Strona główna
Logo unii europejskiej

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227437

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą, czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte w sposób uniemożliwiający samoczynne zdekompletowanie oferty. Wszystkie zapisane strony winny być ponumerowane oraz zaparafowane i opatrzoną pieczęcią imienną (lub podpisane czytelnie) przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w czytelny sposób i parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę.
2. Ofertę należy umieścić w zapieczętowanej lub w inny trwały sposób zabezpieczonej nieprzeźroczystej kopercie oznaczonej napisem: „DZP.283.007.2020 – szkolenie zamówienia publiczne”, zawierającej następujące dokumenty składające się na ofertę:
1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.
1. Ofertę należy złożyć w Kancelarii Ogólnej UPH w Siedlcach, przy ul. Konarskiego 2 (pok. 20 – 21), 08-110 Siedlce, w terminie do 24 stycznia 2020 r. do godz. 10:00.
2. Otwarcie ofert nastąpi 24 stycznia 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, przy ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce (pok. 59).

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Michał Kowal

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: mazowieckie Powiat: Siedlce Miejscowość: Siedlce

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest podniesienie kompetencji zawodowych uczestników projektu poprzez zapewnienie im możliwości udziału w szkoleniu

Przedmiot zamówienia

Organizacja i przeprowadzenie szkolenia z zakresu „Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych” w ramach projektu „Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój”, zgodnie z załącznikiem nr 2 do ogłoszenia o zamówieniu

Kod CPV

80000000-4

Nazwa kodu CPV

Usługi edukacyjne i szkoleniowe

Dodatkowe przedmioty zamówienia

2) 80510000-2 Usługi szkolenia specjalistycznego;
3) 80530000-8 Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

do 15 lutego 2020 r, w ciągu dwóch dni uzgodnionych z wybranym Wykonawcą

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

1. Zamawiający określa następujący warunek udziału w postępowaniu, w zakresie dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:
 Zamawiający uzna, iż Wykonawca dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli szkolenie prowadzić będzie osoba spełniająca łącznie następujące warunki:
 posiadanie wykształcenia wyższego prawniczego lub administracyjnego;
 posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w pracy związanej z udzielaniem zamówień publicznych (np. zatrudnienie w jednostce zajmującej się udzielaniem zamówień publicznych, doradzanie w zakresie udzielania zamówień publicznych);
 posiadanie doświadczenia trenerskiego, polegającego na przeprowadzeniu w ciągu ostatnich 3 lat co najmniej 10 szkoleń z zakresu zamówień publicznych.
2. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dokumentów potwierdzających, iż osoba prowadząca szkolenie spełnia opisane w ust. 1 warunki.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający określa następujące okoliczności zmiany umowy ws. zamówienia publicznego, zawartej w wyniku niniejszego postępowania:
1) w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy wynika to z potrzeb uczestników projektu lub Za-mawiającego, dopuszcza się zmianę terminu świadczenia usług;
2) w przypadkach uzasadnionych, w szczególności gdy wynika to z sugestii zgłaszanych przez uczestników projektu lub przez Zamawiającego, dopuszcza się zmianę zagadnień, objętych zakresem szkoleń.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz Ofertowy, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia;
2) zaakceptowany projekt umowy, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego ogłoszenia.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

1. Ocena ofert zostanie dokonana w oparciu o następujące kryterium:
 kryterium cena brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia (znaczenie – 100%);
2. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferuje najniższą cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO - HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH

Adres

Stanisława Konarskiego 2

08-110 Siedlce

mazowieckie , Siedlce

Numer telefonu

0256431920

Fax

0256431917

NIP

8210014490

Tytuł projektu

Wsparcie uczelni szansą na jej rozwój.

Numer projektu

POWR.03.05.00-00-Z107/17-00
Liczba wyświetleń: 65