Strona główna
Logo unii europejskiej

ZAPYTANIE OFERTOWE na dostawę środka trwałego: Prasa mimośrodowa w związku realizacją projektu pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18.

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227416

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferta wraz z załącznikami dla których Zamawiający określił wzór w zapytaniu ofertowym, powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty załączone do oferty, w tym opis techniczny mogą być złożone w języku polskim lub języku angielskim. W razie wątpliwości co do treści dokumentów załączonych w języku angielskim Zamawiający może zażądać dostarczenia przez Oferenta tłumaczenia na język polski.
Oferent składa tylko jedną ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO.
Dopuszcza się złożenie oferty w walucie PLN lub w EUR. Celem umożliwienia porównania ofert Oferta złożona w walucie w EUR zostanie przeliczona na PLN według kursu złotego w stosunku do euro, określonego w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.
Oferty należy dostarczyć do:
GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Andrzeja Struga 80A
70-784 Szczecin
do dnia 24.01.2020 r. do godz. 1200.
Oferty musi być złożona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, osobiście, za pośrednictwem poczty lub przesyłką kurierską.

Zaleca się, aby wykonawca zamieścił ofertę w kopercie oznaczonej w następujący sposób:
GP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Andrzeja Struga 80A
70-784 Szczecin
„Oferta na dostawę Prasy mimośrodowej”

Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej nadania przesyłką pocztową lub kurierską. Oferta złożona po terminie zostanie odrzucona.Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zbigniewzur@gpszczecin.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Zbigniew Żur. Email: zbigniewzur@gpszczecin.pl. Jest to adres email wyłącznie do kontaktu, Zamawiający nie przewiduje składania ofert drogą mailową.

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

+ 48 509 977 001

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa środka trwałego: Prasa mimośrodowa, w związku realizacją projektu pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: zachodniopomorskie Powiat: Szczecin Miejscowość: Szczecin

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem zamówienia jest dostawa środka trwałego: Prasa mimośrodowa w związku i na rzecz realizacji projektu pn. „Wdrożenie produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 1 Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji, Typ projektu: Innowacyjne inwestycje przedsiębiorstw, Numer konkursu: RPZP.01.05.00-IZ.00-32-005/18.

Przedmiot zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia.

Prasa mimośrodowa jednostojakowa o nacisku 250 kN
• Korpus odlewany,
• Zespół sprzęgłowo-hamulcowy uruchamiany pneumatycznie, pracujący w oleju,
• Bezpieczne sterowanie dwuręczne,
• Pedał sterujący,
• Napęd bezpośredni z koła zamachowego,
• Koło zamachowe z tyłu maszyny w zabudowie korpusu,
• Suwak prowadzony na bezluzowych prowadnicach tocznych,
• Automatyczny centralny układ smarowania,
• Bezpiecznik mechaniczny,
• Wibratory talerzowe,
• Zespół sprzęgłowo-hamulcowy, uruchamiany pneumatycznie, pracujący w oleju,
• Półautomatyczna zmiana skoku,
• Prowadnice toczne rolkowe,
• Powierzchnia stołu min. 660x450 mm,
• Powierzchnia suwaka 430x320 mm,
• Skok przestawny 8-90 mm,
• Ilość skoków na minutę 120,
• Przestawienie suwaka 75 mm,
• Otwór przelotowy w stole 200 mm,
• Max. wys. wbudowania 350 mm,
• Masa własna min.2800 kg,
• Kolorystyka: prasa RAL 3020, suwak RAL 1007

Wymagania dodatkowe:

• Oferta ma obejmować zawarte w cenie koszty: dostawy, montażu, rozruchu technologicznego oraz szkolenia personelu obsługującego i nadzorującego pracę urządzenia.
• Wymagana przynajmniej 24 miesięczna gwarancja,
• Oczekiwany czas reakcji serwisu: do 24 godzin,
• Dokumentacja 1 egz. na papierze, 1 egz. na CD-Rom w języku polskim i niemieckim,
• Certyfikat CE,
• Dostawa wg Dyrektywy maszynowej WE 2006/42 WE w brzmieniu z dnia zawarcia umowy,

Kod CPV

42636000-3

Nazwa kodu CPV

Prasy

Dodatkowe przedmioty zamówienia

Nie dotyczy.

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamawiający wymaga dostawy przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż 18 tygodni (słownie: osiemnaście) tygodni od dnia podpisania Umowy na dostawę przedmiotu zamówienia.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Nie dotyczy.

Wiedza i doświadczenie

Nie dotyczy.

Potencjał techniczny

Nie dotyczy.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Nie dotyczy.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Nie dotyczy.

Dodatkowe warunki

Dodatkowe warunki
a. Zamawiający dopuszcza możliwość zadawania pytań, w trakcie postępowania w formie pisemnej na adres mailowy: zbigniewzur@gpszczecin.pl. Osoba do kontaktu: Zbigniew Żur. Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: + 48 509 977 001.
b. Złożenie oferty przez Oferenta, nie stanowi złożenia zamówienia przez Zamawiającego.
c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od zamówienia i unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
d. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odrzucenia oferty oferenta, jeżeli zaproponowana cena jest rażąco niska a w szczególności jeżeli jest niższa o 30 % od średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert, w przypadku, gdy wezwie oferenta do udzielenia stosowanych wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny, a ten nie udzieli takich wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz ze złożonymi dowodami potwierdzą, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
e. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

Termin związania ofertą upływa po 60 dniach licząc od terminu składania ofert.

