Strona główna
Logo unii europejskiej

Usługa - Trening kompetencji i umiejętności cyfrowych dla maksymalnie 24 osób

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227449

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Miejsce składania ofert: NS Konsulting Sp. z o.o., ul. Skromna 5, 20-704 Lublin.
2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „części ofertowej” oraz- przesłaniu całego dokumentu (tj. „części opisowej” oraz „części ofertowej”) wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami
w formie elektronicznej na adres e-mail: zapytanie@nskonsulting.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w postępowaniu na wybór wykonawcy „Treningu kompetencji i umiejętności społecznych”. w ramach realizacji projektu „Aktywnym Być Czas II”. Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9623/17”. Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Wykonawcy.
3. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej:
a) Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt.
b) Zaleca się aby każdy załącznik wielostronicowy był zapisany w jednym pliku,
c) Zaleca się aby każdy załączony plik miał nadaną inną nazwę własną.
W przypadku problemów technicznych związanych z otwarciem lub wydrukiem e-maila, spowodowanych niezastosowaniem się do zaleceń z punktów b), c) konsekwencje powyższego obciążają Wykonawcę, który oświadcza, iż nie będzie z tego tytułu wysuwał roszczeń względem Zamawiającego.
4. Oferta musi być złożona do 24.01.2020 r. do godziny 10:00. Decyduje godzina wpływu oferty. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Zamawiający nie odsyła nadesłanych ofert.
6. Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę.
7. Nieodłączny element dokumentu stanowi „część opisowa” oraz „część ofertowa”.
8. Oferta musi być wypełniona w języku polskim.
9. Zamawiający zabrania jakichkolwiek modyfikacji treści dokumentów, za wyjątkiem miejsc służących do wypełnienia oferty.
10. Oferta wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z wymaganiami ustawowymi. Jeśli ofertę podpisuje inna osoba (np. pełnomocnik), Wykonawca zobowiązany jest razem z ofertą przedłożyć stosowne pełnomocnictwo.
11. Jakiekolwiek odstępstwo od wyżej opisanego sposobu przygotowania oferty jest równoznaczne z jej odrzuceniem, ze względu na niespełnienie kryteriów formalnych.
12. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni od daty oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zapytanie@nskonsulting.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Grzegorz Grządziel

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Firma NS Konsulting Sp. z o. o. w ramach realizacji projektu Aktywnym Być Czas II Nr projektu: RPMA.09.01.00-14-9623/17 planuje zrealizowanie USŁUGI, tj. Treningu kompetencji
i umiejętności cyfrowych dla maksymalnie 24 Uczestników/czek Projektu na terenie województwa mazowieckiego w miejscowości Bulkowo (12 UP) i Szczawin Kościelny (12 UP).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Miejscowość: Bulkowo (12 UP) i Szczawin Kościelny (12 UP).

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Na spotkaniach UP podniosą poziom kompetencji ICT, zgodnie ze standardem wymagań przygotowanym na podstawie analizy dotychczasowych ram kompetencji cyfrowych, przeprowadzonej w ramach proj. DIGCOMP, która umożliwiła przygotowanie ramy kompetencji informatycznych i informacyjnych. Rama ta obejmuje 5 obszarów: Informacja, Komunikacja, Tworzenie sieci, Bezpieczeństwo, Rozwiązywanie problemów i 21 kompetencji. UP będą mieli możliwość wzięcia udziału w szkoleniu na różnych poziomach zgodnie z poziomem zaawansowania zdiagnozowanym podczas Zadania 1.

Przedmiot zamówienia

Trening kompetencji i umiejętności cyfrowych będzie miał formę 10 spotkań grupowych
po 6 godzin zegarowych, średnio 3 razy w tygodniu (60 godzin/grupa). Łącznie w ramach zamówienia dla maksymalnie dwóch 12-osobowych grup zostanie zrealizowanych 120 godzin zegarowych zajęć. Przez godzinę zegarową rozumie się 60 minut. Do czasu zajęć nie wlicza się przerw.

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

70220000-9 - Usługi wynajmu lub leasingu nieruchomości innych niż mieszkalne
55321000-6 - Usługi przygotowywania posiłków

Harmonogram realizacji zamówienia

Usługa będzie realizowana w planowanym okresie od stycznia 2020 r. do lutego 2020 r. W toku realizacji umowy Zamawiający przekaże Wykonawcy informacje o miejscach, w których będzie realizowana usługa. Zastrzegamy możliwość przesunięcia harmonogramu i okresu realizacji usługi.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wiedza i doświadczenie

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Potencjał techniczny

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Dodatkowe warunki

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Warunki zmiany umowy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamówienia uzupełniające

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Wykluczenia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, wymaganych dokumentów i sposobu oceny ofert znajduje się w załącznikach.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

NS KONSULTING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Skromna 5

20-704 Lublin

lubelskie , Lublin

Numer telefonu

815365600

Fax

815365611

NIP

7123134173

Tytuł projektu

Aktywnym Być Czas II

Numer projektu

RPMA.09.01.00-14-9623/17-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Konsorcjum: Fundacja Akademia Rozwoju ul. Katedralna 5/20/3, 37-700 Przemyśl, Humaneo ul. Nowojowska 12, 33-300 Nowy Sącz, data wpłynięcia: 21.01.2020 r., cena: 2100,00 zł
Liczba wyświetleń: 88