Strona główna
Logo unii europejskiej

Zapytanie ofertowe nr 01/2020 na dostawę oprogramowania CAD/CAM z postprocesorami

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227401

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

Sposób przygotowania oferty:
a. Ofertę należy przygotować w języku polskim na Formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Formularz ofertowy i załączniki do oferty muszą być wypełnione komputerowo lub pismem drukowanym i podpisane przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji Oferenta.
b. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
c. Minimalny termin ważności ofert wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
Termin i miejsce złożenia oferty:
Oferty należy składać w formie papierowej do dnia 24.01.2020 do godz. 15:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty/kuriera w siedzibie firmy: Mikrotec Sp. z o.o., ul. Witosa 3, 36-200 Brzozów w zamkniętej kopercie z napisem „Oferta – Dostawa programu CAD/CAM”
O spełnieniu powyższego kryterium decyduje data i godzina wpływu kompletnej oferty do siedziby Zamawiającego.
Oferty złożone po terminie wskazanym w zapytaniu ofertowym nie będą rozpatrywane.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 27.01.2020 o godz. 12:00 w siedzibie Zamawiającego.

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Andrzej Łach

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

515 086 535

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego oprogramowania CAD/CAM kompatybilnego z obecnym oprogramowaniem Siemens NX lub w pełni równoważnego na dwa stanowiska do wspomagania projektowania i wytwarzania z modułem frezarskim oraz tokarskim wraz z instalacja, konfiguracja i wdrożeniem oraz integracją oprogramowania (utworzeniem postprocesorów) na 5 osiowym centrum frezarskim i centrum tokarsko-frezarskim. Szczegółowy opis w załączonym zapytaniu ofertowym nr 01/2020.

Kategoria ogłoszenia

Dostawy

Podkategoria ogłoszenia

Dostawy inne

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: podkarpackie Powiat: brzozowski Miejscowość: Brzozów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Celem niniejszego postępowania ofertowego jest zakup i wdrożenie pakietu oprogramowania CAD/CAM umożliwiającego wdrożenie wyników badań B+R na automatycznych liniach produkcyjnych.

Przedmiot zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
1. Dostawa obejmuje zakup pakietu oprogramowania CAD/CAM:
1.1. 1 stanowisko CAD/CAM moduł tokarski
1.2. 1 stanowisko CAD/CAM moduł frezarski
1.3. Postprocesor do centrum frezarskiego 5 osiowego z automatyczną wymianą palet
1.4. Postprocesor do centrum tokarsko - frezarskiego z podajnikiem prefabrykatów w postaci pręta
2. Wymagania ogólne:
2.1. Komercyjna licencja sieciowa, pływająca na pakiet zintegrowanego oprogramowania do komputerowego wspomagania wytwarzania (CAD/CAM)
2.2. Licencja dożywotnia
2.3. Możliwość czasowego wypożyczania licencji na komputer zewnętrzny poza siecią
2.4. Polska wersja językowa programu
2.5. Dokumentacja w języku polskim
2.6. Obsługiwany system operacyjny Windows
2.7. Minimum roczna bezpłatna opieka techniczna (12 m-cy od wdrożenia oprogramowania potwierdzonego protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego) obejmująca minimum:
2.7.1. aktualizacje oprogramowania do najnowszej wersji
2.7.2. dostęp do wsparcia technicznego on-line, telefonicznie i mailowo
2.7.3. dostęp do forum dyskusyjnego
2.8. Kompatybilność z systemem CAD/CAM stosowanym w Mikrotec Sp. z o.o.