Warunki zmiany umowy

Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest w przypadkach:

a) zmiany albo wprowadzenia nowych przepisów lub norm, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego,
b) w przypadku, gdy wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, konieczne będzie przedłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy w szczególności:
– gdy ze względów organizacyjnych zaistniałych u Zamawiającego nie było możliwe przystąpienie do wykonania zamówienia lub jego części w terminie przewidzianym przez Zamawiającego.
Zmiana istotnych postanowień zawartej umowy dopuszczalna jest również w przypadku wystąpienia siły wyższej.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1)Wypełniony Formularz Oferty.
W/w dokument należy złożyć w oryginale, według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do ZO.
2)Oświadczenie o braku powiązań.
W/w dokument należy złożyć w oryginale, według wzoru, stanowiącego Załącznik nr 2 do ZO.
3) Opis parametrów technicznych oraz funkcjonalnych przedmiotu zamówienia.
Brak jakiegokolwiek z wyżej wymienionych elementów może skutkować odrzuceniem oferty.
Oferta wraz z załącznikami dla których Zamawiający określił wzór w zapytaniu ofertowym, powinna być sporządzona w języku polskim. Dokumenty załączone do oferty, w tym opis techniczny mogą być złożone w języku polskim lub języku angielskim. W razie wątpliwości co do treści dokumentów załączonych w języku angielskim Zamawiający może zażądać dostarczenia przez Oferenta tłumaczenia na język polski.
Oferent składa tylko jedną ofertę na Formularzu Oferty, stanowiącym Załącznik nr 1 do ZO.

Dopuszcza się złożenie oferty w walucie PLN lub w EUR. Celem umożliwienia porównania ofert Oferta złożona w walucie w EUR zostanie przeliczona na PLN według kursu złotego w stosunku do euro, określonego w ROZPORZĄDZENIU PREZESA RADY MINISTRÓW w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych. Średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych wynosi 4,2693, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych.

Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem
i złożeniem oferty.

Zamówienia uzupełniające

Nie dotyczy.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Kryteria oceny oferty oraz informacja o wagach punktowych lub procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty.

Kryterium 1: Cena – waga kryterium: 94 %
Kryterium 2: Czas reakcji w przypadku awarii – waga kryterium: 6%

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty.


Algorytm obliczenia liczby punktów dla Kryterium Cena przedstawia się następująco:


cena najniższa
Liczba punktów dla Kryterium 1 = -------------------------- x 94 pkt.
cena oferty ocenianej


Algorytm obliczenia liczby punktów dla Kryterium 2 przedstawia się następująco:

Liczba punktów dla Kryterium 2


liczba godzin z oferty z najkrótszą reakcją serwisu
= -------------------------------------------------------------------------------------- x 6 pkt.
czas reakcji serwisu oferty rozpatrywanej w godz.


Wybrany zostanie Oferent, który uzyska najwyższą łączną dla obu kryteriów liczbę punktów, spełniając jednocześnie warunki określone w niniejszym zapytaniu ofertowym.

W przypadku, gdy więcej niż jeden Wykonawca składający ofertę otrzyma taką samą najwyższą ilość punktów, zostaną oni wezwani przez Zamawiającego do złożenia oferty dodatkowej (po uprzednich negocjacjach), co pozwoli na zachowanie zasady równego traktowania Wykonawców i uczciwej konkurencji, a ponadto pozwoli na racjonalne i oszczędne gospodarowanie środkami.

Wykluczenia

1) W celu uniknięcia konfliktu interesów o udzielenie zamówienia nie mogą ubiegać się wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z zamawiającym lub z osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z procedurą wyboru wykonawcy.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
lub pozostawanie w innym związku niż wskazane w pkt. a)-d) powyżej jeżeli naruszają zasady konkurencyjności, w tym zasady wydatkowania środków publicznych.

2) Wykonawca ma obowiązek dołączyć do oferty oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do ZO.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

„GP” SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres

Andrzeja Struga 80A

70-784 Szczecin

zachodniopomorskie , Szczecin

Numer telefonu

91 452 60 33

Fax

91 432 09 50

NIP

8512869604

Tytuł projektu

„Wdrożenie produkcji innowacyjnej Tymczasowej Bariery Ochronnej T1/W1 jako systemu Techniki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”

Numer projektu

RPZP.01.05.00-32-W048/19-00

Inne źródła finansowania

Nie dotyczy.

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Helmerding hiw Maschinen GmbH
Sundern 93, 32549 Bad Oeynhausen, Niemcy
Data wpłynięcia oferty: 22.01.2020
Cena netto EUR: 31 900,00
Cena netto PLN: 136 190,67
Liczba wyświetleń: 80