Strona główna
Logo unii europejskiej

Zaproszenie do składania ofert na dostawę materiałów o wysokiej wytrzymałości

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227524

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Ofertę należy złożyć do dnia 24 stycznia 2020 r. w jednej z następujących form:
- pisemnie na adres Zamawiającego,
- bezpośrednio w siedzibie Instytutu – pokój 120 – Sekretariat,
- e-mailem
O terminie złożenia oferty decyduje data dostarczenia oferty, wysłania e-maila.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

tlesniewski@moratex.eu

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Tomasz Leśniewski

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Dostawa materiałów o wysokiej wytrzymałości:
- tkanina paraaramidowa,
- preimpregnat paraaramidowy
zgodnie z zaproszeniem do składania ofert załączonym do niniejszego ogłoszenia.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: łódzkie Powiat: Łódź Miejscowość: Łódź

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Realizacja projektu "Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji"

Przedmiot zamówienia

Dostawa materiałów o wysokiej wytrzymałości:
- tkanina paraaramidowa,
- preimpregnat paraaramidowy.
Szczegółowy opis znajduje się w Załączniku nr 1 do Zaproszenia do składania ofert.

Kod CPV

19000000-6

Nazwa kodu CPV

Skóra i tkaniny włókiennicze, tworzywa sztuczne i guma

Harmonogram realizacji zamówienia

Termin wykonania dostawy: 8 tygodni od daty złożenia zamówienia

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Formularz ofertowy - załącznik nr 2 do zaproszenia do składania ofert,
Oświadczenie - załącznik nr 3 do zaproszenia do składania ofert,
Karta charakterystyki oferowanych materiałów.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryterium: „Cena oferty brutto”
a. znaczenie kryterium (C) – 100%
b. opis sposobu oceny ofert według kryterium „Cena oferty brutto”:
C= (Cmin / Co) x 100 pkt.
gdzie:
C – ilość punktów przyznana ocenianej ofercie w ramach kryterium „Cena oferty brutto”,
Cmin – cena najtańszej oferty brutto,
Co – cena oferty badanej brutto.
Maksymalną liczbę punktów w kryterium „Cena oferty brutto”, otrzyma oferta z najniższą ceną brutto.
Punktacja przyznana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością
do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

INSTYTUT TECHNOLOGII BEZPIECZEŃSTWA „MORATEX”

Adres

Marii Skłodowskiej-Curie 3

90-505 Łódź

łódzkie , Łódź

Numer telefonu

426373710

Fax

426369226

NIP

7240000210

Tytuł projektu

Przeciwwybuchowe i odłamkoodporne ubranie ochronne nowej generacji

Numer projektu

POIR.04.01.04-00-0007/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Nierozstrzygnięte – Brak ofert
Liczba wyświetleń: 59