Strona główna
Logo unii europejskiej

Ogłoszenie o zamówieniu na postępowanie prowadzone na podstawie art. 138o Ustawy Prawo Zamówień Publicznych na usługi społeczne, których wartość jest mniejsza niż kwoty określone w art. 138g ust. 1 – Kurs zawodowy dla kierunku budowlanego i informatycznego - inżynier projektowania komputerowego 2D, 3D w ramach projektu pn. „Mój zawód - moja pasja” RPWM.02.04.01-28-0041/18 realizowanego przez Zespół Szkół Budowlanych w Braniewie, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia Mazury na lata 2014-2020 Poddziałanie 2.4.1. „Rozwój kształcenia i szkolenia zawodowego – projekty konkursowe”

Data publikacji: 16.01.2020

Informacje o ogłoszeniu

Termin składania ofert

do dnia 24-01-2020

Numer ogłoszenia

1227395

Status ogłoszenia

Zakończone

Miejsce i sposób składania ofert

D. Miejsce, termin i sposób złożenia oferty:
• Osobiście w Zespole Szkół Budowlanych, ul. Wiejska 2, 14-500 Braniewo - Sekretariat, pokój nr 123 (czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 -15:00)
• Listownie/kurierem/pocztą – liczy się data wpływu do siedziby Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie,
• Elektronicznie: e-mail: zsbrobert@zsb.iq.pl – liczy się data wpływu
• Ofertę należy złożyć/przesłać do godz. 10:00 do dnia 24.01.2020 r.
• Ofertę należy złożyć z dopiskiem:
„Inżynier projektowania komputerowego 2D, 3D” w ramach projektu pn. „Mój zawód - moja pasja”
E. Osoba upoważniona do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Robert Januszko, + 55 243 23 50

Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę

zsbrobert@zsb.iq.pl

Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia

Robert Januszko 601070465

Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia

552432350 w43

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przeprowadzenie kursu zawodowego „Inżynier projektowania komputerowego 2D, 3D” dla 10 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik Budownictwa, czas trwania 60 godzin ( w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Kategoria ogłoszenia

Usługi

Podkategoria ogłoszenia

Usługi szkoleniowe

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: warmińsko-mazurskie Powiat: braniewski Miejscowość: BRANIEWO

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Kurs AutoCAD 3D przeznaczony dla Użytkowników, którzy chcą wykorzystywać możliwości trójwymiarowej prezentacji swoich modeli. W trakcie szkolenia użytkownik poznaje narzędzia do jej tworzenia, a także możliwości przygotowania obiektów i ich modyfikacji. Program szkolenia obejmuje tworzenie prostej foto realistycznej wizualizacji modelu.
Kurs AutoCAD 2D przeznaczony dla tych użytkowników programu AutoCAD, którzy chcą efektywniej wykorzystywać funkcjonalność programu
w środowisku dwuwymiarowym. Na szkoleniu użytkownik poznaje kolejne zaawansowane obiekty i uczy się jak wykorzystywać wcześniej utworzone rysunki. Ponad to po kursie użytkownik potrafi zarządzać obiektami zewnętrznymi oraz pracować w przestrzeni zarówno modelu jak i papieru.

Przedmiot zamówienia

Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie kursu zawodowego „Inżynier projektowania komputerowego 2D, 3D” dla 10 uczniów kierunku Technik Informatyk, Technik Budownictwa, czas trwania 60 godzin ( w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Kod CPV

80530000-8

Nazwa kodu CPV

Usługi szkolenia zawodowego

Harmonogram realizacji zamówienia

• Termin realizacji kursu: w okresie od luty 2020 do 26 marzec 2020, szczegółowy termin do ustalenia z Zamawiającym.
• Ilość godzin do zrealizowania: 60 godzin ( w tym zajęcia teoretyczne i praktyczne).

Załączniki

Pytania i wyjaśnienia

Brak pytań i wyjaśnień

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

• kopie dokumentów potwierdzających wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (potwierdzone za zgodność z oryginałem)

Wiedza i doświadczenie

minimum trzyletnie doświadczenie w zakresie objętym zamówieniem

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

• kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wykładowców (potwierdzone za zgodność z oryginałem),

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

100% CENA

Zamawiający - Beneficjent

Nazwa

POWIAT BRANIEWSKI

Adres

pl. Józefa Piłsudskiego 2

14-500 Braniewo

warmińsko-mazurskie , braniewski

Numer telefonu

556440200

Fax

556440205

NIP

5821608053

Tytuł projektu

Mój zawód - moja pasja

Numer projektu

RPWM.02.04.01-28-0041/18-00

Informacja o wybranym wykonawcy

Rozstrzygnięte

Nazwa i adres, data wpłynięcia oferty oraz jej cena

Warmińsko-Mazurski ZDZ w Olsztynie Centrum Edukacji w Braniewie ul. Katedralna 9,
14-500 Braniewo, 2020.01.2, 7 500,00 zł
Liczba wyświetleń: 82