Strona główna
Logo unii europejskiej

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-prasowej poprzez opracowanie i wydruk broszury informacyjnej ora jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227415

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Oferty należy składać na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego wyłącznie w jednej w niżej wymienionych form:

Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o.
a) osobiście pod adresem biura Zamawiającego: ul. M. Skłodowskiej-Curie 79, 87-100 Toruń
b) listownie na adres biura Zamawiającego: ul. M. Skłodowskiej-Curie 79, 87-100 Toruń
c) elektronicznie na adres e-mail: m.tkacz@kpim.pl lub sekretariat@kpim.pl z tym zastrzeżeniem, że liczy się data wpływu do Zamawiającego przed terminem określonym w pkt. 2.

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

m.tkacz@kpim.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Małgorzata Tkacz

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

797304190

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kampanii edukacyjno-prasowej poprzez opracowanie i wydruk broszury informacyjnej oraz jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego - w zakresie szczegółowo określonym w załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi drukarskie

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: kujawsko-pomorskie Powiat: Toruń Miejscowość: Toruń

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Głównym motywem broszury ma być promowanie nowego budynku H (510) przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jako modelowej realizacji inwestycji wspieranej przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Broszura ma również stanowić informację dla mieszkańców regionu o funkcjach tego budynku i świadczonych w nim usługach medycznych. Celem wydania książeczki jest ukazanie budynku H (510) jako nowego serca szpitala oraz jego możliwości w zakresie diagnostyki i lecznictwa.

Przedmiot zamówienia

1. Wykonawca opracuje i wydrukuje broszurę/książeczkę informacyjną oraz zapewni jej kolportaż w ramach insertu do prasy ukazującej się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.
2. Broszura informacyjno-edukacyjna powinna zostać wykonana w formie książeczki 30 stron, papier kredowy, w nakładzie 132 350 egz.
3. Głównym motywem broszury ma być promowanie nowego budynku H (510) przy Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym jako modelowej realizacji inwestycji wspieranej przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Broszura ma również stanowić informację dla mieszkańców regionu o funkcjach tego budynku i świadczonych w nim usługach medycznych. Celem wydania książeczki jest ukazanie budynku H (510) jako nowego serca szpitala oraz jego możliwości w zakresie diagnostyki i lecznictwa. Broszura powinna też informować o komunikacji na terenie nowego szpitala i w sposób zrozumiały odpowiadać na pytania: jak poruszać się po nowym budynku? Jakie są ciągi komunikacyjne? Gdzie znajdą się konkretne oddziały, SOR, blok operacyjny? Jak dotrzeć z budynku głównego do pozostałych budynków kompleksu? Do opisu i prezentacji winna zostać wykorzystana identyfikacja wizualna Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. W broszurze powinny się znaleźć również informacje na temat nowoczesnych rozwiązań ekologicznych i technicznych zastosowanych w wyposażeniu i konstrukcji tego budynku. Atutem broszury będzie bogata oprawa fotograficzna.
4. Insert – w liczbie 132 000 egzemplarzy w gazetach regionalnych, ukazujących się regularnie w postaci drukowanej, co najmniej 5 razy w tygodniu, w tym co najmniej od poniedziałku do piątku, niebędących tabloidami i ukazujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego; 350 egzemplarzy do przekazania Zamawiającemu.
Objętość: minimum 30 stron.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do ingerencji w teść merytoryczną i graficzną wszystkich przygotowanych przez wykonawcę materiałów i usług oraz może wymagać od wykonawcy dokonania stosownych zmian w tym zakresie. Wszystkie przygotowane przez wykonawcę materiały wymagają akceptacji Zamawiającego przed ostatecznym ich wykorzystaniem w ramach realizacji kampanii.
6. Wykonawca zapewni dokumentację fotograficzną dla każdego działania realizowanego w ramach zamówienia (jeśli dotyczy). Zdjęcia należy przechowywać w wersji cyfrowej.
7. Wszystkie przekazy dotyczące przedsięwzięcia współfinansowanego z europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego muszą uwzględniać odpowiednie wymagania z zakresu informacji i promocji (w tym wizualizacji) unijnego źródła finansowania, w szczególności muszą być zgodne z następującymi dokumentami:
• „Strategia komunikacji” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020;
• Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020;
• Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji.
8. Wykonawca przenosi, a Zamawiający w całości nabywa autorskie prawa majątkowe lub prawa pokrewne do wszelkich przedmiotów tych praw oraz do wielokrotnego wykorzystania w nieograniczonym czasie i formie, wszystkich opracowanych przez wykonawcę w trakcie realizacji kampanii materiałów, na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz do prezentacji w Internecie.

Kod CPV

22150000-6

Nazwa kodu CPV

Broszury

Harmonogram realizacji zamówienia

Zakończenie realizacji 15 maja 2020 r.

