w punkcie 1 zapytania ofertowego lub drogą elektroniczną na adres: monban@poczta.fm do dnia 07.02.2020 r. godz. 10:00
2. Wybór wykonawcy nastąpi niezwłocznie i sporządzone zostanie zestawienie złożonych ofert - protokół.
3. Wybrany oferent zostanie poinformowany o wyborze jego oferty drogą telefoniczną lub mailową.
4. Oferta złożona po terminie nie jest rozpatrywana.
5. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

monban@poczta.fm

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Monika Banyś

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

603 552 673

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż okien i parapetów (zewnętrznych/ wewnętrznych), zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: śląskie Powiat: Dąbrowa Górnicza Miejscowość: Dąbrowa Górnicza

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż okien i parapetów (zewnętrznych/ wewnętrznych), zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, montaż okien i parapetów (zewnętrznych/ wewnętrznych), zgodnie ze szczegółowym opisem zamówienia.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

CPV: 44221000-5 Okna, drzwi i podobne elementy
CPV: 45421130-4 Instalowanie drzwi i okien
CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane do dnia 29.02.2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Wiedza i doświadczenie

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Potencjał techniczny

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Warunki zmiany umowy

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Wykluczenia

Szczegóły znajdują się w treści zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

BANYŚ MONIKA

Adres

Urocza 5

41-303 Dąbrowa Górnicza

śląskie , Dąbrowa Górnicza

Numer telefonu

603 552 673

NIP

6371018084

Tytuł projektu

Bajkowy Manhattan – szansa powrotu rodziców i opiekunów na rynek pracy.

Numer projektu

RPSL.08.01.03-24-0286/18-00

Inne źródła finansowania

Część zamówienia (dot. pomieszczeń żłobka) współfinansowana jest przez UE, natomiast część dotycząca pomieszczeń przedszkola finansowana jest ze środków własnych Zamawaiającego. Szczegółowy podział oraz wymagania dotyczące rozdzielenia faktur VAT wystawianych za poszczególne zakresu znajduje się w treści zapytania ofertowego oraz w załącznikach do niniejszego zapytania ofertowego.

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Inne

Opis

Postępowanie zostało unieważnione.
Liczba wyświetleń: 230