Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/B+R/2019 na zakup usług badawczo-rozwojowych w zakresie ortopedii

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227428

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w jeden z następujących sposobów: e-mailem na adres dotacje@medgal.com.pl, pocztą tradycyjną, kurierem bądź też dostarczyć osobiście na adres: 16-001 Księżyno, ul. Niewodnicka 26A.
2. W przypadku ofert, które będą dostarczane drogą pocztową, kurierem lub osobiście liczy się data wpływu oferty do biura Zamawiającego na adres: ul. Niewodnicka 26A, 16-001 Księżyno k/Białegostoku.
3. Czas pracy Zamawiającego: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00.
4. Termin składania ofert upływa w dniu 24.01.2020 r. o godz. 15.00.
5. Oferty złożone po terminie zostaną odrzucone.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

dotacje@medgal.com.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Urszula Borowska

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

85 6632 344

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są usługi badawczo-rozwojowe w zakresie ortopedii przy opracowaniu wyrobu w postaci implantu na miarę wykonywane przez 1 (jednego) specjalistę lekarza z zakresu ortopedii i traumatologii. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi badawcze

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podlaskie Powiat: białostocki Miejscowość: Księżyno

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia są usługi badawczo-rozwojowe w zakresie ortopedii przy opracowaniu wyrobu w postaci implantu na miarę wykonywane przez 1 (jednego) specjalistę lekarza z zakresu ortopedii i traumatologii.

Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia są usługi badawczo-rozwojowe w zakresie ortopedii przy opracowaniu wyrobu w postaci implantu na miarę wykonywane przez 1 (jednego) specjalistę lekarza z zakresu ortopedii i traumatologii. Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.
2. Z uwagi na objęcie przedmiotu zamówienia tajemnicą przedsiębiorstwa, udostępnienie przedmiotu zamówienia jest możliwe po wcześniejszym podpisaniu Umowy o poufności stanowiącej załącznik nr 6 do niniejszego zapytania ofertowego.
3. W celu uzyskania pełnego Opisu przedmiotu zamówienia należy przesłać prośbę na adres: dotacje@medgal.com.pl lub skontaktować się telefonicznie z Urszulą Borowską-Skarzyńską pod numerem telefonu: 85 6632 344.

Kod CPV

73210000-7

Nazwa kodu CPV

Usługi doradcze w zakresie badań

Harmonogram realizacji zamówienia

Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji zamówienia w terminie 18 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Posiada uprawnienia do wykonywania działalności oraz czynności określonej zapytaniem ofertowym.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Wiedza i doświadczenie

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
2. Oferent nie jest przedmiotem wszczętego postępowania upadłościowego, ani jego upadłość nie jest ogłoszona, nie jest poddane procesowi likwidacyjnemu, a jego sprawy nie są objęte zarządzeniem komisarycznym lub sądowym.
3. Oferent nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Dodatkowe warunki

O udzielenie zamówienia może ubiegać się Oferent spełniający następujące warunki:
1. Członkowie organów/wspólnicy upoważnieni do reprezentowania Oferenta nie zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych.
2. Nie jest podmiotem powiązanym z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo. Powiązania osobowe lub kapitałowe oznaczają wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu, co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
3. Przedstawi lekarza specjalistę, który będzie wykonywał zamówienie spełniającego łącznie następujące kryteria:
a. posiada tytuł lekarza specjalisty w zakresie ortopedii i traumatologii,
b. wykonał:
i. osobiście co najmniej 50 aloplastyk pierwotnych stawu biodrowego rocznie w co najmniej 1 roku w latach 2016 do 2018 r.
ii. osobiście lub nadzorował co najmniej 15 realoplastyk stawu rocznie w co najmniej 1 roku w latach 2016 do 2018 r.
iii. osobiście lub nadzorował co najmniej 400 wszczepień protez pierwotnych stawu biodrowego w okresie 5 lat przed dniem upływu składania ofert.

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 1 będzie weryfikowane na podstawie oświadczenia stanowiącego część Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego).

Spełnienie warunku udziału w postępowaniu wymienionego w punkcie 2 weryfikowane będzie na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań” (Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego).

Spełnienie warunków udziału w postępowaniu wymienionych w punkcie 3 będzie weryfikowane na podstawie „Oświadczenia o doświadczeniu” (Załącznik nr 4 do niniejszego zapytania ofertowego).