3. Wymagania do pakietu CAD/CAM
3.1. Programowanie frezarek 5-osiowych
3.2. Programowanie tokarek wielozadaniowych
3.3. Operacje frezowania 3-5 osiowego
3.4. ·Obróbka zgrubna 5-osiowa
3.5. ·Operacje toczenia zgrubnego i wykańczającego
3.6. ·Obsługa frezowania z osią C, Y, B na tokarkach
3.7. ·Obsługa przechwytu
3.8. Synchronizacja pracy dwóch głowic narzędziowych
3.9. Moduł do tworzenia postprocesorów.
3.10. Symulacja pracy maszyny na bazie kodu NC
3.11. Wykrywanie kolizji podczas symulacji
3.12. Środowisko złożeń
3.13. Zmiana położenia bazy (punktu względem którego generuje się kod NC) bez konieczności przeliczania ścieżki.
3.14. ·Zmiana wartości posuwu bez konieczności przeliczania ścieżki – dynamiczna aktualizacja czasu obróbki.
3.15. Optymalizacja posuwu w zależności od przekroju warstwy skrawanej w operacjach frezowania 3-5 osiowych
3.16. Automatyczne odchylenie oprawki w przypadku kolizji w operacjach 3-5 osiowych
3.17. Kopiowanie operacji obróbki między plikami (metoda kopiuj/wklej).
3.18. Parametryczne oprawki dla noży tokarskich i frezów
3.19. Toczenie z płynną osią B
3.20. Obsługa narzędzi składanych (multi-tool) przy toczeniu
3.21. Możliwość wskazywania do obróbki tylko wybranych powierzchni z modeli bryłowych/ powierzchniowych z automatycznym omijaniem pozostałych elementów modelu
3.22. Modelowanie krzywych Spline co najmniej 5-tego stopnia.
3.23. Translatory dwukierunkowe: STEP, IGES, PARASOLID, DWG/DXF, STL.
3.24. Translatory bezpośrednie do SolidWorks, Solid Edge i NX.
3.25. Edycja bezpośrednia importowanych brył dotycząca w szczególności: zmiana promieni zaokrąglenia, średnic otworów, usuwanie otworów i promieni, zmiana pochylenia ścianek i głębokości kieszeni
3.26. Wymiarowanie w 3D zaimportowanych brył i edycja kształtu brył za pomocą tych wymiarów
4. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oprogramowania równoważnego do Siemens NX kompatybilnego z oprogramowaniem CAD/CAM obecnie używanym w Mikrotec sp. z o.o. W przypadku dostawy oprogramowania równoważnego producent i dostawca oferowanego oprogramowania zapewni możliwość pełnej integracji z użytkowanym w firmie zamawiającego oprogramowaniem Siemens NX.
5. W przypadku zaoferowania oprogramowania równoważnego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wezwania Oferenta do wykazania/zaprezentowania równorzędności technologicznej oferowanego oprogramowania w szczególności modyfikacji i wymiany plików z oprogramowaniem, na którym pracuje Zamawiający, jak również bezpośredniej integracji z tym oprogramowaniem.

Kod CPV

48320000-7

Nazwa kodu CPV

Pakiety oprogramowania do rysowania i odwzorowywania

Harmonogram realizacji zamówienia

Dostawa i wdrożenie oprogramowania I kwartał 2020 (etap 1) oraz integracja z maszynami (postprocesory) po uruchomieniu zakupionych maszyn:
- wdrożenie postprocesora do centrum frezarskiego 5 osiowego - IV kwartał 2020 (etap 2)
- wdrożenia postprocesora do centrum tokarsko-frezarskiego - II kwartał 2021 (etap 3).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

W postępowaniu może wziąć udział każdy Wykonawca, który posiada uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeśli obowiązujące przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia (Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3) oraz aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty potwierdzające ten stan, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

Wiedza i doświadczenie

Zamawiający wymaga aby dostawca posiadał wiedzę i doświadczenie w zakresie wdrażania oprogramowania CAD/CAM.
Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia (Załącznik nr 3).

Potencjał techniczny

Zamawiający wymaga aby dostawca miał potencjał techniczny i kadrowy w zakresie dostawy i instalacji oprogramowanie niezbędny do prawidłowej realizacji zamówienia.
Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający wymaga aby dostawca znajdował się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej terminowe i właściwe wykonanie zamówienia.
Ocena spełnienia warunku na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczenia Oferenta (Załącznik nr 3).