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

1. Posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów.
2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej
3. Zdolności technicznej lub zawodowej

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1) Formularz ofertowy,
2) Odpis z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o działalności Gospodarczej,
3) Pełnomocnictwo.

W przypadku, gdy oferta nie będzie zawierała wszystkich wymaganych w niniejszym ogłoszeniu dokumentów lub Wykonawca nie będzie spełniał warunków opisanych w niniejszym punkcie Zamawiający nie będzie dokonywał oceny takiej oferty.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Wszystkie oferty, z zastrzeżeniem warunków określonych w punkcie 9, będą oceniane na podstawie następujących kryteriów:
L.p. Kryterium Znaczenie procentowe kryterium Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium
1. Cena (C) 60% 60 punktów
2. Koncepcja (K) 40% 40 punktów
razem 100% 100 punktów

Ocena ofert zostanie dokonana przy zastosowaniu wzoru:
P= C + K
gdzie:
P – łączna liczba punktów jakie uzyskała oferta
C – liczba punktów w kryterium „Cena”
K – liczba punktów w kryterium „Koncepcja”

1. Punkty za kryterium „Cena” (C) – maksymalna waga 60% (60 pkt), zostaną wyliczone według wzoru:
Cn/Cb x 100 x 60% (waga kryterium) = C (ilość punktów dla kryterium)

C – ilość punktów dla kryterium
Cn – cena oferty najtańszej
Cb – cena oferty badanej


2. Punkty za kryterium „Koncepcja” (K) – waga 40% (40 pkt) zostaną wyliczone według wzoru:

K = Ks + Kk

Punkty w ramach kryterium będą przyznawane na podstawie oceny poszczególnych elementów:

1) Wstępna koncepcja strategiczna (Ks) – w sumie maksymalnie 10 punktów, przy czym punkty zostaną przyznane w następujący sposób:

a) 0-5 pkt – jednolitość przekazu i spójność poszczególnych elementów:
0 pkt - Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek spójności w stopniu dostatecznym, tj. tylko niektóre elementy w koncepcji budują logiczny oraz jasny przekaz promocyjny;
2 pkt – Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek spójności w stopniu dobrym, tj. większość elementów w koncepcji buduje logiczny oraz jasny przekaz promocyjny, ale wymaga doprecyzowania pewnych elementów;
5 pkt – Wykonawca zaproponował koncepcję, w której elementy spełniają warunek spójności w stopniu bardzo dobrym, tj. wszystkie elementy w koncepcji budują logiczny oraz jasny przekaz promocyjny.

b) 0-5 pkt – Czy przedstawione narzędzia uwzględniają dotarcie do wskazanych grup docelowych?
5 pkt – Tak
0 pkt – Nie

2) Wstępna koncepcja kreatywna (Kk) – w sumie maksymalnie 30 punktów, przy czym punkty zostaną przyznane w następujący sposób:


a) 0 – 20 pkt: dostosowanie szaty graficznej do przedsięwzięcia


TAK
(liczba uzyskanych punktów) NIE
(liczba uzyskanych punktów)
Szata graficzna w oryginalny sposób przedstawia historię budowy i funkcje Budynku H – serca szpitala na Bielanach. 6 0
Szata graficzna jest estetyczna, budzi pozytywne skojarzenia. 7 0
Poszczególne elementy szaty graficznej są ze sobą spójne
7 0


b) 0 – 10 pkt: język komunikacji przedsięwzięcia


TAK
(liczba uzyskanych punktów) NIE
(liczba uzyskanych punktów)
Język komunikacji przedsięwzięcia jest poprawny i zrozumiały. 5 0
Język komunikacji jest odpowiednio dostosowany do grupy docelowej. 5 0

Sumy w ramach poszczególnych kryteriów zostaną zsumowane.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY IM.L.RYDYGIERA W TORUNIU

Adres

87-100 Toruń

kujawsko-pomorskie , Toruń

Numer telefonu

56 679 35 00

NIP

9561949580

Tytuł projektu

Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Rydygiera w Toruniu

Numer projektu

RPKP.06.01.01-04-0054/17-01

Inne źródła finansowania

Niniejszy projekt RPKP.06.01.01-04-0054/17-01 nie zawiera opcji rozliczania projektu "Przebudowa i rozbudowa Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu" w formule partnerskiej, a w konsekwencji Beneficjent (Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu) jako Lider - Partner wiodący zamieszcza w Bazie Konkurencyjności wszelkie ogłoszenia w imieniu poszczególnych Partnerów Projektu. Niniejsze ogłoszenie dotyczy zamówienia udzielanego przez partnera projektu - Kujawsko-Pomorskie Inwestycje Medyczne Sp. z o.o. zgodnie z opisem zawartym w ogłoszeniu i załączonym "zapytaniu ofertowym".
Liczba wyświetleń: 116