Warunki zmiany umowy

Umowa zawarta w wyniku postępowania wszczętego na skutek niniejszego zapytania ofertowego, może zostać zmieniona w drodze aneksu do umowy w następującym zakresie i przypadkach:
1. w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy.
2. w przypadku zmiany umowy o dofinansowanie projektu w zakresie mającym wpływ na realizację umowy lub przedmiotu umowy,
3. w przypadku zmiany harmonogramu realizacji umowy o dofinansowanie projektu, jeżeli zmiana ta została wprowadzona po udzieleniu zamówienia,
4. zmiany terminu wykonania zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie terminu wykonania przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
5. zmiany harmonogramu, sposobu i terminu płatności, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy siły wyższej lub okoliczności o charakterze organizacyjnym, prawnym, ekonomicznym, finansowym lub technicznym, których Zamawiający nie mógł przewidzieć a leżących po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie harmonogramu, sposobu i terminu płatności w celu należytej realizacji umowy lub Projektu;
6. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w przypadku wystąpienia w toku realizacji umowy okoliczności o charakterze technicznym lub badawczym wynikających z przeprowadzonych badań, których nie można było przewidzieć, a wynikłych w trakcie prowadzenia prac badawczych i uzasadniających wprowadzenie zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia w celu należytej realizacji umowy lub Projektu, z zastrzeżeniem, że zmiany nie mogą prowadzić do zmiany celu badań, zaoferowanej ceny oraz znacząco rozszerzać lub zmniejszać zakres świadczeń i zobowiązań wynikających z umowy;
7. niedotrzymanie pierwotnego terminu wykonania zamówienia z przyczyn innych niż wymienione w punktach 1-4, skutkować będzie naliczeniem kary umownej, co zostanie uregulowane w umowie z Wykonawcą.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1. Ofertę należy złożyć w jednym egzemplarzu. Oferta powinna zawierać:
a. Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1),
b. Formularz ofertowo-cenowy (Załącznik nr 2),
c. Oświadczenie o braku powiązań (Załącznik nr 3),
d. Oświadczenie o doświadczeniu (Załącznik nr 4)
e. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych lekarza specjalisty (Załącznik nr 5 )
f. Curriculum Vitae lekarza specjalisty, który będzie wykonywał usługę,
g. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli oferta została podpisana przez osobę lub osoby inne niż uprawnione do reprezentacji Oferenta.
2. Złożona oferta powinna:
a. zostać opieczętowana i podpisana przez osobę uprawnioną do reprezentacji oferenta,
b. zostać przygotowana w sposób czytelny, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia,
c. zostać opatrzona datą sporządzenia oferty,
d. zawierać dane oferenta takie jak: nazwa, adres, numer NIP, imię i nazwisko osoby do kontaktu wraz z danymi kontaktowymi.
3. Oferta składa za pomocą poczty elektronicznej powinna zostać podpisana własnoręcznie przez Wykonawcę (lub osobę upoważnioną), a następnie zeskanowana i dołączona do wiadomości.
4. Oferent poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Złożona oferta wraz z załącznikami będzie jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca składając ofertę zastrzegł oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przypadku gdy Wykonawca nie wykaże, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 419), Zamawiający uzna zastrzeżenie tajemnicy za bezskuteczne, o czym poinformuje Wykonawcę. Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny być zgrupowane i stanowić oddzielną część oferty, opisaną w następujący sposób: „tajemnica przedsiębiorstwa – tylko do wglądu przez Zamawiającego”.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria wyboru:
Cena netto: Znaczenie - 100%; Maksymalna liczba punktów - 100

Sposób obliczania kryterium w oparciu, o które zostanie wyłoniona najkorzystniejsza oferta:

Cena netto [C] – waga kryterium: 100%
Cena netto oznacza cenę bez podatku od towarów i usług (VAT), a w przypadku, gdy usługa będzie wykonywana przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej cena netto jest równoważna wynagrodzeniu brutto (zawierającego wszystkie obciążenia publiczne).

Ocena zostanie wyrażona liczbą punktów, która zostanie obliczona według następującego wzoru:

Cn
C= ---------- x 100
Cb
gdzie:
C –oznacza liczbę punktów zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku jaką otrzyma rozpatrywana oferta w ramach kryterium
Cn –oznacza najniższą cenę netto w PLN spośród ocenianych ofert
Cb –oznacza cenę netto w PLN oferty ocenianej

Oferta, która otrzyma największą liczbę punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Wykluczenia

amawiający odrzuci ofertę:
1. Nie spełniającą warunków i kryteriów wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia – weryfikacja nastąpi na podstawie Formularza ofertowo-cenowego (załącznik nr 2) lub oświadczenia o doświadczeniu (załącznik nr 4) lub Opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1).
2. Nie spełniającą wymagań, o których mowa w punkcie nr VII niniejszego Zapytania.
3. Przedstawiającą okres realizacji zamówienia dłuży niż 18 miesięcy od daty zawarcia umowy – weryfikacja na podstawie Formularza ofertowo-cenowego (Załącznik nr 2).
4. Wykonawcy powiązanego osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru Wykonawcy, a Oferentem, polegające w szczególności na:
a. uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
c. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika.
d. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
Spełnienie powyższych warunków weryfikowane będzie na podstawie „Oświadczenia o braku powiązań”, którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do niniejszego zapytania ofertowego.
5. Podpisaną przez osobę lub osoby, które nie są upoważnione do reprezentowania Oferenta, zgodnie z formą reprezentacji określoną w rejestrze sądowym lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Oferenta albo przez osobę, która nie jest umocowana przez osobę lub osoby uprawnione, przy czym pełnomocnictwo musi być załączone do oferty, z zastrzeżeniem postanowień ustępu 6 niżej.
6. Jeżeli na etapie składania ofert Wykonawca nie przedstawił wymaganych oświadczeń lub dokumentów albo przedstawione oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, wadliwe, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający może wezwać Wykonawcę do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia bądź do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że, mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MEDGAL SP. Z O.O.

Adres

Niewodnicka 26A

16-001 Księżyno

podlaskie , białostocki

Numer telefonu

856632344

Fax

856632622

NIP

5423227877

Tytuł projektu

Prace badawczo-rozwojowe nad nowymi produktami wraz z wdrożeniem na rynek

Numer projektu

RPPD.01.02.01-20-0125/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Specjalistyczny Gabinet Ortopedyczny dr n. med. Andrzej Atras
ul. Jana Sawy 6 lok. 6
20-632 Lublin
Cena netto: 65 000,00 zł.
Liczba wyświetleń: 77