Dodatkowe warunki

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
• zmiany całości lub części zapytania ofertowego, zmiana będzie upubliczniona,
• unieważnienia postępowania w przypadku nieotrzymania dofinansowania lub jeżeli podmioty biorące udział w postępowaniu wpłynęły na jego wynik w sposób sprzeczny z prawem lub wytycznymi,
• unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny,
• nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny,
• pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zapytania.
W przypadku zaistnienia powyższych okoliczności Oferentom nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Warunki zmiany umowy

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany warunków umowy zawartej z podmiotem wybranym w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Zmiana umowy może nastąpić w przypadku wystąpienia następujących okoliczności:
1. zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na wysokość wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy
2. zaistnienie niemożliwych do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczności prawnych, ekonomicznych, technicznych lub wystąpienia siły wyższej, za którą żadna ze stron umowy nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy zgodnie z zamówieniem,
3. zmian terminu realizacji zamówienia z przypadku opóźnień w realizacji projektu;
4. wystąpienie oczywistych omyłek pisarskich lub rachunkowych w treści umowy
5. aktualizacji danych Wykonawcy i Zamawiającego poprzez: zmianę firmy, zmianę adresu i/lub siedziby, zmianę formy prawnej itp

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1/ Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej lub inne dokumenty potwierdzające ten stan, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
2/ Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 2.
3/ Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Załącznik nr 3.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych lub jest niezgodna z zapytaniem.
Ocenie będą podlegać wyłącznie oferty niepodlegające wykluczeniu.

Opis kryteriów, którymi firma będzie się kierowała przy wyborze oferty oraz znaczenie tych kryteriów:

1/ Cena netto (K1), punktacja 0 - 90 pkt,
Sposób oceny: K1 = Cmin/C x 90
Gdzie:
Cmin – najniższa cena netto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów
C – cena netto oferty badanej
W przypadku ceny podanej w walucie innej niż PLN w celu porównania ofert będzie ona przeliczona po kursie z ostatniego dnia terminu składania ofert wg średniego kursu NBP.

2/ Okres bezpłatnej opieki technicznej (K2), punktacja 0-10 pkt
Sposób oceny K2:
0 pkt – 1 rok
5 pkt - 2 lata
10 pkt - 3 lata i więcej
Okres wyrażony powinien być w latach tak aby był on weryfikowalny i możliwy do porównania z innymi ofertami.

Oferta wygrywająca to taka, która uzyska największą całkowitą liczbę punktów wynikającą z poniższego wzoru:

Całkowita liczba punktów = K1(Liczba punktów za kryterium 1) + K2(Liczba punktów za kryterium 2).

Maksymalna całkowita liczba punktów możliwych do uzyskania: 100

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom zawartym w zapytaniu ofertowym i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza uzyskując najwyższą liczbę punktów.

Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone dwie lub więcej ofert, które uzyskały tą samą liczbę punktów, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.
Zamawiający poinformuje Wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty.
Zamawiający jest uprawniony do wyboru kolejnej najkorzystniejszej oferty w przypadku, gdyby Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą odmówił podpisania umowy lub gdyby podpisanie umowy z takim Wykonawcą stało się niemożliwe z innych przyczyn.

Wykluczenia

W postępowaniu ofertowym nie mogą brać udziału podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
W sytuacji wystąpienia powiązania Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania.
Dokonanie oceny braku przeciwwskazań do udziału w postępowaniu, następowało będzie na podstawie Oświadczenia o braku powiązań osobowych i kapitałowych, stanowiące załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

MIKROTEC SP. Z O.O.

Adres

Wincentego Witosa 3

36-200 Brzozów

podkarpackie , brzozowski

Numer telefonu

(13)3000049

NIP

6861569762

Tytuł projektu

Wdrożenie technologii wieloosiowego frezowania wyrobów o złożonych kształtach z użyciem innowacyjnych narzędzi i oprzyrządowania

Numer projektu

RPPK.01.04.01-18-0073/19-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

CAMdivision Sp. z o.o.
55-330 Miękinia, Błonie ul. Sosnowa 10
data wpływu 23.01.2020 godz. 13:23
cena netto 180.000,00 zł
Liczba wyświetleń: 124