Strona główna
Logo unii europejskiej

Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) w miejscowości Krosno.

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227538

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: Navigator International Sp. z o.o., al. Jana Pawła II 25, 00-854 Warszawa.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@navigator.edu.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na realizację identyfikacji potrzeb osób młodych w ramach realizacji projektu „Młody rynek pracy” nr projektu POWR.01.02.01-18-0009/18”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do dnia 24.01.2020 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu składającego zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@navigator.edu.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Jan Fedirko

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma Navigator International Sp. z o. o. na terenie województwa podkarpackiego realizuje projekt „Młody rynek pracy” nr projektu POWR.01.02.01-18-0009/18 (wartość projektu 631 509,75).
W ramach projektu planujemy zrealizowanie usługi Identyfikacja potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacja stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych dla maksymalnie 12 Uczestników Projektu (UP) w miejscowości Krosno. Planowany okres realizacji usługi: styczeń 2020 r. - luty 2020 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: krośnieński Miejscowość: Krosno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych, jest przeprowadzenie wywiadu z Uczestnikiem/czką pogłębionego o Wieloaspektową Ocenę Preferencji Zawodowych. Na tej podstawie określona zostanie sytuacja UP pod względem potencjału zawodowego oraz preferencji zawodowych. Powyższe doprowadzi do opracowania Indywidualnego Planu Działania, zawierającego m.in. cele cząstkowe, opis kroków prowadzących do osiągnięcia celów i oczekiwania Uczestników/czek, jak również dobór odpowiednich usług przewidzianych w ramach projektu.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wybór Wykonawcy, który zorganizuje i przeprowadzi dla wskazanych Uczestników/czek usługę tj. Identyfikację potrzeb osób młodych oraz diagnozowanie możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikację stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych w formie spotkań indywidualnych zgodnie z zakresem merytorycznym oraz harmonogramem przedstawionym przez Zamawiającego, dostosowanym do indywidualnych potrzeb UP.
Program Identyfikacji potrzeb osób młodych oraz diagnozowania możliwości w zakresie doskonalenia zawodowego, w tym identyfikacji stopnia oddalenia od rynku pracy osób młodych obejmuje:
• Identyfikację potrzeb Uczestnika Projektu,
• Wieloaspektową Ocenę Preferencji Zawodowych (WOPZ), która pozwala kompleksowo zdiagnozować preferencje zawodowe i pomoże postawić diagnozę preferencji w zakresie właściwości pracy,
• Opracowanie/aktualizację Indywidualnego Planu Działania dla każdego/-j Uczestnika/-czki Projektu

Kod CPV

85312320-8

Nazwa kodu CPV

Usługi doradztwa

Harmonogram realizacji zamówienia

Planowany okres realizacji usługi: styczeń 2020 r. - luty 2020 r. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NAVIGATOR INTERNATIONAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

al. Aleja Jana Pawła II 25

00-854 Warszawa

mazowieckie , Warszawa

Numer telefonu

226520854

Fax

226520854

NIP

5272619549

Tytuł projektu

Młody rynek pracy

Numer projektu

POWR.01.02.01-18-0009/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum firm:
Humaneo - ul. Nawojowska 12, 33-300 Nowy Sącz
Fundacja Instytut Edukacji - Al. Armii Krajowej 220 paw. 1/111, 43-316 Bielsko Biała
Liczba wyświetleń: 110